ΓΓΑΔΔΤ 298/8056/19-05-2022
Καθορισμός και εξειδίκευση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166)

Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 298/8056/2022

(ΦΕΚ Β’ 2604/26-05-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 166) και ιδίως των άρθρων 8, 9, 10, 11 και της παρ. 2 του άρθρου 13.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Δ’ του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως των άρθρων 82, 83, 87 και 91.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ’ του «Ψηφιακή Διαφάνεια Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ν. 4727/2020 (Α’ 184).

5. Τις διατάξεις της παρ. 5, περ. ε’ του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

12. Τις διατάξεις το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

14. Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

15. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

16. Την υπ’ αρ. Υ23/14-07-2021 πράξη του Πρωθυπουργού «Διαπιστωτική πράξη για τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 549).

17. Την υπ’ αρ. οικ.11699/19.05.2020 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» (Β’ 1991).

18. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

19. Την υπ’ αρ. 196/5471/5-4-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Προσδιορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας, σωματείων, επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και φορέων της Κοινωνίας των πολιτών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4829/2021 (Α’ 166)» (Β’ 1751).

20. Την υπ’ αρ. 5079/22.02.2022 γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα: «Παροχή γνώμης βάσει της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) σχετικά με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό και την εξειδίκευση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας».

21. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/12/οικ.5177/ 31.03.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοινής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οι κατωτέρω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) Μητρώο Διαφάνειας (εφεξής Μητρώο): η οριζόμενη στην περ. στ.’ του άρθρου 3 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την καταχώριση πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες επιρροής.
β) Δραστηριότητα επιρροής: η οριζόμενη στην περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) επικοινωνία των εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικούς φορείς.
γ) Επικοινωνία: η οριζόμενη στην περ. ε’ του άρθρου 3 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) επαφή των εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικούς φορείς.
δ) Εκπρόσωπος συμφερόντων: το οριζόμενο στην περ. γ’ του άρθρου 3 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστηριότητες επιρροής, καθώς και τα σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που εγγράφονται στο Μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 196/5471/5-4-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 1751).
ε) Θεσμικοί φορείς: οι φορείς οι οποίοι καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).
στ) Εποπτεύουσα Αρχή: η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως ορίζεται στην περ. ζ’ του άρθρου 3 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).
ζ) Υπόχρεοι: οι εκπρόσωποι συμφερόντων και οι θεσμικοί φορείς.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο Μητρώου Διαφάνειας

1. Στο Μητρώο Διαφάνειας περιέχονται γενικές πληροφορίες για τον σκοπό και τη λειτουργία του Μητρώου, το νομικό πλαίσιο, η πολιτική για την προστασία δεδομένων, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσης, συχνές ερωτήσεις απαντήσεις, τα στοιχεία της Εποπτεύουσας Αρχής, τα στοιχεία των εκπροσώπων συμφερόντων και των θεσμικών φορέων, οι ετήσιες δηλώσεις, οι καταχωρημένες δραστηριότητες επιρροής, οι επιβληθείσες κυρώσεις, σχετικά νέα και ανακοινώσεις, η φόρμα υποβολής καταγγελιών, τα στοιχεία επικοινωνίας με την Εποπτεύουσα Αρχή και σχετική φόρμα επικοινωνίας.

2. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του Μητρώου είναι ανοικτή προς το κοινό και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Άρθρο 3
Διαδικασία εγγραφής εκπροσώπων συμφερόντων στο Μητρώο Διαφάνειας

1. Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, που είναι προσβάσιμη διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα, καθώς και σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

3. Η είσοδος στην διαδικτυακή πλατφόρμα για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας και η αυθεντικοποίηση των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

4. Με την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι για τη διαπίστωση των δικαιωμάτων πρόσβασης και της πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο.

5. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων καταχωρίζει στο Μητρώο τα εξής στοιχεία:
α. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:
i. το όνομα και το επώνυμό του, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό του, τον Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. του, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής του και τον Α.Δ.Τ.,
ii. τη διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του,
iii. την ιδιότητά του,
iv. τους τομείς ενδιαφέροντος.
β. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα:
i. την επωνυμία του, τον διακριτικό του τίτλο και τον Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. εφόσον υπάρχει,
ii. την επαγγελματική του έδρα, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του,
iii. το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου, τον Α.Φ.Μ. και την Δ.Ο.Υ. του, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής τους και τον Α.Δ.Τ.,
iv. τα στοιχεία επικοινωνίας του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
v. τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον υπάρχει,
vi. τη νομική μορφή του,
vii. τους τομείς ενδιαφέροντος.
γ. Και οι δύο ως άνω κατηγορίες οφείλουν να καταχωρίσουν:
i. Δήλωση συναίνεσης ως προς την ανάρτηση των ως άνω δεδομένων και της ετήσιας δήλωσης του άρθρου 10 στο Μητρώο, καθώς και για την επεξεργασία δεδομένων προς ενημέρωση της Εποπτεύουσας Αρχής, σχετικά με την λειτουργία του Μητρώου και την τήρηση των υποχρεώσεων του ν. 4829/2021 (Α’ 166),
ii. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, ότι το περιεχόμενο των ως άνω στοιχείων είναι αληθές και ότι ο χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Εκπροσώπων Συμφερόντων,
iii. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εν ενεργεία θεσμικός φορέας ή σύζυγος/συμβιών-ούσα εν ενεργεία θεσμικού φορέα ή ότι έχουν παρέλθει 18 μήνες από την αποχώρηση από τη θέση του για οποιοδήποτε λόγο και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα με ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των δεκαοκτώ (18) μηνών.

6. Μετά την υποβολή των στοιχείων της παρ. 4 πραγματοποιείται έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων από την Εποπτεύουσα Αρχή ως προς την ακρίβεια και την πληρότητά τους. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων ενημερώνεται για την ολοκλήρωση ή μη της εγγραφής του με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο αποστέλλεται στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

7. Με την επιτυχή εγγραφή στο Μητρώο εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής σε ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 4
Πιστοποιητικό εγγραφής

1. Το πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή, φέρει την ηλεκτρονική σφραγίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθώς και μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, τόσο σε αλφαριθμητική μορφή όσο και σε μορφή κωδικού QR.

2. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται οι παρακάτω πληροφορίες:
α. Για φυσικά πρόσωπα:
i. Όνομα και επώνυμο,
ii. Ιδιότητα,
iii. Έδρα,
iv. Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.,
v. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),
vi. Αριθμός Μητρώου Διαφάνειας,
vii. Ημερομηνία εγγραφής,
viii. Κωδικός εγγράφου (id document).
β. Για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες:
i. Επωνυμία,
ii. Ιδιότητα (νομική μορφή),
iii. Επαγγελματική έδρα,
iv. Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου,
v. A.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.,
vi. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.,
vii. Αριθμός Μητρώου Διαφάνειας,
viii. Ημερομηνία εγγραφής,
ix. Κωδικός εγγράφου (id document).

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής ετήσιας δήλωσης

1. Η υποβολή ετήσιας δήλωσης πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας που είναι προσβάσιμη διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα για την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων αποκτάται με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας. Για την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, οι υπόχρεοι δύνανται μέσω της εφαρμογής, να εξουσιοδοτήσουν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι πιστοποιημένο και κατέχει κλειδάριθμο που έχει δηλωθεί στο taxisnet.

3. Με την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα ο υπόχρεος καταχωρίζει ανά δραστηριότητα επιρροής τα παρακάτω στοιχεία:
Ι. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων:
α. τον τομέα πολιτικής,
β. το είδος της απόφασης,
γ. το όνομα, επώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που άσκησε την δραστηριότητα,
δ. το όνομα, επώνυμο ή επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του εκπροσωπούμενου πελάτη,
ε. τον χρόνο διεξαγωγής,
στ. τον τρόπο διεξαγωγής,
ζ. το όνομα, επώνυμο και την ιδιότητα του θεσμικού φορέα στον οποίο ασκήθηκε η δραστηριότητα επιρροής,
η. το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
ΙΙ. Ο θεσμικός φορέας:
α. το όνομα,
β. το επώνυμο,
γ. την ιδιότητά του,
δ. το όνομα, επώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του εκπροσώπου συμφερόντων ο οποίος άσκησε τη δραστηριότητα επιρροής,
ε. τον χρόνο διεξαγωγής,
στ. τον τομέα πολιτικής.
ζ. το είδος της απόφασης.

