Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές
Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω.

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές

Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω:

ΕΔΑΦΙΟ Α΄

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1.Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία,Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιεία.

Οι με οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία, μέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης

μεταλλευτικών προϊόντων, της καμινείας και του εμπλουτισμού του μεταλλεύματος, όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, πλην των φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου.

Με την κοινοποιούμενη διάταξη ρητά πλέον εξαιρούνται της προστασίας του ΚΒΑΕ οι φύλακες, θυρωροί και υπάλληλοι γραφείων.

Κατά τα λοιπά η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη 1η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄ του ΚΒΑΕ.

1A) Επιχειρήσεις κατεργασίας του Ξηρού Ασβέστη.

Οι απασχολούμενοι στη φρύξη, κονιοποίηση του Ξηρού Ασβέστη.

Εξαιρούνται πλέον οι απασχολούμενοι στη συσκευασία του ξηρού ασβέστη σε σάκους (αντίστοιχη περίπτωση 1Α του εδαφίου Α΄).

2. Οικοδομικές και τεχνικές εργασίες.

Όλοι οι ασφαλιζόμενοι, βάσει των άρθρων 35-51 του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ εξαιρουμένων των όσων αναφέρονται στο

αρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ αυτού.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη 2η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄.

3. Τσιμεντοβιομηχανίες.

Όλο το απασχολούμενο εντός του εργοστασιακού χώρου προσωπικό εκτός των υπαλλήλων γραφείου.

Εξαιρούνται ρητά οι υπάλληλοι γραφείων, έστω και αν απασχολούνται εντός του εργοστασιακού χώρου των τσιμεντοβιομηχανιών.

Κατά τα λοιπά η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη 3η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄.

4. Κατεργασία μαρμάρων. Εργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας μαρμάρων καθώς και οι απασχολούμενοι στην παραγωγή

– παρασκευή μαρμαροψηφίδων & μαρμαρόσκονης.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη 4η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄.

5. Επεξεργασία στόκου γύψου Καολίνης -Τάλκ-Θηραϊκής γης.

Τριβείς – ψήστες-μυλωνάδες -τροφοδότες.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη 5η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄.

6. Κεραμοποιεία-πλινθοποιεία-αγγειοπλαστεία.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη 6η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄.

7. Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας.

Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την άρση βαρών, χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων για φόρτωση, εκφόρτωση,

στοίβαγμα και ταξινόμηση αυτών.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη 7η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄ με εξαίρεση τους απασχολούμενους στη ζύγιση – διαλογή – τακτοποίηση.

8. Βυρσοδεψία. Εργατοτεχνίτες μεταφοράς, αποξηράνσεως, συντηρήσεως, δεματοποιήσεως & κατεργασίας

των ακατέργαστων δερμάτων.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη 8η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄.

9. Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών.

Εργάτες σφαγής, εκδοράς, καθαρισμού εντέρων και άκρων ζώων ή πτηνών εντός του χώρου των σφαγείων, εργάτες

καθαρισμού των χώρων σφαγής.

Εξαιρούνται πλέον της προστασίας του ΚΒΑΕ οι εργάτες καθαρισμού εντέρων εκτός του χώρου των σφαγείων. Κατά τα λοιπά η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη της 10ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

10. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και λοιπών μετάλλων.

Καμινευτές-λεβητοποιοί-πασαδόροι-πυρωτές -κοντραδόροι-καρφωτές-καλαφάτες-οξυγονοκολλητές-

ηλεκτροσυγκολλητές, συγκολλητές δι’ αργιλοθερμικής μεθόδου-πελεκητές-αναμεταλλωτές-αμμοβολητές-χύτες-τήκτες-

επιμεταλλωτές-γαλβανοπλαστες-χειριστές καμίνων ανατήξεως Ζήμενς-Μαρτέν, αναγωγέων Μπεσεμέρ ή Τόμας, ηλεκτρικών

καμίνων αναγωγής-χειριστές μηχανικής σφύρας – βαφείς -σκληρυντές μετάλλων δι’εμβαπτίσεως, δι’ ενανθρακώσεως,

διά κυανιώσεως, δι’ εναζωτώσεως,δι’ επιφανειακής χαλυβδίνης επιστρώσεως – ανοπτητές μετάλλων

– χειριστές κλιβάνων ανοπτήσεως -χειριστές ελάστρων – σιδηρουργοί -σφυρηλάτες – κατασκευαστές μολύβδινων σφαιριδίων &

σωλήνων, κατασκευαστές τυπογραφικών στοιχείων -μολυβδουργοί – εργατοτεχνικό προσωπικό εξυπηρέτησης

υψικαμίνων (πλατφόρμας – ψύξεως- μεταλλάκτες – χύτες χελωνών χάλυβος) – εργάτες κονιοποιήσεως σμύριδος.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη διάταξη της 11ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

10 Α) Βιομηχανίες παραγωγής σιδήρου, χάλυβος, χυτοσιδήρου κλπ μετάλλων.

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη διάταξη της 11ης Α΄ περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

10 Β) Βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως σε ελάσματα ή σύρματα από χάλυβα θερμής ελάσεως.

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη διάταξη της 11ης Β΄ περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

11. Υαλουργία. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός από διαλογείς, διακοσμητές, εφαρμοστές & καθαριστές

σχηματοδοτικών μηχανών.

Η διάταξη με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη καλύπτει όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό των επιχειρήσεων Υαλουργίας. Εξαιρούνται ρητά οι διαλογείς, διακοσμητές, εφαρμοστές και καθαριστές σχηματοδοτικών μηχανών. (αντίστοιχη

12η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄).

12. Βιομηχανία Παραγωγής Απορρυπαντικών.

Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού μίγματος.

Η διάταξη καλύπτει μόνο τους εργάτες που απασχολούνται στο τμήμα τροφοδοσίας του απορρυπαντικού μίγματος.

Σε σχέση με την αντίστοιχη διάταξη της 15ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄ εξαιρούνται πλέον οι απασχολούμενοι στο τμήμα συσκευασίας του τελικού προϊόντος.

13. Παραγωγή διθειούχου άνθρακος.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή.

Η διάταξη καλύπτει το εργατοτεχνικό προσωπικό των επιχειρήσεων παραγωγής διθειούχου άνθρακα και τους χημικούς, οι οποίοι

απασχολούνται στην παραγωγική διαδικασία.

Από την αντίστοιχη διάταξη της 13ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄ εξαιρούνται οι επιστάτες.

14. Παραγωγή ανόργανων οξέων.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη 14η περίπτωση εργασιών του εδαφίου

Α΄, και προστίθενται στα καλυπτόμενα πρόσωπα οι χημικοί, που απασχολούνται

στην παραγωγή . Σε ότι αφορά τον όρο εργασιών, πρέπει να διευκρινιστεί ότι: (α)

τα κυριότερα των ανόργανων οξέων είναι το υδροχλωρικό, το θειικό και το

νιτρικό οξύ (εγκ. 85/66, 117/66) και (β) στην έννοια του όρου «παραγωγή»

περιλαμβάνεται μόνο η πρωτογενής παραγωγή των υπόψη οξέων. Έτσι, δεν

καλύπτονται από τη διάταξη οι απασχολούμενοι σε οικονομικές μονάδες ή

τμήματα αυτών, στις οποίες γίνεται αραίωση ή και χρήση οξέων με προσμείξεις,

όπως π.χ. στη μεταλλοβιομηχανία ή στους χώρους αποθήκευσης των οξέων τούτων .

15. Χημική Βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγώγων αυτού.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής) και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή.

Από την διάταξη καλύπτεται όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό, εκτός των

εργατών αυλής και οι χημικοί, οι οποίοι απασχολούνται στην παραγωγή.

Από την αντίστοιχη διάταξη της 15ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄εξαιρέθηκαν οι επιστάτες.

16. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων.

Όλο το προσωπικό που απασχολείται εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου.

