Μείωση 2% Εργοδοτικής ΕισφοράςΑριθ. 33364 (ΦΕΚ Β΄ 17/13.1.2004)

Παράταση του χρονου ισχύος που καθορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του
Ν. 2874/2000 “Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις”.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α τoυ Ν. 1558/85 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/85).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 “Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας” (ΦΕΚ
163/Α/16.6.9 .

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2874/2000 “Προώθηση της απασχόλησης
και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 286/Α/29.12.2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 32 του Ν. 2972/2001 “Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της
λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ
291/27.12.01).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε το χρόνο ισχύος που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6
του Ν. 2874/2000, που αφορά στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του
εργοδότη
για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ως
εξής:
Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 6 του προαναφερόμενου νόμου, παρατείνεται
μέχρι 31.12.2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2003