(Π.Κ. 41/9-6-2006) 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ) Σ.Σ.Ε. 23/05/2006, ΣΣΕ των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λπ. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας.
Στην Αθήνα σήμερα, 23 Μαϊου 2006, οι υπογράφοντες αφενός κ.κ. Δημήτριος Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος «ΓΣΕΒΕΕ» και Βασίλειος Λιαμέτης και Α. Δέδες, ως εκπρόσωποι της Ενιαίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων, Μοτοσυκλετών «ΕΟΒΕΑΜΜ.» και αφετέροι οι Εμμανουήλ Κοντοπάνος και Σταύρος Μαρκάτος, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου «Π.Ο.Ε.Μ.» όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν πλην της αύξησης των κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων και την κωδικοποίηση των διατάξεων της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται, όλοι χωρίς εξαίρεση οι εργαζόμενοι, εργατοτεχνίτες, υπάλληλοι και βοηθοί τεχνιτών των κάθε είδους μεταλλουργικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των τμημάτων αυτών που ασχολούνται στην παραγωγή, επεξεργασία, επισκευή, συναρμολόγηση, συσκευασία κ.λπ. μετάλλων όλης της χώρας ή σε τμήματα επεξεργασίας κ.λπ. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων ή εκμετάλλευσης ή εργολήπτες ή υποκατασκευαστές και εργολάβους που ασχολούνται με εργασίες επί κάθε είδους μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στις κατασκευές και επισκευές ποδηλάτων. Στην παρούσα υπάγονται και οι απόφοιτοι μέσων αναγνωρισμένων από το κράτος σχολών τεχνικής εκπαίδευσης (Δ.Α. 24/2004). Η παρούσα ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στους εργαζόμενους που καλύπτονται από την εκάστοτε ισχύουσα σύμβαση της ΠΟΒΑΚΩ (τεχνιτών και βοηθών τεχνιτών αργυροχρυσοχοϊας, πολυτίμων μετάλλων και ωρολογοποιίας.
Στην παρούσα υπάγονται και οι τεχνίτες που απασχολούνται στην θερμή εξέλαση και θερμή διέλαση.
Επίσης οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι μετάλλου με τις παρακάτω αναφερόμενες ειδικότητες ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης:
1. ΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΤΡΙΕΣ
1. Όσοι τεχνίτες, εργάζονται σε επιχειρήσεις πάσης φύσεως παραγωγής, επεξεργασίας, επισκευής, συναρμολόγησης, συσκευασίας κ.λπ. κάθε είδους μετάλλου και σε τμήματα επεξεργασίας μετάλλου άλλων επιχειρήσεων σε κατασκευές πλαισίων Αμαξωμάτων και συνεργείων αυτών, καθώς και συνεργείων κάθε είδους αυτοκινήτων, οχημάτων, γεωργικών και σκαπτικών μηχανημάτων και πάσης φύσεως μηχανημάτων τεχνικών έργων, σε συναρμολογήσεις, κατασκευές, ή επισκευές δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων παραγωγής ηλεκτροδίων, παραγωγή – επισκευή όπλων ή τμημάτων όπλων ή οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών καθώς και εκρηκτικών, παραγωγή βιτρινών και φωτιστικών, παραγωγή – επισκευή εργαλείων και μηχανημάτων κάθε είδους, στην παραγωγή και επισκευή οικιακών, επαγγελματικών συσκευών, στην παραγωγή και επισκευή και συναρμολόγηση ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού, καθώς και στην παραγωγή και επισκευή συσσωρευτών (μπαταρίες), στην παραγωγή, επισκευή μεταλλικών μικροαντικειμένων, οργάνων ακριβείας, αθλητικών οργάνων και σε είδους μηχανολογικές κατασκευές, πάσης φύσεως καλώδια, ελεγκτές ποιοτικού ελέγχου στην τοποθέτηση, επισκευή και συναρμολόγηση κλιματιστικών μηχανημάτων παντός τύπου στην τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων συναγερμού καθώς και λοιπών αισθητηρίων οργάνων – ήχου – αφής – πυρασφάλειας κ.λπ., σε όλη τη χώρα.
2. Τεχνίτες: σιδηρουργοί, συγκολλητές πάσης φύσεως, ηλεκτροσυγκολλητές άνευ πτυχίου, οξυγονοκολλητές, οξυγονοκόπτες, κοπής διαμόρφωσης μετάλλων, φλογοχειριστές, συναρμολογητές πλαισίων, μονταδόροι, πονταδόροι, φανοποιοί, βαφείς, ξυλουργοί, διακοσμητές, ταπετσέρηδες, τεχνίτες κλιματισμού, βουρτσαδόροι, εφαρμοστές, χειριστές εργαλειομηχανών (τόρνου, ράντιαλ, ρεκτιφιέ, πλάνης, φρεζοδράπανου, γραναζοκόπτη, μπόριγκ, παντογράφων κ.λπ.), τροχιστές, μηχανικοί αυτοκινήτων, μηχανικοί γεωργικών μηχανημάτων, τεχνίτες φρένων, φανοποιοί, ηλεκτροτεχνίτες (ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων), μηχανοτεχνίτες μηχανών θαλάσσης, μηχανημάτων τεχνικών έργων και πάσης φύσεως Μ.Ε.Κ., ηλεκτρονικοί συσκευών θαλάσσης, ηλεκτρονικοί συσκευών ξηράς, τεχνίτες φωτιστικών, λευκοσιδηρουργοί, μαζγαλατζήδες, χύτες κάθε μετάλλου, πρακτικοί μηχανικοί, εργατοτεχνίτες καθαρισμού πλοίων, τεχνίτες συναρμολόγησης ηλεκτρολογικού υλικού. Λιπαντές και πλύντες, καμινευτές, στραντζαδόροι, χειριστές αυτομάτων – ημιαυτομάτων χειροκινήτων πρεσσών, μηχανοξυλουργοί συντηρητές μηχανικού εξοπλισμού κτιρίων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, χειριστές μηχανημάτων κοπής μετάλλου (ψαλλίδια), εργάτες αποθηκών, υδραυλικοί αυτοκινήτων, χειριστές μηχανημάτων φόρτισης μπαταριών (φορτιστές), αμμοβολιστές, υδροβολιστές και χρωματιστές, τεχνίτες ελεγκτές ποιότητας, τεχνίτες κάθε είδους επεξεργασία, επισκευή, συντήρηση, συναρμολόγηση, συσκευασία επί μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων κάθε είδους.
