(Π.Κ.Υ.Ε. 131 / 14-10-2008) 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – Εθνική Κλαδική Συλλογική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτικών πρακτορείων και γραφείων ταξιδίων όλης της χώρας – Π.Κ.: 131/14.10.2008
 Στον Πειραιά σήμερα την 25.9.2008 οι υπογράφοντες την παρακάτω Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και των γραφείων ταξιδίων όλης της χώρας:
Α. Από την πλευρά των εργοδοτών:Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος, Γεώργιος Αλογάκος, πρόεδρος και Ιωάννης Τσαρδακάς, γενικός γραμματέας και Β. Από την πλευρά των εργαζομένων: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ), Θάνος Βασιλόπουλος, πρόεδρος και Κων/νος Κοντογιάννης, γενικός γραμματέας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν τα εξής:
Aρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγεται το υπαλληλικό και βοηθητικό προσωπικό όλης της χώρας, με σύμβαση μίσθωσης εξαρτημένης εργασίας, που εργάζεται στα πάσης φύσεως ναυτικά πρακτορεία και γραφεία ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και που είναι μέλη της παραπάνω εργοδοτικής και εργατικής οργάνωσης, αντίστοιχα.
Aρθρο 2
Από την έναρξη της ισχύος της Σ.Σ.Ε. αυτής, τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:
Α. Υπαλληλικό προσωπικό: Ως υπαλληλικό προσωπικό χαρακτηρίζονται όλοι οι εργαζόμενοι με κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ, εκτός εκείνων που αναφέρονται και προσδιορίζονται ως βοηθητικό προσωπικό.
Β. Βοηθητικό προσωπικό: Ως βοηθητικό προσωπικό χαρακτηρίζονται οι εξής κατηγορίες εργαζομένων:
– Καθαριστές – καθαρίστριες.
– Οδηγοί.
– Θυρωροί.
– Εργαζόμενοι στα κυλικεία.
– Μάγειροι.
– Συντηρητές κτιρίων.
Για τους εργαζόμενους ως βοηθητικό προσωπικό ισχύουν όλα τα επιδόματα, καθώς και οι ίδιες εργασιακές σχέσεις που ισχύουν και για τους υπαλλήλους αυτής της σύμβασης. Διαφέρουν όμως οι βασικοί μισθοί, οι οποίοι καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
α) Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί της κλίμακας διαμορφώθηκαν μετά τη συμφωνηθείσα αύξηση κατά 3% από 1.1.2008 έως 31.8.2008 στους ισχύοντες βασικούς μισθούς της 31.12.2007. Η ίδια αύξηση παρέχεται και στα πάσης φύσεως επιδόματα.
β) Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2008 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 4,8%.
γ) Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 3%.
δ) Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2009 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.9.2009 έως 31.12.2009 κατά ποσοστό 4,3%.
ε) Ο καθορισμός του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που εργάζονται, προσαυξανόμενου και κατά την πραγματική προϋπηρεσία σε ομότιμα καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ.
Επίσης, για τον καθορισμό του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους υπολογίζεται και η θαλάσσια προϋπηρεσία των μισθωτών.
Προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσμετρηθεί για την απονομή σύνταξης, δεν υπολογίζεται.
Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους, με την υποχρέωση μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσληψη να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση, το δικαίωμα για την απόληψη υψηλότερων αποδοχών βάσει της προϋπηρεσίας αυτής γεννάται από τη στιγμή της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, λυομένης της σύμβασης, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό.
στ) Ο χρόνος της διανυθείσας στρατιωτικής θητείας ως στρατεύσιμου ή εθελοντή θεωρείται ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας και συνυπολογίζεται στην προϋπηρεσία του μισθωτού για τη μισθολογική κατάταξή του σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε. Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό τύπου Α’ του οικείου στρατολογικού γραφείου του μισθωτού.
ζ) Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου από τον νόμο ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιμάκια προσαυξάνονται:
– από 1.1.2008 κατά 6,18 ευρώ,
– από 1.9.2008 κατά 6,47 ευρώ,
– από 1.1.2009 κατά 6,47 ευρώ και
– από 1.9.2009 κατά 6,96 ευρώ,
για κάθε χρόνο υπηρεσίας μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.
η) Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού στο υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ημέρα ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας.
Aρθρο 3
Επιδόματα
Επί των βασικών μισθών του άρθρου 2 της Σ.Σ.Ε. υπολογιζόμενα, χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα:
1. Επίδομα γάμου: Στους έγγαμους μισθωτούς που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή, ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως αν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται επίδομα γάμου 10%. Στους λοιπούς εργαζόμενους το επίδομα αυτό χορηγείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν.1849/1989.
