Νόμος 1159 ΦΕΚ Α΄143/3.6.1981
Περί κυρώσεως του υπογραφέντος εις Λονδίνον Πρωτοκόλλου 1978 του αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβασιν “περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974″ και περί άλλων συναφών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Κύρωσις
Κυρούται και έχει ισχύν νόμου το υπογραφέν την 17ην Φεβρουαρίου 1978 εις Λονδίνον Πρωτόκολλον μετά των συννημμένων εις αυτό Παραρτήματος Κανονισμών και προσαρτήματος, αφορώντων εις την Διεθνή Σύμβασιν, περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974”, το κείμενον του οποίον εν πρωτοτύπω εις την Αγγλικήν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν έχει ως ακολούθως: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 1978 ΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΝ “ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1974”
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.
ΟΝΤΑ ΜΕΛΗ της Διεθνούς Συμβάσεως περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974, γενομένην εν Λονδίνω την 1ην Νοεμβρίου 1974, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑ την σπουδαίαν συνεισφοράν η οποία μπορεί να προέλθη, από την ανωτέρω μνημονευθείσαν Σύμβασιν, εις την προαγωγήν της ασφαλείας των πλοίων και της περιουσίας εις την θάλασσαν και των ανθρωπίνων ζωών των επιβαινόντων των πλοίων. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑ ΕΠΙΣΗΣ την αναγκαιότητα της περαιτέρω προαγωγής της ασφαλείας των πλοίων, ειδικώτερον των δεξαμενοπλοίων. ΘΕΩΡΟΥΝΤΑ ότι αυτό μπορεί να επιτευχθή δια της συνάψεως ενός Πρωτοκόλλου αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβασιν περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974
ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα:
Άρθρον Ι.
Γενικαί υποχρεώσεις
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη του παρόντος Πρωτοκόλλου αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν να εφαρμόσουν τας διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και του συνημμένου εις αυτό Παραρτήματος το οποίον θα αποτελεί αναπόσπαστον τμήμα του παρόντος Πρωτοκόλλου. Πάσα αναφορά εις το παρόν Πρωτόκολλον συνιστά ταυτοχρόνως αναφοράν εις το Παράρτημα αυτού.
Άρθρον ΙΙ.
Εφαρμογή. 1.
Αι διατάξεις των άρθρων ΙΙ, ΙΙΙ (εκτός της παραγράφου (α), IV, VI (β), (γ) και (δ), VII και VIII της Διεθνούς Συμβάσεως περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974 (εφ` εξής αναφερομένης ως “η Σύμβασις”) ενσωματώνονται εις το παρόν Πρωτόκολλον, προβλεπομένου ότι αναφοραί εις εκείνα τα άρθρα της Συμβάσεως και εις τας συμβαλλομένας Κυβερνήσεις θα εκλαμβάνωνται ως αναφοραί εις το παρόν Πρωτόκολλον και εις τα συμβαλλόμενα Κράτη του παρόντος Πρωτοκόλλου αντιστοίχως.
2. Παν πλοίον εις το οποίον εφαρμόζεται το παρόν Πρωτόκολλον θα πληροί τας απαιτήσεις της Συμβάσεως, υποκειμένας εις τας τροποποιήσεις και τας προσθήκας τας αναφερομένας εις το παρόν πρωτόκολλον.
3. Οσον αφορά εις τα πλοία μη συμβαλλομένων Κρατών της Συμβάσεως και του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα Κράτη του παρόντος Πρωτοκόλλου θα εφαρμόζουν τας απαιτήσεις της Συμβάσεως και του παρόντος Πρωτοκόλλου όταν τούτο θεωρείται αναγκαίον δια να εξασφαλισθή ότι τα πλοία ταύτα δεν τυγχάνουν ευνοϊκωτέρας μεταχειρίσεως.
Άρθρον ΙΙΙ
Γνωστοποίησις πληροφοριών
Τα συμβαλλόμενα Κράτη του παρόντος Πρωτοκόλλου αναλαμβάνονν την υποχρέωσιν να γνωστοποιούν και να καταθέτουν, εις τον Γενικόν Γραμματέα του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού Οργανισμού (εφ` εξής αναφερομένου ως “ο Οργανισμός”), κατάλογον διορισμένων Επιθεωρητών ή ανεγνωρισμένων Οργανισμών, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να ενεργούν δια λογαριασμόν των, εις την εφαρμογήν κανονισμών δια την ασφάλειαν της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, δια την κοινοποίησιν εις τα συμβαλλόμενα Κράτη προς ενημέρωσιν των οργάνων των. Η Αρχη όθεν θα γνωστοποιή εις τον Οργανισμόν τας ειδικάς αρμοδιότητας και τους όρους της παρεχομένης εξουσιοδοτήσεως, εις τους διορισμένους επιθεωρητάς ή ανεγνωρισμένους Οργανισμούς.
Άρθρον ΙV
Υπογραφή – Κύρωσις – Αποδοχή Εγκρισις και Προσχώρησις
1. Το παρόν Πρωτόκολλον θα παραμείνη ανοικτόν προς υπογραφήν εις το Κεντρικόν Κατάστημα του Οργανισμού από 1ης Ιουνίου 1978 μέχρι 1ης Μαρτίου 1979 και κατόπιν αυτού θα παραμείνη ανοικτόν δια προσχώρησιν. Υπό τους όρους των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, χώραι δύναται να γίνουν μέλη του παρόντος Πρωτοκόλλου δια: α) Υπογραφής άνευ επιφυλάξεως όσον αφορά την κύρωσιν, αποδοχήν ή έγκρισιν, ή β) Υπογραφής υπό τον όρον της κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως, ακολουθουμένης υπό κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως, ή γ) Προσχωρήσεως.
2. Κύρωσις, αποδοχή, έγκρισις ή προσχώρησις θα γίνεται δια της καταθέσεως οργάνου περί τούτου εις τον Γενικόν Γραμματέα του Οργανισμού.
3. Το παρόν Πρωτόκολλον δύναται να υπογραφή άνευ επιφυλάξεως, να κυρωθή, να γίνη αποδεκτόν, να εγκρθή ή να προσχωρήσουν εις αυτό μόνον αι χώραι αι οποίαι έχουν υπογράψει άνευ επιφυλάξεως, κυρώσει, αποδεχθεί, εγκρίνει ή έχουν προσχωρήσει, εις την Σύμβασιν.
Άρθρον V
Θέσις εν ισχύϊ
1. Το παρόν Πρωτόκολλον θα τεΘή εν ισχύι εξ (6) μήνας μετά την ημερομηνίαν κατά την οποίαν ουχί ολιγώτεραι των δέκα πέντε (15) Χωρών, οι συνολικοί εμπορικοί στόλοι των οποίων απαρτίζουν ουχί ολιγώτερον του 50% των κόρων της ολικής χωρητικότητος της Παγκοσμίου Εμπορικής Ναυτιλίας, έχουν γίνει μέλη εις αυτό συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου ΙV του παρόντος Πρωτοκόλλου, υπό την προϋπόθεσιν όμως ότι το παρόν Πρωτόκολλον δεν θα τεθή εν ισχύι προ της θέσεως εν ισχύι, της Συμβάσεως.
2. Οιονδήποτε όργανον κυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως το οποίον κατατίθεται μετά την ημερομηνίαν θέσεως εν ισχύι του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα τίθεται εν ισχύι τρεις μήνας μετά την ημερομηνίαν της καταθέσεως.
3. Μετά την ημερομηνίαν κατά την οποίαν τροποποίησις του παρόντος Πρωτοκόλλον θεωρείται, ότι έχει γίνει αποδεκτή, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου VΙΙΙ της Συμβάσεως οιονδήποτε όργανον κυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, το οποίο κατατίθεται, θα αναφέρεται εις το παρόν Πρωτόκολλον ως τούτο ετροποποιήθη.
Άρθρον VΙ
Καταγγελία
1. Το παρόν Πρωτόκολλον δύναται, να καταγγελθή παρ` οιουδήποτε συμβαλλομένου Κράτους εις οιονδήποτε χρόνον μετά την παρέλευσιν πέντε (5) ετών από της ημερομηνίας κατά την οποίαν το παρόν Πρωτόκολλον τίθεται εν ισχύι δια το Κράτος τούτο.
2. Καταγγελία θα γίνεται, δια της καταθέσεως οργάνου καταγγελίας εις τον Γενκόν Γραμματέα του Οργανισμού.
3. Καταγγελία θα ισχύη μετά εν (1) έτος, ή μετά τοιαύτην μακροτέραν χρονικήν περίοδον, η οποία δυνατόν να καθορίζεται εις το όργανον της καταγγελίας, μετά την λήψη της υπό του Γενικού Γραμματέως του Οργανισμού.
4. Καταγγελία της Συμβάσεως υπό Συμβαλλομένου Κράτους θεωρείται και ως καταγγελία του παρόντος Πρωτοκόλλου υπό του Κράτους αυτού.
Άρθρον VΙΙ.
Θεματοφύλαξ.
1. Ο Θεματοφύλαξ του παρόντος Πρωτοκόλλου θα είναι ο Γενικοό Γραμματεύς του Οργανισμού (εφ` εξής αναφερόμενος ως “ο θεματοφύλαξ”).
2. Ο θεματοφύλαξ θα: (α) Πληροφορή όλας τας χώρας αι οποίαι έχουν υπογράψει το παρόν Πρωτόκολλον ή προσεχώρησαν εις αυτό περί: (ι) Κάθε νέας υπογραφής ή καταθέσεως οργάνου κυρώσεως, αποδοχής, εγχρίσεως ή προσχωρήσεως, μετά της ημερομηνίας αυτών. (ιι) Της ημερομηνίας θέσεως εν ισχύι του παρόντος Πρωτοκόλλου. (ιιι) Της καταθέσεως οργάνου καταγγελίας του παρόντος Πρωτοκόλλου μετά της ημερομηνίας λήψεως αυτής και της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος της καταγγελίας. (β) Διαβιβάζη επικυρωμένα πιστά αντίγραφα του παρόντος Πρωτοκόλλου εις όλας τας χώρας αι οποίαι έχουν υπογράψει το παρόν πρωτόκολλον ή προσεχώρησαν εις τούτο.
3. Ευθύς ως τεθή εν ισχύι το παρόν Πρωτόκολλον, επικυρωμένον πιστόν αντίγραφον τούτου θα διαβιβασθή υπό του Θεματοφύλακος, εις την Γραμματείαν των Ηνωμένων Εθνών, δια καταχώρισιν και δημοσίευσιν συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 102 του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνων.
Άρθρον VΙΙΙ.
Γλώσσαι
Το παρόν Πρωτόκολλον κατηρτίσθη εις απλούν πρωτότυπον εις την Κινεζικήν, Αγγλικήν, Γαλλικήν, Ρωσικήν και Ισπανικήν γλώσσαν, εκάστου κειμένου όντος εξ` ίσου αυθεντικού. Επίσημοι μεταφράσεις εις την Αραβικήν, Γερμανικήν και Ιταλικήν γλώσσας θα γίνουν και θα κατατεθούν μετά του υπογεγραμμένου πρωτοτύπου.
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι όντες αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπό των αντιστοίχων Κυβερνήσεών των προς τον σκοπόν αυτόν υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλον.
Εγένετο εν Λονδίνω, την 17ην Φεβρουαρίου του 1978.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1974
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α`
ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ κ.λπ.
Κανονισμός 2 Ορισμοί Η ακόλουθος παράγραφος προστίθεται εις το υπάρχον κείμενον: (ιδ) “Ηλικία του πλοίου” νοείται η παρελθούσα χρονική περίοδος ή θεωρουμένη από του έτους ναυπηγήσεως όπως εμφαίνηται εις τα έγγραφα εθνικότητος του πλοίου.
ΜΕΡΟΣ Β`
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Κανονισμός 6
Επιθεώρησις και εξέτασις.
Το υπάρχον κείμενον του Κανονισμού 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
(α) Η επιθεώρησις και εξέτασις των πλοίων, καθ` όσον αφορά την εφαρμογήν των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών και την παροχήν των εκ τούτων εξαιρέσεων, θα διενεργούνται, υπό οργάνων της Αρχής. Η Αρχή δύναται οπωσδήποτε να εμπιστευθή τας επιθεωρήσεις και εξετάσεις είτε εις επιθεωρητάς διορισμένους δια τον σκοπόν αυτόν, ή εις οργανισμούς ανεγνωρισμένους παρ` αυτής.
(β) Η Αρχη θα καταρτίση πρόγραμμα δια την διενέργειαν εκτάκτων επιθεωρήσεων κατά την διάρκειαν της χρονικής περιόδου ισχύος του Πιστοποιητικού. Τοιαύτα επιθεωρήσεις θα εξασφαλίζουν ότι το πλοίον και ο εξοπλισμός του διατηρείται από πάσης απόψεως ικανοποιητικώς δια την υπηρεσίαν δια την οποίαν το πλοίον προορίζεται. Αι επιθεωρήσεις αυταί δύνανται να διενεργούνται υπό των Υπηρεσιών επιθεωρήσεως της Αρχής ή υπό διορισμένων επιθεωρητών ή υπό ανεγνωρισμένων Οργανισμών ή υπό ετέρων συμβαλλομένων Κρατών τη αιτήσει της Αρχης. Οταν η Αρχη, κατά τας απαιτήσεις των Κανονισμών 8 και 10 του παρόντος Κεφαλαίου καθιστά υποχρεωτικάς ετησίας επιθεωρήσεις, αι ανωτέρω έκτακτοι επιθεωρήσεις δεν θα είναι υποχρεωτικαί.
(γ) Αρχαί διορίζουσα επιθεωρητάς ή αναγνωρίζουσα οργανισμούς να διενεργούν επιθεωρήσεις και εξετάσεις, όπως καθορίζονται εις τας παραγράφους (α) και (β) του παρόντος Κανονισμού, θα εξουσιοδοτή κατ` ελάχιστον, κάθε διορισμένον επιθεωρητήν ή ανεγνωρισμένον οργανισμόν να δύναται να: (ι) Απαιτή επισκευάς εις πλοίον, και (ιι) Διενεργή επιθεωρήσεις και εξετάσεις εάν ζητηθούν υπό των αρμοδίων Αρχών της Χώρας του λιμένος. Η Αρχή θα γνωστοποιή εις τον Οργανισμόν τας ειδικάς αρμοδιότητας και όρους της παραχωρηθείσης εξουσιοδοτήσεως εις τους διορισμένους επιθεωρητάς ή ανεγνωρισμένους οργανισμούς.
(δ) Οταν διορισμένος επιθεωρητής ή ανεγνωρισμένος Οργανισμός αποφαίνεται ότι η κατάστασις του πλοίου ή του εξοπλισμού του δεν ανταποκρίνεται ουσιωδώς προς τα στοιχεία του πιστοποιητικού, ή είναι τοιαύτη ώστε το πλοίον δεν κρίνεται ικανόν να ανοίγη εις την θάλασσαν άνευ κινδύνου δια το πλοίον ή δια τους επιβαίνοντας, ο εν λόγω Επιθεωρητής ή Οργανισμός θα βεβαιούται αμέσως ότι ανελήχθη ενέργεια αποκαταστάσεως και εν ευθέτω χρόνω θα ενημερώση την Αρχήν. Εάν τοιαύτη ενέργεια αποκαταστάσεως δεν ανελήφθη, το σχετικόν Πιστοποιητικόν δέον να ανακληθή και η Αρχή θα ενημερωθή αμέσως και εάν το πλοίον ευρίσκεται εις λιμένα ετέρου συμβαλλομένου Κράτους αι αρμόδιαι Αρχαί της χώρας του λιμένος θα ενημερωθούν αμέσως. Οταν όργανο της Αρχής, διορσμένος επιθεωρητής ή ανεγνωρισμένος οργανισμός, ενημερώση τας αρμοδίας Αρχάς της χώρας του λιμένος, η Κυβέρνησις της χώρας του λιμένος θα παρέξη εις το εν λόγω όργανον, επιθεωρητήν ή οργανισμόν πάσαν αναγκαίαν συνδρομήν δια να ανταποκριθή εις τας υποχρεώσεις του αι οποίαι καθορίζονται υπό του παρόντος Κανονισμού. Οταν επιβάλλεται η Κυβέρνησις της χώρας του λιμένος θα εξασφαλίζη ότι το πλοίο δεν θα αποπλεύση μέχρις ότου δυνυθή να ανοιγή εις την θάλασσαν ή να αναχωρήση εκ του λιμένος με προορισμόν κατάλληλον επισκευαστικήν βάσιν, άνευ κινδύνου δια το πλοίον ή δια τους επιβαίνοντας αυτού.
(ε) Εις πάσαν περίπτωσιν, η Αρχή θα εγγυάται απολύτως δια την πληρότητα και αποτελεσματικότητα της Επιθεωρήσεως και εξετάσεως και θα αναλαμβάνη να εξασφαλίζη τας απαραιτήτους προϋποθέσεις δια την ικανοποίησιν της παρούσης υποχρεώσεως.
Κανονισμός 7
Επιθεώρησις επιβατηγών πλοίων
Το υπάρχον κείμενον της παραγράφου (Β) (ιιι) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
(ιιι) Επιθεώρησις γενική ή μερική, αναλόγως των περιστάσεων, θα διενεργείται μετά από επισκευήν επιβαλλομένην από ερεύνας, καθοριζομένας εις τον Κανονισμόν 11 του παρόντος Κεφαλαίου ή οποτεδήποτε γίνονται σοβαραί επισκευαί ή ανανεώσεις. Η Επιθεώρησις θα είναι τοιαύτη ώστε να εξασφαλισθή ότι οι αναγκαίαι επισκευαί ή ανανεώσεις έχουν γίνει ικανοποιητικώς, ότι το υλικόν και η εκτέλεσις της εργασίας των τοιούτων επισκευών ή ανανεώσεων είναι από πάσης απόψεως ικανοποιητικά και ότι το πλοίον πληροί από πάσης απόψεως τας διατάξεις της Συμβάσεως και του παρόντος Πρωτοκόλλου και των ισχυόντων Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγήν συγκρούσεων εις την θάλασσαν και των εξ αυτών εκδιδομένων υπό της Αρχής Νόμων, Διαταγμάτων, Διαταγών και Κανονισμών.
Κανονισμός 8
Επιθεώρησις σωσιβίων μέσων και λοιπού εξαρτισμού φορτηγών πλοίων.
Το υπάρχον κείμενον του Κανονισμού 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
(α) Τα σωσίβια μέσα, εκτός της ραδιοτηλεγραφικής εγκαταστάσεως της μηχανοκίνητης σωσιβίου λέμβου ή της φορητής ραδιοσυσκευής σωσιβίου σχεδίας, η ηχοβολιστική συσκευή, η γυροπυξίδα, ο πυροσβεστικός εξαρτισμός και το σύστημα αδρανούς αερίου των φορτηγών πλοίων εις τα οποία εφαρμόζονται τα Κεφάλαια ΙΙ-1, ΙΙ-2, ΙΙΙ και V της Συμβάσεως και του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα υπόκεινται εις αρχικάς και περιοδικάς επιθεωρήσεις όπως καθορίζεται δι` επιβατηγά πλοία εις τον Κανονισμόν 7 του Κεφαλαίου Ι της Συμβάσεως και του παρόντος Πρωτοκόλλου δια της αντικαταστάσεως των 12 μηνών υπό των 24 εις την υποπαράγραφον (α) (ιι) του Κανονισμού εκείνου. Τα σχέδια ελέγχου πυρκαϊάς εις νέα πλοία και αι κλίμακες πλοηγών, οι μηχανικοί ανυψωτήρες πλοηγών, τα φώτα, τα σχήματα και μέσα παραγωγής πλοηγών, τα φώτα, τα σχήματα και μέσα παραγωγής ηχητικών σημάτων τα φερόμενα υπό νέων και υπαρχόντων πλοίων, θα περιλαμβάνωνται εις τας επιθεωρήσεις προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως απολύτου συμμορφώσεως προς τας απαιτήσεις της Συμβάσεως και του παρόντος Πρωτοκόλλου και, όπου είναι πρακτικώς δυνατόν, προς τους ισχύοντος Διεθνείς Κανονισμούς προς αποφυγήν συγκρούσεων εις την θάλασσαν.
β) Ενδιάμεσοι επιθεωρήσεις θα διενεργούνται κάθε χρόνον εις δεξαμενόπλοια ηλικίας ανωτέρας των δέκα (10) ετών, εντός τριών (3) μηνών πριν ή μετά την ημερομηνίαν (ΑΝΝΙVESRARY DATE) εκδόσεως του Πιστοποιητικού Ασφαλείας εξαρτισμού φορτηγού πλοίου, δια να εξασφαλισθή ότι ο εξαρτισμός ο καθοριζόμενος εις την παράγραφον (α) του παρόντος Κανονισμού έχει συντηρηθή συμφώνως προς τον Κανονισμόν 11 του παρόντος Κεφαλαίου και ότι ευρίσκεται εις καλήν κατάστασιν εργασίας. Τοιαύται ενδιάμεσοι επιθεωρήσεις θα οπισθογράφωνται εις το Πιστοποιητικόν Ασφαλείας Εξαρτισμού Φορτηγού Πλοίου εκδοθέντος συμφώνως προς τας διατάξεις του Κανονισμού 12 (α) (ιι) του Κεφαλαίου Ι της Συμβάσεως.
Κανονισμός 10
Επιθεώρησις του σκάφους, των μηχανημάτων και του εξαρτισμού φορτηγών πλοίων.
Το υπάρχον κείμενον του Κανονισμού 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
(α) Το σκάφος, τα μηχανήματα και ο εξαρτισμός (εκτός των τομέων εκείνων οι οποίοι καλύπτονται από την έκδοσιν των Πιστοποιητικών Ασφαλείας Εξαρτισμού Φορτηγού Πλοίου, των Πιστοποιητικών Ασφαλείας Ραδιοτηλεγραφίας Φορτηγού Πλοίου ή Πιστοποιητκών Ασφαλείας Ραδιοτηλεφωνίας Φορτηγού Πλοίου), φορτηγού πλοίου θα επιθεωρούνται επί τη συμπληρώσει και εν συνεχεία κατά τοιούτον τρόπον που η Αρχή δύναται να θεωρή αναγκαίον εις τρόπον ώστε να εξασφαλίση ότι η κατάστασίς των είναι από πάσης απόψεως ικανοποιητική και εις τα ακόλουθα διαστήματα: (ι) Εις διαστήματα καθοριζόμενα υπό της Αρχής αλλά μη υπερβαίνοντα τα πέντε (5) έτη (περιοδικές επιθεωρήσεις). .-
(ιι) Επιπροσθέτως των τοιούτων περιοδικών επιθεωρήσεων δεξαμενόπλοιον ηλικίας ανωτέρας των δέκα (10) ετών, θα υπόκεινται κατ` ελάχιστον, εις μίαν ενδιάμεσον επιθεώρησιν κατά την διάρκειαν της περιόδου ισχύος του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Κατασκευής Φορτηγού Πλοίου. Εις περιπτώσεις όπου μόνον μία τοιαύτη ενδιάμεσος επιθεώρησις διενεργείται εις την χρονικήν περίοδον ισχύος του Πιστοποιητικού, αύτη θα λαμβάνη χώραν ουχί ενωρίτερον των εξ (6) μηνών μετά την ημερομηνίαν συμπληρώσεως της ημισείας περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού.
(β) Η αρχική και περιοδική επθεώρησις θα είναι το αύται ώστε να εξασφαλισθή ότι η διάταξις, τα υλικά και η αντοχή της κατασκευής, οι λέβητες και έτεραι συσκευαί πιέσεως, τα εξαρτήματά των, τα κύρια και βοηθητικά μηχανήματα περιλαμβανομένου του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου και των συνδεδεμένων συστημάτων ελέγχου, η ηλεκτρική εγκατάστασις και ο λοιπός εξοπλισμός είναι από πάσαν άποψιν ικανοποιητικά δια την υπηρεσίαν δια την οποίαν προορίζεται το πλοίον. Τοιαύται εξετάσεις εις την περίπτωσιν δεξαμενοπλοίων θα περιλαμβάνουν επίσης επιθεώρησιν της εξωτερικής επιφανείας της γάστρας του πλοίου, των αντλιοστασίων, των συστημάτων σωληνώσεων φορτίου και καυσίμου πετρελαίου, σωληνώσεων αερισμού, βαλβίδων πιέσεως κενού και οθονών φλογός.
(γ) Η ενδιάμεσος επιθεώρησις των δεξαμενοπλοίων ηλικίας ανωτέρας των δέκα (10) ετών θα περιλαμβάνη επιθεώρησιν του εξοπλισμού κινήσεως πηδαλίου και των συνδεδεμένων συστημάτων ελέγχου των αντλιοστασίων, των επί του καταστρώματος και εντός των αντλιοστασίων συστημάτων σωληνώσεων φορτίου και καυσίμου πετρελαίου, σωληνώσεως αερισμού, βαλβίδων πιέσεως κενού και οθονών φλογός της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως εις επικινδύνους ζώνας και της εξωτερικής επιφανείας της γάστρας του πλοίου. Επιπροσθέτος της οπτικής επιθεωρήσεως της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως θα ελέγχεται η αντίστασις μονώσεως της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως των επικινδύνων ζωνών. Εάν, κατά την επιθεώρησιν δημιουργηθή τυχόν αμφιβολία ως προς την κατάστασιν της σωληνώσεως, θα ληφθούν έκτακτα αναγκαία μέτρα, όπως δοκιμές πιέσεως και εξέτασις του πάχους. Τοιαύται ενδιάμεσοι επιθεωρήσεις εις το Πιστοποιητικόν Ασφαλείας κατασκευής Φορτηγού Πλοίου, εκδοθέν συμφώνως προς τον Κανονισμόν 12 (α) (ιι) του Κεφαλαίου Ι της Συμβάσεως. (δ) Επιθεώρησις είτε γενική είτε μερική αναλόγως των περιστάσεων, θα διενεργείται όταν απαιτήται μετά διερεύνησιν καθοριζομένην εις τον Κανονισμόν ΙΙ του παρόντος Κεφαλαίου ή οποτεδήποτε γίνονται σημαντικαί επισκευαί ή ανανεώσεις. Η επιθεώρησις θα είναι τοιαύτη ώστε να εξασφαλίζεται ότι αι αναγκαίαι επισκευαί ή ανανεώσεις έθουν γίνει αποτελεσματικώς, ότι το υλικόν και η εργασία των τοιούτων επισκευών ή ανανεώσεων είναι από πάσης απόψεως ικανοποιητική και ότι το πλοίον είναι ικανόν να ανοιγή εις την θάλασσαν άνευ κινδύνου δια το πλοίον ή δια τους επιβαίνοντας αυτού.
Κανονισμός 11
Τήρησις των όρων μετά την επιθεώρησιν
Το υπάρχον κείμενον του Κανονισμού 11 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
(α) Η κατάστασις του πλοίου και του εξαρτισμού του θα διατηρή συμφώνως προς τας διατάξεις της Συμβάσεως και του παρόντος Πρωτοκόλλου ώστε να εξασφαλίζεται ότι το πλοίον από πάσης απόψεως θα παραμείνη ικανόν να ανοίγη εις την θάλασσαν άνευ κινδύνου δια το πλοίον ή δια τους επιβαίνοντας αυτού.
(β) Μετά από κάθε επιθεώρησιν του πλοίου κατά τους Κανονισμούς 6, 7, 8, 9, ή 10 του Κεφαλαίου Ι της Συμβάσεως και του παρόντος Πρωτοκόλλου ουδεμία μεταβολή θα επέλθη εις την διάταξιν κατασκευής του σκάφους εις τα μηχανήματα, τον εξοπλισμόν και εις λοιπούς τομείς καλυπτομένους υπό της επθεωρήσεως άνευ άδειας της Αρχής.
(γ) Οσακις συμβαίνει ατύχημα εις το πλοίον ή ανακαλύπτεται ελάττωμα, το οποίον ή επηρεάζει δυσμενώς την ασφάλειαν του πλοίον ή την απόδοσιν ή την επάρκειαν των σωσιβίων αυτού μέσων ή του λοιπού εξαρτισμού, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του πλοίου θα αναφέρουν τούτο το ταχύτερον δυνατόν εις την Αρχήν εις τον διορισμένον επιθεωρητήν ή τον ανεγνωρισμένον Οργανισμόν υπευθύνως δια την έκδοσιν του σχετικού πιστοποιητικού, οι οποίοι θα προβούν εις διερεύνησιν δια να αποφασίσουν έαν είναι αναγκαία η διενέργεια επιθεωρήσεως όπως απαιτείται υπό των Κανονισμών 6, 7, 8, 9 ή 10 του Κεφαλαίου Ι της Συμβάσεως και του παρόντος Πρωτοκόλλου. Εάν το πλοίον ευρίσκεται εις λιμένα ετέρου συμβαλλομένου Κράτους, ο Πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης θα αναφέρουν επίσης αμέσως εις τας αρμοδίας Αρχάς της χώρας του λιμένος και ο διορισμένος επιθεωρητής ή ο ανεγνωρισμένος Οργανισμός θα εξακριβώνουν ότι εγένετο τοιαύτη αναφορά.
Κανονισμός 14
Διάρκεια και Ισχύς των Πιστοποιητικών.
Το υπάρχον κείμενον του Κανονισμού 14 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
(α) Τα Πιστοποιητικά, εκτός του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Κατασκευής Φορτηγού Πλοίου, του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Εξαρτισμού Φορτηγού Πλοίου και των Πιστοποιητικών Απαλλαγής θα εκδίδωνται, δια χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα (12) μήνας. Το Πιστοποιητικόν Ασφαλείας Κατασκευής Φορτηγού Πλοίου θα εκδίδεται,δια χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα πέντε (5) έτη. Το Πιστοποιητικόν Ασφαλείας εξαρτισμού Φορτηγού Πλοίου θα εκδίδεται δια χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους είκοσι τέσσαρας (24) μήνας. Τα Πιστοποιητικά απαλλαγής (εξαιρέσεων) δεν θα ισχύουν πέραν της περιόδου ισχύος των Πιστοποιητικών εις τα οποία αυτά αναφέρονται.
