Έχετε πάει στην επιλογή Εκτυπώσεις > Υποχρεώσεις Δημοσίου > Παγίων > Μητρώο.
Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα: «Δεν υπάρχουν εγγραφές», κατά την εκτύπωση του μητρώου παγίων;

Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν καταχωρημένα πάγια για το ημερολογιακό διάστημα που έχει δηλωθεί στα πεδία Από Ημ/νία Κτήσης -Έως Ημ/νία Κτήσης. Οι προεπιλεγμένες ημερομηνίες για τα πεδία αυτά αφορούν την χρήση στην οποία εργαζόμαστε, η οποία εξαρτάται από την ημερομηνία του προγράμματος. Εάν δεν υπάρχουν καταχωρημένα πάγια στη χρήση αυτή, τότε θα εμφανιστεί το μήνυμα «Δεν υπάρχουν εγγραφές». Εφόσον θέλουμε να πάρουμε εκτύπωση μητρώου για όλα τα πάγια της εταιρίας, θα πρέπει, στο πεδία Από Ημ/νία Κτήσης -Έως Ημ/νία Κτήσης να δηλώσουμε τις ημερομηνίες εκείνες  που καλύπτουν το ημερολογιακό εύρος μέσα στο οποίο αποκτήθηκαν τα πάγια.