(Π .Κ . 56 / 7-7-2008) 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 89/67ΠΛΟΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ – Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του Α.Ν.89/1967 – Π.Κ.: 56/7.7.2008
Στον Πειραιά σήμερα στις 3.7.2008 και ώρα 11:00, στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, οι υπογράφοντες: Α. εκ μέρους των εργοδοτών: Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, Νίκος Δ. Ευθυμίου, πρόεδρος και Β. εκ μέρους των εργαζομένων: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ), Θάνος Βασιλόπουλος, πρόεδρος και Κωνσταντίνος Κοντογιάννης, γενικός γραμματέας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι σε ελληνικές ή αλλοδαπές διαχειρίστριες εταιρείες φορτηγών ποντοπόρων πλοίων άνω των 3.000 κοχ, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Α.Ν.89/1967, όπως ισχύει σήμερα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή και το Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ).
Αρθρο 2
Από την 1.1.2008 τα κατώτερα όρια των βασικών μηναίων μισθών του προσωπικού του άρθρου 1 αυτής της Σ.Σ.Ε. καθορίζονται ως εξής:
Α. Υπαλληλικό προσωπικό: Ως υπαλληλικό προσωπικό χαρακτηρίζονται όλοι οι εργαζόμενοι, εκτός εκείνων που αναφέρονται και προσδιορίζονται ως βοηθητικό προσωπικό. (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Β. Βοηθητικό προσωπικό
Ως βοηθητικό προσωπικό χαρακτηρίζονται οι εξής κατηγορίες εργαζομένων:
1. Καθαριστές – καθαρίστριες.
2. Οδηγοί.
3. Θυρωροί.
4. Εργαζόμενοι στα κυλικεία.
5. Μάγειροι.
6. Συντηρητές κτιρίων.
Για τους εργαζόμενους ως βοηθητικό προσωπικό ισχύουν όλα τα επιδόματα, καθώς και οι ίδιες εργασιακές σχέσεις που ισχύουν και για τους υπαλλήλους αυτής της σύμβασης. Διαφέρουν όμως οι βασικοί μισθοί οι οποίοι καθορίζονται ως εξής:  (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
1. Την 1.9.2008 οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί του άρθρου 2 αυξάνονται κατά ποσοστό 4,8%.
2. Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 έως 31.8.2009 κατά ποσοστό 3%.
3. Από 1.9.2009 οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2009, αυξάνονται κατά ποσοστό 4,3%.
4. Ο καθορισμός του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που εργάζονται, προσαυξανόμενος και κατά την πραγματική προϋπηρεσία σε ομότιμα καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ. Προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσμετρηθεί για την απονομή σύνταξης, δεν υπολογίζεται. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους, με την υποχρέωση μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσληψη να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά με την υπεύθυνη δήλωση, εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του εργοδότη να αποδεχθεί τη συνέχιση της εργασιακής σχέσης. Εάν την αποδεχθεί, τότε ο εργαζόμενος θα δικαιούται αποδοχές βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από την υπεύθυνη δήλωση ή τα πιστοποιητικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση εργασίας. Τυχόν στοιχεία ή πιστοποιητικά που θα προσκομιστούν μετά από το πέρας της προθεσμίας του ενός (1) μηνός, αγνοούνται και ουδέν έννομο συμφέρον γεννούν. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, λυομένης της σύμβασης, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό. Ο χρόνος της διανυθείσας στρατιωτικής θητείας ως στρατεύσιμου ή εθελοντή θεωρείται ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας και συνυπολογίζεται στην προϋπηρεσία του μισθωτού για τη μισθολογική κατάταξή του σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε. Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό τύπου Α του οικείου στρατολογικού γραφείου του μισθωτού.
5. Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου από τον νόμο ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιμάκια προσαυξάνονται για κάθε χρόνο υπηρεσίας μέχρι τη συνταξιοδότησή τους κατά:
α) 6,15 ευρώ την 1.1.2008.
β) 6,45 ευρώ την 1.9.2008.
γ) 6,64 ευρώ την 1.1.2009.
δ) 6,93 ευρώ την 1.9.2009.
6. Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού στο υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ημέρα ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας.
Αρθρο 3
Επιδόματα
Επί των βασικών μισθών του άρθρου 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε. χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα:
1. Επίδομα γάμου: Στους έγγαμους της παρούσας Σ.Σ.Ε., ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα εάν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται επίδομα γάμου 10%.
2. Επίδομα τέκνων: Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί.
Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όμως όλοι έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των τέκνων, εφόσον βέβαια αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαμα. Το με βάση τις ρυθμίσεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. του Κλάδου ήδη χορηγούμενο επίδομα για θήλεα άγαμα τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, εξακολουθεί να καταβάλλεται.
Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια όσα είναι και τα κατά τον νόμο απαιτούμενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής.
Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, η επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.
3. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας: Στους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και μέχρι συμπλήρωσης έξι (6) τριετιών.
4. Επιστημονικό επίδομα
α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανωτάτης σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.
β) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανωτάτης σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος και οι οποίοι έχουν Master ή διδακτορικό, το οποίο να έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ (εφόσον προέρχεται από σχολή του εξωτερικού), δίνεται επί του βασικού μισθού επίδομα σε ποσοστό 10% πλέον του ανωτέρω.
γ) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανωτέρας σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.
5. Διαχειριστικό επίδομα: Στους ταμίες και τους απασχολούμενους γενικά με τη διαχείριση χρημάτων, δίνεται διαχειριστικό επίδομα σε ποσοστό 8%, που υπολογίζεται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς του άρθρου 2.
6. Επίδομα ισολογισμού: Χορηγείται επίδομα ισολογισμού εκ μισού (1/2) μηνιαίου μισθού σε όσους υπαλλήλους ανήκουν στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και απασχολούνται στην προετοιμασία της ετήσιας λογιστικής εικόνας, καθώς και στη σύνταξη και διατύπωση του ισολογισμού των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε., οποιαδήποτε κατηγορία λογιστικών βιβλίων και αν τηρούνται. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται μία φορά τον χρόνο και εντός μηνός μετά από το κλείσιμο του ισολογισμού.
7. Επίδομα εκτός έδρας: Για τους πρόσκαιρα απασχολούμενους εκτός έδρας υπαλλήλους καθορίζεται πρόσθετη αμοιβή σε ποσοστό 50% επί του μισθού. Στο πρόσθετο αυτό ποσοστό δεν συμψηφίζονται τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και ενδιαίτησης, τα οποία βαρύνουν τον εργοδότη.
Επίσης, δεν συμψηφίζεται το αντιμίσθιο και η εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές όπως ο νόμος προβλέπει ή τυχόν υπερωρίες που έχουν γίνει εκτός έδρας.
8. Επίδομα Η/Υ: Στους αναλυτές – προγραμματιστές κομπιούτερς και λογιστές, βοηθούς λογιστές, εφόσον η απασχόλησή τους είναι πλήρης, χορηγείται επίδομα για χρήση Η/Υ. Αυτό το επίδομα υπολογίζεται στο 10% του αντίστοιχου 12ου βασικού και μόνο μισθολογικού κλιμακίου τους.
9. Αναπροσαρμογή: Το ποσοστό αύξησης που συμφωνήθηκε επί των βασικών μισθών, θα δίνεται και επί των επιδομάτων σε ευρώ που αφορούν στην παρούσα Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις
1. Δώρο και άδεια γάμου: Στους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε., σε περίπτωση γάμου τους, χορηγείται:
Α. Δώρο το ποσό των:
α) 117,66 ευρώ την 1.1.2008.
β) 123,31 ευρώ την 1.9.2008.
γ) 127,00 ευρώ την 1.1.2009.
δ) 132,46 ευρώ την 1.9.2009.
Β. Αδεια, με τις αποδοχές, δέκα (10) εργασίμων ημερών.
Γ. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του Α.Ν.539/1945.
2. Εξασφάλιση κατώτερων ορίων αμοιβών και εργασίας: Στους απασχολούμενους ημερησίως για χρονικό διάστημα μικρότερο του νόμιμου ωραρίου εργασίας, ισχύουν κατ� αναλογία του χρόνου απασχόλησης όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.
3. Αδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη (άρθρο 10 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005 – Π.Κ.: 16/28.5.2004).
4. Ρυθμίσεις τοκετού – γονικής παροχής – γονικής άδειας
α) Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού και επί χρονικό διάστημα δυόμισι ετών (30) μήνες από τη λήξη της άδειας λοχείας, να προσέρχονται στην εργασία τους δύο (2) ώρες αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο ή, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να απέρχονται δύο (2) ώρες νωρίτερα. Για τον υπόλοιπο ενάμισι χρόνο (18 μήνες) να προσέρχονται μιάμιση (1,5) ώρα αργότερα στην εργασία τους ή, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να απέρχονται από την εργασία τους μιάμιση (1,5) ώρα νωρίτερα. Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται η εργαζόμενη με αίτησή της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει τη σχετική συμφωνία του εργοδότη, χορηγείται δε εφάπαξ ή τμηματικά (άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005 – Π.Κ.: 16/28.5.2004).