Η διάταξη πλέον καλύπτει και τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις εκτός από τις

βιομηχανίες, τις οποίες κάλυπτε η αντίστοιχη 16η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄.

Ως προς τον κύκλο των καλυπτόμενων προσώπων παραμένει ο ίδιος, έστω και αν είναι διαφορετική η διατύπωση της διάταξης.

Καλύπτεται το προσωπικό που απασχολείται εντός του εργοστασιακού χώρου, πλην των υπαλλήλων γραφείων.

17. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών φαρμάκων.

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας, εκτός των υπαλλήλων γραφείου.

Η διάταξη καλύπτει πλέον μόνο την παραγωγή γεωργικών φαρμάκων δηλαδή την πρωτογενή παραγωγή – παραγωγή

πρώτης ύλης.

Σε σχέση με την αντίστοιχη διάταξη της 17ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου

Α΄ έχει απαλειφθεί από τις καλυπτόμενες εργασίες η παρασκευή (πρόσμιξη ή


αραίωση πρώτων υλών με άλλες ύλες) και η συσκευασία (επιχειρήσεις που έχουν ως

αντικείμενο μόνο τη συσκευασία γεωργικών φαρμάκων).

Ως προς τον κύκλο των καλυπτόμενων προσώπων καλύπτεται όλο το προσωπικό

που απασχολείται στους χώρους παραγωγής γεωργικών φαρμάκων, καθώς και

στους χώρους συσκευασίας αυτών.

Αντίθετα δεν καλύπτονται όσοι εργάζονται στην παρασκευή (πρόσμιξη ή

αραίωση πρώτων υλών με άλλες ύλες). Επίσης δεν καλύπτονται από τη διάταξη

αυτή όσοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο μόνο τη

συσκευασία γεωργικών φαρμάκων ή μόνο τη παρασκευή γεωργικών φαρμάκων ή

τη συσκευασία και παρασκευή γεωργικών φαρμάκων.

Εξαιρούνται ρητά οι υπάλληλοι γραφείων των εν λόγω βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

18. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρμάκων και θειικού αργιλίου, καλλυντικών, αρωμάτων και

κτηνιατρικών φαρμάκων.

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας, εκτός των υπαλλήλων γραφείου.

Με τη διάταξη αυτή καλύπτεται η πρωτογενής παραγωγή – παραγωγή πρώτων υλών.

Και στην περίπτωση αυτή σε σχέση με την αντίστοιχη 17Α΄ περίπτωση του εδαφίου Α΄ έχουν εξαιρεθεί οι επιχειρήσεις

που έχουν ως αντικείμενο την παρασκευή, την πρόσμιξη ή αραίωση δηλαδή πρώτων υλών με άλλες ουσίες για

την δημιουργία προϊόντων έτοιμων για χρήση (φάρμακα, καλλυντικά, αρώματα κ.λ.π.).

Ως προς τα καλυπτόμενα πρόσωπα εκτός από τους απασχολούμενους στους χώρους παραγωγής, έχουν

προστεθεί και οι απασχολούμενοι στους χώρους συσκευασίας των πρώτων υλών.

Εξαιρούνται ρητά οι υπάλληλοι γραφείων.

Με τη διάταξη δεν καλύπτεται πλέον κάθε μορφής επιχείρηση ή τμήμα αυτής, όπως συνέβαινε με την προηγούμενη

διάταξη αλλά οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ως βιομηχανίες ή βιοτεχνίες.

19. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας οστών.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό παραλαβής, διαλογής και μεταφοράς οστών.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη διάταξη της 18ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

20. Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες παραγωγής Οργανικών Χρωμάτων, βερνικιών και μελανών.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή και παρασκευή – εκτός των πακεταριστών –

τεχνικοί και χημικοί.

Η διάταξη αν και έχει διαφορετική γραμματική διατύπωση από την αντίστοιχη της 20ης περίπτωσης εργασιών του

εδαφίου Α΄, ουσιαστικά παραμένει η ίδια.

Εξαιρούνται ρητά οι πακεταριστές και οι επιστάτες.

Κλωστοϋφαντουργία και

συναφείς εργασίες.

α. Εκκοκκιστήρια βάμβακος Χειριστές εκκοκκιστικών

μηχανών και λίντερ.

β. Κλωστήρια α) Εργατοτεχνίτες σκούτσερ – χαρτζίων

– συρτών – κτενιστριών και

προγνεστριών, κλώστριες και

μπομπινούδες.

β) Όλοι οι απασχολούμενοι στη

νηματοποίηση και την επεξεργασία των συνθετικών ινών.

21.γ. Υφαντήρια Υφαντές-Υφάντριες (Βαμβακερών,μαλλίνων, ταπήτων κ.λ.π. ανεξάρτητα της πρώτης ύλης).

δ. Βαφεία Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή και απόπλυση υφασμάτων και νημάτων.

ε. Φινιριστήρια Οι απασχολούμενοι στο κολλάρισμα, οι απασχολούμενοι στα μηχανήματα ΡΑΜΜΑ


(κολλάρισμα, στέγνωμα, σιδέρωμα, περιτύλιγμα του υφάσματος).

στ. Σχοινοποιία Οι απασχολούμενοι σε αντίστοιχες εργασίες των κλωστηρίων και υφαντηρίων, καθώς και οι

απασχολούμενοι, γενικά, στην πλύση και λεύκανση.

ζ. Καναβουργία Οι απασχολούμενοι σε σκούτσερ, λανάρα, αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη 22η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄.

22. Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια (πλην των οικειακού τύπου χωρητικότητας εκάστου μέχρι 20 κιλών) που λειτουργούν

αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργίων.

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης.

Σιδερώτριες και διαλογείς ιματισμού απασχολούμενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της

απασχόλησής τους κατά μισθολογική περίοδο.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη της 23ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

23. Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες παραγωγής ανοργάνων χρωμάτων.

Οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται αποκλειστικά σε τριβεία.

Η διάταξη ως έχει, καλύπτει μόνο την πρωτογενή παραγωγή των ανοργάνων

χρωμάτων δηλαδή την παραγωγή της πρώτης ύλης. Ως προς τις ειδικότητες

καλύπτονται οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται αποκλειστικά και όχι

περιστασιακά στα τριβεία παραγωγής των πρωτογενών ανοργάνων χρωμάτων (χρωστική ύλη).

Από την αντίστοιχη διάταξη της 21ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄ έχουν

εξαιρεθεί οι εργασίες της παρασκευής ανοργάνων χρωμάτων και κατ’ αντιστοιχία

εξαιρούνται και οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται στα τριβεία, στα οποία

διενεργείται η παρασκευή του χρώματος.

24. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτών μολύβδου.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη της 29ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

25. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής πυριμάχων και οξυμάχων υλικών.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην επισκευή βιομηχανικών κλιβάνων και οι κτίστες.

Καλύπτεται το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην επισκευή βιομηχανικών κλιβάνων από

πυρίμαχα και οξύμαχα υλικά καθώς και οι κτίστες βιομηχανικών κλιβάνων παραγωγής από πυρίμαχα και οξύμαχα υλικά.

Από την αντίστοιχη 19η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄ εξαιρείται το εργατοτεχνικό προσωπικό που

απασχολείται στην κατασκευή πυρίμαχων και οξύμαχων υλικών των ανωτέρω βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

26. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών υλών και πυριτίδων.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό – χημικοί .

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη της 30ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄ με τη διαφορά ότι

εξαιρούνται πλέον οι επιστάτες.

26 α) Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της ΑΕΕ Πυριτιδοποιείου -Καλυκοποιείου.

Εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός του χώρου των τμημάτων Οβιδουργείου,

Μηχανουργείου, Καλυκοποιείας, Αυτομάτων Μηχανημάτων, Πριονίων, ΠΕΨ (πίεσης εν ψυχρώ).

