Μείωση εισφορών εγκυμοσύνης 3,36%Είναι η μείωση του 3,36% στις εισφορές εγκυμονούσης για έναν χρόνο. Το ποσό της μείωσης (3,36%) υπολογίζεται στις μικτές αποδοχές της.

Αυτή η μείωση ισχύει για τα για τα δώρα, την άδεια ληφθείσα και το επίδομα αδείας. Επίσης ισχύει και για την ασθένεια (κανονική, όχι εγκυμοσύνη).
Συνυπολογίζονται εξωτερικά επιδόματα, υπερωρίες κτλ, και ισχύει για μερική και πλήρη απασχόληση, για υπαλλήλους, ημερομίσθιους και ωρομίσθιους. Ο υπολογισμός είναι ο εξής: Αποδοχές * 3,36% . Πχ μικτά 1000€, εξωτερικό επίδομα 500€. Θα είναι: (1000€ + 500€ ) * 3,36% = 1500€ * 0,0336 = 50,40€. Αυτό το ποσό θα εμφανιστεί και στην ΑΠΔ και στο πεδίο Μείωση εργ/κής εισ/ρας στο αποτελέσματα.

Θεσπίζεται λοιπόν για τις μητέρες ασφαλισμένες όλων των φορέων κύριας ασφάλισης μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης που τις βαρύνουν, κατά τους πρώτους 12 μήνες που έπονται της γέννησης του κάθε παιδιού.