ΓΓΑΔΔΤ 320/6648/18-04-2023
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4795/2021 σχετικά με τον ορισμό εμπειρογνωμόνων

Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 320/6648/2023

(ΦΕΚ Β’ 2544/18-04-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 19 και της παρ. 11 του άρθρου 79 του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α’ 62),
β) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
γ) της περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
δ) του Κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ε) της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφάλματος Α’ 126),
ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/47/οικ.18236/ 22.11.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών καθώς και κάθε συναφούς διαδικαστικού θέματος για τον ορισμό εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 και την παρ. 11 του άρθρου 79 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

Άρθρο 2
Διαδικασία ορισμού εμπειρογνωμόνων

1. Αν κατά την εκτέλεση/παροχή συγκεκριμένου έργου (διαβεβαιωτικού ή συμβουλευτικού) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διαπιστωθεί ότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την εκτέλεση μέρους αυτού, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4795/2021, εισηγείται στον επικεφαλής του φορέα τον ορισμό εμπειρογνώμονα από το προσωπικό του ιδίου φορέα ή άλλων φορέων του άρθρου 2 του ν. 4795/2021. Με την εισήγηση αιτιολογείται η αδυναμία εκτέλεσης του μέρους του έργου αυτού από τη Μονάδα, και προσδιορίζονται α) οι εξειδικευμένες γνώσεις και η εμπειρία που απαιτείται να έχει ο εμπειρογνώμονας και β) το εύρος και η περίμετρος του έργου που θα εκτελεστεί, η διάρκεια και το πλαίσιο συνεργασίας του εμπειρογνώμονα με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και οι ειδικότερες υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.

2. Εφόσον η εισήγηση της παρ. 1 γίνει αποδεκτή από τον επικεφαλής του φορέα, εκδίδεται σχετική απόφαση.

3. Για τον ορισμό εμπειρογνώμονα από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα του άρθρου 2 του ν. 4795/2021, εκδίδεται κοινή απόφαση των επικεφαλής των δύο φορέων.

4. Κατά την έκδοση της απόφασης στις παραπάνω παρ. 1 έως 3 ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες διάθεσης του υπαλλήλου-εμπειρογνώμονα, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποκλειστική απασχόλησή του ή η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων της οργανικής του θέσης καθώς και ο τρόπος καταβολής δαπανών ενδεχόμενης μετακίνησης εκτός έδρας και τυχόν πρόσθετων αμοιβών.

5. Στην περίπτωση αδυναμίας ορισμού εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4, ο φορέας στον οποίο υπάγεται η Μονάδα, ορίζει ιδιώτη, που διαθέτει σχετικές με το συγκεκριμένο μέρος του έργου γνώσεις και εμπειρία, ως εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

6. Η εισήγηση της παρ. 1 αποτελεί τη γνώμη του Προϊσταμένου της Μονάδας, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4795/2021.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις ορισμού εμπειρογνώμονα

1. Για τον ορισμό εμπειρογνώμονα για την εκτέλεση του έργου που θα του ανατεθεί από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, θα πρέπει να πληρούνται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις σωρευτικά:
Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να έχουν εξειδίκευση σε θέματα συναφή με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του συγκεκριμένου έργου, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την κατοχή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών ή/και πιστοποιήσεων σε επιστημονικό πεδίο συναφές με την παρεχόμενη υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία,
β) να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών συναφή με τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την παροχή της ανατιθέμενης υπηρεσίας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία πιστοποιείται:
βα) Σε περίπτωση ορισμού υπαλλήλου ως εμπειρογνώμονα, είτε με βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας, εφόσον η προϋπηρεσία έχει διανυθεί στο δημόσιο τομέα, είτε με βεβαίωση εργοδότη, εφόσον η προϋπηρεσία έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα. Από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει, ιδίως, η χρονική διάρκεια και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας με σύντομη περιγραφή αυτής, ββ) σε περίπτωση ορισμού ιδιώτη ως εμπειρογνώμονα, από σχετικές συμβάσεις ή παραστατικά παροχής ή βεβαιώσεις εργοδότη από τις οποίες να προκύπτουν να καλύπτουν ενδεικτικώς η χρονική διάρκεια και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας με σύντομη περιγραφή αυτής. Ο υποψήφιος προσκομίζει πίνακα με τις σχετικές με τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις και υπηρεσίες που παρέχει ή έχει παράσχει, με στοιχεία για το περιεχόμενο των υπηρεσιών (ενδεικτικώς αναφέρονται τίτλος παροχής υπηρεσιών, σύντομη περιγραφή υπηρεσιών, χρόνος παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις εργοδότη, καταστάσεις ενσήμων). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε φορέα του δημόσιου τομέα, ο υποψήφιος εμπειρογνώμονας προσκομίζει επιπλέον τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να καθορίζει επιπλέον προϋποθέσεις επαγγελματικής εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

