Καταβολή μισθοδοσίας μέσω τράπεζαςΜε πολλαπλές ανακοινώσεις των σχετικών υπουργείων προωθείται η υποχρεωτική καταβολή της μισθοδοσίας μέσω τραπέζης όλου του ποσού της μισθοδοσίας (το συνολικό εργασιακό κόστος, μικτές αποδοχές εργαζόμενου και εισφορές εργοδότη). Η τράπεζα με την σειρά της θα αποδίδει τον φόρο στο κράτος, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές. Το υπόλοιπο θα το καταθέτει στον λογαριασμό του εργαζόμενου (το καθαρό πληρωτέο στον εργαζόμενο).