Έχετε έναν εργαζόμενο και παρατηρείτε ότι από μία μισθοδοσία και μετά οι αποδοχές του μειώθηκαν σε σχέση με τις προηγούμενες μισθοδοσίες. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

Θα δείτε την διαφορά των δύο ποσών, το ποσό της μείωσης. Θα δείτε αν πρόκειται για διαφορά των αποδοχών ή για διαφορά των πληρωτέων.
Θα συγκρίνετε στις δύο αυτές μισθοδοσίες αν το ποσό της σύμβασης είναι ίδιο. Θα πάτε στην Μισθοδοσία Περιό-δου, στο ταμπελάκι « Αποτελέσματα» και θα δείτε στο πεδίο «Βασικές Αποδοχές» τα δύο ποσά. Αν είναι ίδια τότε μάλλον η μείωση οφείλεται στο ότι τότε, σε εκείνη την μισθοδοσία ο εργαζόμενος είχε κάποια επιδόματα στην σύμβαση και τώρα δεν τα έχει. Αυτό μπορείτε να το δείτε και από το ταμπελάκι «Σύμβαση» στην Μισθοδοσία Πε-ριόδου όπου φαίνονται τα επιδόματα της εκάστοτε σύμβασης ( θα συγκρίνετε τις δύο μισθοδοσίες). Επίσης θα δείτε πολύ προσεκτικά μεταξύ των δύο μισθοδοσιών το ταμπελάκι «Παράμετροι» για να δείτε πώς είχε υπολογι-στεί τότε η μισθοδοσία σας, και πώς έχει υπολογιστεί τώρα.

Άλλες αιτίες:
– Ο εργαζόμενος είχε εξωτερικό επίδομα και τώρα δεν το έχει
– Αμειβόταν με το Ιστορικό και τώρα αμείβεται με την Σύμβαση
– Άλλαξε το Ωράριό του ή οι αποδοχές, ή οι ώρες στο Ιστορικό, στην εξέλιξη αποδοχών
– Άλλαξαν οι εισφορές, τα πλαφόν, τα τεκμαρτά, ο φόρος, τα παιδιά του εργαζόμενου κτλ (αυτές οι αλλαγές αν οι Αποδοχές διατηρηθούν ίδιες, θα επηρεάσουν το Πληρωτέο ποσό).