ΓΓΑ/3386/05-02-2024
Καθορισμός του πλαισίου, όρων, προϋποθέσεων, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες

Αριθμ. οικ. ΓΓΑ/3386/2024

(ΦΕΚ Β’ 863/06-02-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α. 1. Το άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 256) και ιδίως την παρ. 2 αυτού.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 11).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως τα άρθρα 20 περ. ιβ’ και 77 αυτού.

6. Του Κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

7. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

8. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).

Β. 1. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

2. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων» (Α’ 130).

3. Το Π.Δ.81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’134).

4. Το Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

5. Το Π.Δ.82/2023, «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

6. Το Π.Δ.4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

7. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Την υπό στοιχεία Υ 16/23/1.8.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β’ 4847).

9. Την υπ’ αρ. 102928/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

10. Την υπ’ αρ. 102916/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’4441).

11. Την υπό στοιχεία ΓΓΑ/361631/2024 (Β’ 7604) απόφαση περί Ορισμού του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ως διατάκτη και αποφαινόμενου οργάνου για κατηγορίες δαπανών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

12. Την υπό στοιχεία 33121 ΕΞ 2021/19.3.2021 γνώμη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/032/6051/Β1/19.1.2024 Εισηγητική Οικονομική Έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

14. Την υπ’ αρ. 2/5025/1.2.2024 απόφαση μεταφοράς πίστωσης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία εκτιμάται σε εξήντα έξι εκατομμυρίων (66.000.000) ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπό τον Ειδικό Φορέα 1020-209-0000000,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο -Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της χρηματοδότησης στις αθλητικές ομάδες και τις Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

2. Το ποσό από την φορολογία των τυχερών παιχνιδιών του άρθρου 60 παρ. 2 του ν. 2961/2001 που χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της χρηματοδότησης που θα διατεθεί στη Γ.Γ.Α. ανέρχεται σε ογδόντα οκτώ εκατομμύρια (88.000.000) ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στην εκτιμώμενη αύξηση των εσόδων από τον φόρο τυχερών παιγνίων των περ. β’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 κατόπιν εφαρμογής των ν. 4764/2020, ν. 4787/2021 και ν. 4949/2022.

3. Αναλογία του ως άνω ποσού καταβάλλεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ειδικότερα, το ποσοστό επί του ως άνω ποσού, που καταβάλλεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ορίζεται στο 75% επί των εκτιμώμενων εσόδων της παρ. 2 και συγκεκριμένα σε εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) ευρώ.

4. Η εν λόγω χρηματοδότηση είναι έσοδο της αθλητικής ομάδας και επί αυτής τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 2725/1999. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που αναρτούν οι αθλητικές ομάδες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γίνεται από τον Φορέα της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 2725/1999.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Δικαιούχος: Ως δικαιούχοι της χρηματοδότησης σύμφωνα με την παρούσα Κοινή υπουργική απόφαση ορίζονται:

(α) Η αθλητική ανώνυμη εταιρεία – Α.Α.Ε. (επαγγελματική αθλητική ομάδα) που έχει λάβει το πιστοποιητικό του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999,

(β) το τμήμα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) που έχει λάβει το πιστοποιητικό του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999,

(γ) το αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Γ.Γ.Α. και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020,

(δ) οι Εθνικές Ομάδες των Αθλητικών Ομοσπονδιών που έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο Αθλητικών Φορέων» του άρθρου 24 του ν. 4373/2016, που τηρείται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α. και

(ε) οι Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999.

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, που τηρείται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.

Εγγραφή: Για τις ανάγκες της παρούσας, ως εγγραφή ορίζεται η είσοδος των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών ομοσπονδιών στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» ή/και στο «Μητρώο Αθλητικών Φορέων», που τηρούνται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α. και η ολοκλήρωση της εγγραφής τους σ’ αυτό. Αναφορικά με τις ΑΑΕ και τα ΤΑΑ, ως εγγραφή ορίζεται η κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. των δικαιολογητικών που κατωτέρω απαριθμούνται και η καταχώρησή τους στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Επαγγελματικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στην Γ.Γ.Α.