Με τη συγκεκριμένη διάταξη καλύπτονται οι εργατοτεχνίτες και οι υπάλληλοι που απασχολούνται στους

χώρους των τμημάτων του Οβιδουργείου,

Μηχανουργείου, Καλυκοποιείου, Αυτόματων Μηχανημάτων, Πριονίων και ΠΕΨ (πίεσης εν ψυχρώ).

Σε σχέση με την αντίστοιχη διάταξη της 30Α περίπτωσης εργασιών του εδαφίου

Α΄ έχουν πλέον εξαιρεθεί οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στο φωτοτυπείο, στο

οποίο λειτουργεί φωτοτυπικό μηχάνημα αναπαραγωγής μεγάλων σχεδίων από

διαφανή πρότυπα με χρήση αμμωνίας.

27. Οινοπνευματοποιία,Οινοποιία,Ποτοποιία ,Ζυθοποιΐα.

Οι απασχολούμενοι στην πλύση δεξαμενών και στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακος.

Η συγκεκριμένη διάταξη προέρχεται από την ενοποίηση των αντίστοιχων διατάξεων της 31ης, 31ηςΑ΄, 31ης Β΄

περιπτώσεων εργασιών του εδαφίου Α΄.

Ως προς τον κύκλο των καλυπτόμενων προσώπων καλύπτονται μόνο όσοι απασχολούνται στην πλύση των

δεξαμενών των ανωτέρω επιχειρήσεων και όσοι απασχολούνται στην παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα.

28. Προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούμενο σε αερολιμένες.

Εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων.

Η διάταξη αναφέρεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους αερολιμένες

με την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, χωρίς απαραίτητα να είναι αεροπορικές επιχειρήσεις,

όπως απαιτούσε η αντίστοιχη διάταξη της 35ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

Από τους απασχολούμενους στις παραπάνω επιχειρήσεις καλύπτονται μόνο όσοι εργάζονται στην πίστα των αερολιμένων.

Ως προσωπικό πίστας θεωρούνται οι απασχολούμενοι μεταξύ των κτιριακών εγκαταστάσεων των αεροδρομίων και του χώρου προσγείωσης και απογείωσης των αεροπλάνων.

Στο προσωπικό πίστας συμπεριλαμβάνονται ακόμα και οι απασχολούμενοι στην επισκευή και δοκιμαστική

λειτουργία των αεροκινητήρων, καθώς και οι οδηγοί ρυμουλκών αυτοκινήτων.

Επίσης από τη διάταξη καλύπτονται και οι φορτοεκφορτωτές οι οποίοι απασχολούνται στην φόρτωση

και εκφόρτωση των αποσκευών των επιβατών, καθώς και των αναγκαίων για τον εφοδιασμό των αεροσκαφών

εφοδίων, χωρίς να ενδιαφέρει αν γίνεται χρήση μηχανικών μέσων, αφού δικαιολογητικός λόγος

κάλυψης των προσώπων αυτών από τον ΚΒΑΕ είναι ο πολύ υψηλός θόρυβος που υπάρχει στην πίστα των αεροδρομίων.

29. Αεροπορική Βιομηχανία (κατασκευαστική-επισκευαστική).

Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου, εξαιρουμένων υπαλλήλων γραφείου, θυρωρών, φυλάκων, επιστατών.

Η διάταξη καλύπτει όλους τους απασχολούμενους εντός του εργοστασιακού χώρου με οποιαδήποτε ειδικότητα.

Εξαιρούνται ρητά οι υπάλληλοι γραφείων, θυρωροί, φύλακες και επιστάτες που απασχολούνται οπουδήποτε

εντός του εργοστασιακού χώρου των επιχειρήσεων, δηλαδή είτε εντός είτε εκτός της

κτιριακής μονάδας των διοικητικών υπηρεσιών.

Αντίστοιχη η διάταξη της 35ης Α΄ περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

30. Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί.

Τεχνικοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που απασχολούνται στη συντήρηση κεραιών και εικονολήπτες

εξωτερικοί με φορητές κάμερες.

Η διάταξη προήλθε από την ενοποίηση των αντίστοιχων διατάξεων της 36ης (Ραδιοφωνικοί σταθμοί) και 77ης (Τηλεόραση) περιπτώσεων εργασιών του εδαφίου Α΄ του ΚΒΑΕ.

Από τη διάταξη καλύπτονται μόνο οι τεχνικοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που απασχολούνται στη

συντήρηση των κεραιών και οι εξωτερικοί εικονολήπτες με φορητές κάμερες.

31. Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές

Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Νοσοκόμοι-νοσηλευτές, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών,

Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος, βιολόγοι εργαστηρίων

παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθαρίστριες.

Με τη νέα διάταξη καλύπτονται σχεδόν οι ίδιοι χώροι εργασίας πουκαλύπτονταν και από την αντίστοιχη

διάταξη της 37ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄ του ΚΒΑΕ, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη νέα

διάταξη οι Τράπεζες Αίματος, αφού ως γνωστό οι Τράπεζες Αίματος λειτουργούν πάντα εντός των νοσοκομείων.

Όσον αφορά τα Κέντρα Υγιεινής, στην έννοια των οποίων συμπεριλαμβάνονταν και οι Υγειονομικοί σταθμοί, έχουν εξαιρεθεί από την προστασία του Κανονισμού με τη νέα διάταξη.

Ως προς τις ειδικότητες που καλύπτονται από τη νέα διάταξη συνεχίζουν να είναι οι ίδιες με την προηγούμενη,

ενώ έχουν προστεθεί επιπλέον οι βιολόγοι εργαστηριών παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που απασχολούνται στους

συγκεκριμένους χώρους στους οποίους αναφέρεται η διάταξη.

Πρόκειται για νέα ειδικότητα, η οποία δεν καλύπτονταν με την προηγούμενη διάταξη.

Επίσης, συνεχίζουν να καλύπτονται και οι μαίες, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη νέα διάταξη, με τις προϋποθέσεις που καλύπτονταν και πριν και για την απασχόλησή τους στις αντίστοιχες μονάδες και τούτο γιατί οι μαίες

απασχολούνται στους χώρους των χειρουργείων και στις αίθουσες τοκετών ως υπεύθυνες ή ως

νοσηλευτικό προσωπικό, εργασίες οι οποίες ταυτίζονται απόλυτα με την εργασία των νοσοκόμων – νοσηλευτών.

Στη διάταξη ακόμα δεν αναφέρονται οι εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, οι οποίοι όμως συνεχίζουν να

καλύπτονται από το γενικότερο όρο των καθαριστών – καθαριστριών.

Τέλος εξαιρούνται οι τραπεζοκόμοι ασθενών.

32. Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια.

Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις.

Η διάταξη καλύπτει μόνο όσους απασχολούνται αποκλειστικά μέσα σε ακτινολογικούς θαλάμους,

καθώς και με εμφανίσεις ακτινογραφιών.

Παρά τη διαφορετική διατύπωση της διάταξης, ουσιαστικά παραμένει η ίδια ως προς τον κύκλο των

καλυπτομένων και μη προσώπων με την αντίστοιχη διάταξη της 38ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄

του Κ.Β.Α.Ε.. Ετσι π.χ. οι απασχολούμενοι στους αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους εξακολουθούν

να μην καλύπτονται από τη διάταξη αυτή.


33. Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων.

Σταυλίτες, νοσοκόμοι κτηνών, καθαρίστριες των σταθμών αναπαραγωγής ζώων, παρασκευαστές, επιμελητές πειραμάτων απασχολούμενοι αποκλειστικά στους σταθμούς αναπαραγωγής, απεντομωτές, σπερματολήπτες και σπερματεγχύτες.

Η ανωτέρω διάταξη βρίσκει πεδίο εφαρμογής μόνο στους σταθμούς αναπαραγωγής ζώων.

