ΓΓΑΔΔΤ 331/6892/20-04-2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4489/16.3.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής» (Β’ 2000)

Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 331/6892/2023

(ΦΕΚ Β’ 2586/21-04-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 23 και την παρ. 8 του άρθρου 62 και του ν. 4940/2022 «Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής» (Α’ 112).

2. Τα άρθρα 75 έως 83 του Κεφαλαίου ΙΑ’ του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126).

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

13. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4489/16.3.2023 κοινής υπουργικής απόφασης

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4489/16.3.2023 (Β’ 2000) κοινής υπουργικής απόφασης περί συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Το Υπουργείο ή/και ο Εποπτευόμενος Φορέας του λαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων, εφόσον έχει επιτύχει έως και την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, κατ’ ελάχιστο την ολοκλήρωση 12 εκ των 20 έργων που έχουν καθοριστεί στην οικεία Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση Υπουργείων που, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) ή με τον οικείο Οργανισμό τους, έχουν Υπηρεσία Συντονισμού, ο ελάχιστος αριθμός των έργων που απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί ανέρχεται στα 13 εκ των 21, όπως καθορίζονται με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του πρώτου εδαφίου.».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 4489/16.3.2023 κοινή υπουργική απόφαση περί συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής συνδεόμενου με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής.

3. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