Έχετε έναν εργαζόμενο που είναι με μερική απασχόληση (είτε μερικό ωράριο όλες οι ημέρες, ή μερικές ημέρες με πλήρες ωράριο, ή με μερικό ωράριο και με μερικές ημέρες). Τον έχετε με σύμβαση και του έχετε βάλει επίδομα με Max αποδοχές. Πώς θα υπολογιστεί το επίδομα αυτό;
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το MAX Αποδοχές χρησιμοποιείται μόνον όταν ο εργαζόμενος είναι με πλήρη απασχόληση.
Παρακάτω παρατίθεται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ο τρόπος υπολογισμού του MAX επιδόματος, αλλά θα το χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ όταν ο εργαζόμενος είναι με ΠΛΗΡΗ απασχόληση ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.

Πχ Υπάλληλος: Όλες οι ημέρες, μερικές ώρες την ημέρα: Πχ 3 ώρες κάθε μέρα. (ώρες Ιστορικού 62,50). Εθνική Σύμβαση υπαλλήλων: 738,66 € * 3/8 = 277,33€.
Θέλετε να του δίνετε επίδομα Max Αποδοχές πχ άλλα 100€ στα 377,33€. Αυτό σημαίνει ότι στο Max θα βάλετε ως αποδοχές το ποσό 277,33 €+ 60 € = 337,33€
(Αν μετά η σύμβαση αυξηθεί πχ 3% θα είναι: 738,66 € *1,03 = 760,82€, και 760, 82 * 3/8 = 285,30 € . Άρα το επίδομα θα αναπροσαρμοστεί: 377,33 €- 285,30€ = 92,03€, ώστε 285,30 + 92,03 = 377,33 € ).
Στην κίνηση μισθοδοσίας το επίδομα θα είναι 39,63 € διότι:
Αποδοχές : 377,33€ και 377,33€ * 21/25 ( 21 ημέρες φυσικής παρουσίας δηλαδή ΧΩΡΙΣ το 1,2) =
= 316, 96€. Αυτές τις αποδοχές θα σας εμφανίσει στα μικτά της μισθοδοσίας, οπότε το επίδομα θα είναι:
316,96 € – 277,33 € = 39,63 € ( το MAX Επίδομα).
Κατά ανάλογο τρόπο θα υπολογιστεί και όταν είναι με πλήρες ωράριο, μερικές ημέρες:
Αν ο εργαζόμενος ΔΕΝ δουλεύει όλες τις ημέρες της εβδομάδας τότε το MAX επίδομα ΔΕΝ υπολογίζεται, σας εμφανίζεται μηδέν στην κίνηση.
! Το MAX Αποδοχές ισχύει για εργαζόμενους με πλήρες ωράριο και όλες τις ημέρες , Υπάλληλοι ή Εργάτες Ημερομίσθιοι, ΟΧΙ Ωρομίσθιοι.