(β) Δεν θα επιτρέπεται παράτασις του πενταετούς ισχύος Πιστοποιητικού Ασφαλείας Κατασκευής Φορτηγού Πλοίου.
(γ) Εάν επιθεώρησις λαμβάνη χώραν εντός δύο (2) μηνών προ της λήξεως της χρονικής περιόδου δια την οποίαν αρχικώς εξεδόθη Πιστοποιητικόν Ασφαλείας Ραδιοτηλεγραφίας Φορτηγού Πλοίου ή Πιστοποιητικόν Ασφαλείας Ραδιοτηλεφωνίας Φορτηγού Πλοίου, δια φορτηγόν πλοίον ολικής χωρητικότητος 300 κόρων και άνω αλλά κατωτέρας των 500 κόρων, το Πιστοποιητικόν τούτο δύναται να ανακληθή και Πιστοποιητικόν το οποίον θα λήγη δώδεκα (12) μήνας μετά το τέλος της ρηθείσης χρονικής περιόδου.
(δ) Εάν το πλοίον κατά τον χρόνον λήξεως της ισχύος Πιστοποιητικόν του, εκτός του Πιστοποιητικού του αναφερομένου εις την παράγραφον (β) του παρόντος Κανονισμού, δεν ευρίσκεται εις λιμένα της χώρας εις τον οποίον το πλοίον, είναι νηολογημένον ή εάν το πλοίο πρόκειται να επιθεωρηθή, η Αρχή δύναται να παρατείνη το Πιστοποιητικόν, αλλά τοιαύτη παράτασις θα χορηγείται μόνον προς τον σκοπόν διευκολύνσεως του πλοίου να συμπληρώση το ταξείδιόν του εις την χώραν εις την οποίαν το πλοίον είναι νηολογημένον ή πρόκειται να επιθεωρηθή και τούτο μόνον εις περιπτώσεις κατά τας οποίας κρίνεται πρέπον και λογικόν να χορηγηθή η παράτασις αύτη.
(ε) Ουδενός Πιστοποποιητικού η ισχύς θα παρατείνεται κατά τας διατάξεις της παραγράφου (δ) του παρόντος Κανονισμού δια περίοδον πέραν των πέντε (5) μηνών και πλοίον εις το οποίον εχορηγήθη τοιαύτη παράτασις, καταπλέον εις την χώραν εις την οποίαν είναι, νηολογημένον ή εις τον λιμένα εις τον οποίον πρόκειται να επιθεωρηθή, δεν δύναται δυνάμει της παρατάσεως ταύτης να αποπλεύση εκ του λιμένος τούτου ή εκ της χώρας πριν ή εφοδιασθή δια νέου Πιστοποιητικού.
(στ) Πιστοποιητικόν, εκτός του αναφερομένου εις την παράγραφον (β) του παρόντος Κανονισμού, το οποίον δεν παρετάθη κατά τας ανωτέρω διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να παραταθή υπό της Αρχής χαριστικώς δια χρονικήν περίοδον μέχρι ενός (1) μηνός από της ημερομηνίας λήξεως της αναγραφομένης εις το Πιστοποιητικόν. (ζ) Πιστοποιητικόν θα παύση να ισχύη: (ι) Εάν αι επιθεωρήσεις και εξετάσεις δεν διενεργούνται εντός των χρονικών ορ(ων των καθοριζομένων υπό των Κανονισμών 7 (α), 8, 9, και 10 (α) του Κεφαλαίου Ι της Συμβάσεως και του παρόντος Πρωτοκόλλου ή εντός των ορίων τα οποία αυτά μπορεί να έχουν παραταΘή συμφώνως προς τας παραγράφους (δ), (ε) ή (στ) του παρόντος Κανονισμού, ή
(ιι) Επί αλλαγής της σημαίας του πλοίου εις σημαίαν ετέρας χώρας. Νέον Πιστοποιητικόν θα εκδίδεται μόνον όταν η Χώρα η εκδίδουσα το νέον Πιστοποιητικόν είναι απολύτως ικανοποιημένη ότι το πλοίον συμμορφούται προς τας απαιτήσεις του Κανονισμού 11 (α) και (β) του παρόντος Κεφαλαίου. Εις την περίπτωσιν αλλαγής σημαίας μεταξύ χωρών – μελών, εάν ζητηθή εντός τριών (3) μηνών αφ` ότου λάβει χώραν η αλλαγή σημαίας, η Κυβέρνησις της χώρας – μέλους την σημαίαν της οποίας έφερεν το πλοίον προηγουμένως θα αποστείλη το ταχύτερον δυνατόν, εις την Αρχήνη αντίγραφα των Πιστοποιητικών τα οποία το πλοίον έφερεν προ της αλλαγής της σημαίας και εάν διατίθενται αντίγραφα των σχετικών εκθέσεων επιθεωρήσεως.
Κανονισμός 19
Ελεγχος.
(α) Παν πλοίον ευρισκόμενον εις λιμένα ετέρας συμβαλλομένης χώρας υπόκειται εις έλεγχον, υπό οργάνων αρμοδίως εξουσιοδοτημένων υπό της Κυβερνήσεως της, περιοριζομένου του ελέγχου τούτου εις την εξακρίβωσιν ότι τα Πιστοποιητικά τα εκδοθέντα κατά τον Κανονισμόν 12 ή τον Κανονισμόν 13 του Κεφαλαίου Ι της Συμβάσεως είναι εν ισχύι.
(β) Τα Πιστοποιητικά ταύτα, εάν είναι εν ισχύι, θα γίνωνται αποδεκτά εκτός εάν υπάρχουν φανεραί ενδείξεις πείθουσαι ότι η κατάστασις του πλοίου ή του εξοπλισμού του δεν ανταποκρίνεται ουσιωδώς εις τας ενδείξεις οιουδήποτε εκ των Πιστοποιητικών ή ότι το πλοίον και ο εξοπλισμός του δεν είναι σύμφωνος προς τας διατάξεις του Κανονισμού 11 (α) και (β) του παρόντος Κεφαλαίου.
(γ) Εις τας περιπτώσεις τας διδομένας εις την παράγραφον (β) του παρόντος Κανονισμού ή όταν Πιστοποιητικόν έχει λήξει ή έπαυσε να ισχύη το όργανον το οποίον ενεργεί τον έλεγχον θα λάβη τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλισθή ότι το πλοίον δεν θα αποπλεύση μέχρις ότου τούτο καταστή ικανόν να εκτελέση πλουν ή να εγκαταλείψη τον λιμένα προς τον σκοπόν να καταπλεύση εις κατάλληλον επισκευαστικήν βάσιν άνευ κινδύνου εις το πλοίον ή εις τους επιβαίνοντας αυτού.
(δ) Εάν κατά την ενέργειαν του παρόντος ελέγχου προκύψη ζήτημα οιασδήποτε παρεμβάσεως το όργανον το ενεργούν τον έλεγχον, θα πληροφορή αμέσως εγγράφως τον Πρόξενον ή εν απουσία του, τον πλησιέστερον διπλωματικών αντιπρόσωπον της χώρας την σημαίαν της οποίας φέρει το πλοίον περί όλων των συνθηκών υπό τας οποίας η παρέμβασις κατέστη αναγκαία. Επιπροσθέτως θα ενημερώνονται οι διορισμένοι επιθεωρηταί ή οι ανεγνωρισμένοι Οργανισμοί οι υπεύθυνοι δια την έκδοσιν των Πιστοποιητικών. Τα γεγονότα τα αφορώντα εις την παρέμβασιν θα αναφέρωνται εις τον Οργανισμόν.
(ε) Η ενδιαφερομένη Αρχή της χώρας του λιμένος θα γνωστοποιή απάσας τας σχετικάς πληροφορίας περί του πλοίου, επιπροσθέτως των συμβαλλομένων χωρών των αναφερομένων εις την παράγραφον (δ) του παρόντος Κανονισμού, εις τας Αρχάς του επομένου λιμένους κατάπλου, εάν αύτη αδυνατή να προβή εις ενεργείας ως καθορίζονται εις τας παραγράφους (γ) και (δ) του παρόντος Κανονισμού ή εάν εις το πλοίον επετράπη ο απόπλους δια τον επόμενον λιμένα προσεγγίσεως.
(στ) Οταν ασκήται έλεγχος κατά τον παρόντα Κανονισμών θα καταβάλλωνται όλαι αι δυναταί προσπάθειαι δια να αποφευχθη αδικαιολογήτος παρακράτησις ή καθυστέρησις πλοίου. Εάν ένεκα τούτου πλοίον παρακρατηθή ή καθυστερηθή αδικαιολογήτως, τούτο θα παρέξη το δικαίωμα δι` αποζημίωσιν δια πάσαν προκληθησομένην ή ζημίαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ Α`
ΓΕΝΙΚΑ
Κανονισμός 1.
Εφαρμογή.
Αι ακόλουθοι υποπαράγραφοι προστίθενται εις το υπάρχον κείμενον της παραγράφου (β): (ιιι) Παρ` όλας τας διατάξεις της υποπαραγράφου (ιι) της παρούσης παραγράφου και υποπαραγράφου (α) (ιιι) του παρόντος Κανονισμού, δια τους σκοπούς της παραγράφου (δ) του Κανονισμού 29 του παρόντος Κεφαλαίου, νέον δεξαμενόπλοιον εννοείται το δεξαμενόπλοιον:
1) δια το οποίον η σύμβασις ναυπηγήσεως συνωμολογηθή μετά την 1 Ιουνίου 1979, ή
2) εις περίπτωσιν μη υπάρξεως συμβάσεως ναυπηγήσεως, η τρόπις του οποίου ετέθη ή το οποίον ευρίσκεται εις όμοιον στάδιον κατασκευής μετά την 1 Ιανουαρίου 1980, ή
3) η παράδοσις του οποίου γίνεται μετά την 1 Ιουνίου 1982, ή
4) το οποίον υπέστη μεταβολήν ή τροποποίησιν ευρείας εκτάσεως:
α) δια την οποίαν η σύμβασις συνωμολογήθη μετά την 1 Ιουνίου 1979 ή
β) εις περίπτωσιν μη υπάρξεως συμβάσεως η εργασία κατασκευής της οποίας ήρχισε μετά την 1 Ιανουαρίου 1980.
γ) η οποία αποπερατούται μετά την 1 Ιουνίου 1982.
ιν) Δια τους σκοπούς της παραγράφου (δ) του Κανονισμού 29 του παρόντος Κεφαλαίου, υπάρχον δεξαμενόπλοιον είναι δεξαμενόπλοιον το οποίον δεν είναι νέον δεξαμενόπλοιον όπως καθορίζεται εις την υποπαράγραφον (ιιι) της παρούσης παραγράφου. ν) Δια τους σκοπούς της υποπαραγράφου (ιιι) της παρούσης παραγράφου, μετασκευή υπάρχοντος δεξαμενοπλοίου 20.000 μετρικών τόννων νεκρού βάρους και άνω δια να συμμορφωθή προς τας απαιτήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου 1978 του αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβασιν περί προλήψεως της ρυπάνσεως εκ πλοίων 1973, δεν θα θεωρήται ότι αποτελεί μεταβολήν ή τροποποίησιν ευρείας εκτάσεως.
Κανονισμός 2
Ορισμοί
Αι ακόλουθοι παράγραφοι προστίθενται εις το υπάρχον κείμενον: : (κ) Το σύστημα ελέγχου του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου εξ απομεμακρυσμένης θέσεως, είναι το μέσον δια του οποίου αι απαιτούμεναι κινήσεις του πηδαλίου μεταβιβάζονται από την γέφυραν ναυσιπλοϊας εις τας μονάδας ισχύος του συστήματος ελέγχου του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου. (λ) Ο κύριος μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου είναι ο μηχανισμός, αι μονάδες ισχύος κινήσεως πηδαλίου, έαν υπάρχονν και ο βοηθητικός εξοπλισμός και τα μέσα εφαρμογής ροπής στρέψεως εις τον κορμόν πηδαλίου (π.χ. οίαξ ή στεφάνη οίακος ή τετραγωνικόν) απαραίτητα δι` αποτελεσματκήν κίνησην του πηδαλίου δια τους σκοπούς της πηδαλιουχήσεως του πλοίου υπό κανονικάς συνθήκας υπηρεσίας. (μ) Η μονάς ισχύος του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου είναι: (ι) Εις την περίπτωσιν του ηλεκτρικού μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, ηλεκτροκινητήρ μετά του σχετικού ηλεκτρικού εξοπλισμού. (ιι) Εις την περίπτωσιν του ηλεκτρο-υδραυλικού μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, ηλεκτροκινητήρ μετά του σχετικού ηλεκτρικού εξοπλισμού και συνδεδεμένης αντλίας. (ιιι) Εις την περίπτωσιν ετέρου υδραυλικού μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, κινούσα μηχανή και συνδεδεμένη αντλία. (ν) Ο βοηθητικός μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου είναι ο εξοπλισμός εκείνος ο οποίος προβλέπεται δι` αποτελεσματικήν κίνησιν του πηδαλίου δια τους σκοπούς πηδαλιουχήσεως του πλοίου εις περίπτωσιν βλάβης του κυρίου μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου.
ΜΕΡΟΣ Γ`
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Κανονισμός 29
Μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου
Η ακόλουθος παράγραφος προστίθεται εις το υπάρχον κείμενον: (δ) Δεξαμενόπλοια μόνον. (ι) Τα ακόλουθα θα εφαρμόζωνται εις κάθε νέον δεξαμενόπλοιον Ι0.000 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω και, ουχί αργότερον από δύο (2) έτη από της ημερομηνίας θέσεως εν ισχύι του παρόντος Πρωτοκόλλου, εις κάθε υπάρχον δεξαμενόπλοιον 10.000 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω:
(1) Δύο (2) συστήματα χειρισμού εξ απομεμακρυσμένης θέσεως του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου θα προβλέπωνται έκαστον των οποίων θα εργάζεται ανεξαρτήτως εκ της γεφύρας ναυσιπλοϊας. Τούτο δεν απαιτεί εις διπλούν τροχόν ή μοχλόν πηδαλιουχήσεως. Εις περίπτωσιν βλάβης εν λειτουργία του συστήματος χειρισμού, εξ απομεμακρυσμένης θέσεως του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, το έτερον σύστημα θα είναι ικανόν να τίθεται εις άμεσον λειτουργίαν εκθέσεως ευρισκομένης εις γέφυραν ναυσιπλοϊας. Εκαστον σύστημα χειρισμού, εξ απομεμακρυσμένης θέσεως του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, εάν είναι ηλεκτρικόν, θα εξυπηρετείται, υπό ξεχωριστού δικού του κυκλώματος τροφοδοτουμένου υπό της πηγής ισχύος του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, εκ σημείου κειμένου εντός του διαμερίσματος του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου. Εις περίπτωσιν βλάβης του συστήματος παροχής ηλεκτρικής ισχύος του χειρίζοντος εξ απομεμακρυσμένης θέσεως τον μηχανισμόν κινήσεως πηδαλίου θα δίνεται σήμα κινδύνου εις την γέφυραν ναυσιπλοϊας. Τα σήματα κινδύνου τα προβλεπόμενα υπό της παρούσης υποπαραγράφου θα είναι συγχρόνως ακουστικά και οπτικά και τα μέσα σημάνσεως κινδύνου θα τοποθετούνται εις θέσιν, εις την γέφυραν ναυσιπλοϊας, όπου θα δύναται ευκόλως να γίνουν αντιληπτά.
(2) Χειρισμός του κυρίου μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου θα προβλέπεται επίσης εις το διαμέρισμα του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου.
(3) Μέσα θα προβλέπωνται εις το διαμέρισμα του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, δια την αποσύνδεσιν του συστήματος χειρισμού, εξ απομεμακρυσμένης θέσεως του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου εκ της πηγής ισχύος.
(4) Μέσα συνεννοήσεως θα προβλέπωνται μεταξύ γεφύρας ναυσιπλοϊας και διαμερίσματος μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου.
(5) Η ακριβής γωνιακή θέσις του πηδαλίου θα εμφαίνηται εις την γέφυραν ναυσιπλοϊας. Ο ενδείκτης της γωνίας πηδαλίου θα είναι ανεξάρτητος του συστήματος χειρισμού εξ απομεμακρυσμένης θέσεως του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, και
(6) Η γωνιακή θέσις του ποδηλάτου θα είναι εμφανής εις το διαμέρισμα του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου.
(ιι) Εις παν δεξαμενόπλοιον 10.000 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω, επιπροσθέτως των απαιτήσεων της παραγράφου (α) και υποπαραγράφου (δ) (ι) του παρόντος Κανονισμού, θα απαιτούνται τα ακόλουθα:
(1) Ο κύριος μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου θα περιλαμβάνη δύο ή περισσοτέρας ομοίας μονάδας ισχύος και θα είναι ικανός δια χειρισμόν του πηδαλίου όπως απαιτείται υπό της παραγράφου (δ) (ιι), (2) του παρόντος Κανονισμού ενώ λειτουργεί μετά μιας ή περισσοτέρων μονάδων ισχύος. Καθόσον είναι λογικόν και πρακτικόν, ο κύριος μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου, θα είναι κατά τοιούτον τρόπον διατεταγμένος ώστε απλή βλάβη εις την σωλήνωσίν του ή εις την μίαν μονάδα ισχύος δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς την ακεραιότητα του υπολοίπου μέρους του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου. Απαντες οι μηχανικοί σύνδεσμοι οι οποίοι είναι τμήμα του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου και αι μηχανικαί ενώσεις μετά συστήματος χειρισμού εξ απομεμακρυσμένης θέσεως του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου εάν υπάρχη τοιούτος, θα είναι ισχυράς και καταλλήλου κατασκευής ικανοποιούσαι την Αρχήν.
(2) Ο κύριος μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου θα είναι ικανός όπως θέτη το πηδάλιον από 35 μοίρας της μιας πλευράς εις 35 μοίρας της ετέρας πλευράς του πλοίου ναυσιπλοούντος μετά του βαθυτέρου βυθίσματος και μετά της μεγίστης υπηρεσιακής ταχύτητος πρός τα πρόσω. Το πηδάλιον θα δύναται, να τίθεται από 35 μοίρας της μιας πλευράς εις 30 μοίρας της ετέρας πλευράς εις χρόνον ουχί μεγαλύτερον των 28 δευτερολέπτων, υπό τας αυτάς συνθήκας.
(3) Ο κύριος μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου θα λειτουργή δια παροχής ισχύος όπου απαιτείται δια να πληροί τας απαιτήσεις της υποπαραγράφου (δ) (ιι) (2) του παρόντος Κανονισμού.
(4) Αι μονάδες ισχύος του κυρίου μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου θα είναι διατεταγμέναι εις τρόπον ώστε να εκκινούν αυτομάτως όταν η ισχύς αποκαθίσταται μετά βλάβην της.
