(Π.Κ. 8 / 12-2-2007) 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡ.ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΙΟΜ-ΒΙΟΤΕΧΝ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων που απασχολούνται σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας. (Π.Κ. 8/12-2-2007)
Στην Αθήνα σήμερα την 13η Νοεμβρίου 2006 οι παρακάτω νόμιμοι εκπρόσωποι αφενός α) Διονύσης Νικολάου, Γενικός Δ/ντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών β) Δημήτριος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και γ) Γεώργιος Αναστασόπουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ και αφετέρου α) Κων/νος Καρπέτας, Πρόεδρος και β) Σκουφογιάννη Παρασκευή, Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων συμφώνησαν την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τεχνολογίας ιατρικών μηχανημάτων, που εργάζονται σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας.
Άρθρο 1
Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, που είναι κάτοχοι πτυχίου αντίστοιχων σχολών ΤΕΙ και που απασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα, συναρμολόγηση, συντήρηση, εγκατάσταση, ποιοτικό έλεγχο και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων και επιστημονικών ιατρικών οργάνων σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας.
Επίσης στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και όσοι εκ των ανωτέρω πτυχιούχοι έχουν προσληφθεί με παρεμφερείς ειδικότητες (π.χ. ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, κ.λπ.) και απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο που αναφέρθηκε παραπάνω.
Άρθρο 2
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στη ΣΣΕ αυτή μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005 με βάση την από 7-7-2005 όμοια ΣΣΕ αυξάνονται από 1-1-2006 κατά 3% και στη συνέχεια όπως αυτοί διαμορφώνονται με την αύξηση αυτή, αυξάνονται από 1-9-2006 κατά 3%.
Για το έτος 2007 οι παραπάνω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2006 αυξάνονται από 1-1-2007 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2007 κατά ποσοστό 2,9%.
Άρθρο 3
Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι οι παραπάνω βασικοί μισθοί καλύπτουν και τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, ειδικών συνθηκών, υπευθυνότητας, εξειδικεύσεως και γνώσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών που είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματός τους.
Άρθρο 4
Στους υπαγομένους στη ΣΣΕ αυτή εγγάμους μισθωτούς χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί των βασικών τους κάθε φορά μισθών. Στους λοιπούς εργαζομένους το επίδομα αυτό χορηγείται με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν. 1849/1989.
Άρθρο 5
Οι υπαγόμενοι στη ΣΣΕ αυτή μισθωτοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MASTER, ή PHD ή άλλων ισοτίμων από αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού), εντάσσονται στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο του άρθρου 2 της ΣΣΕ αυτής από αυτό που αντιστοιχεί με βάση τα έτη προϋπηρεσίας τους.
Άρθρο 6
Ως προϋπηρεσία για την ένταξη των υπαγομένων στη ΣΣΕ αυτή μισθωτών στα παραπάνω μισθολογικά κλιμάκια, αναγνωρίζεται η εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας σε οποιοδήποτε εργοδότη.
Άρθρο 7
Για τους υπαγομένους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς καθιερώνεται 5νθήμερη εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών με τους όρους και προϋποθέσεις της ΔΑ 25/1983.
Άρθρο 8
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτει με τη ΣΣΕ αυτή ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μειώνονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 9
Οι διατάξεις όλων των ΕΓΣΣΕ όπως έχουν διαμορφωθεί με την ΕΓΣΣΕ των ετών 2006 – 2007 εφαρμόζονται και για τους υπαγομένους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς, εκτός εάν ισχύον ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς όροι ή διατάξεις.
Άρθρο 10
Η ισχύς της ΣΣΕ με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1-1-2006.