Επιλογή 7.Δεδομένα ΕΑΦΔΣ στο Taxis. Στην επιλογή αυτή προστέθηκε και η δυνατότητα
άντλησης και η τοπική παραλαβή, σε αρχείο Excel, του περιεχομένου των Ζ της επιχεί-
ρησης. Το πρόγραμμα σας πηγαίνει μόνο μέχρι το αρχικό Μενού διότι περιέχονται και
άλλες επιλογές χρήσης. Η επιλογή που θα χρησιμοποιήσετε για τα ΖΗΤΑ είναι η
πρώτη (του μενού), από την οποία επί πλέον έχετε δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα
σε, πιθανά, περισσότερες Ταμειακές ή ΦΗΜ … και μετά να μπείτε σε αναζήτηση των Ζ.
Θα επιλέξετε από σχετικό υπομενού το …”Διαβιβασθέντα Ζ”. Το πρόγραμμα θα σας ρω-
τήσει αν επιθυμείτε να κάνετε παραλαβή των Ζ. Στο Ν(αι) μια πρόσθετη ερώτηση σας
επιτρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε ερώτηση “Συνέχισης” ανά σελίδα των Ζ ή αν θα αφή-
σετε το πρόγραμμα να παραλάβει απρόσκοπτα όσα Ζ υπάρχουν στο eSend. Στην δεύτερη
περίπτωση θα χρειαστεί αρκετός χρόνος (ανάλογα και με τα υπάρχοντα Ζ). Επίσης ακο-
λουθεί και μία δεύτερη ερώτηση αν θέλετε Συγκεντρωτικά μία γραμμή ανά Ζ, ή αναλυτι-
κά και τα περιεχόμενα παραστατικά. Αν επιλέξετε αναλυτικές γραμμές θα αργήσει πολύ
περισσότερο, η παραλαβή, (και πιθανά δεν σας ενδιαφέρει άλλωστε). Δυστυχώς η πλατ-
φόρμα του eSend δεν είναι σχεδιασμένη για γρήγορη παραλαβή γιατί απαιτείται ανά Ζ
η αλλαγή σελίδας στο Browser και αυτό (το πήγαινε-έλα) αργεί εκ των πραγμάτων. Αν
λοιπόν θέλετε όλα τα Ζ (με ή και χωρίς παραλαβή αναλυτικά των παραστατικών) καλόν
είναι μετά, από μια πρώτη δοκιμή στη διαδικασία, να το κάνετε όταν δεν χρειάζεστε
τον υπολογιστή για να δουλέψετε.
Τα στοιχεία των Ζ συλλέγονται σε ένα φύλλο Excel στο Directory της Εταιρείας. Κάθε
φορά που καλείται την επιλογή το προηγούμενο φύλλο διαγράφεται. Αν λοιπόν το θέλετε,
να το “σώζετε” με άλλο όνομα πρώτα.

Αν κάνετε παραλαβή εγγραφών από το eSend και ζητήσετε αναλυτική παραλαβή ανά παραστατικό τότε
εφόσον έχετε φορολογικό μηχανισμό άρα οι εγγραφές σας φεύγουν αυτόματα στο eSend με
την έκδοσή τους, με την παραλαβή τους γίνεται και έλεγχος ταύτισης με την λογιστική
σας, που θεωρητικά έχει τις ίδιες αναλυτικές εγγραφές (ελέγχονται μόνο ο αριθμός
του παραστατικού και το είδος, ο κωδικός ΑΑΔΕ και η ημερομηνία εγγραφής.
Αν έχετε ταμειακή μηχανή ή είστε ο λογιστής που τηρεί την λογιστική του και παραλαμ-
βάνετε για λογαριασμό του πελάτη σας τότε θα κάνετε παραλαβή συγκεντρωτικά ανά Ζ.
Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό του Ζ από το eSend, θα αναζητηθεί τοπικά με
2 τρόπους. Είτε με α/α Παραστατικού τον αριθμό του Ζ και στην σειρά παραστατικού το
γράμμα Ζ, είτε με α/α Παραστατικού της μορφής ΖΗΤ-ΧΧΧ όπου ΧΧΧ ο αριθμός του Ζ. Στην
περίπτωση αυτή αναμένεται μια έγγραφη/Ζ ανά ΦΠΑ και ημέρα.