(Π.Κ.Υ.Ε. 14 / 18-4-2008) 
ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση για τους μυλεργάτες που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας. (Π.Κ. 14/18-4-2008)
Σήμερα, 17 Απριλίου 2008, στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, Η εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Δ. Χαλάτσογλου και τον Αντιπρόεδρο, κ. Π. Βλαχογιάννη και Η Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΥΛΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της κ. Παπαδόπουλο Λευτέρη, την Γενική Γραμματέα κα. Δέσποινα Κωστικιάδου, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι, μυλεργάτες, όλης της χώρας, που ανήκουν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών και απασχολούνται στους Κυλινδρόμυλους ή Πετρόμυλους, που αλέθουν σιτηρά για εμπορία ή με αλεστικό δικαίωμα των επιχειρήσεων που ανήκουν στο Σύνδεσμο Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων.
Άρθρο 2
Βασικοί Μισθοί/Ημερομίσθια – Ειδικότητες Εργαζομένων
1. Από 1ης.1.2008 οι ειδικότητες του Αρχιμυλωνά και του Μυλωνά υπάγονται σε καθεστώς υπαλληλικής ιδιότητας και αμείβονται με μηνιαίο μισθό. Ως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές του αρχιμυλωνά στις 31.12.2007 λαμβάνεται το ποσό των 1.250,00 ευρώ μηνιαία, το οποίο, ως βάση υπολογισμού από 1ης.1.2008 προσαυξάνεται κατά το ποσοστό που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο. Ως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές του μυλωνά στις 31.12.2007 λαμβάνεται το ποσό των 1.050,00 ευρώ μηνιαία, το οποίο, ως βάση υπολογισμού ομοίως προσαυξάνεται κατά το ποσοστό που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.
2β. ΒΑΣΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΑ
2.β.1. Τα βασικά ημερομίσθια των λοιπών εργαζομένων που υπάγονται στην σύμβαση αυτή, αναπροσαρμόζονται ως εξής:
2.β.2. Από την 1-1-2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 4,45% επί του βασικού ημερομισθίου της 31ης-12-2007 και όπως θα ισχύσουν την 31η-8-2008 αυξάνονται από 1-9-2008 σε ποσοστό 3,0%, αποτυπώνονται δε στον συνημμένο Πίνακα Αμοιβών (Παράρτημα), το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
2.β.3. Οι ειδικότητες των εργαζομένων, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή και τα βασικά ημερομίσθια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, για το έτος 2008 έχουν ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
α) Αρχιμυλωνάς, είναι ο υπεύθυνος της παραγωγικής διαδικασίας, που σε συνεργασία με τον Διευθυντή παραγωγής ή τον υπεύθυνο παραγωγής αλεύρων ή τον υπεύθυνο αγοράς σιτηρών βάσει των αναγκών πωλήσεων, επιβλέπει για να εκτελούνται οι προγραμματισμένες αλέσεις κλπ.
β) Μυλωνάς, ήτοι, ο μετά τον αρχιμυλωνά και αρχιμηχανικό υπεύθυνος στη βάρδιά του κατά τη διαδικασία παραγωγής ολόκληρου του μύλου.
γ) Οι εργαζόμενοι με την ειδικότητα πλασιστιέρης ή σιμιγδαλάς εντάσσονται στην ειδικότητα Βοηθός Μυλωνά – κατηγορία 4 και αμείβονται αντίστοιχα.
δ) Αναμείκτης ή χειριστής Mixer, είναι ο υπεύθυνος χειριστής που επιλέγει βάσει προγράμματος και εντολών τα Silo αλεύρων, τα μικροσυστατικά καθώς και την τελική αποστολή του έτοιμου προϊόντος.
Χειριστής Clark, είναι ο υπεύθυνος χειριστής ανυψωτικού περονοφόρου οχήματος μηχανήματος.
Χειριστής μηχανήματος ενσάκκισης ή παλετοποίησης, είναι ο υπεύθυνος χειριστής μηχανημάτων συσκευασίας αλεύρων και προϊόντων Πετρόμυλου.
Σιταράς, είναι ο υπεύθυνος για την παραλαβή, έλεγχο αποθεμάτων, αποθήκευση κλπ του σκληρού και μαλακού σίτου.
ε) Βοηθοί των παραπάνω ειδικοτήτων (Κυλινδράδων – Μυλωνάδων).
στ) Ανειδίκευτοι μυλεργάτες είναι όλο το προσωπικό που απασχολείται σε Μύλους για βοηθητικές εργασίες, φορτώσεις κλπ.
ζ) Οι ειδικότητες του Λιπαντή και Μηχανοδηγού θα υφίστανται μέχρι την αποχώρηση των ήδη υφισταμένων εργαζομένων με τις ειδικότητες αυτές και θα αμείβονται εντασσόμενοι στην κατηγορία 2.
Οι ειδικότητες αυτές μετά την αποχώρηση των ήδη υφισταμένων θα καταργηθούν.
2.β.4. Γενικά συμφωνείται ότι, οι αποδοχές των εργαζομένων, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή να προσαυξάνονται κατ’ έτος τουλάχιστον κατά το ποσοστό της ετήσιας γενικής αύξησης, που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αν η σύμβαση αυτή δεν τροποποιηθεί με νεότερη συλλογική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.). Σε κάθε περίπτωση η πολιτική αυξήσεων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θα λαμβάνεται υπόψη στις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα:
1. Επίδομα Πολυετίας: Το επίδομα αυτό προσαυξάνει ποσοστιαία το βασικό ημερομίσθιο και μισθό του εργαζόμενου με βάση την πραγματική υπηρεσία, συνεχή ή μη, σε κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους που αλέθουν σιτηρά για εμπορία ή με αλεστικό δικαίωμα και από 01.01.2008 διαμορφώνεται ως εξής:
Μετά τη συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας επίδομα 5%.
Μετά τη συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας επίδομα 10%.
Μετά τη συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας επίδομα 15%.
Μετά τη συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας επίδομα 20%.
Μετά τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας επίδομα 25%.
Μετά τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας επίδομα 35%.
Μετά τη συμπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας επίδομα 40%.
Μετά τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας επίδομα 45%.
Μετά τη συμπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας επίδομα 50%.
Μετά τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας επίδομα 55%.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εργοδότη, σε περίπτωση δε αδυναμίας προσκόμισης της δήλωσης, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από το ασφαλιστικό βιβλιάριο.
 
2. Επίδομα Γάμου: Το επίδομα γάμου ορίζεται σε ποσοστό 10%, που υπολογίζεται στο εκάστοτε ισχύον βασικό ημερομίσθιο προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας και καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο εργαζόμενο.
Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι/ες σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι/ες (Ν. 1849/1989 άρθρο 20,  παρ. 2).
3. Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας: Το επίδομα αυτό ορίζεται σε ποσοστό 10%, υπολογίζεται στο εκάστοτε ισχύον βασικό ημερομίσθιο, προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας και χορηγείται μόνο στους εργαζόμενους που απασχολούνται στους ακόλουθους χώρους:
i) Παραλαβής και τροφοδότησης των μηχανημάτων με σιτάρι.
ii) Παραγωγής.
iii) Ενσάκκισης και φόρτωσης προϊόντων και υποπροϊόντων.
iv) Καθαρισμού, συντήρησης και αποθήκευσης κενών σάκων.
4. Οικονομική Ενίσχυση για Αντιμετώπιση Εκτάκτων Δαπανών: Στο πρώτο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους σε όλους τους εργαζόμενους, που η σχέση εργασίας τους διέπεται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας, χορηγείται, ως οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών, το ποσό που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια.
5. Επίδομα Σπουδών: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση χορηγούνται επιδόματα επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης, υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού ή του ημερομισθίου τους και του επιδόματος πολυετίας και δη ως εξής:
(α) Στους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ επίδομα εκ ποσοστού 18%.
(β) Στους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ επίδομα εκ ποσοστού 13%.
(γ) Στους κατόχους διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης – ειδίκευσης και κατόχους επαγγελματικής άδειας χρήσης – οδήγησης επαγγελματικού μηχανήματος/αυτοκινήτου, επίδομα εκ ποσοστού 5%.
(δ) Στους εργαζόμενους που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους στον χώρο παραγωγής και δεν λαμβάνουν ανθυγιεινό επίδομα χορηγείται επίδομα Η/Υ, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 15% επί του βασικού ημερομισθίου/ μισθού. Στους εργαζόμενους που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους στον χώρο παραγωγής και λαμβάνουν ανθυγιεινό επίδομα χορηγείται επίδομα Η/Υ, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 5% επί του βασικού ημερομισθίου/μισθού.
Άρθρο 4
Λοιπές παροχές και ρυθμίσεις
(α) Αποζημίωση Αρχιμυλωνά και Μυλωνά: 1. Από 01/01/2008, επί καταγγελίας σύμβασης εργασίας εργαζόμενου υπαγόμενου στην παρούσα, με την ειδικότητα του Αρχιμυλωνά ή του Μυλωνά ως προς την καταβολή της αποζημίωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην καταγγελία της σύμβασης εργαζομένων με υπαλληλική ιδιότητα (άρθρα 1 παρ. 1, του ν. 2112/ 1920 και 5 παρ. 3 του ν. 3198/1955).
(β) Αποζημίωση εργατοτεχνιτών: Οι αποζημιώσεις της παρ. 1, περ. α του άρθρου 3 του Β.Δ. της 16/18.7.1920, στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας εργατοτεχνιτών, βελτιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 της από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 14/13.4.2006 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας) και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους:
Προϋπηρεσία  Αποζημίωση
Από 2 μήνες έως 1 έτος                               5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη             7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη            15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη          30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη        60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη      100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη      120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη      145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω έτη    165 ημερομίσθια
(γ) Η προβλεπόμενη από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν. 3198/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 435/1976 αποζημίωση του Β.Δ. της 16/18 Ιουλίου 1920 των αποχωρούντων εκ της εργασίας μυλεργατών οιασδήποτε ειδικότητας των συμπληρωσάντων τις προϋποθέσεις προς λήψη πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ, θα καταβάλλεται ολόκληρος αντί του καθοριζομένου στην ως άνω διάταξη, σύμφωνα με το από 6 Μαρτίου 1978 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων.
(δ) Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις: Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες. Οι δικαιούχοι αυτής της άδειας δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
(ε) Προσυνταξιοδοτική περίοδος: Κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από το χρόνο συνταξιοδότησης εργαζόμενου, απολύσεις προσωπικού είναι άκυρες και θα γίνονται περιορισμένα και εξαιρετικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις:
ε.1. Μετά την υποβολή μηνύσεως σε βάρος του μισθωτού για αξιόποινη πράξη που διαπράχθηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, είτε μετά την απαγγελία κατά του μισθωτού απαγγελίας κατηγορίας σε βαθμό τουλάχιστον πλημμελήματος για ποινικό αδίκημα σχετιζόμενο με την υπηρεσία του και μετά από τελεσίδικη Δικαστική απόφαση, ήτοι για τις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (αρθρ. 5 παρ. 1 ν. 2112/1920), ο εργοδότης απαλλάσσεται της υποχρέωσής του σε καταβολή αποζημίωσης και
