(Δ.Α. 29/2006 – Π.Κ.Υ.Ε. 19 / 2-8-2006) 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΑΕΙΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ.Α. 29/2006, Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων που απασχολούνται στη βιομηχανία. (Π.Κ. 19/2-8-2006)
1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, κληρώθηκα Διαιτητής στις 22-6-2006, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων που απασχολούνται στη βιομηχανία, μεταξύ Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
2. Η προσφυγή στη Διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, με βάση τις διατάξεις του Ν. 1876/90, λόγω άρνησης μεσολάβησης της εργοδοτικής πλευράς (ΣΕΒ) όπως διαπιστώθηκε με Έκθεση Μεσολαβητή (Λ. Σέμπος).
3. Στις 27-6-2006 ανέλαβα τα καθήκοντα του Διαιτητή.
4. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα σε δύο κοινές συναντήσεις στις 3-7-2006 και στις 12-7-2006, τα μέρη της διαφοράς για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στην πρώτη συνάντηση δεν προσήλθε ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς (ΣΕΒ), ενώ στη δεύτερη συνάντηση τα δύο μέρη δεν κατέστη δυνατόν να συμφωνήσουν από κοινού σε συλλογική ρύθμιση της παρούσας διαφοράς.
Ύστερα από τα παραπάνω, αφού έλαβα υπόψη μου
1. Την με αριθμ. 028Δ/9-6-2006 αίτηση του ΣΤΕΒ για παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας.
2. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο Μεσολάβησης και ιδίως την από 18-4-2006 καταγγελία της προηγούμενης ΔΑ 32/2005 καθώς και την από 4-5-2006 αίτηση μεσολάβησης της εργατικής πλευράς (ΣΤΕΒ) και τέλος την από 30-5-2006 έκθεση του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. που προηγήθηκε, με την οποία διαπιστώθηκε άρνηση μεσολάβησης από την εργοδοτική πλευρά.
3. Το από 22-5-2006 Υπόμνημα του Σ.Ε.Β. προς τον Μεσολαβητή, στο οποίο προβάλλονται οι εξής ισχυρισμοί: «α) Ο ΣΕΒ είναι αντίθετος προς κάθε μορφή υποχρεωτικής διαιτησίας γιατί προσκρούει στο άρθρο 6 της 154 ΔΣΕ που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2403/1996. β) Ο ΣΤΕΒ δεν διαθέτει αρμοδιότητα για τη σύναψη ομοιοεπαγγελματικής σ.σ.ε. γιατί μέλη του είναι επιστήμονες όλων σχεδόν των ειδικοτήτων του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου γεγονός που αποκλείει τον ομοιοεπαγγελματικό χαρακτήρα της συλλογικής Σύμβασης που έχει ζητηθεί».
Σχετικά με τον πρώτο ισχυρισμό σημειώνονται τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 25/04 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι το θεσπιζόμενο με το νόμο 1876/90 σύστημα της επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας που εμπεριέχει ουσιώδη προαιρετικά στοιχεία δεν προσκρούει στα άρθρα 22 παρ. 2 και 8 του Συντάγματος και όχι μόνο δεν αντίκειται στο άρθρο 6 της 154 ΔΣΕ αλλά εναρμονίζεται πλήρως προς αυτό αφού επιδιώκεται η ειρηνική επίλυση των συλλογικών διαφορών σε κλίμα συμφιλίωσης χωρίς οξύτητες και πιέσεις. Εξάλλου τόσο για τον πρώτο όσο και για τον δεύτερο ισχυρισμό έχουν ήδη αναπτυχθεί σκέψεις στο αιτιολογικό προηγούμενων διαιτητικών αποφάσεων (ΔΑ 5/2000, ΔΑ 6/2001, ΔΑ 46/2003, ΔΑ 32/2005).
4. Τα όσα διαμείφθηκαν κατά την κοινή συνάντηση των μερών που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στις 12-7-2006, κατά την οποία παρευρίσκονταν οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών.
5. Το ύψος των αυξήσεων που συνομολογήθηκε με την από 12-4-2006 ΕΓΣΣΕ, για το έτος 2006, (2,9% από 1-1-2006 και 2,9% από 1-9-2006).
6. Τη διαμόρφωση του πληθωρισμού για το έτος 2005 και τις εκτιμήσεις για τον προβλεπόμενο πληθωρισμό του έτους 2006.
Ύστερα από τα παραπάνω
Για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ) αφενός και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) αφετέρου και που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων που απασχολούνται στη βιομηχανία, η απόφασή μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
1. Στις διατάξεις της ΔΑ αυτής υπάγονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι Α.Ε.Ι., δηλαδή Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Σχολών του εσωτερικού και των ισοτίμων με αυτές σχολών του εξωτερικού, των ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και οι πτυχιούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων με τους παραπάνω διπλωματούχους Μηχανικούς αποφοίτους ΑΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
2. Στην απόφαση αυτή υπάγονται και οι Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί Μηχανικοί που ασκούν μόνο διοικητικά ή εμπορικά καθήκοντα.
Άρθρο 2
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ που αφορά η παρούσα ρύθμιση, όπως είχαν διαμορφωθεί την 4-5-2006, με βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 32/2005 Δ.Α., αυξάνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας κατά ποσοστό 3,0% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 κατά 3,0% και στρογγυλοποιούμενοι καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Οι βασικοί μισθοί των πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων που εντάσσονται στο πεδίο ισχύος της παρούσης Δ.Α. διαμορφώνονται στο 75% των αντίστοιχων βασικών μισθών των διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
3. α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος ΑΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΕΕ και του ΣΤΕΒ.
β) Για τους αποφοίτους ΤΕΙ ως προϋπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την κτήσεως του πτυχίου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγουμένων εργοδοτών και η άσκηση ανεξαρτήτου επαγγέλματος με βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού Εφόρου ή άλλης Αρχής από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος της άσκησης του επαγγέλματος.
4. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ τα προβλεπόμενα από προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις επιδόματα υπολογίζονται επί των βασικών μηνιαίων μισθών.
Άρθρο 3
Επιδόματα
1. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών
α) Στους υπαγομένους στην παρούσα που είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 7% υπολογιζόμενο επί των παραπάνω βασικών μισθών τους, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
β) Στους υπαγομένους στην παρούσα, που είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Διδακτορικού χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 14% υπολογιζόμενο επί των παραπάνω βασικών μισθών τους, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
2. Επίδομα ξένης γλώσσας
Το ήδη χορηγούμενο στους αποφοίτους Α.Ε.Ι., με βάση τις προηγούμενες ρυθμίσεις, επίδομα ξένης γλώσσας εκ ποσοστού 8% αυξάνεται από την έναρξη ισχύος της Δ.Α. αυτής και διαμορφώνεται σε 9%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. στο ίδιο ποσοστό και καταβάλλεται με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και στους αποφοίτους Α.Ε.Ι.
3. Τα λοιπά επιδόματα που προβλέπονται από τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις και καταβάλλονται στους αποφοίτους Α.Ε.Ι. χορηγούνται και στους υπαγόμενους στην παρούσα αποφοίτους Τ.Ε.Ι. με τις ίδιες προϋποθέσεις και υπολογίζονται επί των βασικών μισθών της κατηγορίας τους.
Άρθρο 4
Διατήρηση ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 32/2005 Δ.Α. καθώς και των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα. Οι όροι αυτοί ισχύουν και για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 5
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 5-5-2006.