4. Οι Υπόχρεοι δύνανται να προσθέτουν, τροποποιούν, διαγράφουν κάθε δραστηριότητα επιρροής κατά την επεξεργασία της ετήσιας δήλωσής τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέχρι την οριστική υποβολή της.

5. Η ετήσια δήλωση των εκπροσώπων συμφερόντων υποβάλλεται οριστικά από 1η έως 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και αναφέρεται στις δραστηριότητες επιρροής του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση διαγραφής εκπροσώπου συμφερόντων από το Μητρώο, η δήλωση υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από τη διαγραφή του.

6. Η ετήσια δήλωση των θεσμικών φορέων υποβάλλεται οριστικά από 1η έως 31η Μαΐου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής ετήσιας δήλωσης τεκμαίρεται η μη πραγματοποίηση επικοινωνίας με εκπρόσωπο συμφερόντων κατά το προηγούμενο έτος.

7. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης δραστηριοτήτων επιρροής κατά το προηγούμενο έτος, οι εκπρόσωποι συμφερόντων υποβάλλουν μηδενική ετήσια δήλωση. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή ετήσιας δήλωσης εκ μέρους των εκπροσώπων συμφερόντων υπέχει θέση δήλωσης επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους.

8. Οι υπόχρεοι δύνανται να υποβάλλουν τροποποιητική ετήσια δήλωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ετήσιας δήλωσης και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Μητρώου.

9. Η προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης δύναται να παρατείνεται με σχετική ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Διαφάνειας.

Άρθρο 6
Οικειοθελής διαγραφή από το Μητρώο

1. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων δύναται να διαγραφεί οποτεδήποτε από το Μητρώο και για οποιονδήποτε λόγο.

2. Η πρόσβαση στην εφαρμογή για τη διαγραφή από το Μητρώο αποκτάται με χρήση των διαπιστευτηρίων που έχουν ληφθεί από τη φορολογική διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

3. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων δύναται να εισάγει τον λόγο της διαγραφής σε πεδίο προαιρετικής συμπλήρωσης του Μητρώου για στατιστικούς λόγους.

4. Μετά τη διαγραφή τα καταχωρισμένα στοιχεία διατηρούνται διαθέσιμα για δέκα χρόνια, στα οποία δύναται να έχει πρόσβαση ο εκπρόσωπος συμφερόντων με χρήση των διαπιστευτηρίων taxis που έχουν ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση, ενώ είναι και προσβάσιμα από το κοινό σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 της παρούσας.

5. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων δύναται να εγγραφεί εκ νέου στο Μητρώο, ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 3 της παρούσας, εφόσον δεν τελεί υπό προσωρινή ή οριστική διαγραφή σύμφωνα με τις περ. δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).

Άρθρο 7
Ετήσια έκθεση λειτουργίας Μητρώου Διαφάνειας

1. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους συντάσσει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας για το προηγούμενο έτος και ιδίως στοιχεία που αφορούν:
α. την κατανομή εκπροσώπων συμφερόντων ανά τομέα ενδιαφέροντος,
β. τη διαχρονική εξέλιξη του Μητρώου σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων, τον αριθμό των καταγγελιών που υποβλήθηκαν και την επιβολή κυρώσεων, συνολικά και ανά τομέα ενδιαφέροντος,
γ. τον αριθμό και το ποσοστό εγγεγραμμένων βάσει ιδιότητας,
δ. το σύνολο υποβληθεισών καταγγελιών και πόσες από αυτές κατέληξαν σε έλεγχο, καθώς και τον αριθμό των αυτεπάγγελτων ελέγχων,
ε. τον αριθμό ανά είδος της επιβληθείσας κύρωσης και τον λόγο επιβολής της,
στ. τον πίνακα πέντε (5) τομέων ενδιαφέροντος με τους περισσότερους εγγεγραμμένους εκπροσώπους συμφερόντων κατά φθίνουσα σειρά.

2. Η ετήσια έκθεση λειτουργίας Μητρώου Διαφάνειας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Διαφάνειας και υποβάλλεται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Άρθρο 8
Επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων

1. Οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι συμφερόντων υποχρεούνται να καταχωρούν οποιαδήποτε μεταβολή, ιδίως τη διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας ή την αποχώρηση μόνιμα από την ελληνική επικράτεια ή μεταβολές που αφορούν στους τομείς ενδιαφέροντος ή την νόμιμη εκπροσώπησή τους και μεταβολές των στοιχείων επικοινωνίας τους, εντός ενός (1) μηνός από την μεταβολή.

2. Η επικαιροποίηση των στοιχείων γίνεται μέσω της πλατφόρμας του Μητρώου Διαφάνειας με χρήση των διαπιστευτηρίων taxis που έχουν ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 9
Διαλειτουργικότητα Μητρώου Διαφάνειας

Το Μητρώο, για τη διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρούνται, διαλειτουργεί με το Ελληνικό Ποινικό Μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Μητρώο Πολιτών, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το πληροφοριακό σύστημα «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» του ν. 3213/2003 (Α’ 309), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 10
Έλεγχος και συμμόρφωση

1. Ο έλεγχος επαλήθευσης και εγκυρότητας των υποβληθέντων στοιχείων από τους εκπροσώπους συμφερόντων διενεργείται δειγματοληπτικά από την Εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο της προηγούμενης παρ. η υποβολή ανακριβών ή αναληθών στοιχείων, καθώς και η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των διατάξεων της παρούσας, κινείται η διαδικασία για την υποβολή κυρώσεων του άρθρου 12 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).

Άρθρο 11
Τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Οι ρόλοι των εμπλεκομένων φορέων σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:
α) Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ορίζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας (της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4829/2021, Α’ 166) και διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ. (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119), καθώς καθορίζει τους σκοπούς και λειτουργείες του ηλεκτρονικού Μητρώου Διαφάνειας.
β) Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), για τη διαβίβαση δεδομένων μέσω διαλειτουργούντων πληροφοριακών συστημάτων για την διασταύρωση της ακρίβειας των στοιχείων του άρθρου 3 της παρούσης και της ιδιότητας του θεσμικού φορέα.
γ) Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) ορίζεται φορέας λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας και αναλαμβάνει την ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία (g-cloud) της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Μητρώου Διαφάνειας, την τήρηση των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας, ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 Γ.Κ.Π.Δ. Οι υποχρεώσεις τόσο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας όσο και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προσδιορίζονται στο μνημόνιο συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.
Τα μέρη οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης του Μητρώου Διαφάνειας είναι της παρ. 1 το άρθρο 6, ε) του Γ.Κ.Π.Δ. «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσια συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» και απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).
Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) και του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου λειτουργεί ως σημείο ανταλλαγής δεδομένων και διαλειτουργικότητας, προκειμένου:
α. να διενεργείται έλεγχος εγκυρότητας των καταχωρισμένων στοιχείων,
β. να παρακολουθούνται οι μεταβολές των στοιχείων των εκπροσώπων συμφερόντων και
γ. να διενεργείται επαλήθευση των στοιχείων των υποβληθεισών Ετήσιων Δηλώσεων για τον εντοπισμό και πρόβλεψη σημαντικά πιθανών περιπτώσεων και κινδύνων μη καταγραφής δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής ή αθέμιτης άσκησης επιρροής.