(5) Εις περίπτωσιν βλάβης, οιασδήποτε εκ των μονάδων ισχύος του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, θα δίδεται σήμα κινδύνου εις την γέφυραν ναυσιπλοϊας. Κάθε μονάς ισχύος κινήσεως του μηχανισμού πηδαλίου θα δύναται να τίθεται εις λειτουργίαν είτε αυτομάτως, είτε χειροκινήτως εκ θέσεως ευρισκομένης εις την γέφυραν ναυσιπλοϊας και
(6) Εναλλακτική τροφοδοτική ισχύς θα προβλέπεται τουλάχιστον επαρκής να τροφοδοτήση την μονάδα ισχύος μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου αυτομάτως εντός 45 δευτερολέπτων είτε εκ της πηγής ηλεκτρικής ισχύος ανάγκης είτε εξ οιασδήποτε ανεξαρτήτου πηγής ισχύος τοποθετημένης εις το διαμέρισμα του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, εις τρόπον ώστε να καταστήση τούτον ικανόν να κινήση το πηδάλιον ως καθορίζεται κατωτέρω και να τροφοδοτήση επίσης το συνδεδεμένον σύστημα χειρισμού εξ απομεμακρυσμένης θέσεως του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου και τον ενδείκτην γωνίας πηδαλίου. Η ανεξάρτητος αυτή πηγή ισχύος θα χρησμοποιούται μόνον δι` αυτόν τον σκοπόν και θα είναι επαρκούς χωρητικότητος δια συνεχή τροφοδότησιν επί ημίσειαν (1/2) ώραν. Η μονάς ισχύος του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, όταν τροφοδοτείαι υπό της εναλλακτικής τροφοδοτικής ισχύος θα είναι ικανή όπως θέτη το πηδάλιον από 15 μοίρας της μιας πλευράς εις 15 μοίρας της ετέρας πλευράς εις χρόνον ουχί περισσότερον των 60 δευτερολέπτων, του πλοίου ναυσιπλοούντος μετά του βαθυτέρου βυθίσματος εις την ημίσειαν της μεγίστης αυτού υπηρεσιακής ταχύτητος ή εις 7 κόμβους, ποία εκ των δύο είναι ή μεγαλυτέρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΙΣ ΠΥΡΚΑΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α`
ΓΕΝΙΚΑ
Κανονισμός 1
Εφαρμογή
Αι ακόλουθοι υποπαράγραφοι προστίθενται εις το υπάρχον κείμενον της παραγράφου (α). (ιυ) Παρ` όλας τας διατάξεις των υποπαραγράφων (ιι) και (ιιι) της παρούσης παραγράφου, δια τους σκοπούς της παραγράφου (α) (ιιι) του Κανονισμού 55 και του Κανονισμού 60 τον παρόντος Κεφαλαίου, νέον δεξαμενόπλοιον εννοείτα, δεξαμενόπλοιον: (1) δια το οποίον η σύμβασις ναυπηγήσεως συνωμολογήθη μετά την 1 Ιουνίου 1979. ή (2) εις περίπτωσιν μη υπάρξεως συμβάσεως ναυπηγήσεως η τρόπις του οποίου ετέθη ή το οποίον ευρίσκεται εις όμοιον στάδιον κατασκευής μετά την 1 Ιανουαρίου 1980. ή (3) η παράδοσις του οποίου γίνεται μετά την 1 Ιουνίου 1982, ή (4) το οποίον υπέστη μεταβολήν ή τροποποίησιν ευρείας εκτάσεως: (α) δια την οποίαν η σύμβασις συνωμολογήθη μετά την 1 Ιουνίου 1979. ή (β) εις περίπτωσιν μη υπάρξεως συμβάσεως, η εργασία κατασκευής της οποίας ήρχισε μετά την 1 Ιανουαρίου 1980, ή (γ) η οποία αποπερατούται μετά την 1 Ιουνίου 1982. (ν) Δια τους σκοπούς της παραγράφου (α) (ιι) του Κανονισμού 55 και του Κανονισμού 60 του παρόντος Κεφαλαίου υπάρχον δεξαμενόπλοιον είναι το δεξαμενόπλοιον το οποίον δεν είναι νέον δεξαμενόπλοιον όπως καθορίζεται εις την υποπαράγραφον (ιν) της παρούσης παραγράφου. (νι) Δια τους σκοπούς της υποπαραγράφου (ιν) της παρούσης παραγράφου, μετασκευή υπάρχοντος δεξαμενοπλοίου 20.000 μετρικών τόννων νεκρού βάρους και άνω δια να συμμορφωθή προς τας απαιτήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου ή του Πρωτοκόλλον 1978 του αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβασιν περί προλήψεως της ρυπάνσεως εκ πλοίων 1973 δεν θα θεωρείται ότι αποτελεί μεταβολήν ή τροποποίησιν ευρείας εκτάσεως. Κανονισμός 3. Ορισμοί.
Το υπάρχον κείμενον της παραγράφου (κβ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: (κβ) Αφορτον εκτόπισμα σημαίνει το εκτόπισμα του πλοίου εις μετρικονς τόννονς άνευ φορτίου, καυσίμου, λιπαντικού ελαίου, υδατέρματος, ποσίμου και τροφοδοτικού ύδατος εις δεξαμενάς, αναλωσίμων υλικών και επιβατών και πληρωμάτων μετά των αποσκευών των. Η επομένη παράγραφος προστίθεται εις το υπάρχον κείμενον: (κδ) Ακατέργαστον πετρέλαιον σημαίνει κάθε είδος πετρελαίου απαντώμενον εις την φυσικήν κατάστασιν εντός της γης, επεξεργασμένον, είτε όχι, δια να καταστή κατάλληλον δια μεταφοράν και περιλαμβάνει: (ι) ακατέργαστον πετρέλαιον από το οποίον διάφορα παράγωγα αποστάξεως δυνατόν να έχουν αφαιρεθή, και (ιι) ακατέργαστον πετρέλαιον εις το οποίον διάφορα παράγωγα αποστάξεως δννατόν να έχουν προστεθή.
ΜΕΡΟΣ Ε`
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
Κανονισμός 55
Εφαρμογή
Το υπάρχον κείμενον του παρόντος Κανονισμού αντικαθίσταται ως ακολούθως: (ι) Το παρόν μέρος εφαρμόζεται εις άπαντα τα νέα δεξαμενόπλοια μεταφέροντα ακατέργαστον πετρέλαιον ή παράγωγα πετρελαίου έχοντα σημείον αναφλέξεως μη υπερβαίνον τους 60` G (140` F) (δοκιμή κλειστού δοχείου), ως απεδείχθη υπό εγκεκριμένης συσκευής προσδιορισμού σημείου αναφλέψεως και πίεσιν ατμού “Ρηντ” κατωτέραν της ατμοσφαιρικής πιέσιως και ετέρων υγρών παραγώγων εχόντων παρόμοιον κίνδυνον πυρκαϊάς, και (ιι) Επιπροσθέτως άπαντα τα πλοία εις τα οποία εφαρμόζεται το παρόν μέρος θα συμμορφώνονται προς τας απαιτήσεις των Κανονισμών 52, 53 και 54 του Κεφαλαίου ΙΙ – 2 της Συμβάσεως, εκτός των μονίμων συστημάτων κατασβέσεως πυρκαϊάς δι` αερίου εις τους χώρους φορτίου, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούνται εις νέα δεξαμενόπλοια και εις εκείνα εκ των υπαρχόντων δεξαμενοπλοίων τα οποία συμμορφώνονται προς τον Κανονισμόν 6 του παρόντος Κεφαλαίου. Δια υπάρχοντα δεξαμενόπλοια δια τα οποία δεν απαιτείται να συμμορφωθούν προς τον Κανονισμόν 60, η Αρχή εφαρμόζουσα τας απαιτήσεις της παραγράφου (στ) του Κανονισμού 52, δύναται να αποδεχθή σύστημα αφρού ικανόν να καταθλίβη αφρόν εσωτερικώς ή εξωτερικώς των δεξαμενών. Αι λεπτομέρειαι της εγκαταστάσεως θα καθορίζωνται κατά την κρίσιν της Αρχής. (β) Οπου προβλέπεται να μεταφερθούν φορτία, εκτός εκείνων τα οποία αναφέρονται εις την υποπαράγραφον (α) (ι) του παρόντος Κανονισμού τα οποία εγκυμονούν επιπροσθέτους κινδύνους πυρκαϊάς, πρόσθετα μέτρα ασφάλειας θα απαιτούνται κατά την κρίσιν της Αρχής.
(γ) Πλοία μικτού φορτίου δεν θα μεταφέρουν στερεά φορτία εκτός εάν άπασαι αι δεξαμεναί φορτίου είναι κεναί πετρέλαιου και ελεύθεραι αερίου ή εκτός εάν εις εκάστην περίπτωσιν ή Αρχή ικανοποιήται με τον τρόπον φορτώσεως.
Κανονισμός 60
Προστασία δεξαμενών φοοτίου.
