ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΜε τις διατάξεις του νόμου αυτού στοχεύεται η λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η σταδιακή εξάλειψη των ανισοτήτων τόσο μεταξύ των ασφαλισμένων διαφορετικών Ταμείων όσο και εντός του ιδίου Ταμείου, έτσι ώστε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας, να χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Οι διαδικασίες που θεσπίζονται αφορούν κυρίως οργανωτικές και λειτουργικές προσαρμογές του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα:

O Την οριοθέτηση ενιαίων κανόνων για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

O Τον λειτουργικό και οργανωτικό διαχωρισμό της κύριας ασφάλισης, από την επικουρική.

O Την εισαγωγή ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την σύσταση ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε προαιρετική βάση.

O Τη θέσπιση της εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

O Τη διαμόρφωση κανόνων κρατικής χρηματοδότησης που εγγυώνται την πλεονασματική οικονομική λειτουργία του ΙΚΑ μέχρι το 2030 και

O Τη διαδικασία ένταξης όλων των Ταμείων κύριας ασφάλισης μισθωτών στο ΙΚΑ-Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών μέχρι το 2008.

Οι δομικές αυτές αλλαγές διαμορφώνουν τους όρους, δημιουργούν τις θεσμικές υποδομές και κυρίως τους μηχανισμούς υποστήριξης, για την πορεία προς την οικοδόμηση ενός βιώσιμου νέου Ελληνικού κοινωνικού κεκτημένου, συμβατού με το ευρωπαϊκό, που θα βασίζεται πάντα στις αρχές της καθολικότητας, της υποχρεωτικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και θα στηρίζεται στην αναδιανεμητική λειτουργία του συστήματος.

Παράλληλα, καθορίζονται κανόνες για τη συντεταγμένη προσαρμογή των ήδη λειτουργουσών και των μελλοντικών δομών επιπρόσθετης ασφάλισης.

Αναλυτικότερα:

Ρυθμίσεις για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους

του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταμείων κύριας ασφάλισης μισθωτών

Σύνταξη με 37 χρόνια ασφάλισης.

Καθιέρωση για πρώτη φορά της 37ετίας για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας για όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και τους ασφαλισμένους από 1/1/1983 στα Ειδικά Ταμεία.

Σύνταξη με 35 χρόνια ασφάλισης.

Δυνατότητα συνταξιοδότησης με 35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας στους μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένους των ειδικών ταμείων και μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών ασφαλισμένων από 1.1.1983 στο 58ο έτος με 35 έτη ασφάλισης (εναρμόνιση με τις γυναίκες)

Μείωση του ορίου ηλικίας από το 65ο στο 60ό.

Μείωση του ορίου ηλικίας από το 65ο έτος στο 60ό για τις μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένες στα Ειδικά Ταμεία που συνταξιοδοτούνται μετά 15ετή ασφάλιση.

Σύνταξη με 3.500 ένσημα.

Δυνατότητα συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του ΙΚΑ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.500 ημέρες ασφάλισης. Ως ανώτατο ποσό σύνταξης ορίζεται τα 2/3 των κατωτάτων ορίων σύνταξης γήρατος και ως κατώτατο ποσό το 1/2 του εκάστοτε καταβαλλόμενου κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος. Η διάταξη θα ισχύσει από 1/1/2003 έως 31/12/2007.

Αναζήτηση 1.000 ενσήμων στα ΒΑΕ την τελευταία 13ετία αντί 10ετίας.

Επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναζητούνται οι 1.000 ημέρες εργασίας στον κλάδο ΚΒΑΕ στα τελευταία 13 χρόνια (από 10 που ίσχυε) πριν τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Υπολογισμός στρατιωτικής υπηρεσίας στα ΒΑΕ

Κατ’ εξαίρεση παροχή δυνατότητας αναγνώρισης της στρατιωτικής υπηρεσίας στο 55ο έτος της ηλικίας για τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ.

Οι ευνοϊκότερες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν

Ορίζεται ρητά ότι οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν καταλαμβάνουν όσους έχουν θεμελιώσει ή θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση ευνοϊκότερες διατάξεις .

Υπολογισμός της σύνταξης βάσει των καλύτερων 5 ετών εκ της τελευταίας 10ετίας

Υπολογισμός των συντάξεων του ΙΚΑ από 1/1/2005 με βάση τις αποδοχές των καλύτερων 5 ετών της τελευταίας δεκαετίας (αντί των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας που υπολογίζονται σήμερα).

Επαναφορά 35ων για τον υπολογισμό της σύνταξης των ασφαλισμένων των ειδικών ταμείων.

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων των ειδικών ταμείων. Η μηνιαία σύνταξη τόσο για τους μέχρι 31-12-82 όσο και για τους από 1-1-83-31.12.92 ασφαλισμένους καθορίζεται σε 1/35 για κάθε χρόνο ασφάλισης μέχρι τα 35 έτη, υπολογιζόμενου επί του 80% των συντάξιμων αποδοχών μέχρι 31/12/2007 και επί του 79%-70% των συνταξίμων αποδοχών για το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί μετά την 1/1/2008.

Αύξηση ποσού μειωμένης σύνταξης.

