Στον πίνακα των παραστατικών (5.3.1) και στο πίνακα Αιτιολογιών εγγραφών αποθήκης (5.4.1)
προστέθηκε πεδίο για την απόκρυψη κάποιων γραμμών. Αυτό θα διευκολύνει τους χρήστες που
δεν έχουν ανάγκη ολόκληρη την εγκατεστημένη υποδομή παραστατικών “κρύβοντας” τα περιττά
γι΄αυτούς.