Πώς διαγράφω μαζικά αξιόγραφα;
Στην επιλογή 1.Δ.2.

Στο πεδίο:
Σύνολα (Ν/Ο/Η/): με Ν(αι) εμφανίζονται μόνο τα σύνολα της αξίας των εντύπων για τη χρονική περίοδο που δηλώσατε. Με Η προβάλλονται μερικά σύνολα ανά ημέρα και με  γίνεται μαζική δια-
γραφή των αξιογράφων που πληρούν τις επιλογές του καταλόγου που
ζητήσατε. Το πρόγραμμα ζητά επιβεβαίωση της επιλογής και η διαγραφή είναι μη αναστρέψιμη.