Ποιες μητέρες εξαιρούνται της παροχής μητρότητας:- Οι εργαζόμενες μητέρες όπου η συλλογική τους σύμβαση προβλέπει μειωμένο ωράριο (ή ίση με το μειωμένο ωράριο άδεια μητρότητας, η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπεται από την εθνική συλλογική σύμβαση).
– Οι μητέρες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης στο δημόσιο ή σε τοπική αυτοδιοίκηση (όχι επιχειρήσεις).
– Εργαζόμενες σε ατομικές επιχειρήσεις που δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία και συνδέονται με τον εργοδότη με 1ο ή 2ο βαθμό συγγενείας.