(Δ.Α.43/2009)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΑΕΙ-TEI)ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΑΕΙ-TEI) – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας – Δ.Α.: 43/2009

1. Ο Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ), που εκπροσωπείται νόμιμα, ζήτησε με την υπΆ αριθ. 051/10.9.2009 αίτησή του, την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας από τον ΟΜΕΔ, με σκοπό την έκδοση Δ.Α. για το έτος 2009, επειδή στις απευθείας διαπραγματεύσεις των μερών αλλά και στο στάδιο της μεσολάβησης δεν επήλθε συμφωνία.
2. Στις 18.9.2009 αναδείχθηκα με κλήρωση διαιτητής [Θεόδωρος Κουτρούκης] σε αυτήν την υπόθεση και στις 23.9.2009 ανέλαβα τα καθήκοντά μου.
[…]
Η απόφασή μου έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), πολυτεχνικών ή πανεπιστημιακών σχολών του εσωτερικού και των ισότιμων με αυτές σχολών του εξωτερικού, όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οι πτυχιούχοι μηχανικοί απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε είδους όλης της χώρας είτε στην παραγωγική διαδικασία είτε στον εμπορικό τομέα είτε στη διοίκηση των επιχειρήσεων, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
1. Στους υπαγόμενους στην παρούσα συλλογική ρύθμιση καταβάλλονται οι βασικοί μισθοί οι οποίοι προβλέπονται στην Δ.Α.46/2008 «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας».
2. Επί των πιο πάνω βασικών μισθών θα καταβληθεί συνολική αύξηση: α) εκ ποσοστού 1% από 1.1.2010 στους βασικούς μισθούς, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 και β) εκ ποσοστού 0,9% από 1.5.2010 επί των βασικών μισθών, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2010.
3. Στους εργαζόμενους με ειδικότητες που ορίζονται για πρώτη φορά στην παρούσα, εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις της Δ.Α.46/2008 η οποία αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Αρθρο 3
Προϋπηρεσία
α) Για τους απόφοιτους ΑΕΙ, ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος ΑΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
β) Για τους απόφοιτους ΤΕΙ, ως προϋπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την κτήση του πτυχίου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγούμενων εργοδοτών και η άσκηση ανεξάρτητου επαγγέλματος με βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού εφόρου ή άλλης Αρχής, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος της άσκησης του επαγγέλματος.
Αρθρο 4
Επιδόματα σπουδών
α) Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση εργαζόμενους που είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master, χορηγείται από 1.1.2010 επίδομα σε ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού.
β) Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση εργαζόμενους που είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου διδακτορικού, χορηγείται από 1.1.2010 επίδομα σε ποσοστό 14% επί του βασικού μισθού.
Τα ανωτέρω επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγούνται αθροιστικά στους κατόχους Master και διδακτορικού διπλώματος.
Αρθρο 5
Κωδικοποίηση συλλογικών ρυθμίσεων
Προτρέπονται τα μέρη να πραγματοποιήσουν διμερείς διαβουλεύσεις προκειμένου να συζητηθούν οι ενδεχόμενες διαφορές τους στα σχέδια κωδικοποίησης της παρούσας ρύθμισης, με στόχο να συνομολογήσουν τα δύο μέρη από κοινού μέχρι 31.3.2010 την κωδικοποίηση των συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν, η οποία αφού συνυπογραφεί θα συμπεριληφθεί στην επόμενη συλλογική ρύθμιση.
Αρθρο 6
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α. ή υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των Δ.Α.29/2006, Δ.Α.31/2006, Δ.Α.36/2006, Δ.Α.36/2007 και Δ.Α.46/2008, καθώς και όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα Δ.Α.
Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος – Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας Δ.Α. αρχίζει από την 30ή Ιουνίου 2009, εκτός αν επιμέρους διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.