(Δ.Α. 36 /2007)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36/2007
Στις 26.6.2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 11,30 πμ στα γραφεία του ΟΜΕΔ, ο επιλεγείς με κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, Διαιτητής Φώτης Σ. Κλαουδάτος, μετά από πρόσκληση των μερών, σύμφωνα με τον νόμο, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω αναφερομένων μερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων βιομηχανίας (ΣΤΕΒ) και αφετέρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής απόφασης που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 26.6.2007 στα γραφεία του ΟΜΕΔ, παρέστησαν, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, ο κ. Γεώργιος Συμεωνίδης, πρόεδρος του ΣΤΕΒ, η κα Μαρίνη Ρουμπίνη ΓΓ του ΣΤΕΒ, ο κ. Νικόλαος Παππάς Αντιπρόεδρος του ΣΤΕΒ και ο κ. Δημήτριος Τζιάμος μέλος ΔΣ του ΣΤΕΒ, ως εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς και ο κ. Λάμπρος Παπαϊωάννου, ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των παρισταμένων μερών ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους για την υπό κρίση διαφορά, τους οποίους ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.
Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν την βασιμότητα των αιτημάτων, που αναφέρονται στην από 23.4.2007 καταγγελία των: α) ΔΑ 29/2006, που αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων που απασχολούνται στην βιομηχανία, β) ΔΑ 31/2006, που αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας και γ) ΔΑ 36/2006, που αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των Χημικών Μηχανικών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας, στον συνημμένο στην ως άνω καταγγελία Σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που κατά την άποψη του Σωματείου αποσκοπεί στην ενιαία μισθολογική αντιμετώπιση όλων των ειδικοτήτων των Μηχανικών που εργάζονται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καθώς και στην βελτίωση της μισθολογικής κατάστασής τους και στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 929/74Μ/8.5.2007 αίτησή τους προς τον ΟΜΕΔ για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
Κατά την ίδια συνάντηση, ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξε ότι αρνείται τη διαδικασία της Διαιτησίας και επικαλέσθηκε το με αριθμ. πρωτ. 1122/5.6.2007 Υπόμνημά της, στο οποίο εξηγεί τους λόγους, που την ωθούν στο να αρνηθεί τη διαδικασία της Διαιτησίας. Ειδικότερα, όπως εκτίθεται στο ως άνω Υπόμνημα, οι λόγοι άρνησης της μεσολάβησης συνίστανται στο ότι “ο ΣΤΕΒ δεν έχει την μορφή της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1264/82 (αρ. 7 παρ. 1 και συναφές και το άρθρο 1 παρ. 3β) και δεν νομιμοποιείται για την σύναψη ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ, διότι μέλη του σωματείου αυτού είναι επιστήμονες όλων σχεδόν των ειδικοτήτων του Πολυτεχνείου, καθώς και αποφοίτων των ΤΕΙ, γεγονός που αποκλείει τον ομοιοεπαγγελματικό χαρακτήρα του Σωματείου αυτού για την σύναψη ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ και ότι μέσα στις τάξεις του Σωματείου αυτού υπάρχουν δεκάδες διαφορετικές ειδικότητες αποφοίτων ΤΕΙ και ΑΕΓ. Περαιτέρω ο ΣΕΒ αναφέρει στο ως άνω Υπόμνημά του ότι οι Μηχανικοί, Βιομηχανίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα των πτυχιούχων ΑΕΙ, θεωρούνται στελέχη της βιομηχανίας και ως εκ τούτου οι όροι αμοιβής και εργασίας τους, ρυθμίζονται μέχρι σήμερα, κυρίως με ατομικές ή επιχειρησιακές ή κλαδικές συμβάσεις, τέλος δε αναφέρει ότι υπό τα ανωτέρω δεδομένα “δεν υπάρχει δυνατότητα έγερσης συλλογικής διαφοράς που να χρήζει ρύθμισης, με βάση τις ισχύουσες Νομοθετικές Ρυθμίσεις (βλ. Διεθνείς Συμβάσεις 98 και 154, καθώς και Ν. 2403/96), γι΄ αυτό και πρέπει να απορριφθεί το αίτημα του ΣΤΕΒ για την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης, που να ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών Βιομηχανίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων”.
Ο ισχυρισμός της εργοδοτικής οργάνωσης είναι αβάσιμος, αναφέρομαι δε στο αιτιολογικό προηγούμενων διαιτητικών αποφάσεων για την ίδια διαφορά (Δ.Α. 5/2000, Δ.Α. 6/2001, Δ.Α. 46/2003, Δ.Α. 7/2004, Δ.Α. 32/2005).