3. Οι κατηγορίες των υποκειμένων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι:
α. τα εγγεγραμμένα στην εφαρμογή φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως εκπρόσωποι συμφερόντων,
β. οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων και οντοτήτων που ενεργούν ως εκπρόσωποι συμφερόντων και
γ. οι θεσμικοί φορείς του άρθρου 1.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 έως 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) καθώς και της παρούσης και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4829/2021.
Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τα υποκείμενα του στοιχ. α’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είναι:
i. Στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης και Α.Δ.Τ.),
ii. Έδρα,
iii. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Δ.Ο.Υ.,
iv. Τηλέφωνο,
v. Ταχυδρομική Διεύθυνση,
vi. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
vii. Ιδιότητα,
viii. Τομείς ενδιαφέροντος,
ix. Κωδικός QR που βρίσκεται στο πιστοποιητικό εγγραφής,
x. Κωδικός εγγράφου (id document) που βρίσκεται στο πιστοποιητικό εγγραφής,
xi. Αριθμός Μητρώου Διαφάνειας
Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τα υποκείμενα του στοιχ. β’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είναι:
i. Στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης),
ii. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Δ.Ο.Υ.
Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τα υποκείμενα υπό στοιχείο γ’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, είναι:
i. Ονοματεπώνυμο,
ii. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
iii. Τηλέφωνο,
iv. Ταχυδρομική Διεύθυνση,
v. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Για τους σκοπούς λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Μητρώου Διαφάνειας και προς εξυπηρέτηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και του δημοσίου συμφέροντος στο πεδίο των δραστηριοτήτων επιρροής, τα δεδομένα που αναρτώνται και καθίστανται προσβάσιμα στο κοινό μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, είναι:
i. Ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που εγγράφονται ως εκπρόσωποι συμφερόντων και των νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που ενεργούν ως εκπρόσωποι συμφερόντων, καθώς επίσης και επωνυμία, διακριτικός τίτλος, τηλέφωνο, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τομείς ενδιαφέροντος, αριθμός Μητρώου Διαφάνειας, είδος κύρωσης, λόγος επιβολής κύρωσης και ετήσιες δηλώσεις των ως άνω φυσικών προσώπων,
ii. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα του θεσμικού φορέα, είδος κύρωσης, λόγος επιβολής κύρωσης και ετήσιες δηλώσεις για θεσμικούς φορείς.

6. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται στο Μητρώο είναι:
i. Στοιχεία ταυτοποίησης, έδρα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τομείς ενδιαφέροντος: 10 έτη μετά την τελευταία επικαιροποίηση
ii. Ποινικό Μητρώο: 10 έτη μετά την τελευταία επικαιροποίηση
iii. Στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ετήσιες δηλώσεις του άρθρου 10 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) και στις ετήσιες δηλώσεις των θεσμικών φορέων: 10 έτη από την υποβολή τους
iv. Στοιχεία που περιλαμβάνονται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του ν. 4829/2021 (Α’ 166): 10 έτη από την επιβολή τους.

7. Στις περιπτώσεις οικειοθελούς διαγραφής από το Μητρώο, σύμφωνα με της παρ. 4 το άρθρο 6 της παρούσης, τα καταχωρισμένα στοιχεία διατηρούνται διαθέσιμα για δέκα (10) χρόνια, στα οποία δύναται να έχει πρόσβαση ο εκπρόσωπος συμφερόντων με χρήση των διαπιστευτηρίων που έχουν ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση και το κοινό μέσω του ιστότοπου του Μητρώου Διαφάνειας. Μετά την παρέλευση της δεκαετίας ανά περίπτωση, τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου Διαφάνειας.

Άρθρο 12
Συντήρηση Μητρώου

1. Το Μητρώο Διαφάνειας παρέχεται ως υπηρεσία (Software as a Service SaaS) από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία υποστηρίζει τεχνικά την παραγωγική λειτουργία του, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πληροφοριακών υποδομών των άρθρων 85 έως 88 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να τίθεται εκτός λειτουργίας η ανωτέρω διαδικτυακή πλατφόρμα, ύστερα από αίτημα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ή του φορέα λειτουργίας για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης και προσαρμογής στις αλλαγές της νομοθεσίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών ανά έτος. Κατά το διάστημα αυτό αναστέλλονται οι αναφερόμενες στην παρούσα προθεσμίες.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Επικράτειας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