Πως εκτυπώνω και αποστέλω στο TAXISNET την ΜΥΦ;
Στην επιλογή 4.Μ.2.1 και 4.Μ.2.2

Τυπώνετε την συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων των Πελατών και των Προμηθευτών.

Ανάλογα απαντάτε στις παρακάτω ερωτήσεις.
Πελ/Προμ/Δισκ+/Δισκ-/Συνοδ/κή(12345)… Δηλώνετε ποια

Συγκεντρωτική θέλετε…
1 …………. Πελατών
2 …………. Προμηθευτών
3 …………. Αρχείο χρεωστικών (αρχείο IL01 ) για υποβολή στην Εφορία
4 …………..Αρχείο πιστωτικών (αρχείο IL01.PIS) για υποβολή στην Εφορία
5 …………..Αφορά την τυπωμένη συνοδευτική κατάσταση της δισκέτας

Θετική/Αρνητική/Απαλλασσόμενα (1/2/3).Επιλέγετε τη μία από τις δύο προβλεπόμενες ΜΥΦ ή την Ειδική Κατάσταση Απαλλασσομένων Συναλλαγών δηλ..
1………….. Με 1 επιλέγετε την κανονική κατάσταση εκείνων που η αξία τωνΤιμολογίων τους μείον τα πιστωτικά τους είναι θετική
2………….. Με 2 επιλέγετε την κατάσταση εκείνων για τους οποίους η αξία των Τιμολογίων τους μείον τα Πιστωτικά τους είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ !!!
3………….. Με 3 επιλέγετε κατάσταση παραστατικών Αγορών ή Πωλήσεων που έχουν απαλλαγεί από την καταβολή ΦΠΑ. Ο ορισμός των σχετικών Λογαριασμών της Λογιστικής γίνεται στα Βοηθητικά Προγράμματα.

Αναλυτικά/Συγκεντρωτικά (1/2)…Επιλέγετε το είδος της εκτύπωσης δηλ…
1………….. Αναλυτική εκτύπωση Πελάτων ή Προμηθευτών για υποβολή σε χαρτί.
2………….. Συγκεντρωτική κατάσταση για έλεγχο ή υποβολή με την δισκέτα(παλαιές δηλώσεις). Αντικαταστάθηκε από την επιλογή 5 της πρώτης ερώτησης παραπάνω).

Αριθμός Αντιτύπων (1-3)… Ορίζετε τον αριθμό των αντιγράφων που θα τυπωθούν είτε σε Αναλυτική εκτύπωση, είτε σε Συγκεντρωτική, είτε σε Συνοδευτικό Εντυπο. Προτείνετε (1) αντίγραφο.

Του 2004/Παλαιά(1/2)
1………….. Αφορά την νέα γραμμογράφηση αρχείου (για το 2004 και το 2005)
2………….. Αφορά την παλαιά γραμμογράφηση αρχείου (πριν το 2004)
Χαρακτ.Dos/Windows(D/W)
Αν η δισκέτα υποβληθεί στην ΔΟΥ θα πρέπει να πείτε (D)os, δια-
φορετικά αν υποβληθεί μέσω Internet θα απαντήσετε (W)indows.
Εξαγωγή και σε ZIP Ν/Ο
Αν δηλώσετε Ν(αι) το αρχείο προς υποβολή θα συμπιεστεί για να
υποβληθεί μέσω Internet (Προσοχή !!! σε ορισμένους υπολογιστές
μπορεί να μην τρέξει η εργασία λόγω χαμηλής DOS μνήμης (αφορά
μόνο το DOS πρόγραμμα).
Ηλεκτρονική Υποβολή Ν/Ο
Αν έχετε το πρόγραμμα WINDOS μπορείτε να συνδεθείτε αυτόματα
με το Taxisnet και να κάνετε ηλετκρονική υποβολή (εφόσον ο
υπολογιστής εργασίας έχει δυνατότητα σύνδεσης στο Internet).
Μάσκα………. Δηλώνετε ομάδα Πελατών ή Προμηθευτών με μάσκα (Enter για όλους

Από…. Εως…. Δηλώνετε από-έως Πελάτη ή Προμηθευτή. Ισχύουν τα F5, Shift + ?

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2006 (με βάση ΠΟΛ. 1056/05.04.06 και ΠΟΛ 1081/22.05.06)
Οι επόμενες 3 επιλογές για τα έτη 2006 και 2007 θα αγνοηθούν από το πρόγραμμα
Λιανικές……. Δηλώνετε αξία λιανικών (αθροιστικά σε ό,τι λέει η Λογιστική)
Εσ. Ανευ……. Δηλώνετε αξία μή υποκ σε διασταύρωση (Αθροιστικά με Λογιστικη)
Δαπ Ανευ……. Δηλώνετε Δαπάνες μη διασταυρούμενες (Αθροιστικά με Λογιστική)

Χαρ. DOS/Windos.Δηλώνετε D(os) αν η δισκέτα δοθεί στη ΔΟΥ (εκπρόθεσμη υποβολή)

Οθόνη/Εκτυπωτής/Αρχείο.Επιλέγετε προβολή στην Οθόνη, Εκτύπωση σε χαρτί η καταχώριση σε Αρχείο. Αν επιλέξετε Αρχείο θα σας ζητηθεί να προσσδιορίσετε το όνομά του.

Σε περίπτωση εκτύπωσης, ο κατάλογος που εκτυπώνεται είναι στην μορφή που απαιτείται για να υποβληθεί στην εφορία.