Το υπάρχον κείμενον του παρόντος Κανονισμού αντικαθίσταται ως ακολούθως: (α) Δια νέα δεξαμενόπλοα 20.000 τόννων νεκρού βάρους και άνω, η προστασία της περιοχής καταστρώματος των δεξαμενών φορτίου και των δεξαμενών φορτίου θα επιτυγχάνεται δια μονίμου συστήματος αφρού καταστρώματος και δια μονίμου συστήματος αδανούς αερίου συμφώνως προς τας απαιτήσεις των Κανονισμών 61 και 62 του Κεφαλαίου ΙΙ-2 της Συμβάσεως. Εκτος εάν αντί των ανωτέρω εγκαταστάσεων η Αρχή, μετά εξέτασιν της διαρρυθμίσεως και του εξοπλισμού του πλοίου, δύναται να αποδεχθή ετέρους συνδυασμούς μονίμων εγκαταστάσεων, εάν ούτοι παρέχουν ισοδύναμον προστασίαν προς τα ανωτέρω, συμφώνως προς τον Κανονισμόν 5 του Κεφαλαίου Ι της Συμβάσεως. (β) Δια να θεωρηθή ισοδύναμον το σύστημα το προτεινόμενον αντί του συστήματος αφρού καταστρώματος θα: (ι) Είναι ικανόν δια κατάσβεσιν πυρκαϊών εξ υπερχειλίσεως και επίσης θα αποκλείη ανάφλεψιν υπερχειλισθέντος πετρελαίου μη αναφλεγέντος εισέτι. και (ιι) είναι ικανόν δια καταπολέμησιν πυρκαϊών εις διαρρηγμένας δεξαμενάς. (γ) Δια να θεωρηθή ισοδύναμον το σύστημα το προτεινόμενον αντί του συστήματος αδρανούς αερίου θα πρέπει να: (ι) Είναι ικανόν δια πρόληψιν επικινδύνων συσσωρεύσεων εκρηκτικών μειγμάτων εις αθίκτους δεξαμενάς φορτίου κατά την διάρκειαν συνήθους υπηρεσίας καθ` όλην την διάρκειαν του ταξειδίου υπό έρμα και κατά τας απαιτουμένας εντός δεξαμενής εργασίας, και (ιι) Είναι κατά τοιούτον τρόπον σχεδιασμένον ώστε να μειώνη εις το ελάχιστον τον κινδύνου αναφλέξεως εκ της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού υπό αυτού τούτου του συστήματος. (δ) Εις παν υπάρχον δεξαμινόπλοιον 20.000 μετρικών τόννων νεκρού βάρους και άνω, απασχολούμενον εις ταξείδια μεταφοράς ακατεργάστου πετρελαίου θα εγκαθίσταται σύστημα αδρανούς αερίου πληρούν τας απαιτήσεις της παραγράφου (α) του παρόντος Κανονισμού, ουχί αργότερον της ημερομηνίας: (ι) Δύο (2) ετών μετά την ημερομηνίαν θέσεως εις εφαρμογήν του παρόντος Πρωτοκόλλου, δια δεξαμενόπλοιον 70.000 μετρικών τόννων νεκρού βάρους και άνω. (ιι) τεσσάρων (4) ετών, μετά την ημερομηνίαν θέσεως εις εφαρμογήν του παρόντος Πρωτοκόλλου, δια δεξαμενόπλοιον μκρότερον των 70.000 μετρικών τόννων νεκρού βάρους εκτός των δεξαμενοπλοίων μκροτέρων των 40.000 μετρικών τόννων νεκρού βάρους τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα μετά μηχανημάτων πλυσίματος δεξαμενών εχόντων ατομικίν απόδοσιν μεγαλυτέραν των 60 κυβικών μέτρων καθ` ώραν, η Αρχή δύναται να εξαιρέση υπάρχοντα δεξαμενόπλοια από τας απαιτήσεις της παρούσης παραγράφου εάν θεωρηθή μη λογικόν και μη πρακτικόν να εφαρμόσουν εκείνας τας απαιτήσεις, λαμβάνουσα υπ` όψιν τα χαρακτηριστικά σχεδιάσεως του πλοίου. ε) Εις παν υπάρχον δεξαμενόπλοιον 40.000 μετρικών τόννων νεκρού βάρους και άνω, απασχολούμενον εις ταξίδια μεταφοράς πετρελαίου εκτός ακατεργάστου πετρελαίου και παν τοιούτον δεξαμενόπλοιον 20.000 μετρικών τόννων νεκρού βάρους και άνω απασχολούμενον εις ταξίδια μεταφοράς πετρελαίου εκτός ακατεργάστου πετρελαίου εφοδιασμένον μετά μηχανημάτων πλυσίματος δεξαμενών έχοντος ατομικήν απόδοσιν μεγαλυτέραν των 60 κυβικών μέτρων καθ` ώραν θα εγκαθίσταται σύστημα αδρανούς αερίου, πληρούν τας διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος Κανονισμού, ουχί αργότερον της ημερομηνίας: (ι) Δύο (2) ετών μετά την ημερομηνίαν θέσεως εις εφαρμογήν του παρόντος Πρωτοκόλλον δια δεξαμενόπλοιον 70.000 μετρικών τόννων νεκρού βάρους και άνω. (ιι) Τεσσάρων (4) ετών, μετά την ημερομηνίαν θέσεως εις εφαρμογήν του παρόντος Πρωτοκόλλον, δια δεξαμενόπλοιον μικρότερον των 70.000 μετρικών τόννων νεκρού βάρους. (στ) Εις παν δεξαμενόπλοιον εφοδιασμένον μετά συστήματος καθαρισμού των δεξαμενών φορτίου, χρησιμοποιούντος ως μέσον πλυσίματος ακατέργαστον πετρέλαιον, θα εγκαθίσταται σύστημα αδρανούς αερίου πληρούν τας απαιτήσεις του Κανονισμού 62 του Κεφαλαίου ΙΙ – 2 της Συμβάσεως και μόνιμα μηχανήματα πλυσίματος δεξαμενών. (ζ) Απαντα τα δεξαμενόπλοια τα εφοδιασμένα μετά μονίμου συστήματος αδρανους αερίου θα εφοδιάζωνται μετά κλειστού συστήματος καταμετρήσεως στάθμης. (η) Παν νέον δεξαμενόπλοιον 2.000 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω μη εμπίπτον εις την παράγραφον (α) του παρόντος Κανονισμού θα εφοδιάζεται μετά συστήματος αφρού ικανού να καταθλίβη αφρόν εσωτερικώς ή εξωτερικώς των δεξαμενών. Αι λεπτομέρειαι της της τοιαύτης εγκαταστάσεως θα είναι κατά την κρίσιν της Αρχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ
Κανονισμός 12
Εξοπλισμός ναυσιπλοίας πλοίου
Το υπάρχον κείμενον της παραγράφου (α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: (α) Απαντα τα πλοία ολικής χωρητικότητος 1.600 κόρων και άνω αλλά κατωτέρας των 10.000 κόρων θα είνα εφοδιασμένα δια μιας (1) τουλάχιστον συσκευής ραντάρ Απαντα τα πλοία ολικής χωρητικότητος 10.000 κόρων και άνω θα είνα εφοδιασμένα δια δύο (2) τουλάχιστον συσκευών ραντάρ, εκάστης δυναμένης να λειτουργή ανεξαρτήτως της ετέρας. Απασαι αι συσκευαί ραντάρ αι τοποθετούμεναι κατ` εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού θα είναι τύπου εγκεκριμένου υπό της Αρχής και θα συμμορφούνται εις λειτουργικά επίπεδα ουχί κατώτερα εκείνων τα οποία ενεκρίθησαν υπό του Οργανισμού. Επί της γεφύρας των ανωτέρω πλοίων θα προβλέπωνται ευκολίαι ελέγχου των ενδείξεων των συσκευών ραντάρ.
Κανονισμός 19
Χρήσις του αυτομάτου πιλότου
Η ακόλουθος παράγραφος προστίθεται εις το υπάρχον κείμενον:
(δ) Το χειροκίνητον πηδάλιον θα δοκιμάζεται μετά παρατεταμένην χρήσιν του αυτομάτου πιλότου και προ της εισόδου εις περιοχάς όπου η ναυσιπλοϊα απαιτεί ειδικήν προσοχήν. Οι ακόλουθοι νέοι Κανονισμοί προστίθενται εις το παρόν κεφάλαιον. Κανονισμός 19 – 1. Λειτουργία του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου. Εις περιοχάς όπου ή ναυσιπλοϊα απαιτεί ειδικήν προσοχήν, τα πλοία θα έχουν εν λειτουργία περισσοτέρας της μιας μονάδος ισχύος του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, όταν τοιαύται μονάδες είναι ικαναί να λειτουργούν συγχρόνως.
Κανονισμός 19 – 2
Μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου – Δοκιμή και Γυμνάσια
(α) Εντός δώδεκα (12) ωρών προ της αναχωρήσεως ο μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου θα ελέγχεται και θα δοκιμάζεται υπό του πληρώματος του πλοίου. Η διαδικασία ελέγχου θα περιλαμβάνη, όπου είναι εφαρμόσιμον, λειτουρίαν των ακολούθων: (ι) Του κυρίου μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου. (ιι) Του βοηθητικού μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου. (ιιι) Του συστήματος ελέγχου εξ απομεμακρυσμένης θέσεως του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου. (ιν) Του ενδείκτου της θέσεως του 2 πηδαλίου τοποθετημένου εις την γέφυραν ναυσιπλοϊας. (ν) Της παροχής ισχύος κινδύνου. (νι) Των ενδεικτών γωνίας του πηδαλίου εν σχέσει προς την πραγματικήν θέσιν του πηδαλίου. (νιι) Της αναγγελίας διακοπής παροχής ισχύος εις το σύστημα ελέγχου εξ απομεμακρυσμένης θέσεως του μηχανισμού κινήσεως του πηδαλίου, και (νιιι) του συναγερμού διακοπής παροχής ισχύος εις τον μηχανισμόν κινήσεως πηδαλίου.
(β) Οι έλεγχοι και δοκιμαί θα περιλαμβάνουν: (ι) Πλήρη κίνησιν του πηδαλίου συμφώνως προς τας απαιτουμένας δυνατότητας του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου. (ιι) Οπτικήν επιθεώρησιν του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου και των μέσων συνδεσμολογίας του και (ιιι) Λειτουργίαν των μέσων επικοινωνίας μεταξύ γεφύρας ναυσιπλοϊας και διαμερίσματος μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου.
(γ) (ι) Απλαί οδηγίαι λειτουργίας μετά διαγράμματος εμφαίνοντος τας ενεργείας δι` αλλαγήν τρόπου χειρισμού των συστημάτων ελέγχου εξ απομακρυσμένης θέσεως του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου και των μονάδων ισχύος του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου θα ευρίσκωνται μονίμως εις την γέφυραν ναυσιπλοϊας και εις το διαμέρισμα μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου. (ιι) Απαντες οι Αξιωματικοί τους οποίους αφορά η λετουργία και ή η συντήρησις του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου θα είναι εξοκειωμένοι με την λειτουργίαν των συστημάτων πηδαλιουχίας των τοποθετημένων επί του πλοίυ και με τας ενέργειας δι` αλλαγήν από το εν σύστημα εις το έτερον.
(δ) Επιπροσθέτως των τακτικών ελέγχων και δοκιμών των περιγραφομένων εις τας παραγράφους (α) και (β) του παρόντος Κανονισμού θα λαμβάνουν χώραν γυμνάσια πηδαλιουχήσεως εκτάκτου ανάγκης τουλάχιστον μίαν φοράν κάθε τρεις (3) μήνας προς τον σκοπόν εξασκήσεως επί των ενεργειών πηδαλιουχήσεως εκτάκτου ανάγκης. Τα γυμνάσια αυτά θα περιλαμβάνουν απ` ευθείας έλεγχον μέσα από το διαμέρισμα του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου, τα μέσα επικοινωνίας μετά της γεφύρας ναυσιπλοϊας και, όπου είναι εφαρμόσιμον, την λειτουργίαν των εναλλακτικών παροχών ισχύος.
(ε) Η Αρχή δύναται να παραιτηθή του δικαώματος της απαιτήσεως διεξαγωγής των ελέγχων και δοκιμών των περιγραφομένων εις τας παραγράφους (α) και (β) του παρόντος Κανονισμού, δια πλοία τα οποία απασχολούνται τακτικώς εις ταξίδια βραχείας διαρκείας. Τοιαύτα πλοία θα διενεργούν τους ελέγχους και τας δοκιμάς τούτας τουλάχιστον μίαν φοράν την εβδομάδα.