Ποσό χρηματοδότησης: Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα της παρούσας, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εξήντα έξι εκατομμυρίων (66.000.000) ευρώ.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις χρηματοδότησης

1. Οι αθλητικές ομάδες που σύμφωνα με το άρθρο 2 δικαιούνται χρηματοδότηση από την φορολογία των κερδών των παικτών των τυχερών παιγνίων οφείλουν να έχουν συμπληρώσει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβάλλεται το ποσό της χρηματοδότησης.

2. Στην Γ.Γ.Α. τηρείται μητρώο ΑΑΕ και ΤΑΑ, στο οποίο οι επαγγελματικές ομάδες (ΑΑΕ) και τα ΤΑΑ οφείλουν να εγγραφούν καταχωρώντας κάθε φορά τα στοιχεία τους. Ειδικότερα, οι ΑΑΕ και τα ΤΑΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Τμήμα Επαγγελματικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στην Γ.Γ.Α. τα εξής δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού τους. Τα ΤΑΑ, αντί καταστατικού, δύνανται να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού Ίδρυσής τους από το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο,

β) βεβαίωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Γ.Ε.ΜΗ. (ισχύει μόνο για τις ΑΑΕ),

γ) επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, από το οποίο να προκύπτει η σύνθεσή του και η νόμιμη εκπροσώπηση του δικαιούχου. Για τα Τ.Α.Α., δύναται να προσκομισθεί το πρακτικό ορισμού της επιτροπής διοίκησης και διαχείρισής του από την Γενική Συνέλευση του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 του ν. 2725/1999,

δ) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΙΒΑΝ σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδος, του δικαιούχου και ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού,

ε) βεβαίωση εκτυπωμένη από το taxisnet, από την οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

3. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο η αθλητική ομάδα είναι υποχρεωτικά αποκλειστικός δικαιούχος.

4. Για να εισπράξουν οι δικαιούχες αθλητικές ομάδες τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ισόποσα της χρηματοδότησης έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, συνδρομές μελών και εισιτήρια (απλά και διαρκείας). Η προϋπόθεση αυτή ελέγχεται κατά την διαδικασία της εκκαθάρισης. Τα χρήματα που λαμβάνουν σε ένα οικονομικό έτος, ελέγχονται στον απολογισμό του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που το ποσό των εσόδων τους από άλλες πηγές, είναι μικρότερο από το ποσό της παρούσας χρηματοδότησης που δικαιούνται και εισέπραξαν, θα εισπράττουν από την χρηματοδότηση έως του ποσού των εσόδων τους. Δεδομένου ότι ο έλεγχος θα γίνεται κατά την εκκαθάριση, το ποσό που τυχόν έλαβαν, κατά το υπερβάλλον, θα συμψηφίζεται με επόμενη καταβολή.

5. Από το ποσό που εισπράττουν οι αθλητικές ομάδες, σύμφωνα με την παρούσα, ποσοστό ύψους τουλάχιστον 50% θα πρέπει να διατίθεται για την ανάπτυξη των «φυτωρίων» τους (προπονητές ακαδημιών, ηλικιακών κατηγοριών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, έξοδα αγώνων, μετακινήσεις, αθλητικό υλικό και άλλες δαπάνες ακαδημιών και ηλικιακών κατηγοριών), για την συντήρηση, τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση και ενίσχυση των εγκαταστάσεων και των υποδομών, που χρησιμοποιούν για τους σκοπούς των αθλημάτων που καλλιεργούν (αγώνες, προπονήσεις, αναπτυξιακά τμήματα κ.λπ.), σε συνεργασία, όπου χρειάζεται, με τους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων αυτών. Προκειμένου να ελέγχεται η ορθή χρήση της χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τις συγκεκριμένες δαπάνες. Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν είναι υπόχρεος κατάρτισης απολογισμού και ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καταθέτει αντί αυτού Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, στην οποία αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος διάθεσης του ποσού από την αθλητική ομάδα και επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά.

6. Ο υπολογισμός του ποσού γίνεται με βάση την κατηγορία πρωταθλήματος στην οποία συμμετέχει η αθλητική ομάδα κατά την στιγμή της καταβολής.

Άρθρο 4
Διανεμόμενο Ποσό – Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές

Στις Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 κατανέμεται ποσοστό 3,4% επί του ποσού που διατίθεται στην ΓΓΑ σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, ισόποσα διανεμόμενο:

α) Στην Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Motorsport Greece) και

β) στην Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας (Cycling Greece).

Άρθρο 5
Διανεμόμενο Ποσό – Επαγγελματικός Αθλητισμός

1) Το ποσό που λαμβάνει η Γ.Γ.Α. από την ως άνω φορολογία, αφαιρουμένου του ποσοστού που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4, κατανέμεται ισόποσα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό (κατά ποσοστό 50% εις έκαστο).

2) Στον Επαγγελματικό Αθλητισμό η κατανομή του αναλογούντος ποσού γίνεται ως εξής:

i. Α’ Εθνική Επαγγελματική Κατηγορία Ποδοσφαίρου -Super League ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 66%. Το ποσό κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

ii. Α2 Επαγγελματική Κατηγορία – Super League 2 ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 9,5%. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες πλην των ΠΑΕ Β’ των ΠΑΕ της Superleague.

iii. Α1 Ανδρών Μπάσκετ – Basket League ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 16%. Από το ποσοστό αυτό, το 90% θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες και το υπόλοιπο 10% θα κατανέμεται στις ομάδες που συμμετέχουν στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις με αναλογική εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 6 παρ. 4 της παρούσας, ενώ δεν εφαρμόζεται το εδάφιο ε’ της περ. V της παρ. 4 του άρθρου 6.

iv. Α1 Ανδρών Βόλεϊ – Volley League ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 8,5%.

Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

v. Ποσοστό 7% από αυτό που εισπράττει εκάστη δικαιούχος, αποδίδεται στην διοργανώτρια αρχή.

vi. Προκειμένου να λάβει η κατηγορία το πλήρες ποσό που της αναλογεί, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδων. Σε περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των δώδεκα (12) ομάδων, τότε η κατηγορία θα λαμβάνει αναλογικά μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν (π.χ. Εάν συμμετέχουν εννέα (9) ομάδες, θα λαμβάνει τα 9/12 του ποσού που της αναλογεί).

3) Αθλητική Ομάδα, η οποία θα λάβει χρηματικό ποσό δυνάμει της παρ. 2, υποχρεούται να ολοκληρώσει την συμμετοχή της κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην κατηγορία στην οποία ξεκίνησε να συμμετέχει. Σε διαφορετική περίπτωση, κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο θα διακοπεί η συμμετοχή της στο πρωτάθλημα, τα χρήματα που θα έχει εισπράξει, θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα με την διαδικασία του άρθρου 8 παρ. 2 της παρούσας.

4) Αναστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού σε ΑΑΕ ή ΤΑΑ σε περίπτωση που η ΑΑΕ ή το ΤΑΑ βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης αναφοράς για συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνα από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (άρθρο 21 του ν. 4726/2020). Σε περίπτωση που η υπό αξιολόγηση υπόθεση χειραγωγημένου αγώνα τεθεί από την ΕΠΑΘΛΑ στο αρχείο, η εμπλεκόμενη ΑΑΕ ή το εμπλεκόμενο ΤΑΑ η πληρωμή του οποίου είχε ανασταλεί, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, θα λάβει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το ποσό που της/του αναλογεί ως δικαιούχου. Σε περίπτωση που η υπό αξιολόγηση υπόθεση χειραγωγημένου αγώνα διαβιβασθεί στο αρμόδιο αθλητικό πειθαρχικό όργανο, η αναστολή εξακολουθεί να ισχύει εωσότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση από το πειθαρχικό όργανο. Σε περίπτωση που από το πειθαρχικό όργανο του αθλητικού φορέα εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση, η τιμωρηθείσα ΑΑΕ ή το τιμωρηθέν ΤΑΑ χάνει οριστικά το δικαίωμά της για την παρούσα χρηματοδότηση.

5) ΑΑΕ ή ΤΑΑ που εισέπραξε τη χρηματοδότηση του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) και τυχόν συμπεριληφθεί σε αναφορά για την τρέχουσα ή οποιαδήποτε προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, εφόσον εκδοθεί κατ’ αυτής ή αυτού αντιστοίχως οριστική καταδικαστική απόφαση από το αρμόδιο αθλητικό πειθαρχικό όργανο, υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που έλαβε για την αγωνιστική περίοδο στην οποία αφορά η καταδικαστική απόφαση. Για την αναζήτηση του επιστρεπτέου ποσού εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας. Σε περίπτωση που η οριστική καταδικαστική απόφαση αφορά σε αγωνιστική περίοδο κατά την οποία δεν εφαρμοζόταν η χρηματοδότηση του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), η ΑΑΕ ή το ΤΑΑ επιστρέφει με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας τη χρηματοδότηση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

6) Ειδικά για την περ. ιν της παρ. 2, τυχόν ποσά που δεν θα διατεθούν λόγω μη πλήρωσης της προϋπόθεσης της συμμετοχής των δώδεκα (12) ομάδων στην κατηγορία, ανακατανέμονται στις ομάδες της ίδιας κατηγορίας που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, με αναλογική εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 6 παρ. 4 της παρούσας.