2. Πέραν των οριζομένων στην παρ. 1, ειδικά για τον ορισμό ιδιωτών εμπειρογνωμόνων, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και οι ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του ν. 4795/2021,
β) οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα και με τις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών σε κάθε φορέα. Εφόσον είναι πολίτες άλλων πλην της Ελλάδας κρατών να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (άρθρο 9 του ν. 4027/2011) επιπέδου Γ2, που χορηγείται από το Κέντρο της Ελληνικής Γλώσσας. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας,
γ) οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Μητρώο του κράτους που είναι εγκατεστημένοι, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις εμπειρογνώμονα

1. Ο εμπειρογνώμονας οφείλει να εκτελεί την υπηρεσία που του ανατίθεται στο πλαίσιο έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο. Δεσμεύεται για την πλήρη και άρτια εκτέλεση των υποχρεώσεών του καθώς και ότι δεν πρόκειται να ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας.

2. Ο εμπειρογνώμονας έχει υποχρέωση για:
α) Οργάνωση της παροχής της υπηρεσίας
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο εμπειρογνώμονας αναφέρεται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και οφείλει να ακολουθεί τις δοθείσες από αυτόν κατευθύνσεις και οδηγίες, να τηρεί τα καθορισμένα για την εκτέλεση του έργου χρονοδιαγράμματα και να τον ενημερώνει άμεσα για όποια θέματα ή δυσχέρειες συναντώνται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του ανατίθεται. Ειδικά στην περίπτωση ορισμού ιδιώτη εμπειρογνώμονα τα ζητήματα οργάνωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας καθορίζονται με την οικεία σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
β) Υποχρέωση υποβολής παραδοτέων.
Με τον ορισμό εμπειρογνώμονα περιγράφεται και η υπηρεσία που αυτός θα παράσχει, η διάρκεια και το πλαίσιο συνεργασίας του με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και ό,τι άλλο απαιτηθεί από τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες. Σε περίπτωση ιδιώτη εμπειρογνώμονα, τα παραδοτέα προσδιορίζονται στη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της ανάθεσης μέρους ή του συνόλου της ανατιθέμενης υπηρεσίας σε υπεργολάβο. Ο εμπειρογνώμονας δεν συνυπογράφει την Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά υποβάλλει υπόμνημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Τα παραδοτέα του εμπειρογνώμονα υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
γ) Τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο εμπειρογνώμονας, πριν από την έναρξη του έργου, υποβάλλει δήλωση για τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων και για την εκτέλεση του έργου με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο εμπειρογνώμονας ασκεί τα καθήκοντα του δίχως να δημοσιοποιεί, χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση, έγγραφα και προσωπικά δεδομένα, τηρουμένων των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων και διαδικασιών. Μεριμνά για την προστασία εγγράφων ή πληροφοριών που έχουν διαβαθμιστεί ως απόρρητες καθώς και για την απόκτηση, αποθήκευση, διαχείριση, επεξεργασία και μεταβίβαση σε τρίτους προσωπικών δεδομένων, μόνον όταν είναι απολύτως αναγκαίο για τη διενέργεια του έργου και πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων του ν. 4624/2019, Α’ 137). Πέραν των ανωτέρω, ειδικά σε περίπτωση ορισμού ιδιώτη εμπειρογνώμονα, τα ζητήματα εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας αποτελούν περιεχόμενο της οικείας σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

3. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

Άρθρο 5
Κωλύματα-Ασυμβίβαστα-Λόγοι αποκλεισμού

1. Δεν ορίζεται ως εμπειρογνώμονας υπάλληλος που κατά το προηγούμενο έτος είχε υπηρετήσει με οιαδήποτε υπαλληλική σχέση στην ελεγχόμενη υπηρεσία, είτε ως προϊστάμενος είτε ως υπάλληλος, αρμόδιος για το αντικείμενο του συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου ή κατείχε οιαδήποτε άλλη ιδιότητα συναφή με το αντικείμενο αυτό.