(στ) Η ημερομηνία κατά την οποίαν διενεργούνται οι έλεγχοι και αι δοκιμαί αι καθοριζόμεναι εις τας παραγράφους (α) και (β) του παρόντος Κανονισμού και η ημερομηνία και αι λεπτομέρειαι των γυμνασίων πηδαλιουχήσεως εκτάκτου ανάγκης, των διενεργουμένων κατά την παράγραφον (δ) τον παρόντος Κανονισμού, θα αναγράφωναι εις το ημερολόγιον όπως καθορίζεται υπό της Αρχής
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Ασφαλείας Κατασκευής δια Φορτηγά Πλοία.
Το ακόλουθον υπόδειγμα προσθήκης προστίθεται εις το υπάρχον υπόδειγμα:
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (Επίσημος Σφραγίς). (Εκδίδον Κράτος) Εδοθέν συμφώνως προς τας διατάξεις του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1978
ΑΦΟΡΩΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ 1974. ——————————————————- Νεκρόν βάρος του Ονομα Διεθνές Λιμήν πλοίου (εις Ετος πλοίου Διακριτι- Νηολο- μετρικούς Ναυπη- κόν γήσεως τόννους) γήσεως ——————————————————-
Τύπος πλοίου:
Δεξαμενόπλοιον απασχολούμενον εις ταξείδια μεταφοράς ακατεργάστου πετρελαίου*.

Δεξαμενόπλοιον απασχολούμενον εις ταξείδια μεταφοράς πετρελαίου εκτός ακατεργάστου πετρελαίου*.

Δεξαμενόπλοιον απασχολούμενον εις ταξείδια μεταφοράς ακατεργάστου/ ετέρου πετρελαίου*.

Φορτηγόν πλοίον εκτός δεξαμενοπλοίου απασχολούμενον εις ταξείδιο μεταφοράς πετρελαίου*.

Η παρούσα προσθήκη θα είναι προσηρτημένη μονίμως εις το Πιστοποιητικόν ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευής Φορτηγού Πλοίου. Ημερομηνία της συμφωνίας ναυπηγήσεως ή μεταβολής ή τροποποιήσεως ευρείας εκτάσεως…………………. Ημερομηνία τοποθετήσεως της τρόπιδος ή κατά την οποίαν το πλοίον ήτο εις παρόμοιον στάδιον κατασκευής ή κατά την οποίαν ήρξατο μεταβολή ή τροποποίησις ευρείας εκτάσεως………………………. Ημερομηνία παραδόσεως ή συμπληρώσεως μεταβολής ή τροποποιήσεως ευρείας εκτάσεως……………..

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Οτι το πλοίον έχει επιθεωρηθή συμφώνως προς τον Κανονισμόν 10 του Κεφαλαίου Ι του Πρωτοκόλλου 1978 του αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβασιν περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974 και ότι η επιθεώρησις απέδειξεν ότι η κατάστασις του σκάφους, των μηχανών και του εξαρτισμού, όπως καθωρίσθησαν εις τον ανωτέρω Κανονισμόν, ήτο από πάσης απόψεως ικανοποιητική και ότι το πλοίον συνεμμορφούτο προς τας απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου αυτού. Το παρόν πιστοποιητικόν ισχύει μέχρι………. υποκείμενον εις ενδιάμεσον (σους) Επιθεώρησιν (σεις) εις χρονικά διαστήματα των…………………8 Εξεδόθη εις………………………. (τόπος εκδόσεως του Πιστοποιητικού) ……………………. 19…. (Υπογαφή του αρμοδίως εξου- σιοδοτημένου δια την έκδοσιν του πιστοποιητιού οργάνου) (Σφραγίς ή ένσημον της εκδούσης Αρχής, όπως καθορίζεται).
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Δια του παρόντος πιστοποποιείται ότι κατά ενδιάμεσον επιθεώρησιν απαιτουμένην υπό του Κανονισμού 10 του Κεφαλαίου Ι του Πρωτοκόλλου 1978 του αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβασιν περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974, το πλοίον ευρέθη πληρούν τας σχετικάς διατάξεις του Πρωτοκόλλου αυτού. Υπογράφων ………………….
(Υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος……………….. Ημερομηνία…………. Ημερομηνία προσεχούς ενδιαμέσου επιθεωρήσεως….. …………………………………………… (Σφραγίς ή ένσημον της Αρχής, όπως καθορίζεται) Υπογράφων ………………….
(Υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος……………… Ημερομηνία………….. Ημερομηνία προσεχούς ενδιαμέσου επιθεωρήσεως….. …………………………………………… (Σφραγίς ή ένσημον της Αρχής όπως καθορίζεται) Υπογράφων ……………….. (Υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος……………….. Ημερομηνία…………… Ημερομηνία προσεχούς ενδιαμέσου επιθεωρήσεως….. …………………………………………… (Σφραγίς ή ένσημον της Αρχής, όπως καθορίζεται) Υπογράφων…………………. (Υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος……………….. Ημερομηνία……………
(Σφραγίς ή ένσημον της Αρχής όπως καθορίζεται) Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Ασφαλείας Εξαρτισμού δια Φορτηγά Πλοία. Το ακόλουθον υπόδειγμα προσθήκης προστίθεται εις το υπάρχον υπόδειγμα:
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (Επίσημος σφραγίς) (Εκδίδον Κράτος) Εκδοθέν συμφώνως προς τας διατάξεις του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1978 ΑΦΟΡΩΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ 1974 ——————————————————- Νεκρόν Ονομα Διεθνές Λιμήν βάρος πλοίου Ετος πλοίου διακρι- νηολο- (εις μετρι- ναυπη- κόν σή- γήσεως κούς τόν- γήσεως μα νους) ——————————————————-
Τύπος πλοίου:
Δεξαμενόπλοιον απασχολούμενον εις ταξείδια μεταφοράς ακατεργάστου πετρελαίου*. Δεξαμενόπλοιον απασχολούμενον εις ταξείδια μεταφοράς πετρελαίου εκτός ακατεργάστου πετρελαίου*. Δεξαμενόπλοιον απασχολούμενον εις ταξείδια μεταφοράς ακατεργάστου πετρελαίου ετέρου πετρελαίου*. Φορτηγόν πλοίον εκτός δεξαμενοπλοίου απασχολούμενον εις ταξείδια μεταφοράς πετρελαίου*. Ημερομηνία της συμφωνίας ναυπηγήσεως ή μεταβολής ή τροποποιήσεως ευρείας εκτάσεως………………….. Ημερομηνία τοποθετήσεως της τρόπιδος ή κατά την οποίαν το πλοίον ή το εις παρόμοιον στάδιον κατασκευής ή κατά την οποίαν ήρξατο μεταβολή ή τροποποίησις ευρείας εκτάσεως………………… Ημερομηνία παραδόσεως ή συμπληρώσεως μεταβολής τροποποιήσεως ευρείας εκτάσεως………………………………. Η παρούσα προσθήκη θα είναι προσηρτημένη μονίμως, εις το πιστοποιητικόν Ασφαλείας εξαρτισμού φορτηγού πλοίου. ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Οτι το πλοίον έχει επθεωρηθή συμφώνως προς τον Κανονισμόν 8 του Κεφαλαίου Ι του Πρωτοκόλλου 1978 του αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβασιν περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, και Οτι η Επιθεώρησις απέδειξεν ότι η κατάστασις του εξαρτισμού ασφαλείας, όπως καθωρίσθη εις τον ανωτέρω Κανονισμόν, ήτο από πάσης απόψεως ικανοποιητική και ότι το πλοίον συνεμμορφούτο προς τας απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου αυτού. Το παρόν Πιστοποιητικόν ισχύει μέχρι …………. ………………. υποκείμενον εις ενδιάμεσον (σους) επιθεώρησιν (σεις) εις χρονικά διαστήματα των…….. …………………………………………….. Εξεδόθη εις …………………………. 19… (τόπος εκδόσεως του πιστοποιητικού)
……………………………………. (Υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου, δια την έκδοσιν του Πιστοποιητικού, οργάνου). (Σφραγίς ή ένσημον της εκδούσης Αρχής, όπως καθορίζεται) ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Δια του παρόντος πιστοποιείται ότι κατά ενδιάμεσον επιθεώρησιν απαιτουμένην υπό του Κανονισμού 8 του Κεφαλαίου Ι του Πρωτοκόλλου 1978 του αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβασιν περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974, το πλοίον ευρέθη πληρούν τας σχετκάς διατάξεις του Πρωτοκόλλου αυτού. Υπογράφων……………………………….. (Υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος……………………………………. Ημερομηνία……………………………….. Ημερομηνία προσεχούς ενδιαμέσου επιθεωρήσεως…. ………………………………………..
(Σφραγίς ή ένσημον της Αρχής, όπως καθορίζεται) Υπογράφων……………………………….. (Υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος…………………………………… Ημερομηνία………………………………. (Σφραγίς ή ένσημον της Αρχής, όπως καθορίζεται). Συμφώνως προς τας διατάξεις του Κανονισμού 14 του Κεφαλαίου Ι του Πρωτοκόλλου η ισχύς του παρόντος Πιστοποιητικού παρατείνεται μέχρι…………………………. Υπογράφων ………………………………. (Υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος…………………………………… Ημερομηνία………………………………. (Σφραγίς ή ένσημον της Αρχής, όπως καθορίζεται)

* Διαγράφεται καταλλήλως

Άρθρον 2
Εφαρμογή ωρισμένων διατάξεων του νόμου 1045/80 “περί κυρώσεως της Δ. Συμβάσεως ΠΑΖΕΘ/1974” Αι διατάξεις του νόμου 1045/80 “περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον Διεθνούς Συμβάσεως “περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974 και περί άλλων τινών διατάξεων” εκτός των άρθρων 1, 2, 10, 11, 14, 15, 16, 17 και 18 αυτού εφαρμόζονται και επί του Πρωτοκόλλου.

Άρθρον 3
Κωδικοποίησις τροποποιήσεων
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974»’ και οι δια του κυρωμένου Πρωτοκόλλου τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών τροποποιήσεων και συμπληρώσεων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε την παρ.2 του άρθρου 18 του ν.4504/2017

Άρθρον 4
Εναρξις ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 1 Ιουνίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