Ο Διαιτητής σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.
β) Την με αριθμ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1150/028Δ/7.6.2007 εμπρόθεσμη αίτηση για προσφυγή στην Διαιτησία που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ από τον ΣΤΕΒ, μετά την διαπιστωθείσα από τον Μεσολαβητή άρνηση μεσολάβησης από την εργοδοτική οργάνωση.
γ) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 1279/25.6.2007 πρόσκληση κοινής συνάντησης, των μερών, με σκοπό την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης.
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ
α) Τα στοιχεία του φακέλου, τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις των μερών και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διαδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίας.
β) Την αδυναμία σύγκλισης απόψεων μεταξύ των μερών κατά την κοινή συνάντηση, που έλαβε χώρα στις 26.6.2007. Κατά τη συνάντηση αυτή τα μέρη ανέπτυξαν τα ίδια αιτήματα και τους ισχυρισμούς που διατύπωσαν στη διαδικασία της μεσολάβησης.
γ) Τα αριθμ. ΟΜΕΔ 1299/26.6.2007 και 1389/10.7.2007 υπομνήματα της-προσφευγούσης συνδικαλιστικής οργάνωσης, με τα οποία τεκμηριώνει τις απόψεις τις σχετικά με το αίτημα έκδοσης μιας διαιτητικής απόφασης, καθώς και για το περιεχόμενο της προτεινόμενης συλλογικής ρύθμισης.
δ) Την αριθμ. 1141/6.6.2007 έκθεση του μεσολαβητή της υπόθεσης από την οποία προκύπτει η άρνηση μεσολάβησης της εργοδοτικής οργάνωσης.
ε) Τις αριθμ. 29/2006, 31/2006 και 36/2006 Διαιτητικές Αποφάσεις που καταγγέλθηκαν από την εργατική πλευρά.
στ) Τις σημαντικές διαφορές αποδοχών της κατηγορίας των χημικών μηχανικών έναντι των λοιπών κατηγοριών του επαγγέλματος του μηχανικού.
ζ) Τις αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2006 – 2007, οι οποίες αφορούν στα ελάχιστα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε όλη την χώρα.
ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Σχολών του εσωτερικού και των ισοτίμων με αυτές σχολών του εξωτερικού, των ειδικοτήτων Μηχανικοί Μηχανολόγοι, Μηχανικοί Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί Ναυπηγοί, Μηχανικοί Χημικοί, Μηχανικοί Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί, κλπ καθώς και οι πτυχιούχοι μηχανικοί απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας, είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε στον εμπορικό τομέα, είτε στη διοίκηση των επιχειρήσεων, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
Αρθρο 2
Αυξήσεις έτους 2007
Α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων απόφοιτοι Α.Ε.Ι. καθώς και οι πτυχιούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι ΤΕΙ πλην των χημικών μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ.
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των ανωτέρω μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Οι βασικοί μισθοί των ανωτέρω πτυχιούχων μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ που εντάσσονται στο πεδίο ισχύος της παρούσης Δ.Α. διαμορφώνονται στο 77% των αντίστοιχων βασικών μισθών των Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Β) Χημικοί Μηχανικοί απόφοιτοι ΑΕΙ.
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 3
Προϋπηρεσία
α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος ΑΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΕΕ και του ΣΤΕΒ.
β) Για τους αποφοίτους ΤΕΙ ως προϋπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την κτήσεως του πτυχίου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγουμένων εργοδοτών και η άσκηση ανεξαρτήτου επαγγέλματος με βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού Εφόρου ή άλλης Αρχής από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος της άσκησης του επαγγέλματος.
Αρθρο 4
Επίδομα ξένης γλώσσας
Επί των ανωτέρω βασικών μισθών των Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΤ που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού για κάθε ξένη γλώσσα εφ΄ όσον η επιχείρηση που απασχολεί τους εργαζόμενους ζητεί ως προϋπόθεση προσλήψεώς τους την επαρκεί γνώση μιας ή περισσοτέρων γλωσσών ή αν η φύση της εργασίας τους επιβάλλει τη χρήση ξένων γλωσσών για την εκτέλεσή της.
Αρθρο 5
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των αριθμ. 29/2006, 31/2006 και 36/2006 ΔΑ, καθώς και όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα διαιτητική απόφαση.
Αρθρο 6 Έναρξη ισχύος – Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας ΔΑ αρχίζει από 1 Μαΐου 2007.