(Π.Κ.Υ.Ε. 104 / 10-8-2004) 
ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣΕθνική κλαδική συλλογική σύμβαση για τους μυλεργάτες που απασχολούνται στους κυλινδρόμουλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας.
Σήμερα στην Αθήνα την 29 Ιουλίου 2004 στα γραφεία του Oργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας και ενώπιον της μεσολαβητού Μαρίας Ν. Ντότσικα.
– Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Mακαροτεχνιτών νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Κων/να Πεταλά, Πρόεδρο
– Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Αμπατζή.
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι, μυλεργάτες, όλης της χώρας, που ανήκουν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Mακαρoνoτεχνιτών και απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους, που αλέθουν σιτηρά για εμπορία ή με αλεστικό δικαίωμα των επιχειρήσεων που ανήκουν στο Σύνδεσμο Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΒΑΣΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1. Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή αναπροσαρμόζονται ως εξής:
α. Από την 1-1-2004 αυξάνονται σε ποσοστό 4% επί του βασικού ημερομισθίου της 31-12-2003 και όπως θα ισχύουν την 31-8-2004 αυξάνονται από την 1-9-2004 σε ποσοστό 2,1%.
β. Από την 1-1-2005 αυξάνονται κατά ποσοστό 2,4% επί του βασικού ημερομισθίου της 31-12-2004 και όπως θα ισχύουν την 31-8-2005 αυξάνονται από την 1-9-2005 σε ποσοστό 3,6%.
2. Οι ειδικότητες των εργαζομένων που υπάγονται στην σύμβαση αυτή και τα βασικά ημερομίσθια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου για τα έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:
α. Μυλωνάς, ήτοι, ο μετά τον αρχιμυλωνά και αρχιμηχανικό υπεύθυνος στη βάρδια του κατά τη διαδικασία παραγωγής ολόκληρου του μύλου
Βασικό Ημερομίσθιο
Έως 31.12.2003 31,09 €
Από 1.1.2004 32,33 €
Από 1.9.2004 33,01 €
Από 1.1.2005 33,80 €
Από 1.9.2005 35,02 €
β. Λιπαντής ή μηχανοδηγός, ήτοι υπεύθυνος μετά τον μηχανικό της βάρδιας τους για την καλή λειτουργία των μηχανών και αναμείκτης, χειριστής MIXER.
Βασικό Ημερομίσθιο
Έως 31.12.2003 30,34 €
Από 1.1.2004 31,55 €
Από 1.9.2004 32,21 €
Από 1.1.2005 32,98 €
Από 1.9.2005 34,17 €
γ. Σιταράς, ήτοι, ο επικεφαλής των εργαζομένων στις αποθήκες σίτου (silos) και στα μηχανήματα καθαρισμού σίτου.
Βασικό Ημερομίσθιο
Έως 31.12.2003 30,30 €
Από 1.1.2004 31,51 €
Από 1.9.2004 32,17 €
Από 1.1.2005 32,94 €
Από 1.9.2005 34,14 €
δ. Βοηθοί των παραπάνω ειδικοτήτων, κυλινδράς, θερμαστής, πλασιστιέρης, μπουρατιέρης, και σιμιγδαλάς.
Βασικό Ημερομίσθιο
Έως 31.12.2003 29,87 €
Από 1.1.2004 31.06 €
Από 1.9.2004 31.71 €
Από 1.1.2005 32.47 €
Από 1.9.2005 33.64 €
ε. Αvειδίκευτοι μυλεργάτες
Βασικό Ημερομίσθιο
Έως 31.12.2003 29,08 €
Από 1.1.2004 30.24 €
Από 1.9.2004 30,88 €
Από 1.1.2005 31,62 €
Από 1.9.2005 32,76 €
3. Γενικά συμφωνείται ότι οι αποδοχές των εργαζομένων, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή να προσαυξάνονται κατ΄ έτος κατά το ποσοστό της ετήσιας γενικής αύξησης, που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ, εάν η σύμβαση αυτή δεν τροποποιηθεί με νεώτερη συλλογική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. ή ΔΑ). Σε κάθε περίπτωση η πολιτική αυξήσεων της ΕΓΣΣΕ θα λαμβάνεται υπόψη στις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.
ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα:
α. Επίδομα Πολυετίας.
Το επίδομα αυτό προσαυξάνει ποσοστιαίως το βασικό ημερομίσθιο του εργαζόμενου ανά ειδικότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της σύμβασης αυτής, με βάση την πραγματική υπηρεσία συνεχή ή μη σε κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους που αλέθουν σιτηρά για εμπορία ή με αλεστικό δικαίωμα ως εξής:
Μετά τη συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας επίδομα 5%.
Μετά τη συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας επίδομα 10%.
Μετά τη συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας επίδομα 15%.
Μετά τη συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας επίδομα 20%.
Μετά τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας επίδομα 25%.
Μετά τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας επίδομα 30%.
Μετά τη συμπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας επίδομα 35%.
Μετά τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας επίδομα 40%.
Μετά τη συμπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας επίδομα 45%.
Μετά τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας επίδομα 50%.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εργοδότη, σε περίπτωση δε αδυναμίας προσκόμισης της δήλωσης, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από το ασφαλιστικό βιβλιάριο.
β. Επίδομα Γάμου.
Το επίδομα γάμου ορίζεται σε ποσοστό 10%, που υπολογίζεται στο εκάστοτε ισχύον βασικό ημερομίσθιο προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας και καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο εργαζόμενο.
Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς καθώς και οι ευρισκόμενοι/ες σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι/ες ( άρθρο 20 παρ 2 Ν. 1849/89 )
γ. Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας.
Το επίδομα αυτό ορίζεται σε ποσοστό 10%, υπολογίζεται στο εκάστοτε ισχύον βασικό ημερομίσθιο προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας και χορηγείται μόνον στους εργαζόμενους που απασχολούνται στους ακόλουθους χώρους:
i) Παραλαβής και τροφοδότησης των μηχανημάτων με σιτάρι.
ii) Παραγωγής.
iii) Ενσάκκισης και φόρτωσης προϊόντων και υποπροϊόντων
iv) Καθαρισμού, συντήρησης και αποθήκευσης κενών σάκων.
δ. Οικονομική Ενίσχυση για Αντιμετώπιση Εκτάκτων Δαπανών.
Στο α΄ δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους σε όλους τους εργαζόμενους χορηγείται ως οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών το ποσό που αντιστοιχεί σε 15 ημερομίσθια.
ΑΡΘΡΟ 4
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
α. Αποζημίωση Εργατοτεχνιτών
Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 3 του Β.Δ. της 16/18-7-1920 στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας εργατoτεχνιτών βελτιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους:
Προϋπηρεσία
Αποζημίωση
Από 2 μήνες έως 1 έτος: 5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη: 7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη: 15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη: 30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη: 60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη: 100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη: 120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη: 140 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω έτη: 160 ημερομίσθια
β. Άδεια για Συμμετοχή σε Εξετάσεις
Η άδεια της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του δημοσίου ή εποπτευομένων από το δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο ορίζεται σε 30 ημέρες. Οι δικαιούχοι αυτής της άδειας δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 28o έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ
α. Αργίες
Οι αργίες, δηλαδή ημέρες αποχής από την εργασία κατά τις οποίες καταβάλλεται η νόμιμη ημερήσια αμοιβή, όπως αυτές καθορίσθηκαν και ισχύουν στον κλάδο για όλους τους εργαζόμενους, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, διευκρινίζονται και είναι οι ακόλουθες:
• Η 1η Ιανουαρίου / Πρωτοχρονιά
• Η 25η Μαρτίου
• Η Μεγάλη Παρασκευή
• Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα
• Η 15η Αυγούστου
• Η 28η Οκτωβρίου
• Η 25η Δεκεμβρίου, ημέρα Χριστουγέννων
Στις ανωτέρω αργίες δεν περιέχονται τα Σάββατα και οι Κυριακές λόγω της ισχύος της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης και για το λόγο αυτό δεν αναφέρεται στις αργίες η Κυριακή του Πάσχα. Επίσης στις ανωτέρω αργίες δεν περιέχονται ειδικές τοπικές αργίες οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις τοπικές συνήθειες, την επιχειρησιακή συνήθεια, ή τυχόν ελευθεριότητα των εργοδοτών, που υπάγονται στη συμβαλλόμενη εργοδοτική οργάνωση.
β. Ετήσια Κανονική Άδεια
i) Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους, σύμφωνα με την ρύθμιση του άρθρου 5 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ.
ii) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια (30) τριάντα εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εργασίας ή (25) εικοσιπέντε εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
γ. Άδεια Γάμου
Σε περίπτωση τέλεσης γάμου, στους εργαζόμενους, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγείται άδεια έξι (6) εργασίμων ημερών με αποδοχές, εφόσον απασχολούνται για έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες άδεια για όσους απασχολούνται πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του Ν. 539/45, όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 περίπτωση β της σύμβασης αυτής για την κανονική ετήσια άδεια.
δ. Γέννηση Τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης τέκνου στον πατέρα του παιδιού χορηγούνται (2) δύο εργάσιμες ημέρες άδεια με αποδοχές.
ε. Άδεια Ασθένειας Εξαρτωμένων Μελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτημένων μελών καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατά έτος, εφόσον ο /η εργαζόμενος /η έχει τρία παιδιά και πάνω.
στ. Άδεια Φροντίδας Παιδιού
(Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ και άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 24-5-2004)
α. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες ή να χορηγείται ως συνολική ισόχρονη άδεια με αποδοχές μετά την συμπλήρωση της άδειας κυήσεως.
β. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
γ. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ε. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
ζ) Μονογονεϊκές οικογένειες
(Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 7 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ)
Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
η) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
(Σύμφωνα με την ρύθμιση του άρθρου 8 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ και άρθρο 12 ΕΓΣΣΕ 24-5-2004)
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές. Στους φυσικούς και θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια 10 εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
θ) Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
(Σύμφωνα με την ρύθμιση του άρθρου 9 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ)
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
ι) Υποστήριξη του Eθελοντισμού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004
(Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ)
Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων ως εθελοντών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια με αποδοχές επιπλέον αυτών που δικαιούνται με τις κείμενες διατάξεις.
Την άδεια αυτή δικαιούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσημο εθελοντικό πρόγραμμα και είναι ίση με το ήμισυ των ημερών της εθελοντικής απασχόλησης και εκπαίδευσής τους για τους Αγώνες με ανώτατο όριο ημερών αυτής της άδειας τις δέκα (10) ημέρες.
Ο χρόνος απουσίας συναρτάται με τις ανάγκες του επίσημου εθελοντικού προγράμματος που συμμετέχει ο εργαζόμενος και χορηγείται κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη μετά την 1η Οκτωβρίου του 2004.
Οι αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης για τις ημέρες αυτής της άδειας είναι αυτές που θα κατέβαλε στον εργαζόμενο, εάν εργαζόταν, χωρίς επιπλέον επίδομα αδείας.
ΑΡΘΡΟ 6
Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης
(Σύμφωνα με την ρύθμιση του άρθρο 10 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ)
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
α. Είδη Ένδυσης
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή χορηγείται μία φόρμα εργασίας και ένα ζευγάρι υποδημάτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και ανανεώνονται με δαπάνη του, όταν φθαρούν.
