(Δ.Α. 31 – Π.Κ.Y.E. 20/2-8-2006)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ.Α. 31/2006, Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. (Π.Κ. 20/2-8-2006)
1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, κληρώθηκα διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, για το έτος 2006, μεταξύ της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία «Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ)» και της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)».
2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων λόγω άρνησης μεσολάβησης από την εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση.
3. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα στις 25-7-2006 σε κοινή συνάντηση τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι των μερών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους.
4. Έλαβα επίσης υπόψη μου:
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά, κ.λπ.).
β. Το από 30-5-2006 πρακτικό μεσολάβησης, του Μεσολαβητή στην παρούσα συλλογική διαφορά Αναστασίου Πετρόπουλου, από το οποίο προκύπτει η άρνηση μεσολάβησης της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.
γ. Την από 18-7-2006 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για την προσφυγή στη διαιτησία.
δ. Την από 18-4-2006 εξώδικη καταγγελία της υπ’ αριθμ. 31/2005 Διαιτητικής Απόφασης καθώς και της πρόσκλησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς την εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση για διαπραγμάτευση, στην οποία επισυνάπτεται και το σχέδιο συλλογικής σύμβασης για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, για το έτος 2006. Επίσης, το από 25-7-2006 υπόμνημα του ΣΤΕΒ.
ε. Την υπ’ αριθμ. 31/2005 Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων για το έτος 2005.
στ. Το από 30-5-2006 Υπόμνημα του Σ.Ε.Β. προς τον Μεσολαβητή, στο οποίο προβάλλονται οι εξής ισχυρισμοί: «α) Ο Σ.Ε.Β. είναι αντίθετος προς κάθε μορφή υποχρεωτικής διαιτησίας γιατί προσκρούει στο άρθρο 6 της 154 ΔΣΕ που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2403/1996. β) Ο ΣΤΕΒ δεν διαθέτει αρμοδιότητα για τη σύναψη ομοιοεπαγγελματικής σ.σ.ε. γιατί μέλη του είναι επιστήμονες όλων σχεδόν των ειδικοτήτων του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου γεγονός που αποκλείει τον ομοιοεπαγγελματικό χαρακτήρα της συλλογικής Σύμβασης που έχει ζητηθεί».
Σχετικά με τον πρώτο ισχυρισμό σημειώνονται τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 25/04 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι το θεσπιζόμενο με το νόμο 1876/90 σύστημα της επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας που εμπεριέχει ουσιώδη προαιρετικά στοιχεία δεν προσκρούει στα άρθρα 22 παρ. 2 και 8 του Συντάγματος και όχι μόνο δεν αντίκειται στο άρθρο 6 της 154 ΔΣΕ αλλά εναρμονίζεται πλήρως προς αυτό αφού επιδιώκεται η ειρηνική επίλυση των συλλογικών διαφορών σε κλίμα συμφιλίωσης χωρίς οξύτητες και πιέσεις. Εξάλλου τόσο για τον πρώτο όσο και για τον δεύτερο ισχυρισμό έχουν ήδη αναπτυχθεί σκέψεις στο αιτιολογικό προηγούμενων διαιτητικών αποφάσεων (Δ.Α. 5/2000, Δ.Α. 6/2001, Δ.Α. 46/2003, Δ.Α. 7/2004, Δ.Α. 32/2005).
ζ. Το ύψος των αυξήσεων που συνομολογήθηκε με την από 12.04.2006 ΕΓΣΣΕ, για το έτος 2006, (2,9% από 01.01.2006 και 2,9% από 01.09.2006).
η. Τη διαμόρφωση του πληθωρισμού για το έτος 2005 και τις εκτιμήσεις για τον προβλεπόμενο πληθωρισμό του έτους 2006.
θ. Το γεγονός ότι η απόκλιση μεταξύ των βασικών μισθών των πτυχιούχων (ΤΕΙ) και των διπλωματούχων (Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου) μηχανικών κυμαίνεται από 27% έως 30% υπέρ των δευτέρων.
ι. Την ανάγκη βελτίωσης των κλιμακίων προϋπηρεσίας των διπλωματούχων μηχανικών από το 24ο έτος έως το 35ο έτος.
κ. Τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, η οποία δεν επιτρέπει μεν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που έθεσε η εργατική πλευρά, επιβάλλει όμως τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων.
λ. Ότι η έναρξη ισχύος της παρούσας, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα από την Α.Π. 223/2001, θα είναι η 1-5-2006.
5. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Α.Ε.Ι., δηλαδή Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών σχολών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωρισμένους ισότιμους τίτλους σχολών της ημεδαπής, των ειδικοτήτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και των προς αυτές εξομοιούμενων Ναυπηγών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, είτε με τις διατάξεις του Ν. 6422/1934, είτε με την κατάταξή τους στις κατηγορίες γ, δ, η και θ, της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 1486/1964 καθώς και οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωρίσει νομίμως την ισοτιμία των πτυχίων τους στη Χώρα μας, των ειδικοτήτων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων, που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, όλης της χώρας με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με το σχεδιασμό μηχανημάτων και εγκαταστάσεων ή με την εγκατάσταση και παρακολούθηση της λειτουργίας μηχανολογικών ή με τον προγραμματισμό και την επίβλεψη της παραγωγής, ανεξαρτήτως εάν επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, απασχολούνται και με διοικητικά ή εμπορικά καθήκοντα και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 30-4-2006, με βάση τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 31/2005 Δ.Α., αυξάνονται ως εξής:
α. Για τους διπλωματούχους των Α.Ε.Ι., κατά ποσοστό 3,1% από 1-5-2006 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006 κατά ποσοστό 3,2% από 1-9-2006.
β. Για τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι., κατά ποσοστό 3,5% από 1-5-2006 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006 κατά ποσοστό 4% από 1-9-2006.
Άρθρο 3
Κλιμάκια προϋπηρεσίας
Τα ισχύοντα για τους διπλωματούχους ΑΕΙ μηχανικούς κλιμάκια προϋπηρεσίας (ωρίμανσης) από το 24ο έως το 35ο έτος τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής:
 Κλιμάκιο 24-27 ετών
 Κλιμάκιο 27-30 ετών
 Κλιμάκιο 30-35 ετών
Για κάθε ένα από τα ως άνω κλιμάκια το ποσοστό διαφοράς σε ευρώ από το αμέσως προηγούμενο κλιμάκιο ορίζεται σε 2%.
Άρθρο 4
Επίδομα σπουδών
Αυξάνεται το ήδη χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών εκ ποσοστού 7% σε ποσοστό 8% στους εργαζόμενους, που έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου master. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού.
Άρθρο 5
Επίδομα ξένης γλώσσας
Το ήδη χορηγούμενο επίδομα ξένης γλώσσας εκ ποσοστού 8% αυξάνεται σε ποσοστό 9% και χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις.
Άρθρο 6
Διατήρηση ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 31/2005 ΔΑ και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 7
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, διμερείς συμφωνίες, επιχειρησιακή συνήθεια κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει την 1-5-2006.