ΓΓΑ/9935/05-04-2024
Καθορισμός για το έτος 2024 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 5085/2024 (Α’ 17), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης.

Αριθμ. ΓΓΑ/9935

Καθορισμός για το έτος 2024 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών
α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 5085/2024 (Α’ 17),
β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και
γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης.

(ΦΕΚ Β 2191/10.4.2024)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 -Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Το άρθρο 18 του ν. 5085/2024 (Α’ 17).

5. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

6. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49).

7. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/ 14847/8282/01-09-2020 (Β’ 3675) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/2-12-2020 (Β’ 5357) όμοια απόφαση.

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/168038/15-4-2021 (Β’ 1593) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/398989/23-8-2021 (Β’ 3920) και ΥΠΠΟΑ/ οικ.480288/7-10-2021 (Β’ 4738) όμοιες αποφάσεις.

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/14-2-2022 (Β’ 746) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/379764/4-8-2022 (Β’ 4295), ΥΠΠΟΑ/435571/2022 (Β’4906) και ΥΠΠΟΑ/503598/2022 (Β’ 5436) όμοιες αποφάσεις.

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/151792/2023 (Β’ 2283) όμοια απόφαση.

Β. 1. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονο-μασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομα-σία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 -Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. Το π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 83).

3. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

4. Την υπό στοιχεία Υ16/1.8.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (Β’ 4847).

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/180/34647/Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ/ΥΠΑΙΘΑ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 5085/2024, για το έτος 2024, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» (εφεξής: «ηλεκτρονικό μητρώο»), στον ιστότοπο «somateia.minsports.gov.gr», στην οποία εγγράφονται τα αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της.

2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων διασυνδέεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 2

Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

1. Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 1 είναι:

α. H καταγραφή και ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999 ή λογίζονται ως φέροντα τέτοια αναγνώριση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999.

β. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ή των λογιζόμενων ως ειδικώς αναγνωρισμένων κατά τη νομική διάκριση της περ. α της παρούσας.

γ. Η καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των οποίων δραστηριοποιούνται τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία τα οποία φέρουν η αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση.

δ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης.

2. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας ενός αθλητικού σωματείου ως φέροντος την ειδική αθλητική αναγνώριση ή ως λογιζόμενου ως φέροντος τέτοια αναγνώριση, κατά τις ειδικότερες νομικές διακρίσεις της περ. β της παρ. 1 του παρόντος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής ενός αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο.

3. Τα αθλητικά σωματεία που εγγράφηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/151792/2023 (Β’ 2283) όμοια απόφαση, συγκροτούν το ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2023. Τα σωματεία αυτά μεταφέρονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2024 υπό τον όρο της επικαιροποίησης των στοιχείων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της παρούσας.

4. Τα αθλητικά σωματεία, που έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) από την 1η.7.2023 έως και την 15η.5.2024, και δεν έχουν στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας, θεωρούνται έως την ολοκλήρωση του ελέγχου και σε κάθε περίπτωση έως και την 31η.7.2024 εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2024, εφόσον έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 3

Υποβολή απαιτούμενων στοιχείων -Διαδικασία ελέγχου – αξιολόγησης

1. Προκειμένου να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο, το αθλητικό σωματείο υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, αίτηση με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι. Για την ορθή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσής της και υποβάλλονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.

2. Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν τα αθλητικά σωματεία που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. έχουν δηλωθεί ως ενεργά κατά την ημερομηνία δημιουργίας της ηλεκτρονικής αίτησης από την αντίστοιχη ομοσπονδία στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 και

β. είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2023, ή προκειμένου για νέα σωματεία, τα οποία υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο, δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήψης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του άρθρου 8 του ν. 2725/1999.

3. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από αθλητικό σωματείο, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς της από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α.

4. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο. Το αιτούν αθλητικό σωματείο ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη στο ηλεκτρονικό μητρώο.

5. Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, έχει δυνατότητα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η τυχόν διόρθωση – συμπλήρωσή της κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο (αρχική ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρέχεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η Γ.Γ.Α. δεν υποχρεούται να απαντά σε έγγραφα -αιτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

6. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.

7. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων στην πλατφόρμα του άρθρου 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με την έγκριση αιτημάτων ή την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής ή/και θεραπείας. Η Γ.Γ.Α. απαντά μόνον σε μηνύματα, ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας. Η διατύπωση ερωτημάτων δεν αίρει την υποχρέωση των σωματείων τήρησης των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 4 της παρούσας.

8. Απαγορεύεται η απευθείας φυσική, τηλεφωνική ή/ και ηλεκτρονική επικοινωνία και η επιδίωξη τέτοιας επικοινωνίας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, συνδεόμενου με οποιονδήποτε τρόπο με σωματείο που αιτείται την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, με ελεγκτή της αίτησής του και το αντίστροφο.

Άρθρο 4

Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο

1. Η πρώτη υποβολή εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ολοκληρώνεται την 15η.06.2024.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ολοκληρώνεται έως την 31η.07.2024. Εφόσον από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύψουν ελλείψεις, το αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης της αίτησής του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως 30η.10.2024 και έως έξι (6) επανυποβολές συνολικά.

Σε περίπτωση που και μετά τους επανελέγχους η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2024 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής.

3. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2024 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2024, εφόσον έχει υποβάλει εμπρο-θέσμως (έως 15.6.2024), αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.

Κατά την επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγρα-φέντων στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2023 αθλητικών σωματείων δεν απαιτείται η προσκόμιση νέας βεβαίωσης της οικείας Περιφέρειας για θεώρηση και τήρηση βιβλίων και η σχετική υποχρέωση καλύπτεται από την αναρτηθείσα βεβαίωση κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2023.

4. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 1 παραμένει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων και μετά την 15.06.2024 για σωματεία τα οποία θα λάβουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά την 15.05.2024.

Άρθρο 5

Τήρηση δεδομένων και επεξεργασία τους -Δικαιώματα πρόσβασης

1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί το ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της 7 παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α’ 50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία.

4. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του ηλεκτρονικού μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γ.Γ.Α. ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋποθέσεις έγγραφής αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, το σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα.

5. Η εγγραφή αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο μητρώο ως προς συγκεκριμένο άθλημα.

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Απριλίου 2024

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