Στην Τιμολόγηση (1.1) προστέθηκε διαδικασία μαζικής εκτύπωσης παραστατικών μιάς
ορισμένης ημερομηνίας. Αφορά περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιείται ΦΗΜ. Πρώτα γίνε-
ται η καταχώριση, όπως συνήθως, και μεταγενέστερα η μαζική/επιλεκτική εκτύπωση. Η
Τεχνική Υποστήριξη της Anaconda θα σας δείξει την διαδικασία, αν θελήσετε να αξιο-
ποιήσετε την νέα δυνατότητα.