Είσαστε μέσα στην οθόνη καταχώρισης των  στοιχείων του Μετόχου. Το κάτω button Μαζική πού χρησιμεύει;

Η οθόνη καταχώρισης των στοιχείων του Μετόχου, στην οποία έχουμε πρόσβαση από τη επιλογή Κύριες Εργασίες – Μέτοχοι ή από το αντίστοιχο εικονίδιο, με περιγραφή Διαχείριση Μετόχων, χρησιμεύει για την καταχώριση των εταίρων της εταιρίας, αν είναι νομικό πρόσωπο, για την καταχώριση των υπόχρεων για τους οποίους θέλουμε να διαχειριστούμε τα έντυπα Ε1 και Ε2 , αλλά και για την ίδια τη διαχείριση αυτών των εντύπων.

Κλικάροντας το button Μαζική (στο κάτω μέρος της οθόνης καταχώρισης) ανοίγει η οθόνη μαζικής καταχώρισης των στοιχείων του εντύπου Ε1, όπου εδώ μας δίνεται η δυνατότητα άμεσης και μαζικής καταχώρισης των κωδικών και των αντίστοιχων ποσών του εντύπου. Με το F3 από το πληκτρολόγιο ή με κλικ στα εικονίδια αναζήτησης (κιάλια) μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε τους κωδικούς του Ε3 ή εναλλακτικά να πληκτρολογήσετε στα πεδία τους κωδικούς. Η πρώτη στήλη καταχώρισης δεξιά αφορά τον υπόχρεο, ενώ η δεύτερη αφορά τη σύζυγο. Αν για παράδειγμα θέλουμε να καταχωρήσουμε για τη σύζυγο το ποσό που αφορά το Άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς και ημερομίσθια, θα επιλέξουμε τον κωδικό 301 και θα καταχωρήσουμε το αντίστοιχο ποσό στη δεύτερη στήλη.