Πώς χειριζόμαστε τα μη εμπορεύσιμα είδη αξίας μικρότερης των 50€:Για μη εμπορεύσιμα είδη αξίας έως 50€ μπορεί νς εκδοθεί ΑΛΠ (ή και τιμολόγιο αν ο αγοραστής το ζητήσει).
Παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠΑ τους. Επίσης τα έξοδα αυτά εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας.