Προσθήκη στο 2.7.1 νέου πεδίου ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΑΔΕ (1234).

Αν επιλέξετε το 1 και ορίσετε
σαν μάσκα εγγραφών πχ 7*.**.**.**** η εκτύπωση θα σας βγάλει όσες λογιστικές
εγγραφές έχουν λογαριασμούς στους οποίους λείπουν τα βασικά πεδία που προβλέπονται
από την ΑΑΔΕ ήτοι Κατηγορίες Εσοδων/Εξόδων και οι Χαρακτηρισμοί Ε3 λογαριασμών
ή/και έλλειψη Παραστατικού στην κίνηση. Αν επιλέξετε το 2 και κάποιο ημ. διάστημα
ή κάποια μάσκα λογαριασμών τότε θα προβληθούν όσες κινήσεις έχουν ΜΑΡΚ = 0 αλλά
θα έπρεπε να έχουν ενημερώσει την ΑΑΔΕ είτε άμεσα, δηλαδή είναι δικές σας πωλήσεις
ή δαπάνες σε μη υπόχρεους που στέλνετε εσείς, είτε έμμεσα δηλαδή αγορές και δαπάνες
σε υπόχρεους για τις οποίες εσείς θα έπρεπε να έχετε κάνει Παραλαβή ΜΑΡΚ και στην
συνέχεια να τις έχετε Χαρακτηρίσει.

Η επιλογή 3 προβάλει, ανάλογα και με τα υπόλοιπα φίλτρα (λογαριασμοί και ημερομηνίες),
όσες Λογ. Εγγραφές έχουν πάρει ΜΑΡΚ. Αυτό είναι χρήσιμο για να συγκρίνετε τα τοπικά
σύνολα με τα αντίστοιχα που θεωρεί το MyData ότι έχει για το ίδιο διάστημα δηλαδή
σύγκριση Εσόδων/Εξόδων ανάμεσα στις 2 πλατφόρμες.

Η επιλογή 4, σας δίνει ότι και η 3 αλλά επί πλέον σας δίνει και υποσύνολα αξίας
ανά ημέρα ώστε να τα συγκρίνετε με τα αντίστοιχα της πλατφόρμας MyData που έχουν και
ανάλυση ανά ημέρα. Ετσι μπορείτε ευκολότερα να εντοπίσετε ημερομηνίες με αποκλίσεις.
*Στην Επιλογή Καρτέλα πελάτη (2.1.1) προστέθηκε ερώτηση περί της προβολής ή μη των
στοιχείων της ΑΑΔΕ (ΜΑΡΚ κλπ) για το MyData. Χρήσιμο σε περιπτώσεις ελέγχου και
συγχρονισμών των 2 βάσεων.