Άρθρο 6
Διανεμόμενο Ποσό – Ερασιτεχνικός Αθλητισμός -Εθνικές Ομάδες

1. Στις Εθνικές Κατηγορίες Ομαδικών Πρωταθλημάτων κατανέμεται ποσοστό 26%, λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος και τις διακρίσεις εκάστου αθλήματος, το αγωνιστικό επίπεδο, την ιστορικότητα της κάθε κατηγορίας και το πλήθος των επίσημων εθνικών και τοπικών διοργανώσεων ανά φύλο, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσοστό 7% το οποίο αποδίδεται στις διοργανώτριες αρχές.

i. Α’ Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 8,5%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

ii. Β’ Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

iii. Α2 Ανδρών Μπάσκετ ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 5%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

iv. Α1 Γυναικών Μπάσκετ ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 9%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

v. Α2 Γυναικών Μπάσκετ ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 4%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

vi. Α1 Βόλεϊ Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 9%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

vii. Α2 Βόλεϊ Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 2%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

viii. Α2 Βόλεϊ Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

ix. Α1 Πόλο Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 12%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

x. Α2 Πόλο Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 2%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xi. Α1 Πόλο Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 8,5%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xii. Α2 Πόλο Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 1,5%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xiii. Α1 Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 9,5%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xiv. Α2 Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 2,5%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xv. Α1 Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 6%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xvi. Α2 Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 1,5%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xvii. Α’ Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 1,5%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xviii. Β’ Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 0,5%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xix. Α’ Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου Σάλας ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 0,5%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xx. Γ’ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 9%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xxi. Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 1%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xxii. Α2 κατηγορία καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 0,5%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

2. Προκειμένου να λάβει κάθε κατηγορία της παρούσας παραγράφου το πλήρες ποσό που της αναλογεί, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή σε αυτή τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδων. Σε περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των δώδεκα (12) ομάδων, τότε η κατηγορία θα λαμβάνει αναλογικά μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν (π.χ. Εάν συμμετέχουν εννέα (9) ομάδες, θα λαμβάνει τα 9/12 του ποσού που της αναλογεί). Το τελικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

3. Στις λοιπές κατηγορίες ή/και τμήματα ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις ως άνω αναφερόμενες, κατανέμεται ποσοστό 39%, το οποίο διανέμεται αναλογικά στα δικαιούχα αθλητικά σωματεία, σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια.

α) Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβει έκαστο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:

– Ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο (και για τα οποία έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ) [50 μονάδες για κάθε άθλημα].

– Ο αριθμός των προπονητών που απασχολεί (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [25 μονάδες για κάθε προπονητή].

– Ο αριθμός των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αθλητών δεν δύνανται να ξεπερνά τους πενήντα (50) ανά δηλωμένο προπονητή [1 μονάδα για κάθε αθλητή].

– Τα ετήσια έξοδα του σωματείου (όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό του σωματείου, ο οποίος είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [0.001 μονάδα ανά ευρώ εξόδων].

– Σε αθλητικά σωματεία που διατηρούν περισσότερα του ενός τμήματα, εκ των οποίων το ένα τμήμα έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση με βάση την παρ. 1, αφαιρούνται τα μόρια που αντιστοιχούν σε έναν (1) προπονητή και είκοσι (20) αθλητές.

β) Αφού αθροισθεί ο συνολικός αριθμός των μονάδων όλων των δικαιούχων σωματείων, το σύνολο που θα προκύψει θα διαιρεθεί με το συνολικό ποσό που αναλογεί στα ερασιτεχνικά σωματεία της παρούσας παραγράφου, ούτως ώστε να προκύψει η αξία της μίας μονάδας. Ακολούθως, το ποσό (η αξία) που θα προκύψει από την διαίρεση, θα πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες που έχει συγκεντρώσει έκαστο σωματείο, ώστε να προκύψει το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε σωματείο. Στον υπολογισμό προηγείται η εφαρμογή του ποσού βάσης της περ. γ.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε αθλητικό σωματείο, λαμβάνει ως ποσό βάσης το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €) και ειδικά τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία με έδρα νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους το ποσό βάσης διαμορφώνεται σε χίλια επτακόσια ευρώ (1.700 €).

