(Δ.Α. 46 /2008)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΑΕΙ) – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας – Δ.Α.: 46/2008
 Μεταξύ αφενός του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ) και αφετέρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) έχει ανακύψει συλλογική διαφορά για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Στη συνέχεια, η εργατική πλευρά, με την υπ’ αριθ. 063/3.9.2008 αίτηση, προσέφυγε στη διαδικασία της διαιτησίας. Αναδείχθηκα, με κλήρωση, διαιτητής [Κουτσίμπου Ελένη] στην υπόθεση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών Διαιτητών του ΟΜΕΔ.

Η απόφασή μου έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), πολυτεχνικών ή πανεπιστημιακών σχολών του εσωτερικού και των ισότιμων με αυτές σχολών του εξωτερικού, των ειδικοτήτων: μηχανικοί μηχανολόγοι, μηχανικοί ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί μηχανολόγοι – ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί ηλεκτρονικοί, μηχανικοί ναυπηγοί, μηχανικοί χημικοί, μηχανικοί μεταλλειολόγοι – μεταλλουργοί, μηχανικοί ορυκτών πόρων, μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής κ.λπ., καθώς και οι πτυχιούχοι μηχανικοί απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε είδους όλης της χώρας είτε στην παραγωγική διαδικασία είτε στον εμπορικό τομέα είτε στη διοίκηση των επιχειρήσεων, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
Αρθρο 2
Αυξήσεις βασικών μισθών
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα αυξάνονται ως εξής:
Από 7.5.2008 κατά 3,5%.
Από 1.9.2008 κατά 3,1%.
Από 1.5.2009 κατά 5,6%.
2. Για όσους έχουν έτη υπηρεσίας 0-24 ισχύει η ρύθμιση της παρ. 1. Για προϋπηρεσία άνω των 24 ετών και μέχρι 39 έτη υπηρεσίας, οι βασικοί μισθοί για κάθε τριετία αυξάνονται κατά 3,5% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία.
3. Οι αμοιβές (μισθοί και επιδόματα) των χημικών μηχανικών απόφοιτων ΑΕΙ ισούνται με τις αμοιβές των λοιπών μηχανικών απόφοιτων ΑΕΙ.
4. Στους εργαζόμενους με ειδικότητες που ορίζονται για πρώτη φορά στην παρούσα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απόφοιτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα.
Αρθρο 3
Διαμόρφωση των βασικών μισθών
Με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 2 της παρούσας, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα διαμορφώνονται ως εξής:
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των μηχανικών απόφοιτων ΑΕΙ
2. Οι βασικοί μισθοί των πτυχιούχων μηχανικών απόφοιτων ΤΕΙ, που εντάσσονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας Δ.Α., διαμορφώνονται στο 80% των αντίστοιχων βασικών μισθών των μηχανικών απόφοιτων ΑΕΙ, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
Αρθρο 4
Προϋπηρεσία
α) Για τους απόφοιτους ΑΕΙ, ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος ΑΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
β) Για τους απόφοιτους ΤΕΙ, ως προϋπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την κτήση του πτυχίου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγούμενων εργοδοτών και η άσκηση ανεξάρτητου επαγγέλματος με βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού εφόρου ή άλλης Αρχής, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος της άσκησης του επαγγέλματος.
Αρθρο 5
Επιδόματα
1. Ξένης γλώσσας: Επί των ανωτέρω βασικών μισθών των μηχανικών απόφοιτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού για κάθε ξένη γλώσσα, εφόσον η επιχείρηση που απασχολεί τους εργαζόμενους ζητεί ως προϋπόθεση πρόσληψής τους την επαρκή γνώση μιας ή περισσότερων γλωσσών ή αν η φύση της εργασίας τους επιβάλλει τη χρήση ξένων γλωσσών για την εκτέλεσή της.
2. Υπεύθυνου θέσης:
Α. Στους εργαζόμενους, διπλωματούχους ΑΕΙ που υπάγονται στην παρούσα, ανάλογα με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, χορηγείται επίδομα υπεύθυνης θέσης ως εξής:
Γενικού διευθυντή, ανερχόμενο σε ποσοστό 23%.
Προϊστάμενου διεύθυνσης, ανερχόμενο σε ποσοστό 18%.
Προϊστάμενου τμήματος, ανερχόμενο σε ποσοστό 13%, για τους δε μεταλλειολόγους μηχανικούς, ποσοστό 14%.
Β. Για τον επιβλέποντα ή υπεύθυνο βάσει νόμου έναντι δημόσιας αρχής μηχανικό, χορηγείται επιπροσθέτως των καταβαλλομένων σε αυτόν επιδομάτων, επίδομα υπεύθυνης θέσης σε ποσοστό 21% για τους μεταλλειολόγους μηχανικούς και σε ποσοστό 18% για τις λοιπές ειδικότητες.
Γ. Στους πτυχιούχους μηχανικούς του τεχνολογικού τομέα (απόφοιτους ΤΕΙ), οι οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου τυπικά προσόντα και στους οποίους ανατίθενται με εντολή του εργοδότη καθήκοντα υπεύθυνης θέσης οποιασδήποτε βαθμίδας χορηγείται επίδομα υπεύθυνης θέσης σε ποσοστά 15%.
3. Επίδομα τεχνικού ασφαλείας: Εφόσον ανατίθενται από τον εργοδότη σε μισθωτό (πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) υπαγόμενο στην παρούσα που έχει τα τυπικά προσόντα (Ν.1568/1985) καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του στην επιχείρηση, καταβάλλεται ειδικό επίδομα τεχνικού ασφαλείας σε ποσοστό 13%, για δε τους μεταλλειολόγους μηχανικούς, ποσοστό 14%.
Αρθρο 6
Εκτός έδρας αποζημίωση
Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται εκτός έδρας αποζημίωση όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 43739/1951 κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει.
Αρθρο 7
Κωδικοποίηση συλλογικών ρυθμίσεων
1. Μέχρι την 31.1.2009, κάθε μία από τις δύο πλευρές οφείλει να κοινοποιήσει στην άλλη πλευρά σχέδιο κωδικοποίησης των συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν για τους υπαγόμενους στην παρούσα, αναγράφοντας στο τέλος κάθε διάταξης τη συλλογική ρύθμιση με την οποία αυτή θεσπίστηκε.
2. Από την 1.3.2009 κάθε μία από τις δύο πλευρές δικαιούται να καλέσει την άλλη πλευρά σε συνάντηση, προκειμένου να συζητηθούν οι ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ των δύο σχεδίων κωδικοποίησης, με στόχο να υπογράψουν τα δύο μέρη από κοινού την κωδικοποίηση των συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν, η οποία αφού υπογραφεί από κοινού συμπληρώνει την παρούσα.
3. Αν ένα από τα δύο μέρη παραλείψει να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος σχέδιο κωδικοποίησης εντός της ως άνω προθεσμίας, άλλως εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτό του σχεδίου κωδικοποίησης εκ μέρους της άλλης πλευράς, τότε θεωρείται ότι αποδέχτηκε το κοινοποιηθέν σε αυτό σχέδιο κωδικοποίησης και μπορεί να κληθεί για υπογραφή από κοινού του κοινοποιηθέντος σχεδίου κωδικοποίησης.
Αρθρο 8
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α. ή υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των Δ.Α.29/2006, Δ.Α.31/2006, Δ.Α.36/2006 και Δ.Α.36/2007, καθώς και όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα Δ.Α.
Αρθρο 9
Έναρξη ισχύος – Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας Δ.Α. αρχίζει από την 7η Μαΐου 2008.