2. Από τη διαδικασία ορισμού υπαλλήλου ως εμπειρογνώμονα αποκλείονται πρόσωπα (α) κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και οποιαδήποτε ποινική δίωξη για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας, απιστίας κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμησης, συκοφαντικής δυσφήμησης και καθ’ υποτροπή συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών ή (β) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή (γ) στα οποία έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής ή (δ) τα οποία τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή (ε) τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 και της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4795/2021, εκ των οποίων μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων ή (στ) έχει αποδειχθεί με κατάλληλα μέσα η αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Μέρος Α’ του ν. 4795/2021 ή (ζ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, περιλαμβανομένης και της παραβίασης ενός επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας.

3. Για τον ιδιώτη εμπειρογνώμονα, πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών, αποκλείεται από διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών ή θεμελιώνεται λόγος μεταγενέστερης έκπτωσης εκ της συμβάσεως για φυσικά πρόσωπα, εφόσον:
α) Ήταν υπεύθυνος καθ’ οιονδήποτε τρόπο για το αντικείμενο του συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου.
β) Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υποβάλει σχετική αίτηση πτώχευσης ή τελούν σε παύση πληρωμών σύμφωνα με τα άρθρα 75 επ. του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή έχει αναστείλει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε ειδικές διατάξεις νόμου.
γ) Έχει αποδειχθεί με κατάλληλα μέσα η αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Μέρος Α’ του ν. 4795/2021 και στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
δ) Με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια ή στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
στ) Έχει κριθεί τελεσίδικα ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.
ζ) Επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδεχομένως επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
η) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, όπως είναι για παράδειγμα, οι παραβιάσεις των κανόνων περί ανταγωνισμού ή περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή ακόμα και η παραβίαση ενός επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας ή ενός κανόνα που επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή παραβιάσεις υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
θ) Έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, απιστία, απιστία κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση και καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή καταμήνυση, υπεξαγωγή εγγράφων καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών ή
ι) Είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω περίπτωσης θ) ή
ια) τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις ή
ιβ) έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου. Σε περίπτωση απόλυσης για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία για να αρθεί το σχετικό κώλυμα.

Άρθρο 6
Σύγκρουση Συμφερόντων

1. Σύγκρουση συμφερόντων συντρέχει όταν ο υπάλληλος/ιδιώτης εμπειρογνώμονας έχει άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

2. Πριν την έναρξη του έργου ο εμπειρογνώμονας υπογράφει Δήλωση σχετικά με τη μη ύπαρξη Σύγκρουσης Συμφερόντων, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δηλώσεως του ν. 1599/1986. Σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως ο υπάλληλος εμπειρογνώμονας έχει πειθαρχική και ποινική ευθύνη, ο ιδιώτης εμπειρογνώμονας έχει ποινική ευθύνη.

3. Όταν υφίστανται καταστάσεις της παρ. 1, που απομειώνουν ή/και παρεμποδίζουν την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία του υπαλλήλου εμπειρογνώμονα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος αντικαθίσταται με απόφαση του επικεφαλής του φορέα προέλευσης.

4. Όταν υφίστανται καταστάσεις της παρ. 1, που απομειώνουν ή/και παρεμποδίζουν την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία του ιδιώτη εμπειρογνώμονα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εμπειρογνώμονα ή εκπίπτει μεταγενέστερα από αυτή.

Άρθρο 7
Χρόνος συνδρομής και πρόβλεψη πρόσθετων προϋποθέσεων και κωλυμάτων

1. Τα αναφερόμενα στα παραπάνω άρθρα προϋποθέσεις, κωλύματα και λόγοι αποκλεισμού πρέπει αντιστοίχως να συντρέχουν ή να μην υφίστανται, κατά το χρόνο ορισμού του υπαλλήλου ως εμπειρογνώμονα ή κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (για τον ιδιώτη εμπειρογνώμονα) και μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης της ανατιθέμενης υπηρεσίας (για τον υπάλληλο εμπειρογνώμονα) ή το χρόνο λήξης της σύμβασης (για τον ιδιώτη εμπειρογνώμονα).

2. Στην περίπτωση του ιδιώτη εμπειρογνώμονα, πέραν των ελάχιστων προϋποθέσεων, υποχρεώσεων και κωλυμάτων, όπως αυτά ορίζονται από την παρούσα, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να ορίσει πιο εξειδικευμένες προϋποθέσεις, καθώς και κριτήρια ποιοτικής επιλογής που συνδέονται με το συγκεκριμένο έργο και μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