Καλυπτόμενα πρόσωπα ειναι όσα απασχολούνται με τις ειδικότητες που ρητά αναφέρονται στη διαταξη και επομένως

εξαιρούνται οι μεταφορείς ζώων και οι ειδικευμένοι εργάτες λοιμοκαθαρτηρίων. Επίσης, σε σχέση με την αντίστοιχη

διάταξη της 39ης περίπτωσης εργασιών εξαιρούνται της προστασίας του Κ.Β.Α.Ε. οι Υπηρεσίες και τα Ιδρύματα του

Υπουργείου Γεωργίας (νύν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

34. Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή, πολυμερισμό πρώτης ύλης, αναμίξεως και

μορφοποιήσεως πλαστικών υλών πολυβινυλοχλωριδίου και πολυουρεθάνης, τανυσμού πολυπροπυλενίου.

Με τη διάταξη καλύπτονται τόσο οι βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών δηλαδή της πρώτης ύλης όσο και

οι βιομηχανίες που χρησιμοποιώντας την πλαστική ύλη παράγουν πλαστικά αντικείμενα.

Ως προς τις καλυπτόμενες ειδικότητες εξακολουθούν να είναι οι ίδιες με τις ειδικότητες της αντίστοιχης διάταξης

της 42ης περίπτωσης εργασιών (με τη διαφορά ότι έχει αφαιρεθεί από τις πλαστικές ύλες που πρέπει να περιέχει το

μορφοποιούμενο μείγμα ο αμίαντος, αφού όπως είναι γνωστό έχει απαγορευθεί πλέον η χρήση αμιάντου, ενώ έχει

προστεθεί η πλαστική ύλη πολυπροπυλένιο).

Έτσι, με τη νέα διάταξη καλύπτονται οι απασχολούμενοι : (α) στο πολυμερισμό της πρώτης ύλης

(β) στην ανάμειξη και μορφοποίηση πλαστικών υλών που περιέχουν πολυβινυλοχλωρίδιο και πολυουρεθάνη και

(γ) στον τανυσμό πολυπροπυλενίου.

35. Καπναποθήκες.

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού εξαιρουμένων των

εμπειρογνωμόνων καπνού.

Η διάταξη καλύπτει όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους επεξεργασίας του καπνού με οποιαδήποτε ειδικότητα.

Εξαιρούνται ρητά οι εμπειρογνώμονες καπνού, οι οποίοι με την αντίστοιχη διάταξη της 43ης περίπτωσης εργασιών του

εδαφίου Α΄ του ΚΒΑΕ καλύπτονταν και για την εργασία που προσέφεραν εκτός των χώρων επεξεργασίας των φύλλων

καπνού (εργασία υπαίθρου).

Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι και οι καπνοτεχνίτες καλύπτονται από την προστασία του

Κανονισμού αποκλειστικά για την εντός των χώρων επεξεργασίας φύλλων καπνού των καπναποθηκών

απασχόλησής τους, όπως και οι εμπειρογνώμονες καπνού.

36. Καπνοβιομηχανίες.

Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου εργατοτεχνίτες εξαιρουμένων εμπειρογνωμόνων καπνού, επιστατών και υπαλλήλων γραφείου. Με τη διάταξη καλύπτονται οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται μέσα στον εργοστασιακό χώρο των καπνοβιομηχανιών. Εξαιρούνται ρητά οι εμπειρογνώμονες καπνού, οι επιστάτες και οι υπάλληλοι γραφείων.

Σε σχέση με την αντίστοιχη διάταξη στους 43ης Α΄ περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α του ΚΒΑΕ, παρατηρείται ότι

καλύπτονται πλέον οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται εντός του εργοστασιακού χώρου και όχι απαραίτητα εντός

των χώρων της παραγωγικής διαδικασίας.

Καλύπτονται δηλαδή και αυτοί που τυχόν απασχολούνται σε ξεχωριστούς χώρους (π.χ. αποθήκες), οι οποίοι είναι

μέσα στον εργοστασιακό χώρο, αρκεί να βρίσκονται σε τέτοια απόσταση που να θεωρείται βέβαιος ο επηρεασμός

των συνθηκών εργασίας τους από τις συνθήκες που δημιουργούνται στους χώρους παραγωγής.

Ως προς τους υπαλλήλους γραφείου αυτοί εξαιρούνται οπουδήποτε και αν εργάζονται (είτε σε ιδιαίτερους χώρους,

είτε ακόμα και αυτοί που βρίσκονται στους χώρους της παραγωγικής διαδικασίας).

37. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείου.

Οι εργατοτεχνίτες τμήματος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος και οι σακιστές.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη στους 44ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄ του ΚΒΑΕ.


38. Εταιρείες πετρελαιοειδών.

Οι απασχολούμενοι στον εργοστασιακό χώρο, εκτός από υπαλλήλους γραφείου, διακίνησης και διάθεσης καυσίμων.

Από τη διάταξη καλύπτονται όλοι οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου των εταιρειών

πετρελαιοειδών, εξαιρουμένων ρητά των υπαλλήλων γραφείων καθώς και των υπαλλήλων διακίνησης και διάθεσης

καυσίμων, έστω και αν απασχολούνται μέσα στον εργοστασιακό χώρο των επιχειρήσεων.

39. Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίων.

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός των εγκαταστάσεων εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων, θυρωρών και επιστατών.

Η διάταξη καλύπτει κατά γενικό τρόπο τους απασχολούμενους εντός των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων

εμφιάλωσης υγραερίων, οπως και η αντίστοιχη διάταξη στους 45ης Α΄ περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄ του ΚΒΑΕ.

Ρητά πλέον εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείων, οι φύλακες, οι θυρωροί και οι επιστάτες.

40. Διυλιστήρια πετρελαίων.

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου εκτός των υπαλλήλων που απασχολούνται

αποκλειστικά στους χώρους των γραφείων.

Η διάταξη καλύπτει κατά γενικό τρόπο όλους τους εργαζομένους με οποιαδήποτε ειδικότητα εντός του

εργοστασιακού χώρου των διυλιστηρίων πετρελαίων, όπως ακριβώς και η αντίστοιχη διάταξη στους 46ης περίπτωσης

εργασιών του εδαφίου Α΄του ΚΒΑΕ.

Εξαιρούνται ρητά οι υπάλληλοι που απασχολούνται αποκλειστικά στους χώρους των γραφείων.

Με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη η διάταξη, η οποία αναφέρεται σε «χώρους γραφείων» και όχι σε

«υπαλλήλους γραφείων», γίνεται δεκτό ότι εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που δεν έχουν καμία ανάμειξη στην

παραγωγική διαδικασία και η εργασία στους προσφέρεται σε ιδιαίτερους χώρους με δυνατότητα ελέγχου των

συνθηκών εργασίας, π.χ. κτίρια διοικητικών υπηρεσιών.

Με την παρούσα διάταξη καλύπτονται και οι απασχολούμενοι στα διυλιστήρια βαρέων πετρελαίων μετά την

κατάργηση στους 47ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

Και στην περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι υπάλληλοι που απασχολούνται αποκλειστικά στους χώρους των γραφείων.

41. Λιμενικοί χώροι.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων και επιστατών.

Από τη διάταξη καλύπτεται το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους λιμενικούς χώρους.

Εξαιρούνται ρητά οι υπάλληλοι γραφείων, οι φύλακες και οι επιστάτες.

Αντίστοιχη διάταξη η 50η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄.

42. Ναυπηγεία.

Όλοι οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα ή επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πλοία και

γενικότερα εντός των χώρων των μονίμων, πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγικών κλινών.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη της 50ης Α΄ περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄ του ΚΒΑΕ.

43. Κ.Π.Ε Δημόκριτος της Ε.Ε.Α.Ε.

Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη της 54ης περίπτωσης εργασιών εδαφίου Α΄ του ΚΒΑΕ.

44. Ιχθυόσκαλες.

Όλο το προσωπικό το απασχολούμενο εντός του χώρου ιχθυόσκαλας εκτός Διευθυντών

και Διοικητικών Υπαλλήλων.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη της 55ης περίπτωσης εργασιών εδαφίου Α΄ του ΚΒΑΕ.

45. Ιχθυοκαλλιέργειες – Ιχθυοτροφεία.

Δύτες και απασχολούμενοι στη συντήρηση ιχθυοκλωβών.

Πρόκειται για νέα διάταξη, η οποία καλύπτει από τους απασχολούμενους στις Ιχθυοκαλλιέργειες και Ιχθυοτροφεία

τους δύτες και τους απασχολούμενους στη συντήρηση – επισκευή των Ιχθυοκλωβών.

46. Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους χώρους ψύξης προϊόντων.

Με τη διάταξη καλύπτεται το εργατοτεχνικό προσωπικό των εργοστασίων επεξεργασίας γάλακτος, που απασχολείται

μόνο στους χώρους ψύξης των προϊόντων.

Αντίστοιχη διάταξη η 60η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α΄ .

47. Τυροκομεία.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο χώρο παραγωγής.

Με τη διάταξη καλύπτεται το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο χώρο παραγωγής των τυροκομείων.

Αν και η διάταξη έχει διαφορετική διατύπωση από την αντίστοιχη της 60ης Α΄περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄ του ΚΒΑΕ, ουσιαστικά καλύπτονται τα ίδια πρόσωπα.


48. Αλλαντοποιΐα.

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στην παρασκευή, στους θαλάμους ψήσεως, βρασμού και

καπνίσματος, καθώς και στα ψυγεία για τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αλλαντοποιΐας.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη της 61ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α του ΚΒΑΕ.

Έχουν προστεθεί επιπλέον και οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται στην παρασκευή των αλλαντικών,

στάδιο που προηγείται της ψήσεως, βρασμού και καπνίσματος.

49. Παραγωγή υαλοβάμβακα.

Οι απασχολούμενοι στα τμήματα μείγματος, βακελίτη, κλιβάνων,

μηχανής ινοποίησης TEL, παραγωγής.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη διάταξη της 64ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄ με τη

διαφορά ότι δεν καταλαμβάνονται πλέον οι καθαρίστριες των τμημάτων παραγωγής.

Αυτές όμως μπορεί να καλυφθούν με βάση τη διάταξη περί καθαριστριών, εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση.

50. Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών.

Οι απασχολούμενοι σε εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμίαντου και υλικών που περιέχουν αμίαντο.

Πρόκειται για νέα διάταξη, η οποία αναφέρεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν να εκτελέσουν

εργασίες αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών.

Όπως είναι γνωστό η χρήση αμιάντου έχει απαγορευτεί και με την ΚΥΑ 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ 1287/30-6-09/τ.Β΄)

ορίστηκαν οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών.

Με την ανωτέρω διάταξη καλύπτονται από την προστασία του ΚΒΑΕ οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε ειδικότητα

σε εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου, αλλά και άλλων υλικών που περιέχουν αμίαντο π.χ. αμιαντοτσιμέντο.

51. Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.

Οδηγοί βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3.5 τόνων, λεωφορείων, πούλμαν, οχημάτων σταθερής τροχιάς,

οδηγοί ταξί νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων – διασώστες, καθαριστές λεωφορείων.

Από τη διάταξη καλύπτονται ρητά : Οι οδηγοί βαρέων φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων,

οι οδηγοί λεωφορείων, πούλμαν, οχημάτων σταθερής τροχιάς, οι οδηγοί ταξί νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης,

οι οδηγοί και οι βοηθοί ασθενοφόρων – οι διασώστες και οι καθαριστές λεωφορείων.

Συγκρίνοντας τη νέα διάταξη με την αντίστοιχη της 67ης περίπτωσης εργασιών των εδαφίων Α΄ παρατηρούνται τα ακόλουθα :

Κατ΄ αρχήν καλύπτονται μόνο οι οδηγοί των ανωτέρω αυτοκινήτων και όχι οι βοηθοί.

Μόνο στην περίπτωση των ασθενοφόρων καλύπτονται ρητά και οι βοηθοί, καθώς και οι διασώστες.

Οι οδηγοί των φορτηγών με τη νέα διάταξη καλύπτονται εφόσον οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους

άνω των 3,5 τόνων. Δεν αρκεί πλέον ο χαρακτηρισμός στην άδεια κυκλοφορίας ως φορτηγό, θα πρέπει να ελέγχεται

και το μικτό βάρος.

Η νέα διάταξη έχει πλέον εφαρμογή και στα οχήματα σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ).

Ακόμα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με την κατάργηση της διάταξης της 66ης περίπτωσης εργασιών του

εδαφίου Α΄ η οποία αναφέρεται στον ΗΛΠΑΠ, οι οδηγοί των ΤΡΟΛΕΙ καταλαμβάνονται από την παρούσα διάταξη.

Τέλος, από τους οδηγούς ταξί καλύπτονται μόνο αυτοί που απασχολούνται στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

52. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων και συναφών ειδών.

Οι εργαζόμενοι στους θαλάμους και προθαλάμους ψύξης προϊόντων.

Από τη διάταξη καλύπτονται όσοι εργάζονται στους θαλάμους και προθαλάμους ψύξης, με την προετοιμασία των προϊόντων για πώληση, (διαλογή, τεμαχισμό, συσκευασία κ.λ.π.).

Από την αντίστοιχη διάταξη της 68ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄ έχουν εξαιρεθεί από τους χώρους εργασίας τα Καφεκοπτεία, ενώ από τα καλυπτόμενα πρόσωπα εξαιρούνται οι ταμίες πολυδυνάμων σούπερ – μάρκετς,

οι πωλητές χονδρικού εμπορίου και οι καφεκόπτες.

53. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος.

Χειριστές αντλιών σκυροδέματος και βοηθοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων με αναμικτήρα μεταφοράς σκυροδέματος,

εργάτες πρέσας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής σκυροδέματος.

Με τη νέα διάταξη καλύπτονται οι ειδικότητες που καλύπτονταν με την αντίστοιχη διάταξη της 71ης περίπτωσης

εργασιών του εδαφίου Α΄ , με εξαίρεση μόνο τους χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος.


54. Αμαξοποιΐα.

Όλοι οι απασχολούμενοι στο χώρο παραγωγής, εξαιρουμένων των απασχολούμενων στο σέρβις αυτοκινήτων.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη διάταξη της 72ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

55. Στρατιωτικές Υπηρεσίες. Πυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές.

Με τη νέα διάταξη καλύπτονται πλέον μόνο οι πυροτεχνουργοί και οι ναρκαλιευτές.

Από την αντίστοιχη διάταξη της 73ης περίπτωσης εργασιών του εδαφιου Α΄έχουν εξαιρεθεί οι απασχολούμενοι στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση κ.λ.π. του πάσης φύσεως στρατιωτικού υλικού και οι απασχολούμενοι στις μονάδες ΣΔΑΜ (Αγ. Παρακευής) και 700 ΣΕ (Πειραιά).

56. Παραγωγή χυτοπρεσσαριστών αντικειμένων.

Οι απασχολούμενοι στο τμήματων σπαστήρων.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη διάταξη της 75ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

57. Βιομηχανία κρέατος.

Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάμων καθώς και εντός των

θαλάμων επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμού κ.λπ).

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη διάταξη της 79ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

58. Χημική Βιομηχανία.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή εκτός των απασχολούμενων στην αποθήκευση πρώτων υλών και

διαλυτών των χημικών βιομηχανιών.

Με τη διάταξη καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή των χημικών, βιομηχανιών, εκτός από τους απασχολούμενους στην αποθήκευση των πρώτων υλών και των διαλυτών των εν λόγω επιχειρήσεων.

