Ναι μπορείτε.

Από την επιλογή Λογιστικές Εγγραφές (1.Α) αν ζητήσετε δημιουργία λογιστικών εγγραφών από παραλα-
βές του MyData προστέθηκε και η δυνατότητα δημιουργίας και ταμειακών εγγραφών, στην
συνέχεια κάθε συμψηφιστικής, αρκεί στην φόρμα προεπισκόπησης της εγγραφής να συμπλη-
ρώσετε και το πεδίο του λογαριασμού “Ταμ/Τραπ/Κάρτα”.
*Στις Λογιστικές Εγγραφές (1.Α) αν ζητήσετε να κάνετε Παραλαβή Εσόδων (αν πχ.έγινε αλλού
η αρχική καταχώριση ) ή Εξόδων (που έστειλε ο αντισυμβαλλόμενος) στο MyData προστέθηκαν
επιπλέον δυνατότητες.
Συνεπώς οι επιλογές Παραλαβή Εξόδων ή Εσόδων εφόσον δεν έχετε καλέσει κάποια εγγραφή
στην οθόνη σας έχουν συνολικά τις εξής δυνατότητες.
– Παραλαβή Εσόδων ή Εξόδων με…
1. Ορισμό αρχικού ΜΑΡΚ (ή από το 1)
2. Ορισμό ημερομηνιακού διαστήματος (εδώ αν έχετε εταιρίες με πολλές εγγραφές μηνιαία
καλόν είναι να επιλέγετε μικρότερα διαστήματα του έτους ανάλογα με την περίπτωση
3. Δυνατότητα να δημιουργήσετε αυτόματα νέους πελάτες ή προμηθευτές που δεν υπάρχουν
τοπικά. Αυτό προϋποθέτει να έχετε αριθμητικούς κωδικούς (του τύπου ΝΝΝΝΝ).
4. Δυνατότητα να παράγετε νέες λογιστικές εγγραφές που δεν βρέθηκαν τοπικά. Η εργασία
βασίζεται αφενός στους 5 λογαριασμούς που κρατά ιστορικά το πρόγραμμα ανά Πελάτη
και Προμηθευτή (και όχι μόνο από την τρέχουσα χρήση) καθώς και στα στατιστικά
που συγκεντρώνονται την ώρα της παραλαβής όπου το πρόγραμμα “μαθαίνει” προοδευτικά
από τις επιλογές και σας προτείνει “λογικούς” συνδυασμούς.
Κατά την έναρξη Εργασίας, μετά τον ορισμό αρχικού ΜΑΡΚ και Ημερομηνιακού Διαστήματος,
ακολουθούν 2 ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την Εντολή δημιουργίας Πελατών ή Προμηθευτών που
δεν υπάρχουν τοπικά (η αναζήτηση γίνεται μέσω ΑΦΜ) και η δεύτερη (που είναι ανεξάρτητη
της πρώτης εφόσον υπάρχουν όλοι οι πελάτες) αφορά την Εντολή δημιουργίας λογιστικών
εγγραφών όταν αυτές δεν βρεθούν τοπικά.
Όλη η εργασία, δηλαδή ο εντοπισμός εγγραφής, η σύγκριση στοιχείων τοπικά και MyData
η δημιουργία νέας λογιστικής εγγραφής και οι διαφορές μεταξύ των 2 βάσεων που εντοπί-
ζονται καταγράφονται σε ένα Excel με 2 φύλλα (Εσοδα και Εξοδα) χρήσιμο για παραπέρα
επεξεργασία.

Αν τώρα στο (1.Α) καλέσετε μία συγκεκριμένη εγγραφή στην οθόνη, εγγραφή που αφορά
πελάτη ή προμηθευτή, τότε στις Παραλαβές MyData εμφανίζονται 2 πρόσθετες επιλογές.
Αυτές αφορούν Σύγκριση καρτέλας Πελάτη (ή Προμηθευτή) μεταξύ τοπικής Βάσης και του
Mydata. Στις επιλογές αυτές προβλέπεται επίσης η δυνατότητα (όχι υποχρεωτικά) δημι-
ουργίας και λογιστικών εγγραφών που δεν βρέθηκαν τοπικά. Η εξέλιξη και τα αποτελέ-
σματα της εργασίας προβάλλονται στην οθόνη σε χωριστό παράθυρο/εκτύπωση.

Τέλος στην ίδια επιλογή (1.Α) προστέθηκε μία ακόμα δυνατότητα στις Παραλαβές MyData
η Δημιουργία Λογιστικών εγγραφών μέσω αρχείου Excel που περιλαμβάνει εγγραφές που
παρελήφθησαν νωρίτερα από το Esend του Taxis. Συγκεκριμένα η επιλογή του Μενού
7.Δεδομένα ΕΑΦΔΣ στο Taxis όπως έχει περιγραφεί και παλαιότερα στην αντίστοιχη έκδοση
όταν προστέθηκε, υλοποιεί παραλαβή μέσω σύνδεσης στον λογαριασμό σας στο Esend όπου,
ως γνωστόν αποστέλλονται τα στοιχεία είτε μέσω φορολογικών μηχανισμών είτε μέσω των
ταμειακών μηχανών. Η εργασία αυτή υπήρξε πολύ χρήσιμη αλλά έχει το μειονέκτημα ότι
είναι αργή επειδή η επικοινωνία γίνεται όχι μέσω API, όπως πρόσφατα γίνεται για
πολλές νέες σελίδες της ΑΑΔΕ, αλλά με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο μέσω WEB Browser
(πχ όπως η παραλαβή διαφορών ΜΥΦ). Ομως εν τέλει, αν έχετε υπομονή και το αφήσετε να
ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα καταγράψει σε τοπικό αρχείο \MBAR\M030.eSend-030.XLS
(πχ 030 που είναι η εταιρεία 030) είτε αναλυτικά ανά απόδειξη είτε συγκεντρωτικά ανά
ημερήσιο ΖΗΤΑ τα στοιχεία που έχει το Taxis για τις αποδείξεις αυτές. Να σημειώσουμε
εδώ ότι παραλαβή από το Esend σας επιτρέπει να επιλέξετε είδος παραστατικών προς
παραλαβή, δηλαδή παραστατικά τύπου ΑΛΠ (που είναι τα 173 και 175) ή τύπου ΑΠΥ(τα 174)
ώστε να βγάλετε ξεχωριστούς καταλόγους αν θελήσετε να κάνετε και αυτόματες λογιστικές
εγγραφές προσδιορίζοντας παραστατικά 11.1 ή 11.2.