Την παραπάνω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
β) Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.
γ) Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ και μισή (8,5) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώ και μισή (8,5) μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτός της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
δ) Γονέας εργαζόμενος, αν: (α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και (β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά από τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των 3,5 ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, λαμβανομένων υπόψη των εύλογων αναγκών της επιχείρησης.
5. Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν από αυτές που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2002-2003 – Π.Κ.: 19/29.4.2002).
6. Αδεια λόγω θανάτου συγγενή: Στους εργαζόμενους χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών (άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2002-2003 – Π.Κ.: 19/29.4.2002).
7. Αδεια για αιμοδοσία – για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
α) Εργαζόμενοι που είναι εθελοντές αιμοδότες στην Τράπεζα Αίματος του ΠΑΣΕΝΤ, δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών και μέχρι δύο (2) φορές τον χρόνο, προκειμένου να δώσουν αίμα κατά τη διάρκεια της ημέρας που γίνεται η αιμοδοσία, προσκομίζοντας στον εργοδότη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία που πραγματοποίησε την αιμοληψία.
β) Εργαζόμενοι που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες άδεια επιπλέον τον χρόνο, με αποδοχές (άρθρο 8 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2002-2003 – Π.Κ.: 19/29.4.2002).
γ) Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένα, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (άρθρο 12 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005 – Π.Κ.: 16/28.5.2004).
8. Ετήσια άδεια εργαζομένων
α) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
β) Μετά από τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες.
γ) Ο/η εργαζόμενος-η δικαιούται, κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη, να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας), εφόσον αυτός το επιλέξει.
9. Συνδικαλιστική άδεια: Στα μέλη του Δ.Σ. της παραπάνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής Οργάνωσης των εργαζομένων, χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε μήνα, με πλήρεις αποδοχές.
Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα.
Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά τον πρόεδρο της παραπάνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής Οργάνωσης των εργαζομένων, στον οποίο χορηγείται συνδικαλιστική άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών κάθε μήνα, με πλήρεις αποδοχές, και δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα.
10. Αργίες: Η γιορτή του Αγίου Νικολάου, σαν γιορτή του ναυτικού γενικά επαγγέλματος, και η Μεγάλη Παρασκευή, ως σημαντική ημέρα της Ορθοδοξίας, καθιερώνονται υποχρεωτικές αργίες. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά τις αργίες αυτές αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος για τις Κυριακές και αργίες.
11. Ρυθμίσεις ωραρίου εργασίας εργαζομένων: Για τους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. καθιερώνεται και ισχύει η εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και συνεχές ωράριο σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) ημερησίως.
12. Εισφορές προς ΠΑΣΕΝΤ
α) Παρακράτηση ποσοστού εργαζόμενων: Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από τον μισθό των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση, μετά από συναίνεσή τους, και αποδίδεται στον ΠΑΣΕΝΤ.
β) Εισφορά εργοδοτών: Οι εργοδότες που δεσμεύονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε., αποδίδουν στον ΠΑΣΕΝΤ ποσοστό 0,25% επί των βασικών μηνιαίων μισθών κάθε εργαζόμενου που απασχολούν (δηλαδή επί 12 βασικών μηνιαίων μισθών, προστιθέμενων επιπλέον επιδομάτων Πάσχα, άδειας και Χριστουγέννων, όπως εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση). Το εισπραχθέν αυτό ποσό που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς τον ΠΑΣΕΝΤ και δεν θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους, θα χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση κοινωφελών σκοπών και άλλων αναγκών των μελών του Συνδέσμου.
13. Δημιουργία νέου Ταμείου: Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητήσουν για τον σχηματισμό ενός νέου κοινού ιδιωτικού Ταμείου, πλέον από το ήδη υπάρχον ΤΑΝΠΥ, στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
14. Γενικές διατάξεις
α) Όλες οι ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν από την υπογραφή της από 20.10.2000 Σ.Σ.Ε. μεταξύ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Συνδέσμου Πρακτορειακών και Ναυτιλιακών Υπαλλήλων Ελλάδος είτε με Σ.Σ.Ε. είτε με Δ.Α. ή άλλον τρόπο, που αφορούσαν τους εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε., δεν έχουν εφαρμογή.
β) Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της σύμβασης αυτής.
γ) Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την παρούσα Σ.Σ.Ε., δίδονται στον βασικό μισθό και επιδόματα.
Αρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. είναι διετής και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.