(πίνακας τεχνίτες-τριες)
ΙΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
ΙΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ:
1.α) Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις ή σε διαλύσεις πλοίων
β) σε διάφορες κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
γ) σε διάφορες επιχειρήσεις μετάλλου ή τμήματα επεξεργασίας μετάλλου άλλων επιχειρήσεων.
2. Λεβητοποιοί, ελασματουργοί και μονταδόροι ελασματουργοί, οξυγονοκολλητές, μονταδόροι διαμορφωτές και μονταδόροι σωλήνων, σωληνουργοί, υδραυλικοί πλοίων, αμμοβολιστές, υδροβολιστές, ματσακονιστές, βαφείς, υφαλοχρωματιστές, μανουβραδόροι, καθαριστές, σκαλωσατζήδες, ηλεκτροσυγκολλητές, φλογοχειριστές, μηχανουργοί, μηχανοτεχνίτες, εφαρμοστές και κάθε άλλη τεχνική ειδικότητα που αναφέρεται στην παρούσα (κατηγορία 1 ως άνω).
IV. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
1. Εργάτες-τριες αυλής, ανειδίκευτοι εργάτες (μόνο οι εκτός παραγωγικής διαδικασίας), εργάτες-τριες καθαριότητας, αποθηκών, γραφείων.
(Πίνακας «Εργάτες Αυλής Γενικών Καθηκόντων»)
2. Εργάτες μονίμων ή πλωτών δεξαμενών και ναυπηγικών κλινών, που απασχολούνται στην ανέλκυση, στήριξη, δεξαμενισμό, αποδεξαμενισμό κ.λπ. των επισκευαζομένων και ναυπηγουμένων πλωτών μέσων, καθώς και εργάτες που ασχολούνται με τον ευπρεπισμό και συντήρηση πλωτών και μονίμων δεξαμενών και ναυπηγικών κλινών, καθώς και εργάτες κίνησης πλοίου.
3. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών στα εργοστάσια: Χαλυβδοφύλλων, χαλυβουργίας, κ.λπ. μεταλλουργικές επιχειρήσεις, όπως και σε μεταλλουργικά τμήματα οιασδήποτε επιχείρησης, ανεξάρτητα αν είναι αυτή μεταλλουργική, με τις παρακάτω ειδικότητες:
4. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών σε απλά, ημιαυτόματα ή αυτόματα μηχανήματα, που εργάζονται στα έλαστρα, κλιβάνους, ψαλίδια κοπής ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, μηχανήματα διαμόρφωσης, γραμμές καθαρισμού και επιφανειών, αποξειδώσεις, συντήρηση πυρίμαχων επενδύσεων κλιβάνων και λοιποί εργαζόμενοι στις παραπάνω εργασίες.
5. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών σε επιχειρήσεις παραγωγής επεξεργασίας, συσκευασίας κ.λπ., κάθε είδους μετάλλου, σε τυπώσεις καρδιών, σε προτυποποιία, σε διακοσμήσεις παντός είδους, σε πλαστικοποιήσεις σε χυτήρια (σιδήρου, χαλκού, χυτοσιδήρου, ορειχάλκου, αλουμινίου, μολύβδου κ.λπ.).
6. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών: Σε μηχανήματα λευκοσιδηρουργίας, κυτιοποιίας κουτιών μετάλλου, χυτόπρεσσες, σε σιδηρές κατασκευές, σε συναρμολογήσεις και αποσυναρμολογήσεις μεταλλικών κατασκευών σε μηχανολογικές κατασκευές κάθε είδους, και κλειθροποιίες, σε συρματουργία, σε καρφοβελονοποιία, σε βιδοποιία σε χαλκουργία, και ορειχαλκουργία σε παραγωγή και επεξεργασία αλουμινίου και αλουμινοχάρτου, σε πρέσσες χαλκού, σε πρέσσες προφίλ αλουμινίου, σε ηλεκτροδιαβρώσεις μητρών και σε διορθώσεις μητρών και εξέλκυσης πάσης φύσης μετάλλων σε μεταλλικά έπιπλα, σε γεωργικά εργαλεία, στην κατασκευή συρματοπλεγμάτων, σε κάθε είδους δομικών πλεγμάτων και πλεκτών συρμάτων με αυτόματη συγκόλληση ή μη, σε πλυντήρια και ευθυγραμμίσεις σύρματος στην παραγωγή ηλεκτροδίων, φωτιστικών .
7. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών σε εμαγιέ, σε ανοπτήσεις λουτήρων, σε μπάνια πάσης φύσεως, χρωμιώσεις και ανοξειδώσεις, σε ψεκασμούς άνω και κάτω τύπων, σε βούρτσες, πάσης φύσεως μετάλλου, σε γαλβανισμούς.
8. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνίτες σε ηλεκτροπόντες, μήτρες σε βαφεία μετάλλου, σε επινικελωτήρια, σε επιμεταλλώσεις, σε μηχανές αυτομάτου συγκόλλησης, σε συγκολλήσεις κασιτέρου, σε κάθε είδους συγκολλήσεις, σε τροχούς, σε μαζγαλάδες, σε πρέσσες παντός είδους, σε στράτζες, σε μολυβδουργία, σε κατασκευές εξαρτημάτων πλοίων, σε αμμοβολές, υδροβολές, σε υδρογονοκολλήσεις κ.λπ.
9. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών, σαν ελεγκτές ποιότητος (οπτικός και μηχανικός έλεγχος π.χ. διαστάσεις επιφανειών, σκληρότητα υλικών καταστροφικός και μη καταστροφικός έλεγχος κ.λπ.).
10. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών στην παραγωγή, επισκευή, συντήρηση και συναρμολόγηση σε ηλεκτρονικές πλακέτες και σε κάθε τύπο ηλεκτρικών συσκευών και κάθε είδους ηλεκτρολογικού υλικού. Σε εξαρτήματα ηλεκτρονικών συσκευών θαλάσσης και ξηράς, καθώς και ολοκληρωμένων κατασκευών (ηλεκτρικοί πίνακες, τηλεοράσεις, κουζίνες, ψυγεία (επαγγελματικά, οικιακά αυτοκινήτων κ.λπ.), απορροφητήρες, τοστιέρες, φωτιστικά, θερμοσυσσωρευτές, θερμοσίφωνες, τηλεπικοινωνιακά ικριώματα, συστήματα ενδοσυνεννόησης κ.λπ.).
11. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών στις επιχειρήσεις κάθε είδους μεταλλικών καλωδίων και με οποιαδήποτε επένδυση ή κατασκευής μεταλλικών κουτιών, ή σε επιχειρήσεις φανοποιίας.
12. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών στο πισσάρισμα κάθε αντικειμένου και κατασκευής, υφαλοχρωματισμούς, υφαλοκαθαρισμούς, χρωματισμούς, ματσακονισμούς, αμμοβολισμούς, καθαρισμούς, χειρισμούς πίεσης (αμμουδιέρηδες), κάθε μεταλλικής κατασκευής και αντικειμένου ξηράς, θαλάσσης και σε σωληνοποιίες. Στην ανέγερση και διάλυση ικριωμάτων παντός τύπου ξυλίνων ή μεταλλικών και σε οποιοδήποτε χώρο (ξηρά ή πλωτά μέσα), μεταφορές βαρέων αντικειμένων (μανουβραδόροι).
13. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών σε εργαλειομηχανές πάσης φύσεως και εργαλειοεπισκευαστές πάσης φύσεως, που εργάζονται σε τόρνο, πλάνη, φρέζα, δράπανο, φρεζοδράπανο, γραναζοκόπτη, ρεκτιφιέ, παντογράφο, μηχανές ζυγοστάθμισης, μπόρινγκ, μαζγαλά κ.λπ. ρυθμίσεις αυτομάτων και ημιαυτομάτων μηχανών.
14. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο στην συντήρηση, επισκευή, αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση, δοκιμαστική λειτουργία κ.λπ. των πάσης φύσεως κατηγορία και ιπποδύναμης μηχανών εσωτερικής – εξωτερικής καύσης και ηλεκτροκίνησης, καθώς και των εξαρτημάτων και λοιπών μηχανισμών αυτών, είτε αυτές είναι εγκατεστημένες στην ξηρά, είτε σε κατασκευαζόμενα και επισκευαζόμενα πλωτά μέσα και δεξαμενές, είτε εγκαταστημένες ή με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιούμενες σε κάθε τύπο και οποιασδήποτε ιπποδύναμης οχημάτων αυτοκινήτων, τρικύκλων, δικύκλων, πάσης φύσεως ανυψωτικών μηχανημάτων, ελκυστήρων, περονοφόρων οχημάτων κλάρκ, γεωργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων τεχνικών έργων.
15. Οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί τεχνιτών στην συντήρηση και επισκευή κ.λπ. πάσης φύσεως κατηγορίας και ιπποδύναμης μηχανολογικών εγκαταστάσεων (ξηράς, θάλασσας).
16. Οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί τεχνιτών που επισκευάζουν και κατασκευάζουν ή συναρμολογούν στο πάγκο εξαρτήματα μηχανών και μηχανημάτων και εφαρμόζουν αυτά κατά περίπτωση.
17. Οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί τεχνιτών στην κατασκευή και επισκευή παντός τύπου λέβητα. Διαμορφώσεις σωλήνων παντός υλικού, σε υδραυλικά πλοίων, σε συντηρήσεις κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε οξυγονοκοπές, σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης ελασμάτων, σε διαλυτήρια πλοίων, σε σιδηρουργία.
18. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών στους καθαρισμούς πλοίων και πλωτών μέσων.
19. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών στην παραγωγή και επισκευή εργαλείων και μηχανημάτων κάθε είδους, στην παραγωγή – επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην παραγωγή και επισκευή ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού, στην παραγωγή – επισκευή συσσωρευτών.
20. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών σε πάσης φύσεως αμαξώματα και σε συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιεία, ηλεκτρολογία αυτοκινήτων, στην οδική βοήθεια και σταθμούς οδικής βοήθειας.
21. Στην παραγωγή και επισκευή τμημάτων αυτοκίνητων (ψυγεία, εξατμίσεις, καταλύτες, καθίσματα κ.λπ.).
22. Εργάτες αποθήκης υλικών και μετάλλου σε αποθήκες ή σε χώρους εμπορίας ακατεργάστων, ημιακατεργάστων ετοίμων προϊόντων μεταλλουργικών επιχειρήσεων.
23. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών στην επισκευή, συντήρηση και τοποθέτηση μηχανημάτων κλιματισμού – ανίχνευσης – αφής – παρασφάλειας καθώς και στην τοποθέτηση συντήρηση ηχητικών συσκευών.
(Οι εργαζόμενοι των παραγράφων 2-23 αμείβονται με τον πίνακα «Εργαζόμενοι γενικώς στις επιχειρήσεις μετάλλου».
Δ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
Τα κατώτατα όρια βασικών μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα αυξάνονται κατά 3% από 1-1 και 3% από 1-7 κατά το έτος 2006 και 3% από 1-1 και 3% από 1-7 το έτος 2007 και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Όλοι όσοι περιλαμβάνονται και αναφέρονται ως βοηθοί τεχνιτών με την συμπλήρωση τριών ετών γενικής προϋπηρεσίας θεωρούνται ως τεχνίτες και αμείβονται με τους όρους αμοιβής των τεχνιτών (κεφάλαιο Ι).
5. Ανήλικοι εργαζόμενοι ηλικίας από 15 έως και 17 ετών καθώς και οι μαθητευόμενοι που ειδικεύονται και είναι κάτω των 18 ετών αμείβονται όπως ορίζει η εκάστοτε ΕΓΣΣΕ.
Ε. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
1. Τριετιών
Σ’ όλες τις κατηγορίες εργαζομένων της παρούσας χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 6% για τις 3 πρώτες τριετίες και 4% για τις 3 επόμενες και μέχρι 6 τριετίες. Όλα τα ποσοστά των τριετιών υπολογίζονται πάνω από το κατώτερο βασικό των διαφόρων ειδικοτήτων όλων των κατηγοριών.
Από την ως άνω ρύθμιση εξαιρούνται
Α) Οι ηλεκτροσυγκολλητές Α και Β τάξης των οποίων οι μισθοί προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας (7 τριετίες). Οι τρεις πρώτες τριετίες με ποσοστό 6%, οι υπόλοιπες τέσσερις με ποσοστό 5%.
Σαν προϋπηρεσία υπολογίζεται από τον πρώτο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του βοηθού ηλεκτροσυγκολλητή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα της ηλεκτροσυγκόλλησης μέσα και έξω από τη χώρα, σε οποιονδήποτε εργοδότη (μόνο για τους ηλεκτροσυγκολλητές).
Το επίδομα τριετίας δίδεται με τη μορφή τεθλασμένου συστήματος.
Ως βάση για τον υπολογισμό των ποσοστών του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας λαμβάνεται ο κατώτερος βασικός μισθός προσαυξημένος κάθε φορά με τις προηγούμενες τριετίες (μόνο για τους ηλεκτροσυγκολλητές).
Β) Οι εργαζόμενοι αυλής, καθαριότητας και οι ανειδίκευτοι εργάτες (εκτός παραγωγής) που παίρνουν 3 τριετίες από 6%. Τα ποσοστά των τριετιών, υπολογίζονται και στην περίπτωση αυτή πάνω στο κατώτερο βασικό των ως άνω ειδικοτήτων (ΣΣΕ 17-6-93).
2. Επίδομα οικογενειακό
Επίδομα γάμου 10% σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες εργαζομένων για τον ή σύζυγο ανεξάρτητα αν εργάζεται ο ή η σύζυγος ή συνταξιοδοτείται. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται πάντα επί του προσαυξημένου με τις τριετίες μισθού ή ημερομισθίου.
Το επίδομα οικογενειακών βαρών καταβάλλεται επίσης στους χήρους-ες, διαζευγμένες-ους, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών (ΣΣΕ 17-6-93, η οποία παραπέμπει στην Σ.Σ.Ε. 1991).
3. ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Καταβάλλεται πάντα υπολογιζόμενο στα νέα κατώτερα ημερομίσθια ή μισθούς της παρούσας και στα ποσοστά ή τις ειδικότητες των απασχολουμένων εργατοτεχνιτών μετάλλου, (πλην των Ηλεκτροσυγκολλητών), όπως προβλέπεται από τις υπάρχουσες Δ.Α. και ΣΣΕ του κλάδου κ.λπ.
4.α – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Α και Β τάξης
β – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ άνευ πτυχίου
Ο συνολικός μηνιαίος μισθός (βασικός συν τριετίες) προσαυξάνεται με επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 20%.
Α – Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 12% δίδεται:
Για τις παρακάτω ειδικότητες
α. Σιδηρουργούς, σφυρηλάτες και καμινευτές, υδρογονοκολλητές – μολυβδουργούς και εργάτες εμαγιέ. Καρδιολόγους που εργάζονται μέσα στους χώρους των χυτηρίων και εργάτες προετοιμασίες της άμμου και αποκομιδής χυτών.
β. Ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος. Στις παρακάτω ειδικότητες του Ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου που εργάζονται στα υπό επισκευή ανέγερση και εξοπλισμό πλοία, πλωτές δεξαμενές, ναυπηγικές κλίνες κ.λπ.
Μηχανοτεχνίτες, σωληνουργούς, εφαρμοστές σωληνουργούς, ελασματουργούς, ελασματουργούς – συναρμολογητές, πελεκητές, καρφωτές, οξυγονοκολλητές (φλογοχειριστές), αμμοβολιστές, λεβητοποιούς, καθαριστές πλοίων, εργάτες και αναρριχώμενους εργάτες ανέγερσης και διάλυσης κάθε είδους ικριωμάτων.
Εργάτες μεταφοράς βαρέων βαρών (κοινώς μανουβραδόροι).
Στους μισθωτούς οποιασδήποτε ειδικότητας, που εργάζονται μόνιμα και όχι πρόσκαιρα στις δεξαμενές και ανήκουν οργανικά στα μόνιμα πληρώματά τους.
Στους μισθωτούς που απασχολούνται μόνιμα και όχι πρόσκαιρα σε κάθε είδους εργασίες επενδύσεων, μεταλλικών ή πλαστικών, και μονώσεων.
Υφαλοχρωματιστές, χρωματιστές πλοίων και ματσακονιστές πλοίων.
Β. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες
Τυπωτές τύπων (καλούπια) από άμμο, που απασχολούνται στα χυτήρια, ελαιοχρωματιστές σιδηρών κατασκευών που εργάζονται πιστολέτο.
Βουρτσαδόρους, τροχιστές, γαλβανιστές – κασσιτερωτές, επιμεταλλωτές, επινικελλωτές, χειριστές μηχανών αυτόματης συγκόλλησης και πονταδόρους.
Γ. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας δίδεται στους εργαζόμενους σε κατασκευές και επισκευές πλαισίων αμαξωμάτων παντός τύπου και γεωργικών μηχανημάτων και συνεργείων αυτών ως και των συνεργείων επισκευής παντός τύπου αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων όλης της χώρας.
α. 15% επί των βασικών μισθών εις:
οξυγονοκολλητές, βαφείς, βουρτσαδόρους, μονταδόρους.
β. 12% επί των βασικών μισθών εις:
σιδηρουργούς, φανοποιούς, διακοσμητές, εφαρμοστές μηχανουργείων, εφαρμοστές αμαξωμάτων, ξυλουργούς αμαξωμάτων, ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων, μηχανικούς συνεργείων αυτοκινήτων και ταπετσέρηδες.
γ. 10% επί των βασικών μισθών εις:
α. πλύντας, λιπαντάς, εργάτες αυλής αποκομιδής και συγκομιδής απορριμάτων και καθαριστές αφοδευτηρίων.
Εις τους βοηθούς και μαθητευόμενους των ως άνω ειδικοτήτων καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσοστό επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.
Δ. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 20% δίδεται εις:
Α. Τεχνίτες-τριες, εργάτες-τριες, που απασχολούνται σε εργοστάσια, εργαστήρια και συνεργεία κατασκευής και επισκευής υγρών και ξηρών συσσωρευτών (μπαταριών, ξηρών ηλεκτρικών στήλων) σε όλη τη χώρα υπολογιζόμενο στα βασικά ημερομίσθια.
Ε. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται:
α. Εργαζόμενους (εργάτες – βοηθοί) και τεχνίτες που απασχολούνται με την εγκατάσταση επίβλεψη συντήρηση κ.λπ. Ηλεκτρονικών Συσκευών Θαλάσσης
β. Τεχνίτες και (εργάτες – βοηθοί) και εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εργασίες γραφίτη. Όλα τα ανθυγιεινά επιδόματα εκτός των τεχνιτών τα δικαιούνται και οι εργάτες και βοηθοί που απασχολούνται στις συγκεκριμένες εργασίες.
ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, με τις ειδικότητες της παρούσας Σ.Σ.Ε. σε χώρους εργασίας επιχειρήσεων παραγωγής μεταλλουργικών ή άλλων προϊόντων και ειδών, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, που οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δικαιούνται άλλα ή μεγαλύτερα πάσης φύσεως επιδόματα, λαμβάνουν και αυτοί τα ανάλογα αυτά επιδόματα.
Η. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 20% δίδεται για τους απασχολούμενους στις παρακάτω εργασίες
Ηλεκτρικούς κλιβάνους τήξης μετάλλου
Κλιβάνους δη εμφύσησης (L.D.)
Θερμή εξέλαση μετάλλου
Κλιβάνους αναπυράκτωσης
Κλιβάνους τήξης με πετρέλαιο
Απλούς κάθετους κλίβανους παραγωγής χυτοσιδήρου
Στη χύτευση οποιουδήποτε ρευστού θερμού μετάλλου.
Θ. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 25% δίδεται για τους απασχολούμενους στις υψικαμίνους και κωκερίες.
4. Επίδομα δεκαετίας στον ίδιο εργοδότη
Στους εργαζόμενους όλων των κατηγοριών που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλεται επίδομα δεκαετίας στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενο επί των κατωτέρων μισθών – ημερομισθίων (ΣΣΕ 1993).
5. Επίδομα αναρρίχησης
Παίρνουν επιπλέον 15% επίδομα αναρρίχησης επί των εκάστοτε κατά κατηγορία εργαζομένου της παρούσης συνολικά διαμορφωμένων ημερομισθίων και μισθών (βασικός + τριετίες) όσοι τεχνίτες και βοηθοί τους ή εργαζόμενοι ασκούν εργασία αναρριχώμενοι σε σκαλωσιές, σε πάσης φύσεως ικριώματα, επί πλοίων, κτιρίων, οχημάτων κ.λπ. (ΣΣΕ 1993).
6. Επίδομα επίβλεψης Εργοδηγών – Προϊσταμένων
Επιπλέον 20% υπολογιζόμενο επί του κατωτέρου ημερομισθίου τεχνιτών δικαιούνται εργοδηγοί – προϊστάμενοι (ΣΣΕ 1993).
7. Επίδομα Αυτομάτων ή Ημιαυτομάτων Συσκευών Ηλεκτροσυγκόλλησης με αδρανή αέρια
Στους ηλεκτροσυγκολλλητές καταβάλλεται επίδομα 1,60 ευρώ ημερησίως για το χειρισμό συσκευών Argon – Arcair. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο για την ημέρα που η ηλεκτροσυγκολλητές χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές τουλάχιστον επί 5 ώρες (ΔΑ 44/97).
ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λπ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων που αναφέρονται στην παρούσα πλην των απασχολουμένων στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και των Χυτών, ορίζεται σε 5ήμερη εβδομάδα, με 40 ώρες δουλειάς χωρίς περικοπή αποδοχών (ΣΣΕ 1991).
Το ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ορίζεται σε 37,5 ώρες την πενθήμερη εβδομάδα, χωρίς περικοπές αποδοχών και για όσους δουλεύουν στα πλοία. Το ωράριο των χυτών παραμένει όπως ορίζει η προηγούμενη ΣΣΕ (5ωρη απασχόληση ΔΕΝ 1457 σελ. 1307). Για κάθε εργάσιμη ώρα πέραν του 5ωρου κατά την ημέρα της χύτευσης, παίρνουν προσαύξηση 1/5 του 5ώρου συν 50% επ’ αυτού.
Στην προκύπτουσα διαφορά της 1ης ώρας στις επιχειρήσεις που έχουν χύτευση κάθε μέρα, ο εργοδότης μπορεί να απασχολεί τον εργαζόμενο για τη μία αυτή ώρα πριν τη χύτευση σε άλλη εργασία (ΣΣΕ 1993 και 1991).
2. Ασθένεια – ατύχημα και αναρρωτική άδεια.
Από την στιγμή που ο εργαζόμενος μετά από ασθένεια ή ατύχημα, κριθεί ικανός προς εργασία και εφόσον η ανικανότητά του δεν διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο, ο εργοδότης εφόσον απασχολεί προσωπικό 20 ατόμων και άνω, του παρέχει εργασία στην επιχείρηση, στην ίδια ειδικότητα όπως συνέβαινε πριν το περιστατικό που επέφερε την αναρρωτική άδεια. (ΣΣΕ 1993).
3. Συνδικαλιστικές άδειες
Άδεια 2 ημερών με αποδοχές ανά μήνα δίνεται στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας οργάνωσης του κλάδου. Άδεια 2 ημερών με αποδοχές δίνεται στον πρόεδρο, γενικό γραμματέα και αντιπρόεδρο των πλέον αντιπροσωπευτικών πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η ίδια άδεια χορηγείται σε πρόεδρο και γενικό γραμματέα της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης της επιχείρησης.
Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες άδειες μετ’ αποδοχών εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που έχουν από 30 εργαζόμενους και άνω.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι συνδικαλιστικές άδειες του Ν. 1264/82.
Άδεια 2 ημερών με αποδοχές ανά μήνα δίνεται σε αιρετούς εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμμετέχουν ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη στα διοικητικά συμβούλια ΙΚΑ, ΑΟΕΚ, Εργατική Εστία, ΟΑΕΔ, ΤΑΠΕΜ. Αυτή η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με τις άδειες του Ν. 1264/82 (ΣΣΕ 1993).
4. Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις και δικαιώματα
Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν πιστά τα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους δουλειάς και να τηρούν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Τα πρωτοβάθμια κλαδικά και εργοστασιακά σωματεία, οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις και η ΓΣΕΕ, έχουν το δικαίωμα ελέγχου (μέσω εκπροσώπων τους) των επιχειρήσεων μαζί με την επιθεώρηση εργασίας, το ΙΚΑ, και το ΤΑΠΕΜ.
Επιτρέπεται η είσοδος στις επιχειρήσεις συνδικαλιστικών οργάνων, (εκπροσώπων τους), κάθε βαθμίδας κατά την ώρα του διαλείμματος και πέρα από αυτό ύστερα από συνεννόηση με τον εργοδότη (ΣΣΕ 1993).
5. Εκτός έδρας
Σε περίπτωση απαχολήσεως εργαζομένου εκτός του εργοστασίου και όταν ακόμη η μετάβαση γίνεται με μεταφορικό μέσο του εργοδότη ή της συγκοινωνίας, ο χρόνος εργασίας υπολογίζεται από την στιγμή αναχώρησης απ’ αυτό και η λήξη εργασίας είναι η στιγμή της επαναφοράς του.
Για εργασία που εκτελείται πέραν των 60 χιλιομέτρων από την έδρα της επιχείρησης (έστω και με επαναφορά στην έδρα του εργαζόμενου δηλ. χωρίς διανυκτέρευση), η διαδρομή εφόσον γίνεται εκτός του νόμιμου ωραρίου πληρώνεται υπερωριακώς.
Σε περίπτωση που η εργασία εκτελείται εκτός της έδρας της επιχείρησης και δεν γίνεται η επαναφορά του εργαζομένου αυθημερόν στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση υποχρεούται, με δικά της έξοδα, να εξασφαλίσει σε αυτόν κατάλληλο οίκημα διαμονής και το ημερομίσθιο καταβάλλεται διπλό (προσαύξηση 100%). (ΣΣΕ 1993 και 1991).
6. Γάλα
Οι εργαζόμενοι σε χώρους ή με ειδικότητες που έχουν χαρακτηρισθεί από το Συμβούλιο Κρίσεως Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ως ΒΑΕ, δικαιούνται 1 (μια) φιάλη 1/2 λίτρου γάλα ημερησίως με δαπάνη του εργοδότη (ΣΣΕ 1993).
7. Φόρμες – Υποδήματα
Ο εργοδότης εφοδιάζει όλους τους εργαζόμενους με δύο φόρμες εργασίας το χρόνο και με δύο ρόμπες εργασίας το χρόνο τις εργαζόμενες.
Σε όλους τους ηλεκτροσυγκολλητές Α και Β τάξης, σε αδειούχους και μη αδειούχους, στους φλογοχειριστές, οξυγονοκολλητές, χύτες, αμμοβολιστές και υδροβολιστές, πάσης φύσεως γαλβανιστές, μπανιαδόρους, δίνεται ένα ζεύγος υποδήματα από βακέττα το χρόνο.
Επίσης ένα ζεύγος υποδήματα το χρόνο παρέχεται σε όσους εργάζονται πάνω σε κάθε είδους πλωτά μέσα ανεξαρτήτου ειδικότητας (ΣΣΕ 1993).
8. Μπουφάν Εργασίας
Στους εργαζόμενους σε εξωτερικό περιβάλλον που είναι εκτεθειμένοι σε διάφορες καιρικές συνθήκες επιπλέον παρέχεται το χρόνο ένα μπουφάν εργασίας το οποίο έχει ειδική προστατευτική επένδυση (τζάκετ).
Διατηρούνται σε ισχύ παροχές σε είδος (ποδιές, γάντια, γυαλιά, κράνη κ.λπ.) που δίνονται από διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα ή ΣΣΕ και δεν θίγονται από την παρούσα (ΣΣΕ 1993).
9. Προσδιορισμός Προϋπηρεσίας
1. Πέραν όλων όσων αναφέρονται στην παρούσα για τον προσδιορισμό της προϋπηρεσίας (κατά κατηγορία εργαζομένων), ισχύουν και τα παρακάτω:
α) Σαν προϋπηρεσία των Ελασματουργών – Συναρμολογητών παίρνεται υπ’ όψιν και η πραγματοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες του λεβητοποιού, του τεχνίτου κατασκευής και επισκευής ατμολεβητών και λεβήτων, του τεχνίτη σιδηρών κατασκευών, του ελασματουργού, του ηλεκτροσυγκολλητή, του οξυγονοκολλητή, (φλογοχειριστού), του συνδέτου σιδηρών κατασκευών, του πελεκητού, του καρφωτού, του καλαφάτου, του καμιναδόρου, του κοντραδόρου και του πιστολαδόρου.
β) Σαν προϋπηρεσία των Τεχνιτών Συναρμολογητών και ελασματουργών Συνδετών παίρνεται υπ’ όψιν και η πραγματοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του συναρμολογητή συνδέτη, του ελασματουργού συναρμολογητή, του ελασματουργού, του λεβητοποιού, και του ελασματουργού συνδέτη.
γ) Σαν προϋπηρεσία των Τεχνιτών Ελασματουργών παίρνεται υπ’ όψιν και η πραγματοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του ελασματουργού, του ελασματουργού συναρμολογητή, του συναρμολογητή συνδέτη και του ελασματουργού συνδέτη.
δ) Σαν προϋπηρεσία των Τεχνιτών Ελασματουργών Μηχανικής κατεργασίας και διαμόρφωσης ελασμάτων κ.λπ. παίρνεται υπ’ όψιν και η πραγματοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του ελασματουργού συναρμολογητή, του ελασματουργού, του λεβητοποιού, του σιδηρουργού, του τεχνίτου σιδηρών κατασκευών και του εργάτου μεταφοράς βαρέων βαρών (μανουβραδόρου).
ε) Σαν προϋπηρεσία των Ελασματουργών μεταχαρακτών παίρνεται υπ’ όψιν και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη, σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του ελασματουργού συναρμολογητού, του λεβητοποιού, του τεχνίτη κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων και λεβήτων, του τεχνίτου σιδηρών κατασκευών (εκτός σιδηρουργού) του ελασματουργού, του ηλεκτροσυγκολλητού, του φλογοχειριστού, του συνδέτη σιδηρών κατασκευών, του καμιναδόρου, του πιστολαδόρου, του ελασματουργού χαράκτου, του πελεκητή, του καρφωτή, του καλαφάτη και του κοντραδόρου.
στ) Σαν προϋπηρεσία των Ελασματουργών χαρακτών παίρνεται υπ’ όψιν και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του χαράκτη, του μελετητή σχεδιαστή ναυπηγικών γραμμών, του κατασκευαστή σχεδιαστή κατασκευαστικών σχεδίων, του ελασματουργού μεταχαράκτη, του ελασματουργού μηχανικής κατεργασίας και διαμόρφωσης ελασμάτων και λοιπών μετάλλων, του ελασματουργού συναρμολογητή.
ζ) Σαν προϋπηρεσία των Μηχανουργών παίρνεται υπ’ όψιν και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήπτοε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του σωληνουργού, του εφαρμοστού σωληνουργού και του υδραυλικού.
η) Σαν προϋπηρεσία του Εφαρμοστή Σωληνώσεων παίρνεται υπ’ όψιν και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του μηχανοτεχνίτου, του σωληνουργού, του υδραυλικού.
θ) Σαν προϋπηρεσία του Σιδηρουργού παίρνεται υπ’ όψιν και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήπτοε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του σιδηρουργού, του καμιναδόρου και του πυρωτή.
ι) Σαν προϋπηρεσία του Ορειχαλκουργού και χύτη ορειχάλκου – Σιδηροχύτου παίρνεται υπ’ όψιν η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήπτοε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του ορειχαλκουργού, του χύτη ορειχάλκου, του χύτη αλουμινίου.
κ) Για τις υπόλοιπες ειδικότητες, σαν προϋπηρεσία παίρνεται υπ’ όψιν αυτή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα ή και σε συναφή ειδικότητα, στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη (ΣΣΕ 1990).
2. Μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει σε αυτόν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (5 ημέρες) πιστοποιητικό προϋπηρεσίας. Ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να περιλάβει σε αυτό οποιοδήποτε χαρακτηρισμό εις βάρος του εργαζόμενου. (ΣΣΕ 1991).
10. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης.
Εφαρμόζεται το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 95/78 (ΦΕΚ τεύχος Α20/ 78. Το Προεδρικό Διάταγμα για το θόρυβο και ο Ν. 1568/85).
Σε κάθε επιχείρηση με πάνω από 20 απασχολούμενους και εφ’ όσον δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο, η ΠΟΕΜ στο εξής δύναται να ορίζει ένα (1) εργατοϋπάλληλο ως εκπρόσωπο των εργαζομένων σύμφωνα με το Ν. 1767/88 (ΣΣΕ 1993).
Ο χρόνος παραμονής των εργαζομένων κατά την εργασία τους(αμμοβολιστές κ.λπ. ειδικότητες), σε χώρους που υπάρχουν ή δημιουργήθηκαν δυσμενείς συνθήκες εργασίας, δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των 5 ωρών. Ο εργοδότης μπορεί να απασχολήσει τους εργαζόμενους αυτούς, για το υπόλοιπο διάστημα του νομίμου ωραρίου τους, σε σημεία που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος (ΣΣΕ 1991).
11. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής μελών σωματείου
Στα πλαίσια της υλοποίησης της ΕΓΣΣΕ και ειδικά του άρθρου 5 από κοινού συμφωνούμε ότι όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και άλλες επιχειρήσεις που έχουν τμήματα παραγωγής επεξεργασίας μετάλλου, είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν από 1-12-91 κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας του παραπάνω αναφερόμενου προσωπικού ανά μήνα το οριζόμενο κάθε φορά από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΠΟΕΜ – Πρωτοβάθμια) ποσό σαν ελάχιστη συνδρομή για τα συνδικαλιστικά όργανα.
Η συνδρομή αυτή θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν από κοινού η ΠΟΕΜ και το πρωτοβάθμιο σωματείο.
Η κατάθεση στην τράπεζα μπορεί να γίνεται κάθε τρεις ή έξι μήνες το αργότερο και θα αρχίζει με τη γνωστοποίηση σχετικής δήλωσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην επιχείρηση στην οποία θα γνωστοποιείται και ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός.
Εργαζόμενος δύναται να αρνηθεί την πληρωμή συνδρομής, γι’ αυτό απαιτείται έγγραφη δήλωσή του στο πρωτοβάθμιο σωματείο ή στην ΠΟΕΜ. Στην περίπτωση αυτή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις άμεσα γνωστοποιούν στην επιχείρηση την άρνηση του εργαζόμενου προκειμένου να μην παρακρατείται η συνδρομή (ΣΣΕ 1991).
12. Κύρια και Επικουρική Ασφάλιση
Όλοι οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση έχουν κύρια και επικουρική ασφάλιση στο ΙΚΑ καθώς και κλάδο πρόνοιας το ΤΑΠΕΜ.
Εξαιρούνται τα ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων καθώς και οι ηλεκτρολόγοι και βοηθοί αυτών.
13. Απόφοιτοι (πτυχιούχοι) αναγνωρισμένων Τεχνικών σχολών
Οι απόφοιτοι (πτυχιούχοι) αναγνωρισμένων Τεχνικών σχολών και των Κέντρων ταχύρυθμης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ενηλίκων του ΟΑΕΔ ειδικοτήτων ή εργασιών που περιγράφονται με την παρούσα ΣΣΕ με τις ειδικότητες π.χ., α) μηχανοτεχνίτη, β) ελασματουργού συναρμολογητή, γ) σιδηρουργού, δ) λεβητοποιού, ε) σιδηροχύτη, στ) βουρτσαδόρου κ.ά, μετά την αποφοίτησή τους, καθώς και όσοι χαρακτηρίζονται βοηθοί τεχνίτες κατά την κρίση του εργοδότη, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν τρία χρόνια προϋπηρεσία στην ειδικότητά τους και δικαιούνται το νόμιμο βασικό ημερομίσθιο του πίνακα τεχνίτες-τριες του κλιμακίου 3-6 της παρούσας.
Η προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε ή πραγματοποιείται μετά από αυτά στην ίδια ειδικότητα, προστίθεται στα τρία χρόνια, για τον προσδιορισμό του νόμιμου βασικού ημερομισθίου που δικαιούνται σύμφωνα με την παρούσα ΣΣΕ.
14. Εκπαίδευση – Επανεκπαίδευση Προσωπικού
Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων συμφωνούν στα πλαίσια της νέας ΣΣΕ να αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του προσωπικού βιοτεχνικών επιχειρήσεων.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ορμητική είσοδος στην διαδικασία παραγωγής και επισκευής του μετάλλου, της σύγχρονης τεχνολογίας, της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής, καθιστούν αναγκαία τα μέτρα για την εξύψωση των γνώσεων των εργαζομένων (ΣΣΕ 1993).
15. Θεσμικοί όροι
Οι όροι των ΕΓΣΣΕ που ρυθμίζουν θέματα όπως, ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας, άδεια γέννησης παιδιού για τον πατέρα, άδειες κάθε είδους για τον συνδυασμό της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς και αποζημίωση απόλυσης των εργατοτεχνιτών, εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή στο βαθμό που εισάγουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις (ΔΑ 21/2000).
Οι όροι της από 2004 ΕΓΣΣΕ που αναφέρονται στην αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργατοτεχνιτών (τριών) (άρθρο 4), την ετήσια κανονική άδεια (άρθρο 5), την άδεια φροντίδας παιδιού (άρθρο 6), την πρόσθετη άδεια εργαζομένου γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 7), την άδεια για την μετάγγιση αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης (άρθρο 8), την άδεια λόγω θανάτου συγγενούς (άρθρο 9), την προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης (άρθρο 10), εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα (ΔΑ 10/2002).
16. Μεταβατική – Γενική ρύθμιση
Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, και αμοιβές που προβλέπονται από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κανονισμούς εργασίας, ή επιχειρησιακή συνήθεια, καθώς και ατομικες συμβάσεις, δεν θίγονται με την παρούσα.
Όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικών συμβάσεων διαιτητικών αποφάσεων και πρακτικών συμφωνίας) που δεν τροποποιούνται ρητά με τους όρους της παρούσας διατηρούνται σε ισχύ (ΔΑ 21/2000).
17. Τα συμβαλλόμενα μέλη θεωρούν αυτονόητο και συμφωνούν ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαφορετική ρύθμιση μεταξύ των κωδικοποιημένων διατάξεων και αναφερομένων σε παλαιότερες συλλογικες συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν οι παλαιότερες ρυθμίσεις πλην βεβαίως των αναφερομένων βασικών – ημερομισθίων και μισθών.
Η παρούσα σ.σ.ε. θα έχει διετή διάρκεια με έναρξη ισχύος την 1-1-06.