ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΚΑΣ

(Αριθ. Πρωτ. Γ55/411/3.7.2003)Σας γνωρίζουμε ότι για το έτος 2003 τα παραστατικά με τα οποία θα αναγνωρίζεται αν κάποιος είναι δικαιούχος μειωμένης συμμετοχής στα φάρμακα είναι τα κάτωθι:

1. Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ: το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης της Δ/νσης Πληροφορικής ΙΚΑ μηνός Μαΐου 2003 και εντεύθεν.

2. Για τους συνταξιούχους Ο.Α. Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.): ένταλμα πληρωμής της Εθνικής Τράπεζας όπου να αναφέρεται η παροχή ΕΚΑΣ ή το ενημερωτικό σημείωμα της Τράπεζας όπου η παροχή ΕΚΑΣ αναφέρεται ως ΕΝΙΣΧΥΣΗ.

3. Για τους συνταξιούχους Ο.Α. Ε.Ε. – Τ.Α.Ε. στους οποίους η σύνταξη καταβάλλεται μέσω ΕΛΤΑ, η ταχυδρομική επιταγή καταβολής της μηνιαίας τους σύνταξης μηνός Μαΐου 2003 και εντεύθεν, για δε τους συνταξιούχους στους οποίους η σύνταξη καταβάλλεται μέσω Ε.Τ.Ε. σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας με ημερομηνία έκδοσης από 1/5/2003 και μετά.

4. Για τους συνταξιούχους Ο.Α. Ε.Ε. – Τ.Σ.Α. ειδική ένδειξη επί των αποδείξεων πληρωμής από την οποία να προκύπτει εάν ο συνταξιούχος είναι δικαιούχος ή όχι του ΕΚΑΣ ή ενημερωτικό σημείωμα που λαμβάνουν από την ΕΤΕ όπου εμφανίζεται η ειδική ένδειξη.