Αν έχετε εργαζόμενους που είναι κάτω των 25 ετών, τότε ο εργοδότης δικαιούται Μείωση Εισφορών σε ποσοστό 6,66% πάνω σε πάσης φύσεως αποδοχές, χωρίς περιορισμό. Το πρόγραμμα αυτόματα “βλέπει” την ηλικία του εργαζόμενου και ανάλογα υπολογίζει ή όχι αυτή τη μείωση των εισφορών του εργοδότη.
Αυτό το ποσό θα φανεί στην «Μισθοδοσία Περιόδου» του εργαζόμενου. Αυτό το ποσό ΔΕΝ μειώνει τις εισφορές του εργοδότη εδώ, στην κίνηση της μισθοδοσίας. Το ποσό των εισφορών του εργοδότη είναι υπολογισμένο κανονικά εδώ, οι μικτές αποδοχές επί του συντελεστή εισφορών του ταμείου για τον εργοδότη. Αυτή όμως η μείωση θα φανεί στην ΑΠΔ (από 1-6-2019) στο συγκεκριμένο πεδίο της ΜΕΕ (μείωση εισφορών εργοδότη).
Επίσης θα φανεί και στην Μισθοδοτική Κατάσταση του μηνός.
ΔΕΝ θα φανεί στην Απόδειξη Μισθοδοσίας.