ε.2. Στην περίπτωση παράβασης των υπηρεσιακών καθηκόντων του μισθωτού, η οποία συνίσταται σε κάθε πράξη ή παράλειψη του μισθωτού, που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της Εταιρίας, να μειώσει την υπόληψη της Εταιρίας ή του μισθωτού ή να υποσκάψει την πειθαρχία (λ.χ. μη τήρηση των κανόνων και των οδηγιών της Εταιρίας, μη τήρηση της εχεμύθειας, όσον αφορά τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρίας και των πελατών, πράξη ή παράλειψη έναντι της Εταιρίας, συναδέλφων, πελατών ή τρίτων, που τιμωρείται ποινικά κατά τον νόμο, εκτέλεση κατά τις εργάσιμες ώρες οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή άλλης απασχόλησης, που δεν έχει σχέση με την εργασία του εργαζομένου στην Εταιρία, χρησιμοποίηση της ιδιότητας του εργαζομένου της Εταιρίας για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, αποδοχή αμοιβών, δώρων, κ.λ.π., πλεονεκτημάτων από συναλλασσόμενους με την Εταιρία, οποιαδήποτε πράξη που αντίκειται στις κείμενες διατάξεις που αφορούν τις εργασίες, που αποτελούν το επιχειρηματικό αντικείμενο της Εταιρίας, πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων, απείθεια προς τις εντολές των προϊστάμενων κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές της καταγγελίας προηγείται κλήση του εργαζομένου σε ακρόαση, ενώπιον εκπροσώπων της Εταιρίας οριζομένων από αυτήν. Στην ακρόαση καλείται και παρίσταται με δικαίωμα λόγου εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στον χώρο της Εταιρίας και αν δεν υπάρχει εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής Οργάνωσης. Η μη προσέλευση του εκπροσώπου και/ή του εργαζόμενου δεν παρακωλύει την πρόοδο των διαδικασιών. Κατά την διάρκεια  της ακρόασης εκτίθενται συνοπτικώς οι αιτίες για τις οποίες η Εταιρία σκοπεύει να προχωρήσει στην καταγγελία, ο δε εργαζόμενος δικαιούται κατά την διάρκεια της ίδιας αυτής ακρόασης να εκφράσει τις απόψεις του και παρατηρήσεις του. Τηρούνται από την Εταιρία συνοπτικά πρακτικά, αντίγραφο των οποίων χορηγείται μετά από αίτησή τους στον υπάλληλο και/ή στον τυχόν παραστάντα εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Άρθρο 5
Αργίες και άδειες
α) Αργίες
Οι αργίες, δηλαδή ημέρες αποχής από την εργασία, κατά τις οποίες καταβάλλεται η νόμιμη ημερήσια αμοιβή, όπως αυτές καθορίσθηκαν και ισχύουν στον κλάδο για όλους τους εργαζόμενους, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, διευκρινίζονται και είναι οι ακόλουθες:
Η 1η Ιανουαρίου.
Η 25η Μαρτίου.
Η Μεγάλη Παρασκευή.
Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα.
Η 15η Αυγούστου.
Η 28η Οκτωβρίου.
Η 25η Δεκεμβρίου, ημέρα Χριστουγέννων.
Η 26η Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.
Η ημέρα των Θεοφανίων.
Η Καθαρά Δευτέρα.
Στις ανωτέρω αργίες δεν περιέχονται τα Σάββατα και οι Κυριακές, λόγω της ισχύος της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης και για το λόγο αυτόν δεν αναφέρεται στις αργίες η Κυριακή του Πάσχα. Επίσης στις ανωτέρω αργίες δεν περιέχονται ειδικές τοπικές αργίες, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις τοπικές συνήθειες, την επιχειρησιακή συνήθεια ή τυχόν ελευθεριότητα των εργοδοτών, που υπάγονται στη συμβαλλόμενη εργοδοτική οργάνωση.
β) Ετήσια Κανονική Άδεια
i) Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 5 της από 15-4-2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
ii) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εργασίας ή εικοσιπέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Μετά την συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας στον ίδιον ή σε οποιοδήποτε εργοδότη η κανονική ετήσια άδεια προσαυξάνεται ώστε να είναι συνολικά 31 εργάσιμες ημέρες σε εξαήμερο και 26 σε πενθήμερο.
γ) Άδεια Γάμου
Σε περίπτωση τέλεσης γάμου, στους εργαζόμενους, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγείται άδεια έξι (6) εργασίμων ημερών με αποδοχές, εφόσον απασχολούνται για έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες άδεια για όσους απασχολούνται πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, περίπτωση β΄ της σύμβασης αυτής για την κανονική ετήσια άδεια.
δ) Γέννηση Τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, στον πατέρα του παιδιού χορηγούνται δύο (2) εργάσιμες ημέρες άδεια, με αποδοχές.
ε) Άδεια Ασθένειας Εξαρτωμένων Μελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/ 1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτημένων μελών, καθορίζεται σε δεκατέσσερεις (14) εργάσιμες ημέρες κατά έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία (3)  παιδιά και πάνω, όπως καθορίστηκε με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009.
στ) Άδεια Φροντίδας Παιδιού
(Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 της από 15-4-2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και του άρθρου 9 της από 24-5-2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
(α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες ή να χορηγείται ως συνολική ισόχρονη άδεια, με αποδοχές, μετά από τη συμπλήρωση της άδειας κύησης.
(β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
(γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
(δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
(ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
ζ) Μονογονεϊκές οικογένειες
(Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 7 της από 15-4-2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
η) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
(Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 8 της από 15-4-2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και του άρθρο 12 της από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές. Στους φυσικούς και θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της αδείας, που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
θ) Άδεια λόγω θανάτου συγγενή
(Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 9 της από 15-4-2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
Άρθρο6
Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης
(Σύμφωνα με την ρύθμιση του άρθρου 10 της από 15-4-2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
Άρθρο 7
Παροχές σε είδος
α) Είδη Ένδυσης: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγείται μία φόρμα εργασίας και ένα ζευγάρι υποδημάτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και ανανεώνονται με δαπάνη του, όταν φθαρούν.
β) Χορήγηση Γάλακτος: Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγείται μία φιάλη γάλακτος (640 γραμμαρίων) για κάθε μία εργάσιμη ημέρα απασχόλησής τους.
Άρθρο 8
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
α) Οι εργοδότες – επιχειρήσεις που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, παρακρατούν από την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων ποσού 700 δρχ. μηνιαίως, την οποία αποδίδουν σε αυτές κάθε μήνα.
β) Για την παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση καταθέτει έγγραφη δήλωση προς τον εργοδότη – επιχείρηση. Με τη δήλωση αυτή γνωστοποιείται το δικαιούχο σωματείο, το ποσό της συνδρομής, η συχνότητα παρακράτησης (μήνας, εξάμηνο) και ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το παρακρατούμενο ποσό υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως το ποσοστό ή ποσό υπέρ των δευτεροβάθμιων οργανώσεων στις οποίες ανήκει το πρωτοβάθμιο σωματείο ή και την υπέρ της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) συνδρομή. Η δήλωση αυτή ισχύει για τον εργοδότη – επιχείρηση μέχρι την αντικατάστασή της από άλλη δήλωση, όταν μεταβάλλονται στοιχεία του περιεχομένου της.
γ) Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου δηλώνουν προς τον εργοδότη – επιχείρηση, ότι επιθυμούν την παρακράτηση της συνδρομής τους ή την ανάκλησή της, μπορεί να γίνει και μέσω του Σωματείου.
Άρθρο 9
Ώρες απασχόλησης – Αμοιβή νυχτερινής εργασίας
α) Οι ημέρες και ώρες εργασίας στις επιχειρήσεις αλευρόμυλων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, είναι αυτές που καθορίζονται από τους όρους των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
β) Η νυκτερινή εργασία αμείβεται με προσαύξηση ποσοστού 30% επιπλέον της αντίστοιχης αμοιβής της ημερήσιας εργασίας.
 
Άρθρο 10
Γενική ρύθμιση
1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές, που καθορίζονται με την σύμβαση αυτή, δεν μειώνονται.
2. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που ισχύουν με βάση ατομικές συμβάσεις εργασίας, την ισχύουσα επιχειρησιακή συνήθεια ή από ελευθεριότητα του εργοδότη, δεν θίγονται από τους όρους της σύμβασης αυτής.
3. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει κωδικοποιημένους όλους τους ισχύοντες όρους συλλογικών ρυθμίσεων, ήτοι και την από1-3-2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 17/1.3.2007 του Υπουργείου Εργασίας).
4. Για την διευκόλυνση των μερών στην εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής, οι νόμιμες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων σε εφαρμογή των όρων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, καταγράφονται στο Παράρτημα του Πίνακα Αμοιβών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
Άρθρο 11
Ισχύς
Η ισχύς της σύμβασης αυτής είναι αόριστης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.