2. Επίδομα παιδιών: Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί.
Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των παιδιών, εφόσον βέβαια αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαμα. Το με βάση τις ρυθμίσεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. του κλάδου ήδη χορηγούμενο επίδομα για θήλεα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας, εξακολουθεί να καταβάλλεται.
Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια, όσα είναι και τα κατά τον νόμο απαιτούμενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής.
Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, η επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.
3. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
α) Στους μισθωτούς της Σ.Σ.Ε. αυτής χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η Σ.Σ.Ε. αυτή και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) τριετιών.
β) Δίδεται επιπλέον από την 1.10.1997 και έκτη (6) τριετία (μετά τη συμπλήρωση της πέμπτης) σε ποσοστό 5%.
4. Επιστημονικό επίδομα
α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανώτατης σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.
β) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανώτερης σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επίδομα σπουδών σε ποσοστό 10%.
γ) Στους πτυχιούχους των σχολών Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.
5. Επίδομα Η/Υ: Στους αναλυτές – προγραμματιστές κομπιούτερ και λογιστές, βοηθούς λογιστές, χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για χρήση Η/Υ. Αυτό το επίδομα υπολογίζεται στο 10% του αντίστοιχου 12ου βασικού και μόνο μισθολογικού κλιμακίου τους, εφόσον η απασχόλησή τους είναι πλήρης.
α) Όσοι εργαζόμενοι των πιο πάνω ειδικοτήτων λαμβάνουν ήδη επίδομα Η/Υ μεγαλύτερο του ως άνω οριζόμενου, εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα αυτό.
β) Όσοι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, λαμβάνουν ήδη επίδομα Η/Υ, αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει.
6. Ειδικό επίδομα
α) Για τους εργαζόμενους στα ναυτικά πρακτορεία, κεντρικά πρακτορεία των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων που εκδίδουν εισιτήρια και προβαίνουν σε κρατήσεις θέσεων, χορηγείται επίδομα το οποίο ανέρχεται:
– Από 1.1.2008 σε 9,89 ευρώ.
– Από 1.9.2008 σε 10,37 ευρώ.
– Από 1.1.2009 σε 10,68 ευρώ.
– Από 1.9.2009 σε 11,14 ευρώ.
β) Στους εργαζόμενους στα ναυτικά πρακτορεία μόνο, δίνεται επίδομα άφιξης και αναχώρησης πλοίου από 6,00 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 6,00 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου.
Το επίδομα αυτό δίδεται για έναν (1) υπάλληλο κάθε επιχείρησης. Το παρόν επίδομα άφιξης και αναχώρησης δεν ισχύει για τα επιβατηγά πλοία διεθνών πλόων και ακτοπλοϊκά πλοία.
γ) Για τους εργαζόμενους μόνο στα ναυτικά πρακτορεία, χορηγείται επίδομα θέσης 10% για τους μονίμως εργαζόμενους στους λιμενικούς χώρους, που το αντικείμενο εργασίας τους είναι η επίβλεψη της διακίνησης εμπορευμάτων και κοντέινερς και για όσο χρόνο εργάζονται σε αυτή τη θέση (ΝΤΕΠΟ).
7. Διαχειριστικό επίδομα: Δίδεται, σε ποσοστό 8%, στους ταμίες και τους απασχολούμενους με εισπράξεις και πληρωμές. Δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό οι λαμβάνοντες το παραπάνω ειδικό επίδομα της παρ. 5α’.
8. Επίδομα ισολογισμού: Χορηγείται επίδομα ισολογισμού μισού (1/2) μηνιαίου μισθού σε όσους υπαλλήλους ανήκουν στη Σ.Σ.Ε. αυτή και απασχολούνται στην προετοιμασία της ετήσιας λογιστικής εικόνας, καθώς και στη σύνταξη και διατύπωση του ισολογισμού των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. αυτής, οποιασδήποτε κατηγορίας λογιστικών βιβλίων και αν τηρούνται. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται μία φορά τον χρόνο και εντός μηνός μετά το κλείσιμο του ισολογισμού.
9. Επίδομα εκτός έδρας: Για τους πρόσκαιρα απασχολούμενους εκτός έδρας υπαλλήλους καθορίζεται ημερήσια αποζημίωση σε ποσοστό:
α) Για τους εκτός έδρας απασχολούμενους εντός της ελληνικής επικράτειας, 50% επί του μισθού.
β) Για τους εκτός Ελλάδας απασχολούμενους, 100% επί του μισθού.
Στα πρόσθετα αυτά ποσοστά δεν συμψηφίζονται τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και ενδιαίτησης, τα οποία βαρύνουν τον εργοδότη.
