ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΑΕΙ (Δ.Α. 32/2005 – Π.Κ.Υ.Ε. 20 / 19-7-2005)ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ Α.Ε.Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – Δ.Α. 32/2005 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών που απασχολούνται στη βιομηχανία. (Π.Κ. 20/19-7-2005)
Σήμερα, την 1η Ιουλίου 2005, ο Μεσολαβητής – Διαιτητής Δημήτρης Τσακίρης, που αναδείχθηκα Διαιτητής στην υπόθεση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών Ο.ΜΕ.Δ. προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών που απασχολούνται στη βιομηχανία, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) αφετέρου, κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν με τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους στη σχετική συζήτηση και να αναπτύξουν τις απόψεις τους επί της αιτήσεως των εργαζομένων για την έκδοση της διαιτητικής αποφάσεως που ζήτησαν.
Κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα 14:30 προσήλθαν οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών, όπως ονομαστικά εμφανίζονται στο σχετικό πρακτικό και αφού ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί της συλλογικής αυτής διαφοράς εργασίας, ζήτησαν να γίνουν αποδεκτές.
Ύστερα από τα παραπάνω
Αφού έλαβα υπόψη μου
1. Την με αριθμ. 034/6-6-2005 αίτηση του ΣΤΕΒ για παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας,
2. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο Μεσολάβησης και ιδίως την από 21-4-2005 καταγγελία της προηγούμενης ΔΑ 8/2004 καθώς και την από 27 Μαϊου 2005 έκθεση του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. που προηγήθηκε, με την οποία διαπιστώθηκε άρνηση μεσολάβησης από την εργοδοτική πλευρά.
3. Το από 7-3-2005 Υπόμνημα του Σ.Ε.Β. προς τον Μεσολαβητή, στο οποίο προβάλλονται οι εξής ισχυρισμοί: «α) Ο ΣΕΒ είναι αντίθετος προς κάθε μορφή υποχρεωτική διαιτησίας γιατί προσκρούει στο άρθρο 6 της 154 ΔΣΕ που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2403/1996, β) Ο ΣΤΕΒ δεν διαθέτει αρμοδιότητα για τη σύναψη ομοιοεπαγγελματικής σ.σ.ε. γιατί μέλη του είναι επιστήμονες όλων σχεδόν των ειδικοτήτων του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου γεγονός που αποκλείει τον ομοιοεπαγγελματικό χαρακτήρα της συλλογικής Σύμβασης που έχει ζητηθεί».
Σχετικά με τον πρώτο ισχυρισμό σημειώνονται τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 25/04 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι το θεσπιζόμενο με το νόμο 1876/90 σύστημα της επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας που εμπεριέχει ουσιώδη προαιρετικά στοιχεία δεν προσκρούει στα άρθρα 22 παρ. 2 και 8 του Συντάγματος και όχι μόνο δεν αντίκειται στο άρθρο 6 της 154 ΔΣΕ αλλά εναρμονίζεται πλήρως προς αυτό αφού επιδιώκεται η ειρηνική επίλυση των συλλογικών διαφορών σε κλίμα συμφιλίωσης χωρίς οξύτητες και πιέσεις. Εξάλλου τόσο για τον πρώτο όσο και για τον δεύτερο ισχυρισμό έχουν ήδη αναπτυχθεί σκέψεις στο αιτιολογικό προηγούμενων διαιτητικών αποφάσεων (Δ.Α. 5/2000, Δ.Α. 6/2001, Δ.Α. 46/2003, Δ.Α. 7/2004).
4. Τα όσα διαμείφθηκαν κατά την κοινή συνάντηση των μερών που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. την 1-7-2005, κατά την οποία παρευρίσκονταν οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών.
5. Ότι, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2004, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του 2003 παρουσίασε αύξηση 3,1% ενώ για το τρέχον έτος εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα κυμανθεί περίπου στο 4%.
6. Ότι για το έτος 2005 η αύξηση που έχει καθοριστεί με την ΕΓΣΣΕ ανέρχεται σε 5,5%, η δε ΓΣΕΕ προβάλει το αίτημα για χορήγηση διορθωτικού ποσού σε ποσοστό 1,5%.
Ύστερα από τα παραπάνω
Για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ) αφενός και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) αφετέρου και που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Επιστημόνων Μεταλλειολόγων και Μεταλλουργών αποφοίτων ΑΕΙ όλης της χώρας η απόφασή μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
1. Στις διατάξεις της ΔΑ αυτής υπάγονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι Α.Ε.Ι., δηλαδή Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Σχολών του εσωτερικού και των ισοτίμων με αυτές σχολών του εξωτερικού, των ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
2. Στην απόφαση αυτή υπάγονται και οι Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί Μηχανικοί βιομηχανικών επιχειρήσεων έστω και αν ασκούν παραλλήλως διοικητικά ή εμπορικά καθήκοντα.
Άρθρο 2
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που αφορά η παρούσα ρύθμιση, όπως είχαν διαμορφωθεί την 25-4-2005, με βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 8/2004 Δ.Α.,αυξάνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας κατά ποσοστό 3,2% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2005 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2005 κατά 3,3% και στρογγυλοποιούμενοι καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος ΑΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΕΕ και του ΣΤΕΒ.
3. Επί των ανωτέρω βασικών μηνιαίων μισθών υπολογίζονται και τα προβλεπόμενα από προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις επιδόματα.
Άρθρο 3
Επιδόματα
1. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών
α) Στους υπαγομένους στην παρούσα που είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 6% επί των παραπάνω βασικών μισθών τους, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
β) Στους υπαγομένους στην παρούσα, που είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Διδακτορικού χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 13% επί των παραπάνω βασικών μισθών τους, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.

2. Επίδομα ξένης γλώσσας
Το ήδη χορηγούμενο, με βάση τις προηγούμενες ρυθμίσεις, επίδομα ξένης γλώσσας εκ ποσοστού 7% αυξάνεται από την έναρξη ισχύος της Δ.Α. αυτής και διαμορφώνεται σε 8%.
Άρθρο 4
Διατήρηση ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 8/2004 Δ.Α. καθώς και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 25-4-2005.