δ) Ειδικά για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που ανήκουν στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, Στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Ακρωτηριαμένων και στην Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, τούτα λαμβάνουν προσαύξηση κατά 50% στα μόρια που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια. Σε περίπτωση που παρά την προσαύξηση, το ποσό που δικαιούνται είναι χαμηλότερο των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 €), τότε λαμβάνουν το ποσό βάσης των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 €).

ε) Τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία με έδρα σε νησιά που δεν έχουν οδική σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα, λαμβάνουν προσαύξηση κατά 50% στα μόρια που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια.

4. Στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου, για την συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις θα κατανεμηθεί ποσοστό 5%. Ο υπολογισμός του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες αθλητικές ομάδες, θα γίνεται με βάση τις μονάδες που θα συγκεντρώνει εκάστη, με βάση τον κάτωθι τρόπο:

1. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ομάδες, χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

(Α) Στην 1η κατηγορία διοργανώσεων περιλαμβάνονται αυτές, στις οποίες συμμετέχουν οι πρωταθλήτριες ομάδες κάθε αθλήματος (Champions’ League, Κύπελλο Πρωταθλητριών, Euroleague κ.λπ.).

(Β) Στην 2η κατηγορία διοργανώσεων περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Europa Cup, Κύπελλο Κυπελλούχων κ.λπ.).

(Γ) Στην 3η κατηγορία διοργανώσεων περιλαμβάνονται οι λοιπές ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

2. Κάθε αθλητική ομάδα, μόνο με την συμμετοχή της σε κάποια από τις ως άνω αναφερόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λαμβάνει αυτομάτως τις κάτωθι μονάδες:

Α. Για την ως άνω 1η κατηγορία: δέκα (10) μονάδες,
Β. για την ως άνω 2η κατηγορία: οκτώ (08) μονάδες,
Γ. για την ως άνω 3η κατηγορία: έξι (06) μονάδες.

Όσα πρωταθλήματα έχουν συμμετοχή αθλητικών τους ομάδων σε μία μόνο ευρωπαϊκή διοργάνωση και με έναν μόνο εκπρόσωπο, κατατάσσονται στην 3η ως άνω κατηγορία.

ΙΙΙ. Για κάθε αγώνα στον οποίο συμμετέχει έκαστη αθλητική ομάδα, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, συγκεντρώνει μία (01) μονάδα.

IV. Σε περίπτωση που αθλητική ομάδα συμμετέχει σε τελικό διοργάνωσης, συγκεντρώνει επιπλέον μονάδες, ως εξής: για την ως άνω 1η κατηγορία πέντε (5) μονάδες, για την δεύτερη κατηγορία τέσσερις (4) μονάδες και για την τρίτη κατηγορία τρεις (3) μονάδες. Εάν αναδειχθεί δε νικήτρια του τελικού, τότε συγκεντρώνει επιπλέον για την ως άνω 1η κατηγορία: δέκα (10) μονάδες, για την ως άνω 2η κατηγορία: οκτώ (08) μονάδες και για την ως άνω 3η κατηγορία: έξι (06) μονάδες.

V. Ανάλογα με τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε ομάδα, θα υπολογιστεί το ποσό που της αναλογεί, επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκεκριμένα, αφού αθροισθούν οι μονάδες όλων των αθλητικών ομάδων, θα διαιρεθούν με το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, ώστε να προκύψει από την διαίρεση η αξία της μίας μονάδας. Στην συνέχεια, το ποσό που θα προκύψει ως αξία μονάδας, θα πολλαπλασιαστεί με τις μονάδες κάθε ομάδας, ώστε να προκύψει το ποσό που δικαιούται κάθε ομάδα.

Τον Φεβρουάριο κάθε έτους, θα προκαταβάλλεται ποσό «έναντι» που αντιστοιχεί σε 80% αυτού που αντιστοιχεί στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, ανάλογα με την ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχει και τους αγώνες που έχει αγωνιστεί μέχρι την στιγμή της καταβολής, σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού. Τον Ιούλιο θα γίνεται η εκκαθάριση, με βάση τη συνολική συμμετοχή.

