Προστέθηκαν στην Τιμολόγηση (1.1) πεδία τρίτης μονάδας μέτρησης ανά γραμμή και στο σύνολο του
παραστατικού. Η διαχείριση των Β και Γ ποσοτήτων ρυθμίζονται ανά χρήστη (Alt+R) με
τιμές 0, 1, 2 και 3 για όλους τους συνδυασμούς υλοποίησης.