Επίσης, δεν συμψηφίζονται το αντιμίσθιο και εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, όπως ο νόμος προβλέπει ή τυχόν υπερωρίες που έχουν γίνει εκτός έδρας.
10. Επίδομα ειδικής απασχόλησης: Το επίδομα αυτό χορηγείται στους υπαλλήλους οι οποίοι εκδίδουν πριν από τον απόπλου εισιτήρια επιβατών ή φορτωτικές εμπορευμάτων και οχημάτων και είναι εγκατεστημένοι στις προκυμαίες ή μέσα στα Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ και Μ/S, καθώς και σε εκείνους τους υπαλλήλους που παραλαμβάνουν εμπορεύματα και τακτοποιούν αυτά μέσα στο κύτος (αμπάρι). Το επίδομα αυτό ανέρχεται:
– Από 1.1.2008 σε 41,00 ευρώ.
– Από 1.9.2008 σε 43,00 ευρώ.
– Από 1.1.2009 σε 44,00 ευρώ.
– Από 1.9.2009 σε 46,00 ευρώ.
11. Επίδομα αναπροσαρμογής: Το ποσοστό αύξησης που συμφωνήθηκε επί των βασικών μισθών, θα δίδεται και επί των επιδομάτων και παροχών σε ευρώ που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε.
Aρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις
1. Δώρο και άδεια γάμου: Στους μισθωτούς που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή, σε περίπτωση γάμου τούς χορηγείται:
α) Δώρο γάμου το ποσό των:
– Από 1.1.2008 117,00 ευρώ.
– Από 1.9.2008 123,00 ευρώ.
– Από 1.1.2009 126,00 ευρώ.
– Από 1.9.2009 132,00 ευρώ.
β) Άδεια, με τις αποδοχές δέκα (10) εργασίμων ημερών.
γ) Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του Α.Ν.539/1945.
2. Εξασφάλιση κατώτερων ορίων αμοιβών και εργασίας
α) Στους αμειβόμενους με ποσοστό μόνο ή τους αμειβόμενους με μισθό και ποσοστά ο εργοδότης υποχρεούται κατά μήνα να εξασφαλίζει κατά ελάχιστο όριο τους από τη σύμβαση αυτή προβλεπόμενους βασικούς μηνιαίους μισθούς, προσαυξημένους με τα σχετικά επιδόματα.
β) Στους απασχολούμενους ημερησίως για χρονικό διάστημα μικρότερο του νόμιμου ωραρίου εργασίας ισχύουν, κατ’ αναλογία του χρόνου απασχόλησης, όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.
3. Ρυθμίσεις τοκετού – γονικής παροχής – γονικής άδειας
α) Οι εργαζόμενες μητέρες και επί χρονικό διάστημα δυόμισι (2,5) ετών μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας δικαιούνται να προσέρχονται στην εργασία τους δύο (2) ώρες αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο ή, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να απέρχονται δύο (2) ώρες νωρίτερα. Για τον υπόλοιπο ενάμισι (1,5) χρόνο δικαιούνται να προσέρχονται μιάμιση (1,5) ώρα αργότερα στην εργασία τους ή, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να απέρχονται από την εργασία τους μιάμιση (1,5) ώρα νωρίτερα.
Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Την παραπάνω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
β) Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένα, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας άδειας.
γ) Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.
δ) Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
ε) Γονέας εργαζόμενος εάν: (α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασία στον ίδιο εργοδότη και (β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει τα 3,5 έτη.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων.
4. Ετήσια κανονική άδεια εργαζομένων
α) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
β) Μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες.
γ) Ο εργαζόμενος-η δικαιούται, κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη, να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας, με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας), εφόσον αυτός το επιλέξει.
5. Άδεια λόγω θανάτου συγγενή:
α) Στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του Δ.Σ. της παραπάνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, χορηγείται συνδικαλιστική άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών κάθε μήνα, με πλήρεις αποδοχές, ενώ στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της ως άνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές.
β) Οι χορηγούμενες αυτές άδειες δεν συμψηφίζονται με εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα.
7. Εορταστικές άδειες
Η κάτωθι εορτές, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμούς τους ως υποχρεωτικές, προαιρετικές ή κατ’ έθιμο, καθιερώνονται ως υποχρεωτικές αργίες και οι τυχόν εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά τις αργίες αυτές αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος κατά τις Κυριακές και αργίες:
– Η Πρωτοχρονιά.
– Η ημέρα των Θεοφανίων.
– Η Καθαρά Δευτέρα.
– Η 25η Μαρτίου.
– Η Μεγάλη Παρασκευή.
– Η Κυριακή του Πάσχα.
