Στις Λογ. Εγγραφές (1.Α) προστέθηκε ένα νέο πεδίο με την περιγραφή MyData Εξαιρούμενο.
και τιμές Ν(αι) και Ο(χι). Ο ρόλος αυτού του πεδίου είναι πολύ ειδικός. Αφορά τον
χαρακτηρισμό εγγραφών που λογικά αφορούν την ΑΑΔΕ αλλά για κάποιο λόγο δεν επιθυμούμε
να αποσταλούν κατά την φάση της μαζικής αποστολής παραστατικών ημερολογιακό διαστή-
ματος. Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι εγγραφές που έχουμε ακυρώσει μεταγενέστερα με
ειδικό ακυρωτικό. Οι τελευταίες, ως γνωστόν, δεν πάνε στην ΑΑΔΕ και συνεπώς
δεν πρέπει να πάνε ούτε οι αρχικές τους (τις οποίας ακύρωσαν). Όμως σε μία διαδικασία
μαζικής αποστολής πρέπει αυτές τις “εξαιρούμενες αποστολής” να τις ξεχωρίσουμε για
να μην σταλούν. Αυτό ακριβώς το σκοπό εξυπηρετεί τον νέο πεδίο. Θα μπούμε στις εγγρα-
φές αυτές και θα βάλουμε στο πεδίο “MyData Εξαιρούμενο” τιμή Ν(αι). Έτσι στην μαζική
αποστολή αυτές θα εξαιρεθούν.