3. Αθλητική Ερασιτεχνική Ομάδα, η οποία θα λάβει χρηματικό ποσό δυνάμει της παρούσας, υποχρεούται να ολοκληρώσει την συμμετοχή της κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην κατηγορία στην οποία συμμετέχει. Σε διαφορετική περίπτωση, τα χρήματα που εισέπραξε θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8.

5. Τυχόν ποσά που θα μείνουν αδιάθετα λόγω μη πλήρωσης της προϋπόθεσης συμμετοχής δώδεκα (12) ομάδων στο πρωτάθλημα, θα διατίθενται στις λοιπές κατηγορίες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων της παρ. 4. Τυχόν ποσά που θα μείνουν αδιάθετα για οποιαδήποτε άλλη αιτία (π.χ. μη εγγραφή σωματείου στο μητρώο) θα διατίθενται στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις της παρ. 5.

6. Αναφορικά με τις Εθνικές Ομάδες κάθε αθλήματος και κάθε ηλικιακής κατηγορίας, κατανέμεται ποσοστό 30%.

Η κατανομή του 95% της ως άνω χρηματοδότησης υπολογίζεται με βάση τα κάτωθι κριτήρια:

i. Στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Ολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται ποσοστό 80% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής), στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Παραολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Παραολυμπιακής αποστολής), εκ του οποίου το 0,2% καταβάλλεται στα Special Olympics και στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού.

ii. Στις Εθνικές Ομάδες Ολυμπιακών Ομοσπονδιών των ομαδικών αθλημάτων Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ), Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ), Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και Κολύμβησης (ΚΟΕ) προσαυξάνεται το ποσό που τους αναλογεί με βάσει τα ανωτέρω, κατά 10%.

iii. Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβουν οι εθνικές ομάδες, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:

– Διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας [1 μονάδα για κάθε χιλιοστό στη βαθμολογία ως προς τις διακρίσεις από το πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ].

– Έξοδα εκάστης Ομοσπονδίας για τις Εθνικές της Ομάδες [0.001 μονάδα για κάθε ευρώ εξόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό που κατατίθεται στη ΓΓΑ].

Το υπόλοιπο ποσοστό 5% διανέμεται με βάση τις ειδικότερες προτεραιότητες αθλητικής ανάπτυξης κάθε Ομοσπονδίας.

Άρθρο 7
Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

1. Κατ’ έτος εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και συγκεκριμένα στον Ειδικό Φορέα 1020-209-0000000 και ΑΛΕ 2310880899. Το ποσό της πίστωσης αφορά την απόδοση ποσού σε ΑΑΕ, ΤΑΑ, ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία και Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), όπως ισχύει και με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσης.

2. Για την διαδικασία καταβολής της απόδοσης του ποσού στους δικαιούχους, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδιος φορέας είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η καταβολή της απόδοσης γίνεται άπαξ ετησίως και έως το τέλος Φεβρουαρίου.

4. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συντάσσει και εξάγει σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, σύμφωνα με τα μητρώα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 4 της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τον τετραψήφιο κωδικό ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το δικαιούχο ερασιτεχνικό σωματείο και τον κωδικό καταχώρισης της ΑΑΕ στο αντίστοιχο μητρώο, την επωνυμία του σωματείου ή της ΑΑΕ, το Α.Φ.Μ. και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου σωματείου ή ΑΑΕ, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

5. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης ολογράφως και αριθμητικώς ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

6. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών» και πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR 22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους (π.χ. ΔΙΑΣ Α.Ε.). Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τομέας Αθλητισμού) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

7. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

8. Για την πληρωμή του ποσού της ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 6 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

9. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

i) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.

iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και

iv) Αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

10. Η Διεύθυνση Λογαριασμού και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Άρθρο 8
Αχρεωστήτως καταβληθέντα – Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται από τον Αρμόδιο για τον Αθλητισμό, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4270/2014 και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρα 9
Λοιπές διατάξεις

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του ποσού της χρηματοδότησης.

2. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων που αφορούν την δικαιούχο αθλητική ομάδα, αυτή θα πρέπει εντός τασσόμενης προθεσμίας να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