– Η Δευτέρα του Πάσχα.
– Η 1η Μαΐου (η οποία καθορίζεται σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού).
– Η εορτή του Αγίου Πνεύματος.
– Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου).
– Η 28η Οκτωβρίου.
– Η εορτή της Γέννησης του Χριστού (25η Δεκεμβρίου).
– Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.
– Η εορτή του Πολιούχου Άγιου της πόλης που εργάζονται οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε.
8. Άδεια ονομαστικής εορτής: Στους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. χορηγείται άδεια, με αποδοχές, κατά την ημέρα της ονομαστικής τους εορτής. Η άδεια αυτή της μίας (1) ημέρας δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του Α.Ν.539/1945.
9. Άδεια για αιμοδοσία – για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
α) Εργαζόμενοι-ες που είναι εθελοντές αιμοδότες στην Τράπεζα Αίματος του ΠΑΣΕΝΤ, δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών, προκειμένου να δώσουν αίμα κατά τη διάρκεια της ημέρας που γίνεται η αιμοδοσία.
β) Εργαζόμενοι-ες που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες άδεια επιπλέον τον χρόνο, με αποδοχές.
γ) Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένα, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
10. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
11. Ρυθμίσεις ωραρίου εργασίας εργαζομένων
α) Για τους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. καθιερώνεται και ισχύει η εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και συνεχές ωράριο σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) ημερησίως.
β) Για τους εργαζόμενους στα ακτοπλοϊκά ναυτικά πρακτορεία, κεντρικά πρακτορεία ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων και τυχόν πρακτορεία ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και γραφεία ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, θα ισχύει η κυλιόμενη πενθήμερη εβδομάδα σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8) ωρών ημερησίως, αντί της υπάρχουσας από Δευτέρα έως Παρασκευή.
12. Παρακράτηση ποσοστού εργαζομένων: Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από τον με βάση τη σύμβαση μισθό των εργαζομένων που αποδέχονται αυτή τη σύμβαση και αποδίδεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ).
13. Παρακράτηση ποσοστού εργοδοτών: Αποδίδεται στον υπ’ αριθ. 190/296132-62 κοινό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ), από όλες τις εταιρείες που εφαρμόζουν την παρούσα Σ.Σ.Ε., ποσοστό 0,25% επί των βασικών μηνιαίων μισθών κάθε εργαζόμενου που απασχολούν. (Δηλαδή επί 12 μηνιαίων βασικών μισθών, προστιθέμενων επιπλέον επιδομάτων Πάσχα, άδειας και Χριστουγέννων, όπως αυτοί εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση). Το εισπραχθέν αυτό ποσό που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς τον σύνδεσμο και δεν θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους, θα χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των κοινωφελών σκοπών και αναγκών των μελών των συλλόγων.
14. Δημιουργία νέου Ταμείου: Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητήσουν τον σχηματισμό ενός νέου κοινού ιδιωτικού Ταμείου, πλέον από το ήδη υπάρχον ΤΑΝΠΥ, στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
15. Εκπαίδευση: Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη δημιουργία κοινής επιτροπής εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου να προωθήσει ζητήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων του κλάδου.
16. Ζητήματα ναυτιλιακής πολιτικής και δραστηριότητας: Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη δημιουργία και θεσμοθέτηση κοινής επιτροπής εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου να ασχοληθεί με τα ζητήματα ναυτιλιακής δραστηριότητας και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που καλύπτουν τις δραστηριότητες αυτές (λιμάνι, λιμεναρχείο, χρηματοπιστωτικό σύστημα, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και υπηρεσίες, εφορίες, Εθνική και Κοινοτική Ναυτιλιακή Πολιτική κ.λπ.). Η επιτροπή αυτή θα μπορεί να επεξεργαστεί κοινές θέσεις, τις οποίες και θα τις προβάλει είτε με τη μορφή ημερίδων είτε με υπομνήματα προς τους αρμόδιους είτε χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους δράσης που από κοινού θα καθορίσουμε.
17. Γενικές διατάξεις
α) Καταργείται και δεν ισχύει το άρθρο 4, παρ. 14 της Σ.Σ.Ε. που υπογράφτηκε στις 14.9.1995 (Π.Κ.94/21.9.1995).
β) Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλες οι προηγούμενες διατάξεις των Σ.Σ.Ε. που έχουν υπογραφεί από τα δύο μέρη και δεν τροποποιούνται από την παρούσα Σ.Σ.Ε.
γ) Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της σύμβασης αυτής.
δ) Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την παρούσα Σ.Σ.Ε., δίδονται στον καταβαλλόμενο μισθό.
Aρθρο 5
Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 και είναι διετής.