Στις Λογιστικές Εγγραφές (1.Α), προστέθηκε πεδίο/πίνακας για τον χαρακτηρισμό παρα-
στατικού με Απόκλιση αξίας ή Παράληψη αποστολής από τον υπόχρεο.