Πάτε να περάσετε μία αγορά, ένα έξοδο. Έχετε πάει στις Κύριες εργασίες > Κινήσεις, έχετε κάνει κλικ στο κάτω πλήκτρο οθόνης «Έσοδα» σε «Έξοδα», και επιλέγετε τον προμηθευτή. Σας εμφανίζεται όμως το μήνυμα:
«Να μεταφερθεί ο λογαριασμός 9999 στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας»;

Το μήνυμα αυτό σημαίνει ότι στον Προμηθευτή που κινείτε, έχετε περάσει λογαριασμό του Γενικού Λογιστικού σχεδίου, ο οποίος δεν έχει ακόμα περαστεί στο συγκεκριμένο Λογιστικό σχέδιο της Εταιρίας. Αν πατήσετε Ναι στο μήνυμα, τότε θα τον ενσωματώσει κατευθείαν στο Λογιστικό σχέδιο της Εταιρίας.