Πώς μπορείτε να περάσετε ή να μεταβάλετε ένα είδος αποθήκης;

Θα πάτε στην Απογραφή > Είδη αποθήκης. Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε τα είδη της αποθήκης αλλά και την ποσότητα απογραφής για την κάθε αποθήκη της εταιρίας. Υπάρχουν τα εξής πεδία:

Κωδικός : Το πεδίο του κωδικού έχει δεκατετραψήφιο εύρος αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Η κωδικοποίηση μπορεί να είναι αυθαίρετη και κατ’ επιλογή του χρήστη ή να προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Επιλέγοντας με το ποντίκι το Κωδικός ή με το F6, προτείνεται αυτόματα ένας δεκαψήφιος αριθμητικός κώδικας με τον πρώτο προτεινόμενο τον 0000000001.
Περιγραφή : Καταχωρείτε την ονομασία του είδους.

Κατηγορία, Μονάδα μέτρησης: Θέση Αποθήκης: Κατηγορία ΦΠΑ: Δηλώνετε για τα πεδία αυτά τις αντίστοιχες επιλογές. Με τους γνωστούς τρόπους αναζήτησης μπορείτε να επιλέξετε την αντίστοιχη πληροφορία για κάθε πεδίο ή να εισάγετε νέες επιλογές σε περίπτωση που δεν έχουν καταχωρηθεί μέσα στους πίνακες.

Το πεδίο Θέση Αποθήκης είναι προαιρετικό πεδίο, ενώ τα υπόλοιπα είναι υποχρεωτικά.
Προμηθευτής: Επιλέγετε τον προμηθευτή του είδους. Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο καταχώρησης.
Στη συνέχεια επιλέγοντας με το ποντίκι το πλήκτρο Ανάλυση ή δίνοντας F4 ανοίγει η παρακάτω οθόνη καταχώρησης με τίτλο Ανάλυση / Υποκατάστημα, μέσα στην οποία καταχωρείτε την ποσότητα απογραφής για κάθε υποκατάστημα / αποθήκη και την τιμή μονάδας του είδους.
Επιλέγοντας το πλήκτρο Σύνολα ή δίνοντας F8 εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης με τίτλο Σύνολο Απογραφής / Υποκατάστημα, στην οποία απεικονίζεται το σύνολο της αξίας απογραφής του είδους για κάθε υποκατάστημα / αποθήκη ξεχωριστά αλλά και συνολικά για την εταιρία.
Τέλος, κάνετε καταχώρηση με το πλήκτρο Εισαγωγή ή δίνοντας F10.
Στην οθόνη διαχείρισης ισχύουν και οι λοιπές λειτουργίες όπως η Μεταβολή, Εκτύπωση, Διαγραφή κτλ. Επιλέγοντας το εικονίδιο του εκτυπωτή σας εμφανίζεται στην οθόνη η εκτύπωση του Ευρετηρίου Ειδών Αποθήκης.