Η διάταξη, παρά τη διαφορετική διατύπωση που έχει σε σχέση με την αντίστοιχη της 81ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄, ουσιαστικά καλύπτει τα ίδια πρόσωπα με ρητή εξαίρεση μόνο των απασχολούμενων στην αποθήκευση πρώτων υλών και διαλυτών.

59. Υπηρεσίες Υγιεινής.

Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή,συντήρηση και καθαρισμός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε λειτουργία καθώς και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), εργάτες αποκομιδής, διαλογής, επιστασίας, μεταφοράς και καταστροφής απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων, οδοκαθαριστές, χειριστές μηχανικών σαρώθρων, εργαζόμενοι αποκλειστικά

σε συνεργεία συντήρησης & καθαρισμού αυτοκινήτων και μέσων καθαριότητας, εργάτες ψεκασμού εστιών μόλυνσης, εργάτες

αφοδευτηρίων, νεκροπομποί, ταφείς και εκταφείς νεκρών, καθαριστές οστών, σταυλίτες, εργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης, εργαζόμενοι στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας και στα

τμήματα εσχάρωσης και εξάμμωσης της Ακροκέραμου Κερατσινίου, οι απασχολούμενοι στα αντλιοστάσια λυμάτων βιολογικών καθαρισμών.

Με τη νέα διάταξη εκτός από τις ειδικότητες που κάλυπτε η αντίστοιχη, της 9ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄ έχουν προστεθεί και οι ακόλουθες νέες ειδικότητες :

�� Χειριστές μηχανικών σαρώθρων – Πρόκειται για τους οδηγούς των μηχανικών σαρώθρων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καλυφθούν ούτε με τη διάταξη των οδηγών των επιβατηγών και εμπορευματικών μεταφορών, ούτε όμως και με τη διάταξη των χειριστών εκσκαπτικών – ανυψωτικών – ισοπεδωτικών μηχανημάτων.

�� Νεκροπομποί – Η ειδικότητα αυτή περιλαμβάνεται και στο Β΄ εδάφιο του Κανονισμού.

�� Εργαζόμενοι στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας και στα τμήματα εσχάρωσης και εξάμμωσης στον Ακροκέραμο Κερατσινίου.

Καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι (με οποιαδήποτε ειδικότητα και αν απασχολούνται) στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας, καθώς και όσοι απασχολούνται στα συγκεκριμένα τμήματα εσχάρωσης και εξάμμωσης στον Ακροκέραμο Κερατσινίου, όπου γίνεται προεργασία των λυμάτων τα οποία στη συνέχεια μέσω αγωγού φτάνουν στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας.

�� Απασχολούμενοι στα αντλιοστάσια λυμάτων των βιολογικών καθαρισμών. Από τους εργαζόμενους σε βιολογικούς καθαρισμούς καλύπτονται μόνο όσοι απασχολούνται στα αντλιοστάσια λυμάτων των βιολογικών καθαρισμών.

�� Εργαζόμενοι αποκλειστικά σε συνεργεία συντήρησης και καθαρισμού αυτοκινήτων και μέσων καθαριότητας.

Ενώ η παλαιά διάταξη αναφέρονταν μόνο στα συνεργεία συντήρησης και καθαρισμού αυτοκινήτων καθαριότητας, στη νέα αναφέρονται και «……μέσων καθαριότητας». Καλύπτονται δηλαδή οι απασχολούμενοι στα συνεργεία συντήρησης οποιουδήποτε μέσου καθαριότητας (π.χ. μηχανικά σάρωθρα).

Συνήθως τα συνεργεία είναι κοινά τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τα λοιπά μέσα καθαριότητας.

Εκτός από τους εκταφείς νεκρών που κάλυπτε η παλαιά διάταξη καλύπτονται πλέον και οι ταφείς.

Έχουν εξαιρεθεί μόνο οι μεταφορείς ζώων.

60. Παρασκευή αλιπάστων.

Όλο το απασχολούμενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη διάταξη της 33ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

61. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες σπορελαιουργίας , πυρηνελαιουργίας , ελαιουργίας και σαπουνοποιίας.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα τμήματα παραγωγής.

Η διάταξη προέρχεται από τη συγχώνευση των αντίστοιχων διατάξεων της 24ης, 25ης, 25ης Α΄ και 26ης περιπτώσεων εργασιών του εδαφίου Α΄.

Από τη νέα διάταξη καλύπτεται όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα τμήματα παραγωγής των επιχειρήσεων του είδους, είτε αυτές λειτουργούν ως βιομηχανίες είτε ως βιοτεχνίες.

Ε Δ Α Φ Ι Ο Β΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η΄ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ

1.Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών και υγρών καυσίμων.

Η διάταξη προήλθε από τη συγχώνευση της 1ης περίπτωσης ειδικοτήτων του υπεδαφίου α΄ και της 26ης περ. του υπεδ. β΄ του εδαφίου Β΄.

2.Ματσακονιστές.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο α΄ περίπτωση 2 του εδαφίου Β΄).

3. Υφαλοχρωματιστές.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο α΄ περίπτωση 4 του εδαφίου Β΄).

4. Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο ε΄ περίπτωση 5 του εδαφίου Β΄).

5. Εργάτες αλιείας θαλάσσης.

Η διάταξη καλύπτει τους αλλιεργάτες, οι οποίοι βέβαια υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Όπως και με την αντίστοιχη διάταξη της 5ης περίπτωσης ειδικοτήτων του υπεδ. α΄ του εδαφίου Β΄ στον όρο εργάτες αλιείας – αλιεργάτες περιλαμβάνονται τόσο οι παράκτιοι αλιείς, όσο και οι αλιείς των ιχθυοτροφείων.

Εξαιρούνται τα εργατικά στελέχη, τα οποία καλύπτονταν από την προηγούμενη διάταξη.

6. Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο α΄ περίπτωση 7 του εδαφίου Β΄).

7. Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατώτερης των 4 βαθμών Κελσίου.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο α΄ περίπτωση 8 του εδαφίου Β΄).

8. Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων) και εργοδηγοί χημικοί και βιοχημικοί απασχολούμενοι σε χώρους παραγωγής και εργαστήρια.

Με τη νέα διάταξη καλύπτονται οι χημικοί, οι εργοδηγοί χημικοί και οι βιοχημικοί που απασχολούνται σε χώρους παραγωγής και εργαστήρια και όχι σε χώρους διοίκησης.

Εξαιρούνται ρητά οι χημικοί των οινολογικών εργαστηρίων.

Σε σχέση με την αντίστοιχη διάταξη του εδαφίου Β΄, υπεδ. β΄, περ. 1 έχουν προστεθεί οι χημικοί των βιοχημικών εργαστηρίων και εξαιρούνται οι οινολόγοι οπουδήποτε και αν απασχολούνται.

9. Νυχτοφύλακες.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο β΄ περίπτωση 2 του εδαφίου Β΄).

10. Λιθοξόοι.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο β΄ περίπτωση 4 του εδαφίου Β΄).

11. Δύτες – Σπογγαλιείς.

Προστίθενται οι σπογγαλιείς (υπεδάφιο β΄ περίπτωση 5 του εδαφίου Β΄).

12. Εργάτες φορτηγίδων.

Έχουν εξαιρεθεί από την αντίστοιχη διάταξη του εδαφίου Β΄, υπεδ. β΄ περ. 7 οι φύλακες φορτηγίδων.

13. Κατασκευαστές τσιμεντοπλίνθων, τσιμεντοστύλων, τσιμεντοσωλήνων, πλακών από τσιμέντο.

Πρόκειται για νέα διάταξη με την οποία καλύπτονται οι απασχολούμενοι στην κατασκευή των ανωτέρω ρητά αναφερόμενων προϊόντων από τσιμέντο.

14. Ανελκυστές , καθελκυστές νεωρείων.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο β΄ περίπτωση 16 του εδαφίου Β΄).

15. Υποδηματοποιοί – Υποδηματεργάτες.

Από τη διάταξη καλύπτονται όλοι οι απασχολούμενοι στην κατασκευή κάθε είδους υποδημάτων ή τμημάτων αυτών, χωρίς να ενδιαφέρει ο τρόπος κατασκευής ή η χρησιμοποιούμενη ύλη.

Αντίστοιχη διάταξη η 29η περ. ειδικοτήτων υπεδ. β΄ του εδαφίου Β΄.

16. Ψήστες.

Από τη διάταξη καλύπτονται οι ψήστες που ψήνουν με κάρβουνα και απασχολούνται αποκλειστικά μέσα στο χώρο της κουζίνας. Μετά την κατάργηση της 19ης περίπτωσης ειδικοτήτων του υπεδαφίου β΄ του εδαφίου Β΄ από το προσωπικό κουζίνας καλύπτονται μόνο οι ανωτέρω ψήστες.

17. Λατζέρηδες.

Από την αντίστοιχη διάταξη της 3ης περίπτωσης ειδικοτήτων του υπεδαφίου γ΄ του εδαφίου Β΄ έχουν εξαιρεθεί οι ψηστιέρηδες οι οποίοι ψήνουν με κάρβουνα εκτός του χώρου της κουζίνας.

Εξυπακούεται ότι οι λατζέρηδες καλύπτονται με τις προϋποθέσεις που απαιτούσε η προηγούμενη διάταξη, δηλαδή μόνο εφόσον κατά την εκτέλεση της εργασίας τους (πλύσιμο πιάτων και λοιπών μαγειρικών σκευών) δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πλυντήρια.

18. Σερβιτόροι με νυχτερινή απασχόληση (απασχολούμενοι τουλάχιστον τρείς (3) ώρες μεταξύ της 10ης βραδινής και της 6ης πρωινής της επόμενης μέρας).

Καλύπτονται οι σερβιτόροι με νυχτερινή απασχόληση (δηλ. απασχόληση τουλάχιστον τριών (3) ωρών μεταξύ της 10ης βραδινής και της 6ης πρωινής της επόμενης ημέρας) και εφόσον αυτή παρέχεται τουλάχιστον για τις μισές εργάσιμες ημέρες κάθε μισθολογικής περιόδου (ημερολογιακός μήνας).

Οι εργάσιμες ημέρες ανά μισθολογική περίοδο για κάθε εργαζόμενο προκύπτουν από την ατομική σύμβαση εργασίας του.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :

�� Σερβιτόρος πλήρους απασχόλησης σε ημερολογιακό μήνα με 22 εργάσιμες ημέρες θα ασφαλιστεί κατά τον ΚΒΑΕ,

εάν τουλάχιστον οι 11 απ΄ αυτές πραγματοποιηθούν με την προαναφερόμενη νυχτερινή απασχόληση.

�� Σερβιτόρος με εκ περιτροπής απασχόληση, ο οποίος, σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας του, πρέπει

σε κάποιο ημερολογιακό μήνα να απασχοληθεί 9 εργάσιμες ημέρες, θα ασφαλιστεί κατά τον ΚΒΑΕ, εάν τουλάχιστον οι 5 απ΄ αυτές πραγματοποιηθούν με την προαναφερόμενη νυχτερινή απασχόληση.

Όπως και με την αντίστοιχη 17η περ. ειδικοτήτων του υπεδ. β΄ του εδαφίου Β΄του προϊσχύοντος Κανονισμού δεν καλύπτονται οι αρχισερβιτόροι (maitres), εφόσον δεν σερβίρουν τουλάχιστον κατά το ήμισυ κάθε μισθολογικής περιόδου, καθώς και οι βοηθοί των σερβιτόρων.

19. Αδειούχοι, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί Μηχανικοί, συντηρητές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο β΄ περίπτωση 20 του εδαφίου Β΄).

20. Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο β΄ περίπτωση 23 του εδαφίου Β΄).

21. Αποκλειστικώς απασχολούμενοι δια μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι).

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο β΄ περίπτωση 24 του εδαφίου Β΄).

22. Αρτεργάτες – Σιμιτεργάτες

(ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)-Μυλωθροί.

Η διάταξη περιλαμβάνει εκτός από τις ειδικότητες της αντίστοιχης 30ης περ. ειδ. του υπεδ. β΄ του εδαφ. Β΄ και τους μυλωθρούς, οι οποίοι όμως ως ειδικότητα συναντώνται μόνο στις αλευροβιομηχανίες – κυλινδρόμυλους.

Η αντίστοιχη όμως 48η περ. εργασιών του εδαφίου Α΄ έχει εξαιρεθεί από την προστασία του ΚΒΑΕ.

Επειδή στο νέο πίνακα αναφέρονται και οι μυλωθροί, αυτοί έστω και αν συναντώνται στους κυλινδρόμυλους θα καλύπτονται από την προστασία του ΚΒΑΕ με βάση την παρούσα διάταξη.

23. Καθαριστές – Καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση, πλην εκείνων που απασχολούνται σε:

α) γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος , καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις ,οργανισμούς και Α.Ε που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ και Β΄ του ν.3429/2005 όπως ισχύουν και έχουν εργοδότες τους ως άνω αναφερόμενους φορείς

β) γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Με την παραπάνω διάταξη καλύπτονται πλέον μόνο οι καθαριστές- καθαρίστριες που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση αφού η β΄ περίπτωση της αντίστοιχης διάταξης του ΚΒΑΕ (2η περίπτωση ειδικοτήτων του υπεδ. γ΄ του εδαφίου Β΄) «άνευ χρονικού περιορισμού ημερήσιας απασχόλησης» έχει καταργηθεί.

Σχετικά με την έννοια του όρου “πλήρης απασχόληση” έχει γίνει δεκτό με την εγκ. 182/85 ότι η απασχόληση θα πρέπει να διαρκεί από 5 ώρες την ημέρα και πάνω ή 30 ώρες την εβδομάδα.

Διευκρινίζεται δε ότι, όταν πρόκειται για πέντε (5) ημέρες απασχόληση την εβδομάδα, αυτή θα πρέπει να παρέχεται επί έξι ώρες την ημέρα, ώστε να συμπληρώνονται τουλάχιστον 30 ώρες την εβδομάδα.

Ρητά εξαιρούνται οι καθαριστές – καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης σε :

α) γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος, καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Α.Ε., που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων Α΄ και Β΄ του Ν. 3429/2005, όπως ισχύουν και έχουν εργοδότες τους ως άνω αναφερόμενους φορείς.

β) γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Ως γραφεία των Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά, όπως αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της διάταξης θεωρούνται οι χώροι των ανωτέρω Υπηρεσιών όπου παράγεται κυρίως διοικητικό, ελεγκτικό, νομοθετικό έργο, έστω και αν στο αντικείμενο εργασίας των καθαριστών – καθαριστριών εκτός του καθαρισμού των γραφείων περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός χώρων αναμονής πολιτών ή

άλλων κοινόχρηστων χώρων (τουαλέτες κ.λ.π.).

Έτσι, καθαριστές – καθαρίστριες που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση σε Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων, Γενικές Γραμματείες, Ειδικές Γραμματείες, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Δημόσιες Αρχές της Νομοθετικής Λειτουργίας του κράτους κ.λ.π. δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Αντίθετα, δεν θεωρούνται γραφεία οι χώροι των παραπάνω Δημόσιων Υπηρεσιών όπου, αν και υπάρχουν γραφεία, το κυρίως παραγόμενο έργο του

καθαρισμού γίνεται επί κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι επιβαρύνονται ιδιαίτερα λόγω της παρουσίας σ΄ αυτούς μεγάλου αριθμού ατόμων και για μεγάλο χρονικό διάστημα π.χ. αίθουσες διδασκαλίας οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης, δικαστικές αίθουσες, δημοτικά γυμναστήρια – κολυμβητήρια, Μουσεία, φοιτητικές εστίες, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθμοί κ.λ.π.

