ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΚΑ – ΤΕΑΜ

Παροχή διευκρινίσεων όσον αφορά τη μεταφορά ασφαλιστικών εισφορών κλάδου IΚΑ- ΤΕΑΜ, λόγω μη κανονικής ασφάλισης-προθεσμία παραγραφής.

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/652/48/5.5.03)Σχετ.: Η εγκ. 76/01

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας και με αφορμή πολλά ερωτήματα Υποκ/των μας, που αφορoύν εκκρεμείς περιπτώσεις μεταφοράς ασφαλιστικών εισφορών κλάδου IΚΑ – ΤΕΑΜ σε οικεία κλαδικά Επικουρικά Ταμεία (π.χ. ΤΕΑΗΕ κλπ.), λόγω μη κανονικής ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/805/19.6.2001 Υ.Α., σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. Φ160/1108/1.4.2003 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις, όσον αφορά τη χρονική περίοδο μέχρι την οποία είναι δυνατόν να αναδράμουν οι ανωτέρω αναφερόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε, στην παρ. 3 του άρθ. 1 της Υπουργικής Απόφασης 7/805/19.6.2001, σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του οικείου Φορέα Επικουρικής Aσφάλισης, για περιόδους μη κανονικής ασφάλισής τους στον Κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ορίζεται ότι, οι μεταφερόμενες ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι δυνατόν να αναδράμουν σε χρονική περίοδο πέραν της 10ετίας από την έγερση της αμφισβήτησης για τη νομιμότητα της ασφάλισης στον Κλάδο ΙΚΑ- ΤΕΑΜ.

Μερικά όμως Επικουρικά Κλαδικά Ταμεία, βασιζόμενα στην ανωτέρω διάταξη, διεκδικούν μεταφορά ασφαλιστικών εισφορών από τον Κλάδο IΚΑ-ΤΕΑΜ, λόγω μη κανονικής ασφάλισης, για όλο το χρονικό διάστημα της 10ετίας (από την έγερση της αμφισβήτησης για τη νομιμότητα της ασφάλισης στον Κλάδο IΚΑ-ΤΕΑΜ) αν ανεξάρτητα εάν από τις καταστατικές τους διατάξεις προβλέπεται ή όχι (για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της 10ετίας) δικαίωμα των εν λόγω Ταμείων για είσπραξη και βεβαίωση εισφορών.

Με το παρόν κοινοποιούμενο έγγραφο της Γεν. Γραμμ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων γίνεται πλέον σαφές ότι, οι ανωτέρω μεταφερόμενες ασφαλιστικές εισφορές, που θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί κανονικά στον οικείο Κλαδικό Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης, επειδή αποτελούν έσοδα του Φορέα αυτού, για τη διεκδίκησή τους στα πλαίσια της απόφασης αυτής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του εν λόγω φορέα, οι οποίες καθορίζουν την αναδρομικότητα επιβολής Πράξεων για την είσπραξη των οφειλομένων εισφορών.

Η κοινοποίηση του ανωτέρω εγγράφου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καταστεί αφ’ ενός δυνατή η διευκόλυνση του ελεγκτικού σας έργου, αφετέρου δε, για να αποφευχθούν περιπτώσεις μεταφοράς ασφαλιστικών εισφορών κλάδου ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, από μη κανονική ασφάλιση, πέραν των προβλεπομένων από τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα Επικουρικής Ασφάλισης.

Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις μεταφοράς εισφορών Κλάδου IΚΑ ΤΕΑΜ στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΤΕΑΗΕ) για χρονικές περιόδους μη κανονικής ασφάλισης, οι μεταφερόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΕΑΗΕ δεν είναι δυνατόν να αναδράμουν σε χρονική περίοδο πέραν της πενταετίας από την έγερση της αμφισβήτησης για τη νομιμότητα της ασφάλισης στον Κλάδο IΚΑ – ΤΕΑΜ, αφού από τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΗΕ προβλέπεται ότι το δικαίωμα του ανωτέρω Ταμείου για είσπραξη και βεβαίωση εισφορών υπόκειται σε πενταετή παραγραφή (άρθρ. 10 παρ. 3 του Καταστατικού του ΤΕΑΗΕ.

Το παρόν αποτελεί απάντηση και στο υπ’ αριθμ. 8878/21.5.02 έγγραφο του Περ/κού Υποκ/τος IΚΑ Λαμίας.

Προθεσμία παραγραφής εισφορών κλάδου I.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ. στο Τ.Ε.Α.Η.Ε.

Σε απάντηση του TΟ1/652/39/9-10-2002 εγγράφου σας, σχετικά με την προθεσμία παραγραφής των εισφορών του κλάδου Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ. στο Τ.Ε.Α.Η.Ε. σας γνωρίζουμε τα εξής :

Με την παρ. 3 του άρθ. 1 της απόφασης 7/805/ 19-6-2001 “Υπαγωγή προσώπων στη ασφάλιση του οικείου φορέα επικουρικής ασφάλισης για περιόδους μη κανονική ασφάλισής τους στον κλάδο Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ.” ορίζεται, ότι οι μεταφερόμενε ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι δυνατό να αναδράμουν σε χρονική περίοδο πέραν τη 10ετίας από την έγερση της αμφισβήτησης για τη νομιμότητα της ασφάλισης στον Κλάδο I.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ.

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω εισφορές, που θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί κανονικά στον οικείο φορέα επικουρικής ασφάλισης, αποτελούν έσοδα του φορέα αυτού, για διεκδίκησή τους στα πλαίσια της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις το ενδιαφερόμενου φορέα επικουρικής ασφάλισης, οι οποίες καθορίζουν τη αναδρομικότητα επιβολής πράξεων για την είσπραξη των οφειλομένων εισφορών.

Συνεπώς ως προς τη δυνατότητα διεκδίκησης αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών από το Τ.Ε.Α.Η.Ε. για χρονικές περιόδους μη κανονικής ασφάλισης, ισχύει η 5ετής παραγραφή που προβλέπεται από τις σχετικές καταστατικές διατάξεις του.