β. Χορήγηση Γάλακτος
Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγείται μία φιάλη γάλακτος (640 γραμμάρια) για κάθε μία εργάσιμη ημέρα απασχόλησής τους.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
α. Οι εργοδότες, επιχειρήσεις, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή παρακρατούν από την πληρωμή της μισθοδοσίας την συνδρομή των μελών πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων ποσού 700 δραχμών μηνιαίως, την οποία αποδίδουν σ΄ αυτές κάθε μήνα.
β. Για την παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση καταθέτει έγγραφη δήλωση προς τον εργοδότη, επιχείρηση. Με την δήλωση αυτή γνωστοποιείται το δικαιούχο Σωματείο, το ποσό της συνδρομής, η συχνότητα παρακράτησης (μήνας, εξάμηνο) και ο τραπεζικός λογαριασμός, στον οποίο θα κατατίθεται το παρακρατούμενο ποσό υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως το ποσοστό ή ποσό υπέρ των δευτεροβάθμιων οργανώσεων στις οποίες ανήκει το πρωτοβάθμιο Σωματείο ή και την υπέρ της ΓΣΕΕ συνδρομή. Η δήλωση αυτή ισχύει για τον εργοδότη, επιχείρηση, μέχρι την αντικατάστασή της από άλλη δήλωση, όταν μεταβάλλονται στοιχεία του περιεχομένου της.
γ. Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου δηλώνουν προς τον εργοδότη – επιχείρηση, ότι επιθυμούν την παρακράτηση της συνδρομής τους ή την ανάκλησή της μπορεί να γίνει και μέσω του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 9
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α. Οι ημέρες και ώρες εργασίας στις επιχειρήσεις αλευρόμυλων, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή είναι αυτές, που καθορίζονται από τους όρους των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
β. Η νυκτερινή εργασία αμείβεται με προσαύξηση ποσοστού 30% επιπλέον της αντίστοιχης αμοιβής της ημερήσιας εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΙΚΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α . Ενεργοποιείται η Μικτή Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 της Σ.Σ.Ε. της 26.7.2000, (Π.Κ.Υ.Ε. 94/24-7-2000), η οποία είναι τετραμελής και συγκροτείται από δύο εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και δύο της εργοδοτικής πλευράς.
β. Η Επιτροπή θα εξετάζει το περιεχόμενο των καθηκόντων των ειδικοτήτων με βάση τη σύγχρονη οργάνωση και τεχνολογία των επιχειρήσεων για την περίπτωση των ειδικοτήτων της κατηγορίας δ και ιδίως των εργαζομένων στα ΚΛΑΡΚ κατά προτεραιότητα.
γ. Η τυχόν συμφωνία, που θα προκύψει με βάση το πόρισμα της Επιτροπής, θα υπογραφεί, μεταξύ των δύο μερών ως Συμπληρωματική Σ.Σ.Ε..
ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται με τη σύμβαση αυτή, δεν μειώνονται.
2. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που ισχύουν με βάση ατομικές συμβάσεις εργασίας, την ισχύουσα επιχειρησιακή συνήθεια ή από ελευθεριότητα του εργοδότη, δεν θίγονται από τους όρους της σύμβασης αυτής.
3. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει κωδικοποιημένους όλους τους ισχύοντες όρους συλλογικών ρυθμίσεων ήτοι και την από 22-5-2002 ΣΣΕ, (ΠΚΥΕ 29/4-6-2002) και την ΣΣΕ της 22-4-2004, (ΠΚΥΕ 13/29-4-2004) και επομένως παρέλκει η διατήρηση σε ισχύ της από 22-5-2002 ΣΣΕ.
4. Για την διευκόλυνση των μερών στην εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής, οι νόμιμες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, σε εφαρμογή των όρων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, καταγράφονται στο Παράρτημα του Πίνακα Αμοιβών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 12
ΙΣΧΥΣ Η ισχύς της σύμβασης αυτής είναι αόριστης διάρκειας και αρχίζει από την 1.1.2004.