Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και δήλωσή τους στο ΙΚΑ:Γενικά τα μέλη ΔΣ έχουν σύμβαση εντολής με την εταιρία και δεν είναι έμμισθοι.
Μπορεί όμως το μέλος ΔΣ να παρέχει υπηρεσίες και πέρα από τις βασικές του (σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας), για τις οποίες να πρέπει να ασφαλιστεί στο ΙΚΑ.