(Π.Κ.Υ.Ε. 125 / 5-10-2006) 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτικών Πρακτορείων και Γραφείων Ταξιδίων όλης της χώρας. (Π.Κ. 125/5-10-2006)
Στον Πειραιά σήμερα την 21η Σεπτεμβρίου 2006 οι υπογράφοντες την παρακάτω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και των γραφείων ταξιδίων όλης της χώρας.
Α. Από την πλευρά των εργοδοτών:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γεώργιος Αλογάκος, Πρόεδρος
Ιωάννης Τσαρδακάς, Γεν. γραμματέας
Β. Από την πλευρά των εργαζομένων:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑΣΕΝΤ)
Θάνος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος
Κων/νος Κοντογιάννης, Γεν. Γραμματέας
Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας συνομολόγησαν τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
(Πεδίο Εφαρμογής)
Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγεται το υπαλληλικό και βοηθητικό προσωπικό όλης της χώρας, με σύμβαση μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας που εργάζεται στα πάσης φύσεως Ναυτικά Πρακτορεία και Γραφεία Ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και που είναι μέλη της παραπάνω εργοδοτικής και εργατικής οργανώσεως αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 2
Από την έναρξη της ισχύος της Σ.Σ.Ε. αυτής τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του άρθρου 1, καθορίζονται ως εξής:
Α. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ως υπαλληλικό προσωπικό χαρακτηρίζονται όλοι οι εργαζόμενοι με κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ, εκτός εκείνων που αναφέρονται και προσδιορίζονται ως βοηθητικό προσωπικό.
Β. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ως βοηθητικό προσωπικό χαρακτηρίζονται οι εξής κατηγορίες εργαζομένων:
 Καθαριστές – Καθαρίστριες
 Οδηγοί
 Θυρωροί
 Εργαζόμενοι στα κυλικεία
 Μάγειροι
 Συντηρητές κτιρίων
Για τους εργαζόμενους ως βοηθητικό προσωπικό ισχύουν όλα τα επιδόματα καθώς και οι ίδιες εργασιακές σχέσεις που ισχύουν και για τους υπαλλήλους αυτής της Σύμβασης. Διαφέρουν όμως οι βασικοί μισθοί οι οποίοι καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
α. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί της κλίμακας διαμορφώθηκαν μετά τη συμφωνηθείσα αύξηση κατά 2,5% από 1-1-2006 έως 30-9-2006 στους ισχύοντες βασικούς μισθούς της 31-12-2005. Η αυτή αύξηση παρέχεται και εις τα πάσης φύσεως επιδόματα.
β. Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 30ην Σεπτεμβρίου 2006 βάσει της προηγούμενης αύξησης αυξάνονται από 1ης Οκτωβρίου 2006 κατά ποσοστό 4%.
γ. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα σύμβαση όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31ην Δεκεμβρίου 2006 αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου 2007 κατά ποσοστό 1%.
δ. Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 30η Απριλίου 2007 βάσει της προηγούμενης αύξησης αυξάνονται από 1ης Μαϊου 2007 κατά ποσοστό 4,5%.
ε. Ο καθορισμός του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους γίνεται βάση της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που εργάζονται προσαυξανομένου και κατά την πραγματική προϋπηρεσία σε ομότιμα καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ. Προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσμετρηθεί για την απονομή συντάξεως δεν υπολογίζεται.
Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων μισθωτών αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους με την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από της προσλήψεως να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη Υπεύθυνη Δήλωση, το δικαίωμα για την απόληψη υψηλότερων αποδοχών βάση της προϋπηρεσίας αυτής γεννάται από τη στιγμή της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, λυομένης της σύμβασης, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό.
στ. Ο χρόνος της διανυθείσας στρατιωτικής θητείας, ως στρατευσίμου ή εθελοντή θεωρείται ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας και συνυπολογίζεται στην προϋπηρεσία του μισθωτού για τη μισθολογική κατάταξή του σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης Σ.Σ.Ε. Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό τύπου Α του οικείου στρατολογικού γραφείου του μισθωτού.
ζ. Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπληρώσεως του προβλεπόμενου από τον Νόμο ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιμάκια προσαυξάνονται:
 Από 1-1-2006 κατά 5,48 Ευρώ
 Από 1-7-2006 κατά 5,70 Ευρώ
 Από 1-1-2007 κατά 5,76 Ευρώ
 Από 1-5-2007 κατά 6,00 Ευρώ
για κάθε χρόνο υπηρεσίας μέχρι της συνταξιοδοτήσεώς των.
η. Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού στο υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από της ημέρας ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Επί των βασικών μισθών του άρθρου 2 της Σ.Σ.Ε. υπολογιζόμενα χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα:
1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
Στους έγγαμους μισθωτούς που υπάγονται στην ΣΣΕ αυτή ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως αν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται επίδομα γάμου 10%. Στους λοιπούς εργαζόμενους το επίδομα αυτό χορηγείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 1849/1989.
2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί.
Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των παιδιών εφόσον βέβαια αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαμα. Το με βάση τις ρυθμίσεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Διαιτητικών Αποφάσεων του κλάδου ήδη χορηγούμενο επίδομα για θήλεα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας εξακολουθεί να καταβάλλεται.
Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια, όσα είναι και τα κατά τον νόμο απαιτούμενα, κατά σχολή, για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής.
Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, η επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.
3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
α. Στους μισθωτούς της Σ.Σ.Ε. αυτής χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η Σ.Σ.Ε. αυτή και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε τριετιών.
β. Δίδεται επιπλέον από την 1-10-1997 και έκτη τριετία (μετά τη συμπλήρωση της πέμπτης) σε ποσοστό 5%.
4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
α. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.
β. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτέρας Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επίδομα σπουδών σε ποσοστό 10%.
5. ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ
Στους αναλυτές – προγραμματιστές κομπιούτερ και λογιστές, βοηθούς λογιστές χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για χρήση Η/Υ. Αυτό το επίδομα υπολογίζεται στο 10% του αντίστοιχου 12ου βασικού και μόνο μισθολογικού κλιμακίου τους εφόσον η απασχόλησή τους είναι πλήρης.
α. Όσοι εργαζόμενοι των πιο πάνω ειδικοτήτων λαμβάνουν ήδη επίδομα Η/Υ μεγαλύτερο του ως άνω οριζομένου εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα αυτό.
β. Όσοι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ειδικότητας λαμβάνουν ήδη επίδομα Η/Υ αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει.
6. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
α. Για τους εργαζόμενους στα Ναυτικά Πρακτορεία, Κεντρικά Πρακτορεία των Ακτοπλοϊκών Επιχειρήσεων που εκδίδουν εισιτήρια και προβαίνουν σε κρατήσεις θέσεων χορηγείται επίδομα 9,61 Ευρώ.
β. Στους εργαζόμενους στα Ναυτικά Πρακτορεία μόνο, δίνεται επίδομα άφιξης και αναχώρησης πλοίου από 6,00 Ευρώ κατά πράξη άφιξης και 6,00 Ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου.
Το επίδομα αυτό δίδεται για ένα υπάλληλο κάθε επιχείρησης. Το παρόν επίδομα άφιξης και αναχώρησης δεν ισχύει για τα επιβατηγά πλοία  διεθνών πλόων και ακτοπλοϊκά πλοία.
γ. Για τους εργαζόμενους μόνον στα Ναυτικά Πρακτορεία χορηγείται επίδομα θέσεως 10% για τους μονίμως εργαζόμενους στους λιμενικούς χώρους που το αντικείμενο εργασίας τους είναι η επίβλεψη της διακίνησης εμπορευμάτων και κοντέινερς και για όσο χρόνο εργάζονται σ’ αυτή τη θέση (ΝΤΕΠΟ).
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Δίδεται σε ποσοστό 8% στους ταμίες και τους απασχολούμενους με εισπράξεις και πληρωμές. Δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό οι λαμβάνοντες το παραπάνω ειδικό επίδομα της παραγράφου 5α.
8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Χορηγείται επίδομα ισολογισμού μισού (½) μηνιαίου μισθού σε όσους υπαλλήλους ανήκουν στη Σ.Σ.Ε. αυτή και απασχολούνται στην προετοιμασία της ετήσιας λογιστικής εικόνας, ως και στην σύνταξη και διατύπωση του ισολογισμού των Επιχειρήσεων του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. αυτής οποιασδήποτε κατηγορίας λογιστικών βιβλίων και αν τηρούνται. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται μία φορά το χρόνο και εντός μηνός μετά το κλείσιμο του ισολογισμού.
9. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Για τους πρόσκαιρα απασχολουμένους εκτός έδρας υπαλλήλους, καθορίζεται πρόσθετη αμοιβή σε ποσοστό 50% επί του μισθού. Στο πρόσθετο αυτό ποσοστό δεν συμψηφίζονται τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και ενδιαίτησης τα οποία βαρύνουν τον εργοδότη.
Επίσης δεν συμψηφίζονται το αντιμίσθιο και εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές όπως ο Νόμος προβλέπει, ή τυχόν υπερωρίες που έχουν γίνει εκτός έδρας.
10. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το επίδομα αυτό χορηγείται στους υπαλλήλους οι οποίοι εκδίδουν πριν από τον απόπλου εισιτήρια επιβατών ή φορτωτικές εμπορευμάτων και οχημάτων και είναι εγκατεστημένοι στις προκυμαίες ή μέσα στα Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ και Μ/S καθώς και σε εκείνους τους υπαλλήλους που παραλαμβάνουν εμπορεύματα και τακτοποιούν αυτά μέσα στο κύτος (αμπάρι). Το επίδομα αυτό ανέρχεται:
 Από 1-1-2006 σε 36,45 Ευρώ
 Από 1-7-2006 σε 37,91 Ευρώ
 Από 1-1-2007 σε 38,29 Ευρώ
 Από 1-5-2007 σε 40,00 Ευρώ
11. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Το ποσοστό αύξησης που συμφωνήθηκε επί των βασικών μισθών, θα δίδεται και επί των επιδομάτων και παροχών σε Ευρώ που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λπ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
Στους μισθωτούς που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε αυτή σε περίπτωση γάμου τους χορηγείται:
α. Δώρο γάμου: 101 Ευρώ
β. Άδεια με τις αποδοχές 10 εργασίμων ημερών.
γ. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του Α.Ν. 539/ 1945.
2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α. Στους αμειβόμενους με ποσοστό μόνο ή τους αμειβόμενους με μισθό και ποσοστά ο εργοδότης υποχρεούται κατά μήνα να εξασφαλίζει κατά ελάχιστο όριο τους από τη Σύμβαση αυτή προβλεπόμενους βασικούς μηνιαίους μισθούς προσαυξημένους με τα σχετικά επιδόματα.
β. Στους απασχολούμενους ημερησίως για χρονικό διάστημα μικρότερο του νομίμου ωραρίου εργασίας ισχύουν κατά αναλογία του χρόνου απασχόλησης όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.
3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ – ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
α. Οι εργαζόμενες μητέρες και επί χρονικό διάστημα δυόμισι (2,5) ετών μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας δικαιούνται να προσέρχονται στην εργασία τους δύο ώρες αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται δύο ώρες νωρίτερα. Για τον υπόλοιπο ενάμισι (1,5) χρόνο δικαιούνται να προσέρχονται 1,5 ώρα αργότερα στην εργασία τους ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται από την εργασία τους 1,5 ώρα νωρίτερα.
Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Την παραπάνω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
β. Στους εργαζόμενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένα, χορηγείται εφ’ άπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας άδειας.
γ. Ο πατέρας δικαιούται δύο ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.
δ. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
ε. Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασία στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού μετά την λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως (3,5) τρεισήμισι μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.
4. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
α. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
β. Ο εργαζόμενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει.
5. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
6. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Στα μέλη του Δ.Σ. των παραπάνω αναφερομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε εργασίμων ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει σήμερα.
7. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
α. Η εορτή του Αγίου Νικολάου ως εορτή του Ναυτικού γενικά επαγγέλματος καθιερώνεται υποχρεωτική αργία. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την αργία αμείβονται όπως ορίζει ο Νόμος για τις Κυριακές και αργίες.
β. Η Μεγάλη Παρασκευή καθιερώνεται ως υποχρεωτική αργία. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την αργία αυτή αμείβονται όπως ορίζει ο Νόμος κατά τις Κυριακές και αργίες.
γ. Η εορτή του Αγίου Πνεύματος καθιερώνεται ως υποχρεωτική αργία. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την αργία αυτή αμείβονται όπως ορίζει ο Νόμος κατά τις Κυριακές και αργίες.
8. ΑΔΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Στους μισθωτούς της παρούσης ΣΣΕ χορηγείται άδεια με αποδοχές κατά την ημέρα της ονομαστικής τους εορτής. Η άδεια αυτή της μίας μέρας δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του Α.Ν. 539/1945.
9. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
α. Εργαζόμενοι (-ες) που είναι εθελοντές αιμοδότες στην τράπεζα αίματος του ΠΑΣΕΝΤ δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών, προκειμένου να δώσουν αίμα κατά την διάρκεια της ημέρας που γίνεται η αιμοδοσία.
β. Εργαζόµενοι(-ες) που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρσης και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες άδεια επιπλέον το χρόνο µε αποδοχές.
γ. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών συµπληρωµένα, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων ή αιµοκάθαρσης χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
10. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10)  εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά
11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
α. Για τους μισθωτούς αυτής της ΣΣΕ καθιερώνεται και ισχύει η εβδομάδα πέντε εργασίμων ημερών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, και συνεχές ωράριο σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) ημερησίως.
β. Για τους εργαζόμενους στα Ακτοπλοϊκά Ναυτικά Πρακτορεία, Κεντρικά Πρακτορεία Ακτοπλοϊκών Επιχειρήσεων και τυχόν Πρακτορεία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, ως και γραφεία ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών θα ισχύει η κυλιόμενη πενθήμερη εβδομάδα σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8) ωρών ημερησίως αντί της υπάρχουσας από Δευτέρα ως Παρασκευή.
12. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από το με βάση τη Σύμβαση  μισθό των εργαζομένων που αποδέχονται αυτή τη Σύμβαση και αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.).
13. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Αποδίδεται στον υπ’ αριθ. 190/ 296132-62 κοινό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.) από όλες τις εταιρείες που εφαρμόζουν την παρούσα Σ.Σ.Ε. ποσοστό 0,25% επί των βασικών μηνιαίων μισθών κάθε εργαζόμενου που απασχολούν. (Δηλαδή, επί δώδεκα μηνιαίων βασικών μισθών προστιθέμενων επιπλέον επιδομάτων Πάσχα, Αδείας και Χριστουγέννων, όπως αυτοί εμφανίζονται στην μισθολογική κατάσταση). Το εισπραχθέν αυτό ποσό που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς το Σύνδεσμο και δεν θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους, θα χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των κοινωφελών σκοπών και αναγκών των μελών των συλλόγων.
14. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητήσουν το σχηματισμό ενός νέου κοινού ιδιωτικού ταμείου πλέον από το ήδη υπάρχον ΤΑΝΠΥ στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
15. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη δημιουργία κοινής επιτροπής εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου να προωθήσει ζητήματα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων του κλάδου.
16. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη δημιουργία και θεσμοθέτηση κοινής Επιτροπής εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου να ασχοληθεί με τα ζητήματα ναυτιλιακής δραστηριότητας και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που καλύπτουν τις δραστηριότητες αυτές (λιμάνι, λιμεναρχείο, χρηματοπιστωτικό σύστημα, ΥΕΝ και υπηρεσίες, Εφορίες, Εθνική και Κοινοτική Ναυτιλιακή Πολιτική κ.λπ.). Η Επιτροπή αυτή θα μπορεί να επεξεργαστεί κοινές θέσεις τις οποίες και θα τις προβάλει είτε με τη μορφή ημερίδων είτε με υπομνήματα προς τους αρμόδιους, είτε χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους δράσης που από κοινού θα καθορίσουμε.
17. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Καταργούνται και δεν ισχύει το άρθρο 4 παράγραφος 14 της Σ.Σ.Ε. που υπογράφτηκε την 14/9/1995 (Π.Κ. 94/ 21-9-95).
β. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι προηγούμενες διατάξεις των ΣΣΕ που έχουν υπογραφεί από τα δύο μέρη και δεν τροποποιούνται από την παρούσα ΣΣΕ.
γ. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της σύμβασης αυτής.
δ. Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την παρούσα Σ.Σ.Ε. δίδονται στον καταβαλλόμενο μισθό.
ΑΡΘΡΟ 5
Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006 και είναι διετής.