ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Α.Ε.

(Αριθ. Πρωτ. 2711, Αριθ. Γνωμ. 312/29.9.2001)ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Α.Ε.

(Αριθ. Πρωτ. 2711, Αριθ. Γνωμ. 312/29.9.2001)

1. Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγρ. 4 εδάφ. α΄ και β΄ του κωδικ. Νόμου 2190/1920 “Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ’ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας”.

Επίσης στην παράγρ. 5 εδάφιο τρίτο του αυτού ως άνω άρθρου ορίζεται ότι μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Aνωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας τους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο”.

2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Τελικός Ισολογισμός εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε Τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, εις δε το παθητικό του τις οφειλές της εταιρείας προς τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό Κεφάλαιο, είτε το προκύψαν, πέραν αυτού, πλεόνασμα ή έλλειμμα (Ζημία) της εκκαθάρισης, όπως φαίνεται από το παρακάτω υπόδειγμα Τελικού Ισολογισμού Εκκαθάρισης.

3. Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης Α.Ε. …………………………………

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

38 Χρηματικά Διαθέσιμα 40 Κεφάλαιο ΧΧΧΧΧΧ

38.00 Ταμείο ΧΧΧΧΧΧ 53 Πιστωτές

38.03 Καταθέσεις 53.95 Μέτοχοι λογ/σμός

όψεως ΧΧΧΧΧΧ πλεονάσματος ή ελλείμματος

εκκαθάρισης της εταιρείας ΧΧΧΧΧΧ

Σύνολο Ενεργητικού ΧΧΧΧΧΧ Σύνολο Παθητικού ΧΧΧΧΧΧ

Οι εκκαθαριστές

Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Ισολογισμός εμφανίζει στο Eνεργητικό ή στο Παθητικό του άλλα στοιχεία πλην αυτών που αναφέρονται στο παραπάνω υπόδειγμα, σημαίνει ότι δεν έχει περατωθεί η εκκαθάριση και συνεπώς ο Ισολογισμός αυτός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης.