(Π.Κ. 12 / 20-3-2009) 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΜΕΤΑΛΛΕΙΑ, ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΟΡΥΧΕΙΑ – ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Εθνική ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας εργατοτεχνιτών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων 2009-2010. (Π.Κ. 12/20-3-2009)
Σήμερα 4 Μαρτίου 2009 στην Αθήνα, οι υπογράφοντες α) Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος και Σταμάτης Γιαννακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων β) Θεοφύλακτος Θεοφυλακτίδης Αναπληρωτής Πρόεδρος και Γεώργιος Γλινιαδάκης Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδος, και γ) Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος και Δημήτριος Καραγιάννης Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδος, εξουσιοδοτημένοι όλοι νόμιμα με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανώσεων που εκπροσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής Συλλογικής Συμβάσεως, συμφώνησαν τους πιο κάτω όρους αμοιβής και εργασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
1. Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών (-τριών) μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2008 αυξάνονται από 1-1-2009 κατά ποσοστό 4%. Κατά κατηγορία διαμορφώνονται όπως πιο κάτω:
Κατηγορία 1
Απόφοιτοι ΤΕΙ με καθήκοντα εργοδηγού, εργοδηγοί παραγωγής και επιστάτες παραγωγής, εφόσον εκτελούν εργασία εργοδηγού πτυχιούχοι ή όχι, έχοντας προϋπηρεσία ως επιστάτες, εργοδηγοί χημείου.
1.1.2009 Βασικός Μισθός ΕΥΡΩ 1.044,28
Κατηγορία 2
Επιστάτες, χειριστές συστημάτων αυτομάτου ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας (χειριστές panel) κατευθυντές εκσκαφέων με καδοτροχό και αποθέτες υπαίθριων λιγνιτωρυχείων καθώς και χειριστές δηζελαμαξών και ηλεκτραμαξών, χειριστές εργάτες λιθογόμωσης υπογείων, χειριστές εργάτες λιθογόμωσης επιφανείας, επικεφαλείς γομωτές, τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων αδειούχοι, αναλυτές χημείου.
1.1.2009 Βασικός Μισθός ΕΥΡΩ 1009,89

Κατηγορία 3
Χειριστές διατρητικών μηχανημάτων, αδειούχοι ξεσκαρωτές, χειριστές κλάρκ, χειριστές πρέσσας, μη πτυχιούχοι χειριστές ηλεκτραμαξών μη πτυχιούχοι χειριστές δηζελαμαξών, πιστολαδόροι, ξυλοδέτες, πυροσβέστες λιγνιτωρυχείων.
1.1.2009 Ημερομίσθιο ΕΥΡΩ 38,25
Κατηγορία 4
Εργάτες υπογείων ειδικευμένοι με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, τεχνίτες κατασκευών και συντήρησης μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υπογείων – επιφανείας, φορτοεκφορτωτές πλοίων και γενικά μέσων επιφανείας, εργάτες χειριστές εγκαταστάσεων ορυκτών (τριβείων, σπαστήρων, κοσκίνων, μύλων, ταινιοδρόμων, γεφυροπλάστιγγας, καμινείας κλπ.) υδραυλικοί, σωληνοδέτες, αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές, αδειούχοι οξυγονοκολλητές.
1.1.2009 Ημερομίσθιο ΕΥΡΩ 36,83
Κατηγορία 5
Εργάτες επιφανείας μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων, λατομείων όλων των ειδικοτήτων με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, βοηθοί κάθε ειδικότητας χειριστών ή τεχνιτών, εργάτες τοπογραφικών συνεργείων, εργάτες χημείου, εργάτες δειγματοληψίας, εργάτες διαλογής, εργάτες συσσωρευτών, μπαζαδόροι, κοτσαδόροι, φύλακες και νυχτοφύλακες και κάθε άλλη κατηγορία εργατοτεχνιτών που απασχολείται στους χώρους εξόρυξης, επεξεργασίας, μεταφοράς των προϊόντων και δεν αναφέρεται σε προηγούμενη κατηγορία.
1.1.2009 Ημερομίσθιο ΕΥΡΩ 36,40
Κατηγορία 6
Εργάτες ανειδίκευτοι ή εργάτες με προϋπηρεσία κάτω των 3 ετών.
1.1.2009 Ημερομίσθιο ΕΥΡΩ 35,96
Μαθητευόμενοι
Μαθητευόμενοι και των δύο φύλων όπως αυτοί ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις δικαιούνται το εκάστοτε ισχύον κατώτατο ημερομίσθιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Τα πιο πάνω ημερομίσθια δικαιούνται οι μαθητευόμενοι εφόσον δεν υπάγονται σε άλλη Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση ή (παρόμοιας φύσεως) διαιτητική απόφαση.
β) Γυναίκες
Γυναίκες που εκτελούν την ίδια εργασία με τους άνδρες δικαιούνται το ημερομίσθιο που χορηγείται σ’ αυτούς.
2. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια του άρθρου 1 θα αυξηθούν το έτος 2010 κατά το ποσοστό και τον τρόπο αυξήσεως των κατωτάτων ορίων των βασικών μισθών και ημερομισθίων που θα προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
1. Στους μισθωτούς της Συμβάσεως αυτής χορηγείται για το έτος 2009 επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής: 5% με την συμπλήρωση της πρώτης τριετίας, 5% με την συμπλήρωση της δεύτερης,7% με την συμπλήρωση της τρίτης και ομοίως με την συμπλήρωση της τέταρτης, πέμπτης και έκτης τριετίας. Για το έτος 2010 χορηγούνται επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής: 5% με την συμπλήρωση της πρώτης τριετίας, 5% με την συμπλήρωση της δεύτερης, 7% με την συμπλήρωση της τρίτης, 7% με την συμπλήρωση της τέταρτης, 8% με την συμπλήρωση της πέμπτης και ομοίως της έκτης τριετίας.
Κατά τον υπολογισμό αυτού του επιδόματος, η προϋπηρεσία πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τα οποία θα καταθέτονται στον εργοδότη μέσα σ’ ένα μήνα από την πρόσληψη. Μετά την παρέλευση του μηνός η καταβολή του επιδόματος αρχίζει από την ημερομηνία καταθέσεως των πιστοποιητικών.
2. Στους έγγαμους μισθωτούς της Συμβάσεως αυτής ανεξαρτήτως φύλου χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου) σε ποσοστό 10%.
3. Τα επιδόματα πολυετίας (τριετιών) και οικογενειακών βαρών (γάμου) υπολογίζονται στους μισθούς και στα ημερομίσθια του κεφαλαίου Α.
4. Το χορηγούμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας διαμορφώνεται ως ποσοστό επί του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ορίου μισθού ή ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, ως ακολούθως ημερησίως, κατά κατηγορία και ειδικότητα χωρίς άλλη προσαύξηση.
Από 1-1-2009 ποσοστό για την Β’ κατηγορία 12% και για την Α’ κατηγορία 17%.

Α’ Κατηγορία
α) Όλοι οι εργαζόμενοι σε υπόγειες εργασίες, ανεξάρτητα από ειδικότητα.
β) Από τους εργαζόμενους στην επιφάνεια οι ταπαδόροι και ψήστες των συνεργείων καμινείας μεταλλευμάτων και ορυκτών, οι εργάτες φρύξεως (γραναβάλ) οι εργάτες φίλτρου αρσενικού (μπακχάουζ), οι εργάτες εξελάσεως φύλλων μολύβδου (λαμινουάρ), οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο λιγνιτοπλίνθων, οι εργαζόμενοι στο τμήμα προπαρασκευής αντιδραστηρίων επιπλεύσεως (φλοτασιόν) μολυβδούχων και αρσενικούχων μεταλλευμάτων καθώς και οι εργαζόμενοι σε σπαστήρες, τριβεία, μύλους και κόσκινα όπου η τριβή και ο αποχωρισμός γίνονται εν ξηρώ και μόνον εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις δεσμεύσεως σκόνης.

Β’ Κατηγορία
Οι εργαζόμενοι που δεν αναφέρονται στην Α’ κατηγορία.
Διευκρινίζεται ότι του πιο πάνω κατά κατηγορίες ανθυγιεινού επιδόματος εργασίας, δικαιούνται οι εργαζόμενοι στις πιο πάνω κατηγορίες και μόνο για τις ημέρες κατά τις οποίες απασχολήθηκαν κύρια στις εργασίες αυτές.
Κύρια θεωρείται η απασχόληση στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον διαρκεί επί (4) τέσσερις τουλάχιστον ώρες την ημέρα.
Διευκρινίζεται επίσης ότι εργάτες ή τεχνίτες που δεν ανήκουν σε μία από τις πιο πάνω κατηγορίες, εργαζόμενοι έκτακτα και προσωρινά για την εκτέλεση έργου, δεν δικαιούνται ανθυγιεινό επίδομα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΘΕΣΜΙΚΑ
1. Η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων που αφορά η σύμβαση αυτή, ορίζεται σε 40 ώρες. Οι αποδοχές των εργαζομένων παρά τον περιορισμό των ωρών εργασίας τους δεν μειώνονται. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 9 της 1/82 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ.Α.
2. Η 4η Δεκεμβρίου εορτή της Αγ. Βαρβάρας προστάτιδας των μεταλλωρύχων καθιερώνεται ως αργία. Όσοι από τους εργαζόμενους δεν απασχοληθούν εκείνη την ημέρα θα λαμβάνουν το ημερομίσθιο της παρούσας Συμβάσεως.
3. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.
4. Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σε περίπτωση γεννήσεως τρίτου και πάνω τέκνου καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως συμβολή στα έξοδα τοκετού 600 ευρώ. Η έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στο τέλος του μηνός γεννήσεως του τέκνου με την υποβολή νομίμως θεωρημένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού γεννήσεως της οικείας Δημοτικής Αρχής. Σε επιχειρήσεις που καλύπτουν  τη δαπάνη τοκετού μέσω ιδιωτικής ομαδικής ασφάλισης, η ανωτέρω παροχή θα συμψηφίζεται με τα προβλεπόμενα από την ιδιωτική ασφάλιση.
5. Για τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2000/2001.
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
6. Σχετικά με τη Γονική άδεια ανατροφής, ισχύει το άρθρο 8 της ΕΓΣΣΕ του 1993, το οποίο αναφέρει:
1. Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της αδείας μητρότητος μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών ετών (3).
2. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως τρεισήμισι μήνες (3,5) για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγρ. 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 1483/84 (ΔΕΝ 1984 σελ. 984).
7. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών, δικαιούνται οι εργαζόμενοι της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 και το άρθρο 8 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2000/ 2001.
1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες, που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα δύο ετών από τον τοκετό, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα κάθε μέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο μετά τον τοκετό.
2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα.
Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
3. Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993:
1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενες είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυκτερινή βάρδια.
2. Σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης, και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερησίας απασχόλησης.
9. Για την άδεια εργαζομένων εφαρμόζεται το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2000/2001 σύμφωνα με το οποίο από 1-1-2001 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα ετών (12) σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή 25 εργάσιμων ημερών, αν εργάζεται πενθήμερο.
10. Για τις αποζημιώσεις σε περίπτωση απολύσεως των εργαζομένων της παρούσας Σύμβασης ισχύουν τα κάτωθι:
Από 2 μήνες έως 1 έτος :5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο ως 2 έτη :7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα ως 5 έτη :15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα ως 10 έτη :30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα ως 15 έτη :60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα ως 20 έτη : 100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη :120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη :145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω :165 ημερομίσθια
11. Στους εργαζόμενους της παρούσας σύμβασης οι εργοδότες υποχρεώνονται να τους παρέχουν με δικά τους έξοδα, τα από το άρθρο 8 παρ. 1 του ισχύοντος Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ατομικά είδη προστασίας, επί των οποίων οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα χρήσης ενώ η κυριότητα των πιο πάνω ειδών παραμένει στον εργοδότη.
12. Οι εργοδότες υποχρεούνται στην παρακράτηση 1‰ από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των υπαγομένων σ’ αυτή τη Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων, ως συνδικαλιστική συνδρομή υπέρ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων Λατομείων Ελλάδος (ΟΕΜΛΛΕ). Προϋπόθεση της παρακράτησης αυτής της συνδρομής είναι η υποβολή εκ μέρους της δικαιούχου Ομοσπονδίας, δηλώσεως προς την επιχείρηση ότι επιθυμεί την παρακράτηση από όλους τους εργατοτεχνίτες που είναι μέλη σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της, εκτός από εκείνους που αναφέρονται ονομαστικά στη δήλωση. Το παρακρατούμενο με τον πιο πάνω τρόπο ποσό κατατίθεται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 15η ημέρα του τέταρτου μήνα στον υπ’ αριθμ………………….. λογ/σμό της ΟΕΜΛΛΕ στην Τράπεζα ……………………… κατάστημα………………
Ομοίως οι εργοδότες υποχρεούνται στην παρακράτηση 1‰ από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των υπαγομένων σ’ αυτή τη Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων, ως συνδικαλιστική συνδρομή υπέρ της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδος (ΟΜΕ). Προϋπόθεση της παρακράτησης αυτής της συνδρομής είναι η υποβολή εκ μέρους της δικαιούχου Ομοσπονδίας, δηλώσεως προς την επιχείρηση ότι επιθυμεί την παρακράτηση από όλους τους εργατοτεχνίτες που είναι μέλη σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της, εκτός από εκείνους που αναφέρονται ονομαστικά στη δήλωση. Το παρακρατούμενο με τον πιο πάνω τρόπο ποσό κατατίθεται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 15η ημέρα του τέταρτου μήνα στον υπ’ αριθμ………………….. λογ/σμό της ΟΜΕ στην Τράπεζα ……………………… κατάστημα………………
Οι εργατοτεχνίτες μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων, λατομείων, έχουν το δικαίωμα με γραπτή δήλωσή τους προς την επιχείρηση να αρνηθούν την πιο πάνω παρακράτηση της συνδρομής οπότε η επιχείρηση διακόπτει την παρακράτηση αυτή από τον επόμενο της δηλώσεως μήνα.
13. Κατά τα υπόλοιπα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 28-2-81 Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας «περί των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων.
14. Πρόσθετος όρος
Ο ΣΜΕ και οι Ομοσπονδίες ΟΕΜΛΛΕ και ΟΜΕ συμφωνούν να εξετάσουν το ζήτημα της τυχόν υπάρξεως στα μεταλλεία των εταιρειών – μελών του Σ.Μ.Ε. νέων ειδικοτήτων εργατοτεχνιτών μεταλλείων, που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα και δεν υπάγονται σε άλλες Σ.Σ.Ε.
Οι Ομοσπονδίες με έγγραφό τους θα αναφέρουν τις ειδικότητες αυτές, τα μεταλλεία στα οποία αυτές απαντώνται, και το είδος της εργασίας που προσφέρεται.
Ο Σ.Μ.Ε. εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη του εγγράφου οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία διαπιστώσεως της ύπαρξης των πιο πάνω ειδικοτήτων, κατόπιν γνωμοδοτήσεως των τεχνικών υπηρεσιών – μελών του.
Εφόσον τελικά διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιων νέων ειδικοτήτων οι συμβαλλόμενοι θα συζητήσουν την υπαγωγή αυτών των ειδικοτήτων στη Σ.Σ.Ε.
15. Η ισχύς της Συμβάσεως αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009.