Ανακαθορισμός του συντελεστή μείωσης, όπου προβλέπεται πρόωρη συνταξιοδότηση, από 1/200 σε 1/267 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ρυθμίσεις για τους μετά την 31/12/1992 ασφαλισμένους

του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταμείων κύριας ασφάλισης μισθωτών

Σύνταξη με 37 χρόνια ασφάλισης.

Καθιέρωση για πρώτη φορά της 37ετίας για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας.

Αύξηση Συντάξεων. Αύξηση ποσοστού αναπλήρωσης από το 60% στο 70%

Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης. Αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης στο 70% ( αντί του προϊσχύοντος 60%) των συνταξίμων αποδοχών για 35ετή ασφάλιση. Παροχή κινήτρου για παραμονή στην εργασία πέραν των 35 ετών από το 65ο έτος και μέχρι το 67ο μέσω της προσαύξησης της σύνταξης κατά 3%, με αποτέλεσμα για 37 έτη εργασίας το ποσοστό αναπλήρωσης να ανέρχεται στο 76%.

Αύξηση μειωμένης σύνταξης.

Ανακαθορισμός του συντελεστή μείωσης, όπου προβλέπεται πρόωρη συνταξιοδότηση, από 1/200 σε 1/267 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης

Παροχή για πρώτη φορά δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης στο 55ο έτος της ηλικίας σε όσους έχουν πραγματοποιήσει 10.500 ημέρες ασφάλισης. Η μείωση ανέρχεται σε 1/267 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά 65ου έτους της ηλικίας.

Αύξηση κατωτάτου ορίου σύνταξης.

Αύξηση του κατώτατου ορίου συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και εργατικού ατυχήματος, ώστε να εναρμονιστούν περίπου με αυτά των παλαιών ασφαλισμένων. Ως κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος ? αναπηρίας (συμπεριλαμβανόμενης και της αναπηρίας οφειλόμενης σε εργατικό ατύχημα) ορίζεται το 70% του κατώτατου μισθού εγγάμου με πλήρη απασχόληση , όπως αυτός καθορίζεται από την Ε Γ. Σ. Σ. Ε 2002.

Προσαύξηση Κ.Ο. σύνταξης.

Προσαύξηση κατά 1% για κάθε 300 ημέρες (ή 1 έτος) πλέον των 4500 ημερών της σύνταξης των συνταξιούχων – δικαιούχων κατώτατων ορίων γήρατος. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών με βάση τις οποίες υπολογίστηκε η σύνταξή τους.

Αύξηση συντάξεων με τις νέες ρυθμίσεις ? ?μεση έναρξη οικονομικών αποτελεσμάτων.

Οι ήδη χορηγηθείσες συντάξεις αναπροσαρμόζονται από την 1/8/2002 στις 130.000 δρχ. 351.5

Νέος Κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Έκδοση μέχρι 31/12/2004 προεδρικού διατάγματος για τον επανακαθορισμό των επαγγελμάτων και εργασιών που υπάγονται στον ΚΒΑΕ του ΙΚΑ.

Αναγνώριση Πλασματικού χρόνου στις γυναίκες .

Παροχή δυνατότητας αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στις γυναίκες – ασφαλισμένες του ΙΚΑ για κάθε παιδί που αποκτούν από 1.1.2003 και εφεξής για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ο πλασματικός χρόνος ανέρχεται σε 1 έτος για το πρώτο παιδί, 1 και 1/2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο.

Κατάργηση ειδικής εισφοράς. Αύξηση σύνταξης

Κατάργηση από 1/1/2008 της ειδικής εισφοράς των συνταξιούχων.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών)

Σταδιακή ένταξη στο ΙΚΑ όλων των ταμείων Μισθωτών με έναρξη την ένταξη των κλάδων σύνταξης των ταμείων ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΑΠΑΕ-Εθνική στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 31/12/2008 .

Χρηματοδότηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Το κράτος αναλαμβάνει πλέον, και δεσμεύεται γιαυτό, την ετήσια οικονομική επιχορήγηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αναμόρφωση του όλου τομέα της επικουρικής ασφάλισης

Ίδρυση ξεχωριστού επικουρικού ταμείου Μισθωτών του ΕΤΑΜ .Διαχωρίζεται η επικουρική οργανωτικά και λειτουργικά από την κύρια ασφάλιση

Ομαδοποίηση – ενοποίηση επικουρικών ταμείων

Ενοποιήσεις των επικουρικών ταμείων σε 10-15 μετά από γνώμη των αρμόδιων Συνδικαλιστικών Φορέων

Συμπληρωματική-Επιπρόσθετη Σύνταξη

Ίδρυση ταμείων συμπληρωματικής ασφάλισης προαιρετικά με πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων και των συνδικαλιστικών τους φορέων ή των ιδίων των εργοδοτών, για επιπρόσθετη σύνταξη πέρα από την κύρια και την επικουρική.

Θέσπιση Ανεξάρτητης Αναλογιστικής Αρχής.

Θεσπίζεται Αναλογιστική Αρχή ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με κύριο σκοπό την γνωμοδότηση την αναλογιστική αποτίμηση και την βελτίωση των οικονομικών των ασφαλιστικών οργανισμών.