Συμπληρώθηκαν οι 4 αποστολές στο 1.Α και 1.9 λόγω παράλειψης και προστέθηκε η αποστολή του ΜΑΡΚ συσχε-
τισμού στις αποστολές Απόκλισης διαβίβασης όπου το παραστατικό αποστέλλεται ως 11.3, 11.4
13.1 και 13.31 και ουσιαστικά χάνεται η δήλωση του αντισυμβαλλόμενου και αντικαθίσταται
από το ΜΑΡΚ δήλωσης της παράλειψης. Πριν κάνετε σχετικές εγγραφές για να τις αποστείλετε
διαβάστε καλά τις οδηγίες διαχείρισης που έχουν εκδώσει για τα παραστατικά παράλειψης.