Ως γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, στα οποία αναφέρεται η περίπτωση β΄ της ανωτέρω διάταξης θεωρούνται οι χώροι, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τις μονάδες παραγωγής ή της παροχής υπηρεσιών.

Έτσι δεν καλύπτονται οι καθαριστές – καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση που καθαρίζουν γραφεία λογιστηρίων, διοίκησης προσωπικού και γενικά τα γραφεία τα οποία εξυπηρετούν τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Αντίθετα οι καθαριστές – καθαρίστριες που απασχολούνται στους χώρους των μονάδων παραγωγής ή σε χώρους παροχής υπηρεσιών π.χ. σούπερ μάρκετς, κομμωτήρια, καταστήματα λιανικής πώλησης και γενικά σε χώρους που επιβαρύνονται ιδιαίτερα από την παρουσία πολλών ατόμων, καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ εφόσον βέβαια απασχολούνται με πλήρη απασχόληση.

24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) – Ρητινοσυλλέκτες.

Η διάταξη προήλθε από τη συγχώνευση της 5ης περίπτωσης ειδικοτήτων του υπεδαφίου γ΄ και της 1ης περίπτωσης ειδικοτήτων του υπεδαφίου δ΄ του εδαφίου Β΄.

25. Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στα συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΟΣΥ Α.Ε και Ο.Α.Σ.Θ.

Η διάταξη καλύπτει το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στα συνεργεία επισκευής των λεωφορείων ΟΣΥ Α.Ε., ΟΑΣΘ (Θεσσαλονίκης).

Με την κατάργηση της 66ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄, η οποία αναφέρονταν στον ΗΛΠΑΠ, από την παρούσα διάταξη καλύπτεται και το εργατοτεχνικό προσωπικό των αμαξοστασίων και εργοστασίων επισκευής των οχημάτων του ΗΛΠΑΠ.

Από την αντίστοιχη 6η περ. ειδικοτήτων του υπεδ. γ΄του εδαφίου Β΄ έχουν εξαιρεθεί οι αποθηκάριοι ανταλλακτικών και υλικών που βρίσκονται και εργάζονται στους ίδιους χώρους επισκευής των οχημάτων.

26. Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων, απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών, υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών καθώς και των υπογείων δικτύων.

Η διάταξη καλύπτει τους υδραυλικούς που απασχολούνται στις νεόδμητες οικοδομές με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών υγιεινής και θερμάνσεως, όπως και η αντίστοιχη της 8ης περ. ειδ. του υπεδ. γ΄ του εδαφίου Β΄ .

Επίσης καλύπτει τις ρητά αναφερόμενες ειδικότητες για την απασχόλησή τους σε υπόγεια δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης και θέρμανσης.

27. Νεκροπομποί.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη του υπεδάφιου γ΄ περίπτωση 12 του εδαφίου Β΄ ως προς τους νεκροπομπούς.

28. Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων , εργοταξίων κ.λπ.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο δ΄ περίπτωση 4 του εδαφίου Β΄).

29. Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο δ΄ περίπτωση 6 του εδαφίου Β΄).

30. Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου.

Παραμένει ως είχε ως προς του εργάτες και εξαιρούνται οι πωλητές ακατέργαστου σιδήρου (υπεδάφιο δ΄ περίπτωση 7 του εδαφίου Β΄).

31. Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι άδειας που απασχολούνται σε εργοστάσια και μονάδες παραγωγής.

Από τη διάταξη καλύπτονται οι πτυχιούχοι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτες, που απασχολούνται σε εργοστάσια

και μονάδες παραγωγής.

Τα τυπικά προσόντα που απαιτείται να διαθέτουν οι ηλεκτρολόγοι, προκειμένου να καλυφθούν από τη διάταξη, διατηρούνται τα ίδια με την αντίστοιχη της 9ης περ. ειδικοτήτων του υπεδ. δ΄ του εδαφίου Β΄ (δηλ. να είναι κάτοχοι πτυχίου σχολής ηλεκτρολόγων και να έχουν την απαιτούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος από το αρμόδιο Υπουργείο).

Με την διάταξη δεν μπορούν να καλυφθούν τόσο αυτοί που απασχολούνται στην εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος όσο και στη συντήρηση και επισκευή αυτών.

Με τη νέα διάταξη απαιτείται πλέον οι ηλεκτρολόγοι να απασχολούνται σε εργοστάσια και μονάδες παραγωγής με την επισκευή και συντήρηση τόσο των μηχανημάτων όσο και των εγκαταστάσεων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναέριων και υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (άνω των 66000 VOLT), γομωτές -πυροδότες.

α) Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη 6η περ. ειδικοτήτων του υπεδ. ε΄ του εδαφίου Β΄.

β) Οι απασχολούμενοι στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (εναερίτες και υπογείτες κατηγορίας Τ4Α).

Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται σ΄ αυτή την περίπτωση είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ και απασχολούνται κατά κύριο λόγο ως ηλεκτροτεχνίτες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος μέσης και χαμηλής τάσης κάτω των 66.000 V που καλύπτει η α΄ περίπτωση.

32.Τα ίδια άτομα απασχολούνται άλλοτε ως εναερίτες και άλλοτε ως υπογείτες και στον αντίστοιχο Κανονισμό της ΔΕΗ αναφέρονται ως κατηγορία Τ4Α.

γ) Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, εργαζόμενοι εντός φρεατίων (μουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και εναερίτες

ηλεκτρολόγοι. Από τη διάταξη αυτή καλύπτονται οι απασχολούμενοι των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών ως εναερίτες, αλλά και αυτοί που εργάζονται μέσα στα φρεάτια (μουφαδόροι), καθώς και οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι.

δ) Συντηρητές κεραιών Στρατιωτικών Μονάδων που απασχολούνται στο αντικείμενο αυτό κατά κύριο λόγο.

Η διάταξη παραμένει ως είχε η αντίστοιχη 4η περ. ειδικοτήτων του υπεδ. ε΄ του εδαφίου Β΄.

33. Οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα εντός των θερμοκηπίων.

Πρόκειται για νέα διάταξη από την οποία καλύπτονται οι ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων οι οποίοι απασχολούνται σε ανοικτούς χώρους (ύπαιθρο) αλλά και αυτοί που απασχολούνται μέσα στα θερμοκήπια.

34. Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας στα έργα κατασκευής του οδικού δικτύου και στις οικονομικές

μονάδες παραγωγής ασφάλτου.

Με τη διάταξη καλύπτονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ασφάλτου ή άλλων ασφαλτικών προϊόντων. Επίσης καλύπτονται οι ασφαλτοτεχνίτες οδοποιΐας οι οποίοι απασχολούνται

στα έργα κατασκευής και επισκευής του οδικού δικτύου.

35. Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλτοδιανομής.

Καλύπτονται οι οδηγοί και βοηθοί των αυτοκινήτων που μεταφέρουν τα προϊόντα ασφάλτου από τις επιχειρήσεις παραγωγής στον τόπο που εκτελούνται τα έργα οδοποιΐας.

36. Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο ε΄ περίπτωση 22 του εδαφίου Β΄).

37. Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων.

Παραμένει ως είχε (υπεδάφιο δ΄ περίπτωση 8 του εδαφίου Β΄).

38. Μηχανοξυλουργοί, χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων,

κουφωμάτων, παρκετών και λοιπών ειδών από ξύλο.

Η διάταξη καλύπτει τους μηχανοξυλουργούς, οι οποίοι ήδη καλύπτονταν και από την καταργούμενη διάταξη της 52ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α΄.

Επίσης καλύπτονται γενικά οι χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων (πριονοκορδέλες, πλάνες, σβούρες, τρυπάνια κ.λ.π.) σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, κουφωμάτων, παρκετών και λοιπών ειδών από ξύλο.