Η νέα μέθοδος παραλαβής και σύγκρισης παραστατικών υλοποιήθηκε στις επιλογές
(1.9) και (1.Α). Οπότε μπορείτε και από την επιλογή αυτή να κάνετε παραλαβή Εσόδων και Εξόδων με
καταχώριση των αποκλίσεων σε τοπικό αρχείο Excel μέσα στο directory της εταιρείας.